P1 Výkres sestavení – B060/0.2

Download (0)

Full text

(1)

P1 Výkres sestavení – B060/0.2

(2)

Ovl dac panel 1

10

Elektro-sk n 1

9

Ram 1 8

Zasobnik pro filtry 1

7

Pec 2 6

Zasobnik pro cela 2

5

Kyvny modul pro UV lak 4 2

Kyvny modul pro tkaninu 3 1

Kyvn modul 2

2

Karusel 1 2

SLO SESTAVY HMOTNOST

POLOTOVAR- N ZEV-ROZM R

KS POZ.

N ZEV ISO 16016

SCHV LIL TECH.REFERENT

PROMT N M TKO HMOTNOST

ZMNA

DATUM DATUM DATUM

SLO V KRESU SESTAVY

SLO SEZNAMU POLO EK

TYP DOKUMENTU

SLO V KRESU

LIST /LIST

INDEX

MATERI L

KRESLIL

ROZM R - POLOTOVAR P ESNOST ISO 2768 - mK

TOLEROV N ISO 8015 POZN MKY

D

E

F C

1 2 3 4

B A

5 6 7 8

G

H

I

9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1/1

A2 B060/0.2

15.09.2013

Za zen pro v robu kruhov ho filtru

VA ATA JOSEF 1:10

1100

1590 345

650

990

6 3

1 2

8 7

5

1

Sm r vkl d n ela filtru II Sm r vkl d n ela filtru I Sm r vkl d n filtra n vlo ky

M sto pro za zen k nan en UV laku a z sobn ku pro UV lak

M sto pro odkl d n fin ln ho

v robku 9

10

1581 900

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :