• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Biliková Název bakalářské práce: Zaměstnanecké výhody ve vybrané společnosti Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Veronika Biliková Název bakalářské práce: Zaměstnanecké výhody ve vybrané společnosti Cíl práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Veronika Biliková

Název bakalářské práce: Zaměstnanecké výhody ve vybrané společnosti

Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku zaměstnaneckých výhod z pohledu personální práce a na základě zjištěných poznatků zhodnotit situaci v poskytování zaměstnaneckých výhod v České republice a ve vybrané společnosti.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1/ Porovnejte prosím trendy v zaměstnaneckých výhodách v ČR se systémem zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosti.

2/Který z navrhovaných nově zavedených benefitů by byl nejzajímavější z pohledu zaměstnanců a proč?

Práci doporučuji k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VÝBORNĚ

Datum: 25.5.2015 ...………...….

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

Autorka bakalářské práce člení práci do 3 kapitol. V první kapitole vhodně a přehledně seznamuje s problematikou odměňování a hodnocení v širším kontextu a podrobněji se zaměřuje na problematiku poskytování zaměstnaneckých výhod, způsoby jejich poskytování trendy v benefitech v ČR v roce 2014. Praktická část pak dále navazuje přestavením systému zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosti, zhodnocením současného stavu i zmapováním možných návrhů na zavedení nových benefitů. Návrhy jsou rámcově porovnány z pohledu časové a finanční náročnosti, a to s ohledem na dostupnost dat pro autorku ze strany firmy. Poslední část je zaměřena na benefit, který je pro vybranou společnosti klíčový z hlediska finanční i časové náročnosti, a to na firemní školku.

V závěru se autorka pokouší navrhnout možný postup z hlediska zavádění těchto benefitů.

Po formální stránce je BP zpracována dobře a přehledně, autorka pracuje s vhodnou literaturou, i

když především českou.

References

Related documents

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Jakou formu komunikace byste zvolil pro Vámi navrhované nabídky sportovních zájezdů.. Liší se vaše nabídka zájezdů oproti již

Dále autorka měla za úkol provést analýzu systému evidence dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti a navrhnout opatření, která by vedla ke

Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zhodnocení současného stavu poskytovaných výhod zaměstnavatelem a návrh možných změn či doporučení vedoucích

Cíl práce: Cílem práce je zmapovat problematiku zaměstnaneckých výhod z pohledu personální práce se zaměřením na poskytování zaměstnaneckých výhod ve vybrané

V praktické části bylo v rámci práce provedeno dotazníkové šetření, které hodnotilo různé aspekty firemní kultury ve vazbě na vliv mateřské španělské

Využívá Škoda Auto nějaké prvky marketingové komunikace na indickém trhu.. Práci doporučuji - nedoporučuji*