Delårsrapport. Januari september VD-kommentar. Tredje kvartalet. Januari - september

14  Download (0)

Full text

(1)

våra kunder inte skulle påverkas. Vårt arbete inom det här området pågår kontinuerligt. Det handlar om att utveckla säkra produkter, att utbilda våra kunder och att ha genomarbetade processer på plats när risksituationer ändå inträffar.

I övrigt råder fortsatt fokus på utveckling av nya produkter och lösningar. Flera nyheter kunde exempelvis presenteras på säkerhetsmässan ASIS i Dallas i september. Och sist men inte minst kan vi glädjas åt fina resultat i Axis kundundersökning som genomfördes tidigare i år.

VD-kommentar

Axis visar fortsatt stabil tillväxt. Med nära 2,3 miljarder kronor i försäljning passerade vi vår tidigare högstanivå för ett enskilt kvartal. Valutaeffekter h ade e ndast m arginell i nverkan p å omsättning och resultat. Det goda resultatet beror till stor del på säsongsmässigt lägre kostnader.

Försäljningen utvecklades stabilt i samtliga regioner med undantag för Sydamerika, där det ekonomiska läget är ansträngt, samt Mellanöstern där det råder återhållsamhet i investeringar. Fortsatt överhettning på den globala komponentmarknaden kan därtill ha haft viss effekt på leverans och försäljning.

Under kvartalet påmindes vi om vikten av våra satsningar på cyber security. I somras uppmärksammades hur skadlig kod gjorde det möjligt för intrång i ett stort antal nätverkskameror världen över.

Axis och en rad andra företag på marknaden hade produkter som var utsatta för risk. Tack vare effektiva processer och bra verktyg kunde vi agera omgående med nödvändiga uppdateringar så att

Delårsrapport

Januari – september 2017

Ray Mauritsson Verkställande direktör

Tredje kvartalet

>

Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 13 procent till 2 253 Mkr (1 997). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 13 procent.

>

Rörelseresultatet uppgick till 365 Mkr (312), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2 procent (15,6).

>

Periodens resultat uppgick till 278 Mkr (233).

>

Resultatet per aktie uppgick till 4,01 kr (3,35).

Januari - september

>

Nettoomsättningen ökade under perioden med 20 procent till 6 399 Mkr (5 327). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 15 procent.

>

Rörelseresultatet uppgick till 808 Mkr (632), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,6 procent (11,9).

>

Periodens resultat uppgick till 604 Mkr (470).

>

Resultatet per aktie uppgick till 8,70 kr (6,76).

Om Axis Communications Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader. Axis har över 2 700 engagerade anställda i över 50 länder runt om i världen och arbetar med ett globalt nätverk av fler än 90 000 partner. Axis är ett svenskt

(2)

Händelser under tredje kvartalet

Utveckling och innovation i fortsatt fokus

På den stora årliga säkerhetsmässan ASIS International i USA presenterade Axis en rad nyheter för marknaden. Axis nya radarteknologi, som har uppmärksammats tidigare, lanserades officiellt i samband med mässan. Tekniken utgör ett komplement till Axis kameror med rörelsedetektion.

Radardetektor fick utmärkelsen ”ASIS Accolades Security’s Best Award” på mässan.

Under tredje kvartalet presenterade Axis dessutom en expansion inom området network audio.

AXIS C8033 Network Audio Bridge gör det exempelvis möjligt att spela upp bakgrundsmusik, även från analoga källor, i Axis nätverkshögtalare. 2N, som Axis förvärvade 2016, presenterade en nätverksmikrofon som används för att spela upp ljudmeddelanden såväl i realtid som genom inspelade meddelanden.

Bra resultat från kundundersökning

Axis genomför regelbundet undersökningar vilken uppfattning kunderna, det vill säga företagets partners, har om Axis. Resultaten från den senaste globala undersökningen kom i slutet av sommaren. Den övergripande trenden är att Axis ligger kvar på en hög nivå när det gäller kundnöjdhet.

Brasiliens största sjukhus utökar sin installation av Axiskameror

Med 12 000 anställda och 4 000 besökare per dag står säkerheten högt i fokus på Albert Einstein Israelite Hospital i Sao Paulo, Brasilien. Sjukhuset, som anses vara det ett av de största och mest avancerade på södra halvklotet, har under 2007-2017 installerat 1 250 Axiskameror som nu finns på samtliga av sjukhusets enheter. Ett omedelbart resultat är ökad upplevd trygghet för såväl patienter som för personal, samtidigt som brottsprevention och skydd av egendom är mer långsiktiga effekter.

Antal anställda

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2015 2016 2017

10001050110011501200125013001350140014501500155016001650 170017501800185019001950200020502200225023002350240024502500255026002650275028002850210021502700

21392192 2493

2577 2646 2714

27882828

(3)

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Nettoomsättning Tredje kvartalet

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 253 Mkr (1 997), vilket var en ökning med 13 procent. I lokal valuta ökade omsättningen med 13 procent. Valutaeffekter påverkade omsättningen negativt med 12 Mkr.

Region EMEA:s försäljning uppgick under tredje kvartalet till 794 Mkr (671), motsvarande en tillväxt på 18 procent. I lokal valuta uppgick tillväxten till 17 procent.

Region Americas försäljning uppgick under tredje kvartalet till 1 190 Mkr (1 069), motsvarande en tillväxt på 11 procent. I lokal valuta ökade tillväxten med 13 procent.

Region Asias försäljning uppgick under tredje kvartalet till 270 Mkr (257), motsvarande en tillväxt på 5 procent. I lokal valuta ökade tillväxten med 8 procent.

Januari - september

Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 6 399 Mkr (5 327), en ökning med 20 procent i svenska kronor och 15 procent i lokal valuta. Valutaeffekter påverkade omsättningen i perioden positivt med 262 Mkr.

Fakturering per

produktgrupp (Mkr) Q3

2017 Q3

2016 Q1–Q3

2017 Q1–Q3

2016 Helår

2016 Q4 16-Q3 17 12 månader

Video 2 116,5 1 864,1 6 016,0 5 125,9 7 067,7 7 957,8

Övrigt 136,6 133,1 382,6 201,0 318,0 499,6

TOTALT 2 253,1 1 997,2 6 398,6 5 326,9 7 385,7 8 457,4

Fakturering per

region (Mkr) Q3

2017 Q3

2016 Q1–Q3

2017 Q1–Q3

2016 Helår

2016 Q4 16-Q3 17 12 månader

EMEA 793,6 671,0 2 221,5 1 821,9 2 645,7 3 045,3

Americas 1 189,7 1 068,9 3 409,2 2 863,0 3 855,7 4 401,9

Asia 269,8 257,3 767,9 642,0 884,3 1 010,2

TOTALT 2 253,1 1 997,2 6 398,6 5 326,9 7 385,7 8 457,4

Försäljning

0 100 200 300 400 500 600 700 800 10001100900 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 22002300

0 10 20 30 40 50 60 70

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2015 2016 2017

Försäljning, Mkr Total tillväxt, %

Försäljning per region Q3 2017

EMEA Asia

53 %

35%

12 %

Mkr %

Försäljning per region, Mkr

EMEA Asia

500 100150 200250 300350 400450 500550 600650 700750 800850 900950 1000105011001150 1200

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2015 2016 2017

Americas

Americas

(4)

Resultat Tredje kvartalet

För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 365 Mkr (312), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2 procent (15,6). Den relativt starka rörelsemarginalen förklaras delvis av säsongsmässigt lägre kostnader. Bruttomarginalen är fortsatt på en stabil nivå och uppgick under kvartalet till 52,7 procent (49,5).

Resultatet före skatt blev 364 Mkr (312). Periodens resultat uppgick till 278 Mkr (233).

Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet negativt med 40 Mkr, jämfört med motsvarande period föregående år.

Januari – september

Koncernens rörelseresultat uppgick under första halvåret till 808 Mkr (632), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,6 procent (11,9). Bruttomarginalen uppgick till 51,7 procent (49,8). Resultatet före skatt var 806 Mkr (631) och periodens resultatet 604 Mkr (470). Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet positivt med 33 Mkr, jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultaträkning i

sammandrag (Mkr) Q3

2017 Q3

2016 Q1–Q3

2017 Q1–Q3

2016 Helår

2016 Q4 16-Q3 17 12 månader

Nettoomsättning 2 253,1 1 997,2 6 398,6 5 326,9 7 385,7 8 457,4

Bruttovinst 1 186,3 989,4 3 306,8 2 650,9 3 706,8 4 362,7

Bruttomarginal, % 52,7 49,5 51,7 49,8 50,2 51,6

Rörelseresultat 364,7 312,2 808,0 632,1 885,0 1 060,9

Rörelsemarginal, % 16,2 15,6 12,6 11,9 12,0 12,5

Resultat före skatt 363,8 312,0 806,1 631,4 884,2 1 058,9

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari- september till 1 120 Mkr (460). Nettoinvesteringarna uppgick till 357 Mkr (756), varav förvärv uppgick till 0 Mkr (600) och aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 59 Mkr (58). En starkt bidragande faktor är investeringarna i den pågående byggnationen av Axis nya huvudkontor. Axis hade vid periodens utgång 1 557 Mkr (673) i likvida medel samt icke utnyttjade lånefaciliteter om 50 Mkr (50). Därmed disponerade bolaget totalt 1 607 Mkr (723) per den 30 september 2017.

Eget kapital

Koncernens eget kapital uppgick till 2 913 Mkr (2 188). Totalt antal aktier vid årets slut var 69 461 250 (69 461 250). Axis har inga utestående optionsprogram. Koncernens soliditet var 62,8 procent (58,0) per den 30 september 2017.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Moderbolaget har inga anställda. Under perioden uppgick omsättningen till 98 Mkr (86) och rörelseresultatet till 47 Mkr (47). Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 972Mkr (123) och upplåningen var 0 Mkr (0). Investeringar i moderbolaget uppgick till 8 Mkr (68) under perioden.

Rörelseresultat

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2015 2016 2017 0

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rörelseresultat Mkr Bruttomarginal, % Rörelsemarginal, %

Mkr %

(5)

Utsikter

Aktiviteten på marknaden och tillströmningen av nya projekt gör att Axis syn på marknadens nuvarande tillväxttakt är oförändrad. En viktig faktor för fortsatt stark tillväxt är ökad penetration i installationer för mindre system och på tillväxtmarknader, samt breddning av Axis erbjudande. För att möta efterfrågan på marknaden samt behålla positionen som marknadsledande leverantör av nätverksbaserade videolösningar kommer Axis att fortsätta utveckla och lansera ett stort antal innovativa produkter, vidareutveckla partnernätverket, rekrytera mer personal samt fortsätta expandera globalt.

Övrigt

Risker och osäkerhetsfaktorer

I Axis verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen för 2016. Inga väsentliga nya risker har tillkommit under 2017.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. De redovisnings- och värderingsprinciper samt bedömningsgrunder som tillämpades i årsredovisningen för 2016 har använts även i denna delårsrapport. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2017, har haft någon betydande påverkan på koncernen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Under året har Axis fortsatt arbetet med att utvärdera effekten av implementeringen av IFRS9, IFRS 15 och IFRS 16. Axis preliminära bedömning är fortsatt att IFRS 15 inte kommer att ha någon materiell påverkan på koncernens resultaträkning. Ett företag kan välja mellan

”full retroaktivitet” eller framåtriktad tillämpning med ytterligare upplysningar. Koncernen kommer att använda framåtriktad tillämpning. För IFRS 9 är bedömningen fortsatt att den inte kommer ha någon väsentlig inverkan på varken koncernens klassificering och värdering av finansiella instrument eller på koncernens säkringsredovisning. Införandet av IFRS 16 kommer att få effekt på koncernens finansiella rapportering men i vilken utsträckning är ännu inte utvärderat.

Årsstämma

Axis årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 18 april 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Emdalavägen 14, Lund.

Axis aktie

Bolagets aktie är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm AB på listan Large Cap under symbolen AXIS. Axis aktie hade en omsättning under perioden januari-september 2017 på 116 876 aktier, vilket gav en genomsnittlig omsättning på 628 aktier per börsdag till ett värde av 214 166 SEK. Snittkurs för aktien under perioden var 345 SEK.

Rapporttillfällen

Under verksamhetsåret 2018 kommer Axis att rapportera vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké: 26 januari Tremånadersrapport: 19 april Halvårsrapport: 12 juli

Niomånadersrapport: 18 oktober

Lund den 20 oktober 2017 Ray Mauritsson

Verkställande direktör

(6)

Revisors granskningsrapport

Axis AB (publ), org.nr 556241-1065 Till styrelsen för Axis AB (publ)

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Axis AB (publ) per 30 september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 20 oktober 2017 Ernst & Young AB

Johan Thuresson Auktoriserad revisor

(7)

Koncernens totalresultat

(Mkr) Q3

2017 Q3

2016 Q1–Q3

2017 Q1–Q3

2016 Helår

2016 Q4 16–Q3 17 12 månader

Nettoomsättning 2 253,1 1 997,2 6 398,6 5 326,9 7 385,7 8 457,4

Kostnad för sålda varor och tjänster -1 066,8 -1 007,8 -3 091,8 -2 676,0 -3 678,9 -4 094,7

Bruttovinst 1 186,3 989,4 3 306,8 2 650,9 3 706,8 4 362,7

Andra intäkter och värdeförändringar -33,8 15,0 -68,3 46,0 63,5 -50,8

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -368,1 -335,2 -1 114,7 -971,1 -1 353,0 -1 496,6

Administrationskostnader -78,7 -65,1 -253,8 -213,3 -298,9 -339,4

Forsknings- och utvecklingskostnader -341,0 -291,9 -1 062,0 -880,4 -1 233,4 -1 415,0

Rörelseresultat * 364,7 312,2 808,0 632,1 885,0 1 060,9

Finansnetto -0,9 -0,2 -1,9 -0,7 -0,8 -2,0

Resultat före skatt 363,8 312,0 806,1 631,4 884,2 1 058,9

Skatt -85,6 -79,1 -202,0 -161,8 -245,5 -285,7

Periodens resultat 278,2 232,9 604,1 469,6 638,7 773,2

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan komma att omföras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser -6,3 13,4 20,3 21,7 16,6 15,2

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -6,3 13,4 20,3 21,7 16,6 15,2

Summa totalresultat för perioden 271,9 246,3 624,4 491,3 655,3 788,4

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 271,9 246,3 624,4 491,3 655,3 788,4

Periodens resultat per aktie, kr 4,01 3,35 8,70 6,76 9,20 11,13

Antal aktier, genomsnitt, tusental 69 461 69 461 69 461 69 461 69 461 69 461

*Nettoeffekter av valutaförändringar i underliggande fordringar och skulder i utländsk valuta har påverkat rörelseresultatet negativt med 38 Mkr (positivt 14 Mkr) för tredje kvartalet och negativt med 73 Mkr (positivt 44 Mkr) för perioden januari-september.

Koncernens balansräkning i sammandrag

(Mkr) 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Anläggningstillgångar 1 405,7 1 119,3 1 167,9

Varulager 809,4 1 119,8 1 106,5

Kundfordringar* 660,3 643,2 656,5

Övriga fordringar 208,0 216,0 220,1

Likvida medel 1 556,6 673,2 858,3

Summa 4 640,0 3 771,5 4 009,4

Eget kapital 2 912,8 2 188,3 2 352,3

Långfristiga skulder 384,1 317,6 391,0

Leverantörskulder 590,2 614,0 621,3

Övriga kortfristiga skulder 752,9 651,6 644,8

Summa 4 640,0 3 771,5 4 009,4

*I posten ingår fordringar på kontraktstillverkare med 10 Mkr (2016-09-30: 7 Mkr ; 2016-12-31: 2 Mkr).

Eget kapital

Koncernens eget kapital i

sammandrag (Mkr) Aktiekapital Övrigt till skjutet

kapital Andra

reserver Balanserad

vinst Summa

eget kapital

Ingående balans 2016-01-01 0,7 279,2 -1,8 1 463,4 1 741,5

Summa totalresultat för perioden - - 21,7 469,6 491,3

Utdelning - - - -44,5 -44,5

Utgående balans 2016-09-30 0,7 279,2 19,9 1 888,5 2 188,3

Ingående balans 2017-01-01 0,7 279,2 14,8 2 057,6 2 352,3

Summa totalresultat för perioden - - 20,3 604,1 624,4

Utdelning - - - -63,9 -63,9

Utgående balans 2017-09-30 0,7 279,2 35,1 2 597,8 2 912,8

(8)

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

(Mkr) Q3

2017 Q3

2016 Q1–Q3

2017 Q1–Q3

2016 Helår

2016 Q4 16–Q3 17 12 månader Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital 407,5 292,9 861,6 510,4 772,1 1 123,3

Förändring av rörelsekapital 138,8 -76,0 257,9 -50,5 -50,7 257,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 546,3 216,9 1 119,5 459,9 721,4 1 381,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -147,6 -68,0 -356,5 -755,6 -831,6 -432,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,3 -0,4 -64,8 -46,9 -47,2 -65,1

Periodens kassaflöde 398,4 148,5 698,3 -342,6 -157,4 883,4

Likvida medel vid periodens början 1 158,2 524,7 858,3 1 015,8 1 015,8 673,2

Likvida medel vid periodens slut 1 556,6 673,2 1 556,6 673,2 858,3 1 556,6

Nyckeltal (se not 2)

Q3

2017 Q3

2016 Q1-Q3

2017 Q1-Q3

2016 Helår

2016

Nettoomsättningstillväxt (%) 12,8 4,8 20,1 9,2 11,3

Bruttomarginal (%) 52,7 49,5 51,7 49,8 50,2

Rörelsemarginal (%) 16,2 15,6 12,6 11,9 12,0

Vinstmarginal (%) 16,1 15,6 12,6 11,9 12,0

Avskrivningar (Mkr) * 175,2 120,4 175,2 120,4 135,8

Eget kapital (Mkr) 2 913 2 188 2 913 2 188 2 352

Soliditet (%) 62,8 58,0 62,8 58,0 58,7

Balansomslutning (Mkr)* 4 640 3 772 4 640 3 772 4 009

Räntebärande skulder (Mkr) 2 3 2 3 3

Nettofordran (Mkr) 1 554 670 1 554 670 855

Sysselsatt kapital (Mkr) 2 915 2 192 2 915 2 192 2 355

Avkastning på sysselsatt kapital (%)* 40,3 43,9 40,3 43,9 43,3

Avkastning på eget kapital (%)* 31,4 34,2 31,4 34,2 33,7

Antal anställda (genomsnitt för perioden) 2 819 2 545 2 758 2 342 2 414

Omsättning per anställd (Mkr) * 3,0 2,8 3,1 3,0 3,1

Rörelseresultat per anställd (Mkr) * 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

*Nyckeltalen har i förekommande fall omräknats till rullande 12 månadersvärden.

Data per aktie

2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Börskurs vid utgången av perioden, kr 339,40 384,90 340,60

Utdelning, kr 0,92 0,64 0,64

P/E-tal* 30 41 37

Resultat per aktie, kr 8,70 6,76 9,20

Antal aktier, genomsnitt, tusental 69 461 69 461 69 461

Antal utestående aktier, tusental 69 461 69 461 69 461

*P/E-talet har omräknats till rullande 12 månadersvärde.

(9)

Moderbolagets resultaträkning

(Mkr) Q1-Q3

2017 Q1-Q3

2016 Helår

2016

Nettoomsättning 97,7 85,5 118,6

Bruttovinst 97,7 85,5 118,6

Administrationskostnader -50,4 -38,9 -60,6

Rörelseresultat 47,3 46,6 58,0

Finansiella intäkter 38,0 0,5 0,9

Finansiella kostnader -3,5 -11,2 -29,0

Resultat efter finansiella poster 81,8 35,9 29,9

Bokslutsdispositioner - - 542,2

Skatt -18,0 -7,9 -126,7

Periodens resultat 63,8 28,0 445,4

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(Mkr) 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Anläggningstillgångar 76,9 72,1 71,4

Kortfristiga fordringar hos koncernbolag 1 139,4 1 448,3 1 902,7

Kundfordringar och andra fordringar 2,1 1,7 1,3

Skattefordringar 81,0 74,2 0,0

Likvida medel 972,0 123,2 312,1

Summa 2 271,4 1 719,5 2 287,5

Eget kapital 1 277,4 860,2 1 277,5

Obeskattade reserver 976,0 843,5 976,0

Kortfristiga skulder till koncernbolag 2,2 0,9 2,3

Kortfristiga skulder 15,8 14,9 31,7

Summa 2 271,4 1 719,5 2 287,5

Kvartalsdata

Fakturering per

produktgrupp (Mkr) Q4

2014 Q1

2015 Q2

2015 Q3

2015 Q4

2015 Q1

2016 Q2

2016 Q3

2016 Q4

2016 Q1

2017 Q2

2017 Q3

2017 Video 1 496,2 1 347,5 1 607,6 1 885,5 1 738,8 1 546,9 1 714,9 1 864,1 1 941,8 1 901,4 1 998,1 2 116,5

Övrigt 7,6 6,8 8,7 20,2 19,6 20,1 47,8 133,1 117,0 125,3 120,7 136,6

TOTALT 1 503,8 1 354,3 1 616,3 1 905,7 1 758,4 1 567,0 1 762,7 1 997,2 2 058,8 2 026,7 2 118,8 2 253,1

Fakturering per

region (Mkr) Q4

2014 Q1

2015 Q2

2015 Q3

2015 Q4

2015 Q1

2016 Q2

2016 Q3

2016 Q4

2016 Q1

2017 Q2

2017 Q3

2017

EMEA 596,1 470,4 554,2 602,2 739,5 585,7 565,2 671,0 823,8 732,4 695,6 793,6

Americas 692,7 713,0 859,9 1 084,8 832,0 810,0 984,1 1 068,9 992,7 1 039,7 1 179,7 1 189,7

Asia 215,0 170,9 202,2 218,7 186,9 171,3 213,4 257,3 242,3 254,6 243,5 269,8

TOTALT 1 503,8 1 354,3 1 616,3 1 905,7 1 758,4 1 567,0 1 762,7 1 997,2 2 058,8 2 026,7 2 118,8 2 253,1

2014Q4 Q1

2015 Q2

2015 Q3

2015 Q4

2015 Q1

2016 Q2

2016 Q3

2016 Q4

2016 Q1

2017 Q2

2017 Q3

2017

Nettoomsättningstillväxt (%) 15,8 19,9 19,3 30,3 16,9 15,7 9,1 4,8 17,1 15,0 20,2 12,8

Bruttovinst (Mkr) 784,4 710,1 821,7 973,6 867,1 785,5 876,0 989,4 1 055,9 1 034,0 1 086,5 1 186,3

Bruttomarginal (%) 52,2 52,4 50,8 51,1 49,3 50,1 49,7 49,5 51,3 51,0 51,3 52,7

Rörelseresultat (Mkr) 199,2 144,8 116,5 388,7 231,2 153,1 166,8 312,2 252,9 234,3 209,0 364,7

Rörelsemarginal (%) 13,2 10,7 7,2 20,4 13,1 9,8 9,5 15,6 12,3 11,6 9,9 16,2

(10)

NOT 1 Rörelseförvärv

Nedan framgår de signifikanta rörelseförvärv som koncernen har genomfört under 2016.

1.1 Citilog SA

Den 31 januari 2016 förvärvade Axis Communications AB 100 % av aktierna i Citilog SA, en ledande leverantör av övervakningslösningar till transportsektorn. I och med förvärvet breddar Axis sin produktportfölj med beprövade videoanalysverktyg för transportövervakning. Koncernen kan därmed erbjuda en mer komplett trafiklösning, vilket medför ökade möjligheter på den snabbt växande marknaden för avancerad trafikanalys.

Vid tiden för förvärvet hade Citilog 29 anställda. Räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016 uppgick Citilog- koncernens omsättning till cirka 50 Mkr.

Citilogs resultat samt tillgångar och skulder konsolideras från och med den 31 januari 2016. Förvärvet har påverkat koncernens omsättning med 39 Mkr och rörelseresultatet med 3 Mkr under 2016. Kostnader i samband med förvärvet har belastat resultatet under 2016 med 3,9 Mkr.

Köpeskillingen uppgick till 91,1 Mkr och betalades kontant. Den goodwill som uppstår genom förvärvet hänför sig till Citilogs starka ställning på marknaden. Ingen del av förvärvad goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill.

Förvärvsanalys Mkr

Påverkan på likvida medel

Köpeskilling 91,1

Avgår: förvärvad kassa -28,0

Påverkan på likvida medel 63,1

Verkligt värde på identifierbara tillgångar och skulder i Citilog på förvärvsdagen

Anläggningstillgångar 49,3

Varulager 4,1

Kundfordringar 16,4

Övriga fordringar 4,0

Likvida medel 28,0

Totala tillgångar 101,8

Långfristiga skulder 15,3

Leverantörsskulder 3,9

Övriga kortfristiga skulder 8,3

Totala skulder 27,5

Totalt identifierbara nettotillgångar till verkligt värde 74,3

Goodwill 16,8

Köpeskilling 91,1

1.2 Axis Stockholmsledet 11 AB

Den 3 februari förvärvade Axis AB 100 % av aktierna i fastighetsbolaget Axis Stockholmsledet 11 AB (tidigare Sagax Stockholm 11 AB). Syftet med förvärvet var uteslutande att förvärva mark för byggnation av ett nytt huvudkontor i Lund.

Det nya huvudkontoret kommer att ligga i anslutning till Axis nuvarande lokaler.

Köpeskillingen uppgick till 38,6 Mkr. I samband med förvärvet amorterades den skuld på 27,0 Mkr som fanns i bolaget.

Kostnader i samband med förvärvet har belastat resultatet under 2016 med 0,3 Mkr.

Förvärvsanalys Mkr

Påverkan på likvida medel

Köpeskilling 38,6

Tillkommer: amortering av lån 27,0

Avgår: förvärvad kassa -0,1

Påverkan på likvida medel 65,5

Verkligt värde på identifierbara tillgångar och skulder i Axis Stockholmsledet 11 på förvärvsdagen

Anläggningstillgångar 65,5

(11)

1.3 2N Telekomunikace a.s.

Den 30 maj 2016 förvärvade Axis Beta AB 100 % av aktierna i 2N TELEKOMUNIKACE a.s. och 2N USA LLC. 2N är den ledande aktören inom området IP intercom och är även verksamt inom andra områden såsom IP audio och kommunikationslösningar för hissar. Bolagen har väl etablerade försäljningskanaler, via el- och telekominstallatörer samt hisstillverkare, vilka kommer att komplettera Axis nuvarande globala försäljningskanaler. Tillsammans med 2N kan Axis möta den ökade efterfrågan när det gäller integrerade lösningar baserade på öppna standards som levererar ökad säkerhet. En viktig gemensam uppgift är att accelerera övergången från analoga till IP-baserade intercomsystem och utveckla nya möjligheter. Marknaden växer och genom förvärvet kan Axis fortsätta att driva marknadsutvecklingen.

Vid tiden för förvärvet hade 2N 197 anställda. 2015 uppgick 2N-bolagens omsättning till strax över 200 Mkr.

2N:s resultat samt tillgångar och skulder konsolideras från och med den 30 maj 2016. Förvärvet har påverkat koncernens omsättning med 91 Mkr och rörelseresultatet med 7 Mkr under 2016. Kostnader i samband med förvärvet har belastat resultatet under 2016 med 4,2 Mkr.

Köpeskillingen uppgick till 475,9 Mkr, varav 437,8 Mkr betalades kontant vid förvärvstillfället. Resterande del av köpeskillingen kommer att regleras i två delar, varav första hälften ska betalas 12 månader efter förvärvstillfället och andra hälften 24 månader efter förvärvstillfället. Den goodwill som uppstår genom förvärvet hänför sig till 2N:s starka ställning på marknaden. Ingen del av förvärvad goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill.

Förvärvsanalys Mkr

Påverkan på likvida medel

Initial köpeskilling 437,8

Avgår: förvärvad kassa -20,5

Påverkan på likvida medel 417,3

Verkligt värde på identifierbara tillgångar och skulder i 2N på förvärvsdagen

Anläggningstillgångar 158,3

Varulager 54,7

Kundfordringar 40,1

Övriga fordringar 4,8

Likvida medel 20,5

Totala tillgångar 278,4

Uppskjuten skatteskuld 27,5

Leverantörsskulder 29,3

Övriga kortfristiga skulder 18,1

Totala skulder 74,9

Totalt identifierbara nettotillgångar till verkligt värde 203,5

Goodwill 272,4

Köpeskilling 475,9

(12)

NOT 2 Nyckeltal 2.1 Definitioner

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster med avdrag för full skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal

Bruttovinst i procent av nettoomsättningen.

Nettofordran

Nettot av räntebärande fordringar och skulder.

Omsättning per anställd

Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal anställda.

P/E-tal

Aktiekurs dividerat med resultat per aktie.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Rörelseresultat per anställd

Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt antal anställda.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

2.2 Syfte

Avkastning på eget kapital

Nyckeltalet visar verksamhetens avkastning på ägarnas insatta kapital och är därmed ett mått på hur lönsam koncernen är. Inves- terare kan jämföra måttet med gällande bankränta eller avkastning från alternativa placeringar. Måttet kan även användas för att jämföra lönsamheten mellan företag i samma bransch.

Avkastning på sysselsatt kapital

Nyckeltalet visar verksamhetens avkastning på det kapital som ägare och långivare har ställt till förfogande. Måttet visar således koncernens avkastning, oberoende av finansieringsvalet, och kan användas vid investeringsbedömningar.

Nettofordran

Nyckeltalet är användbart för användarna av den finansiella rapporten som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning och strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden.

Omsättning per anställd

Nyckeltalet visar användarna av de finansiella rapporterna hur effektivt företagets medarbetare bidrar till omsättningen.

PE-tal

P/E-talet ger en indikation på hur lång tid det kommer att ta innan investerarna får tillbaka sina pengar, förutsatt att vinsterna för-

(13)

2.3 Avstämning mot finansiella rapporter enligt IFRS

Q3

2017 Q3

2016 Q1-Q3

2017 Q1-Q3

2016 Helår

2016 Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster R12 1 059 863 1 059 863 884

Full skatt -233 -190 -233 -190 -195

Resultat efter finansiella poster R12 med avdrag för full skatt 826 673 826 673 690

Genomsnittligt eget kapital 2 633 1 965 2 633 1 965 2 047

31,4% 34,2% 31,4% 34,2% 33,7%

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster R12 1 059 863 1 059 863 884

Finansiella kostnader R12 -4 -1 -4 -1 -3

Resultat efter finansiella poster R12 plus finansiella kostnader 1 063 864 1 063 864 887

Genomsnittligt sysselsatt kapital 2 635 1 967 2 635 1 967 2 049

40,3% 43,9% 40,3% 43,9% 43,3%

Nettofordran

Likvida medel 1 557 673 1 557 673 858

Räntebärande skulder -2 -3 -2 -3 -3

1 554 670 1 554 670 855

Omsättning per anställd

Nettoomsättning R12 8 457 7 085 8 457 7 085 7 386

Genomsnittligt antal anställda 2 819 2 545 2 758 2 342 2 414

3,0 2,8 3,1 3,0 3,1

P/E-tal

Börskurs vid utgången av perioden 339,40 384,90 339,40 384,90 340,60

Resultat per aktie R12 11,13 9,30 11,13 9,30 9,20

30 41 30 41 37

Rörelseresultat per anställd

Rörelseresultat R12 1 061 863 1 061 863 885

Genomsnittligt antal anställda 2 819 2 545 2 758 2 342 2 414

0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

Soliditet

Eget kapital 2 913 2 188 2 913 2 188 2 352

Balansomslutning 4 640 3 772 4 640 3 772 4 009

62,8% 58,0% 62,8% 58,0% 58,7%

Vissa av nyckeltalen såsom bruttomarginal, resultat per aktie, rörelsemarginal och vinstmarginal går enkelt att räkna ut från de finansiella rapporterna.

Därmed anses dessa mått avstämda och presenteras ej ovan.

(14)

För ytterligare information kontakta:

Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager Mail: pressoffice@axis.com

Tel: 046 - 272 18 00

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Axisledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.00 CET

Axis AB (publ) Org.nr. 556241-1065 Emdalavägen 14, 223 69 Lund Tel: 046 272 18 00

www.axis.com

Figure

Updating...

References

Related subjects :