• No results found

Kultur- och fritidsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kultur- och fritidsnämnden"

Copied!
29
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen, 2019-02-14, klockan 17.30–20.05

Ledamöter Gunnar Brådvik (L), ordförande

Carl Gustaf Jönsson (FNL), vice ordförande Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande John Lager (C)

Mattias Svensson (KD) Kerstin Vikner (S) Gabor Tilesch (S) Peter Bergwall (MP) Göran Fries (V) Victoria Tiblom (SD)

Tjänstgörande ersättare Adrian Borin (M), ersättare för Ann Heberlein (M)

Ersättare Peter Hedberg (L)

Maria Nermark (FNL) Elvira Mehic (S) Martin Pudaric (S) Elsa Christersson (MP) Saima Jönsson Fahoum (V) Amanda Mogensen (FI) Jonas Johansson (SD)

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör Michael Holmkvist, administrativ chef Dan Kanter, idrotts- och fritidschef Karin Bergendorff, bibliotekschef Katarina Franzén, nämndsekreterare

Justerare Kerstin Vikner (S)

Paragrafer §§ 18-30

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2019-02-20

(2)

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Kerstin Vikner (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Paragrafer §§ 18-30

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-21 Datum då anslaget tas ned 2019-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Katarina Franzén

(3)

§ 18 Val av justerare

Sammanfattning

Förslag föreligger om att utse Kerstin Vikner (S) att jämte ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 14 februari 2019.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att utse Kerstin Vikner (S) att jämte ordföranden justera kultur- och fritidsnämndens protokoll från sammanträde den 14 februari 2019

(4)

§ 19 Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Kallelse med förslag till dagordning för sammanträde den 14 februari 2019 har utgått till kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag

Kallelse med förslag till dagordning, publicerad den 5 februari 2019

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att fastställa föreslagen dagordning för kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 februari 2019

(5)

§ 20 Bokslut 2018 med årsanalys

Dnr KU 2019/0035

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till bokslut för 2018 med årsanalys i enlighet med kommunkontorets

anvisningar.

Verksamhetsåret 2018 har för kultur- och fritidsnämnden bland annat inneburit att Lund har utsetts till årets kulturkommun 2018 av fackförbundet Vision, att antalet förskolebibliotek har utökats och att processen kring renovering av Lunds stadshall, Från finrum till vardagsrum, har tagit viktiga steg framåt. Lov i Lund-verksamheten för barn och unga har utökats till att utöver sommarlov också omfatta övriga skollov. Under året genomfördes också många uppskattade arrangemang i Lund, bland annat två matcher inom svenska cupen och Musikhjälpen.

Ett ungdomspolitiskt program har under året antagits av kommunfullmäktige och en handlingsplan har tagits fram med utgångspunkt i den nya biblioteksplanen.

Måluppfyllelsen har varit god. Under året har kultur- och

fritidsnämnden nått två av nämndens utvecklingsmål och delvis uppfyllt de övriga två.

Året har varit stabilt ur ett personalomsättningsperspektiv, då inga stora förändringar har genomförts, som påverkar frånvaro eller omsättning.

Det har varit ett händelserikt år på kultur- och fritidsförvaltningen och många stora miljöprojekt har initierats och rotts i hamn. Bland annat har idrottsservice erhållit Lunds kommuns miljöbragd, Sommarlund har miljöcertifierats och fritidsverksamheten har nått stora framgångar i sitt arbete med ekologiska och hälsosamma livsmedel.

Den ekonomiska budgetramen för kultur- och fritidsnämnden uppgick till 348 miljoner kronor och investeringsramen uppgick till 14,5 miljoner kronor. Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 2,3 miljoner kronor, men 5,9 miljoner kronor avgår från resultatet.

Efter redovisning av överförda budgetavvikelser visar nämnden ett resultat om -3,7 miljoner kronor.

Investeringarna har delvis följt plan och nämnden visar ett positivt resultat på 12,9 miljoner kronor.

(6)

Under 2018 har sex kontrollaktiviteter genomförts inom ramen för intern kontroll. Avvikelser av mindre allvarlig art har hittats i fyra av de sex kontrollaktiviteterna. Även om bristerna kan innebära vissa kvalitets- och effektivitetsbrister är bedömningen dels att ingen enskild har drabbats, dels att bristerna inte har inneburit någon ekonomisk skada.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2019

Rapport avseende årsanalys 2018, den 28 januari 2019

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättad rapport, Årsanalys 2018 för kultur- och fritidsnämnden, samt översända rapporten till

kommunstyrelsen

Reservationer

Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M), John Lager (C) och Mattias Svensson (KD) reserverar sig mot det fattade beslutet samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 1.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen Akten

(7)

§ 21 Överföring av budgetavvikelse från 2018 till 2019 samt utökning av investeringsram för 2019

Dnr KU 2019/0036

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar överföring av budgetavvikelse från 2018 till 2019 samt utökning av investeringsram för 2019.

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram för år 2018 uppgick till 347 984 tusen kronor och nettokostnader om 345 696 tusen kronor.

Nämnden redovisar därmed en positiv avvikelse om 2 288 tusen kronor.

Korrigerat resultat för kultur- och fritidsnämnden år 2018 blir ett resultat om -3 652 tusen kronor. Kultur- och fritidsnämnden begär nettojusteringar i driftram 2018 med -5 940 tusen kronor, varav 667 tusen kronor som tillkommande verksamhet och 6 607 tusen kronor återlämnas för ej genomförd verksamhet.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 januari 2019

Rapport avseende begäran om överföring av budgetavvikelse från 2018 till 2019 samt utökning av investeringsram 2019, den 28 januari 2019

Yrkanden

Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att ta fram åtgärdsplaner för hur budgeten kan komma i balans igen och ta upp dessa till nämnden samt uppdra åt

förvaltningen att löpande för nämnden redovisa hur arbetet med att få budgeten i balans fortlöper.

Carl Gustaf Jönsson (FNL), Sebastian Persson (S), Adrian Borin (M), John Lager (C), Mattias Svensson (KD), Peter Bergwall (MP), Göran Fries (V) och Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) tilläggsyrkanden.

(8)

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det utöver förvaltningens förslag föreligger ett tilläggsyrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera i form av två att-satser. Ordföranden ställer proposition på dessa och finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag

inkluderat tilläggsyrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättad rapport samt översända rapporten till kommunstyrelsen

att hos kommunstyrelsen begära att resultatet för år 2018 regleras till -3 652 tusen kronor

att hos kommunstyrelsen inte begära ändringar i investeringsram 2019

att uppdra åt förvaltningen att ta fram åtgärdsplaner för hur budgeten kan komma i balans igen och ta upp dessa till nämnden

att uppdra åt förvaltningen att löpande för nämnden redovisa hur arbetet med att få budgeten i balans fortlöper

Reservationer

Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M), John Lager (C) och Mattias Svensson (KD) reserverar sig mot det fattade beslutet samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 1. Victoria Tiblom (SD) reserverar sig mot det fattade beslutet samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 2.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen Akten

(9)

§ 22 Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 med investeringsplan 2020-2025

Dnr KU 2018/0377

Sammanfattning

Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan utgör en långsiktig planering för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna är utgångspunkten

kommunfullmäktiges beslut om ekonomi- och verksamhetsplan 2019-2021 och det kommunbidrag, som har beslutats för budgetåret 2019.

Lund växer och förändras. En utmaning för kultur- och

fritidsnämndens verksamheter är att möta efterfrågan och det behov som framtidens Lund för med sig, samtidigt som skatteunderlaget inte växer i samma takt. Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer åldersgruppen 7-20 år i Lund att öka med nästan en femtedel under en tioårsperiod. Detta innebär stora utmaningar för till exempel föreningsstödet, som riktar sig till barn och unga,

Kulturskolan samt även för det system för musikundervisning i form av en musikcheck, som är på väg att införas. Samtidigt kommer antalet lundabor, som är 70 år eller äldre, att öka med nästan en tredjedel. Efterfrågan på kultur- och fritidsaktiviteter för denna åldersgrupp kommer också att öka. Hur möter förvaltningen denna efterfrågan?

Förutom att Lund växer, så förändras kommunen strukturellt - nya områden byggs och nya centrumbildningar uppstår, vilket bland annat påverkar rörelsemönstren i kommunen. Detta innebär för kultur- och fritidsverksamheterna att samtidigt som det finns ett behov av att expandera till följd av befolkningsutvecklingen, finns det behov av att se över lokalisering av förvaltningens verksamheter utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. För att klara uppdraget och skapa förutsättningar för en meningsfull fritid, krävs även att

förvaltningen utmanar traditionella sätt att bedriva verksamhet. Som exempelvis att planera för mobila verksamheter, där det är möjligt, snarare än att binda sig till långa hyresavtal och stora investeringar.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2019

Ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 med investeringsplan för 2020-2025

Investeringsplan 2020-2024 med driftsberäkning

(10)

Yrkanden

Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska ajournera sig för överläggning.

Gunnar Brådvik (L) yrkar att skrivelserna i brödtexten om bibliotek i nordvästra Lund/bibliotek på Nova ska utgå, att investerings-

beloppet för bibliotek i nordvästra Lund ska bytas ut mot samma belopp för ”Tillgänglighetsanpassning bibliotek”, att formuleringarna

”Tänkbara konsekvenser är att ersätta Stångby bibliotek med

bokbuss samt stänga biblioteket på Väster när hyreskontraktet löper ut. Samlokalisera biblioteket i Genarp med skolan ger inga

besparingar, men troligen en högre nyttjandegrad hos framför allt barn, vilka är en prioriterad målgrupp.” på sidan 6 ska strykas, att formuleringen ”Därutöver krävs finansiering motsvarande 0,5 tjänst för utveckling och administration av IOP, cirka 270 tusen kronor, för att permanent inrätta tjänsten.” på sidan 8 ska strykas, att meningen på sidan 3: ”Detta innebär stora utmaningar, till exempel för

föreningsstödet som riktar sig till barn och unga, Kulturskolan, samt även för det subventionssystem för musikundervisning i form av en musikcheck som är på väg att införas.” ska ersättas med ”Detta

innebär stora utmaningar, till exempel för föreningsstödet som riktar sig till barn och unga, Kulturskolan, samt även för den möjlighet till valfrihet i musikundervisningen i form av en musikcheck som är på väg att införas.”, att på sidan 6 stryka formuleringen ”De

anläggningar som har lågt besöksantal föreslås lägga ned.”, att på sidan 6 stryka formuleringen ”Bland annat se över öppettider.”, att punkt 3 på sidan 7 ska ersättas med: ”Den bedömning som har gjorts för kostnad för en åldersgrupp (beräknat på dem som är 9 år)

motsvarar cirka 3 000 tusen kronor i utökad ram årligen. En svårighet i beräkning av kostnaden är dock att det inte är känt hur stor andel av varje årskull, som vill använda sin framtida

musikcheck. Nuvarande intresse för kulturskolan varierar beroende på ålder. Av 2019 års 7-åringar är det 17 % som antingen är elev eller står i kö till kulturskolan, motsvarande siffra för 2019 års 8- åringar är 16 %. Utöver dessa finns det barn i årskullarna, som inte står i kö, men som får privatundervisning. Det är också tänkbart att den uppmärksamhet införandet av musikcheck innebär kommer att väcka ytterligare intresse hos föräldrar och barn, som idag inte deltar eller köar till kulturskolans verksamhet eller som tar del av musikundervisning av annan anordnare. Sammantaget förutsätts kapacitetsbegränsning i musikchecksystemet för att säkerställa budget i balans.”

Sebastian Persson (S) yrkar att nämnden ska besluta att godkänna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 med

(11)

investeringsplan 2020-2025 med följande förändringar på sidan 6 under ”Konkreta åtgärder som planeras att bli genomförda i närtid:”

punkt 1 stryka ”Översyn av Högevallsbadet. Bland annat se över öppettider”, punkt 2 stryka ”De anläggningar som har lågt

besöksantal föreslås lägga ned.”, punkt 4 ”Se över om de meröppna biblioteken (Veberöd, Dalby, Genarp, Klostergården och Linero) kan bemannas med färre antal personaltimmar.” samt punkt 5 ”Se över hela biblioteksorganisationen. Tänkbara konsekvenser är att ersätta Stångby bibliotek med bokbuss samt stänga biblioteket på Väster när hyreskontraktet löper ut. Samlokalisera biblioteket i Genarp med skolan - ger inga besparingar men troligen en högre nyttjandegrad hos framför allt barn, vilka är en prioriterad målgrupp.”, att hos kommunstyrelsen begära utökade driftsramar för förändrade förutsättningar som kräver annan finansiering i enlighet med redovisade förslag i bilagt dokument ”Nämndens EVP-skrivelse 2020-2022” samt att hos kommunstyrelsen begära utökade driftsramar som en följd av investeringsbehovet.

Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M), John Lager (C), Mattias Svensson (KD) och Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande.

Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar bifall till Sebastian Perssons (S) yrkande.

Sebastian Persson (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar bifall till den delen av Gunnar Brådviks (L) yrkande, som berör den tredje punkten på sidan 7 i förslag till ekonomi- och

verksamhetsplan 2020-2022.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Gunnar Brådvik (L) om att nämnden ska ajournera sig för överläggning.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detsamma.

Ordföranden konstaterar därefter att det föreligger ett yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera beträffande ändring i formulering på sidan sju, tredje punkten, i förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detsamma.

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera samt yrkande från Sebastian Persson (S) med flera. Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att nämnden beslutar att bifalla det

förstnämnda. Votering begärs.

(12)

Ordföranden fastställer följande voteringsordning:

Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera röstar ja.

Den som vill bifalla yrkande från Sebastian Persson (S) med flera röstar nej.

Gunnar Brådvik (L), Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M), John Lager (C), Mattias Svensson (KD) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.

Sebastian Persson (S), Kerstin Vikner (S), Gabor Tilesch (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) röstar nej.

Med sex ja-röster gentemot fem nej-röster beslutar kultur- och fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att skrivelserna i brödtexten om bibliotek i nordvästra Lund/bibliotek på Nova ska utgå

att investeringsbeloppet för bibliotek i nordvästra Lund ska bytas ut mot samma belopp för ”Tillgänglighetsanpassning bibliotek”

att formuleringarna ”Tänkbara konsekvenser är att ersätta Stångby bibliotek med bokbuss samt stänga biblioteket på Väster när hyreskontraktet löper ut. Samlokalisera biblioteket i Genarp med skolan ger inga besparingar, men troligen en högre nyttjandegrad hos framför allt barn, vilka är en prioriterad målgrupp.” på sidan 6 ska strykas

att formuleringen ”Därutöver krävs finansiering motsvarande 0,5 tjänst för utveckling och administration av IOP, cirka 270 tusen kronor, för att permanent inrätta tjänsten.” på sidan 8 ska strykas

att meningen på sidan 3: ”Detta innebär stora utmaningar, till exempel för föreningsstödet som riktar sig till barn och unga, Kulturskolan, samt även för det subventionssystem för

musikundervisning i form av en musikcheck som är på väg att införas.” ska ersättas med ”Detta innebär stora utmaningar, till exempel för föreningsstödet som riktar sig till barn och unga, Kulturskolan, samt även för den möjlighet till valfrihet i

(13)

musikundervisningen i form av en musikcheck som är på väg att införas.”

att på sidan 6 stryka formuleringen ”De anläggningar som har lågt besöksantal föreslås lägga ned.”

att på sidan 6 stryka formuleringen ”Bland annat se över öppettider.”

att punkt 3 på sidan 7 ska ersättas med: ”Den bedömning som har gjorts för kostnad för en åldersgrupp (beräknat på dem som är 9 år) motsvarar cirka 3 000 tkr i utökad ram årligen. En

svårighet i beräkning av kostnaden är dock att det inte är känt hur stor andel av varje årskull, som vill använda sin framtida musikcheck. Nuvarande intresse för kulturskolan varierar beroende på ålder. Av 2019 års 7-åringar är det 17 % som antingen är elev eller står i kö till kulturskolan, motsvarande siffra för 2019 års 8-åringar är 16 %. Utöver dessa finns det barn i årskullarna, som inte står i kö, men som får

privatundervisning. Det är också tänkbart att den

uppmärksamhet införandet av musikcheck innebär kommer att väcka ytterligare intresse hos föräldrar och barn, som idag inte deltar eller köar till kulturskolans verksamhet eller som tar del av musikundervisning av annan anordnare. Sammantaget förutsätts kapacitetsbegränsning i musikchecksystemet för att säkerställa budget i balans.”

att i övrigt godkänna förslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2020-2022 med investeringsplan 2020-2025

att hos kommunstyrelsen begära utökade driftsramar för förändrade förutsättningar som kräver annan finansiering i enlighet med redovisade förslag i bilagt dokument ”Nämndens EVP-skrivelse 2020-2022”

att hos kommunstyrelsen begära utökade driftsramar som en följd av investeringsbehovet

Reservationer

Sebastian Persson (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för eget yrkande.

Sebastian Persson (S) och Peter Bergwall (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 3.

(14)

Protokollsanteckningar

Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:

”Feministiskt initiativ instämmer i Socialdemokraternas yrkande.”

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen Akten

(15)

§ 23 Uppdrag angående översyn av Vinterlund

Dnr KU 2019/0041

Sammanfattning

På uppdrag av kultur- och fritidsnämndens ordförande har ett ärende initierats för att utreda organisering och innehåll avseende konceptet Vinterlund med syfte att se över hur föreningar och det fria kulturlivet kan spela en större roll i kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet under vinterhalvåret.

Initiativ till samverkan Vinterlund startade i december 2015, då representanter från kommunen och de aktörer inom det fria kulturlivet, som uppbär verksamhetsbidrag, träffades. Även

idrottslivet har under flera år haft ambitioner om ett vinterkoncept.

Kommunstyrelsen tilldelade kultur- och fritidsnämnden en årlig summa om 1 250 tusen kronor under 2016-2018 för införlivandet av det för Lund nya profilskapande samverkanskonceptet Vinterlund.

Det långsiktiga målet är att genom Vinterlund skapa en ännu

mer attraktiv evenemangsstad med en mer levande stadskärna och nyttja potentialen i Lunds rika kultur- samt idrotts- och föreningsliv.

Det sker genom aktiv samverkan och samordning mellan redan kända aktörer och befintliga aktiviteter. Vinterlund är idag paraplyet under vilket nya samarbetsformer och konkreta idéer förverkligas.

Berörda förvaltningar bedömer att detta förvaltningsövergripande projekt är ett konkret sätt att bygga Lunds varumärke, skapa stolthet samt få lundabor och tillresta att besöka och uppleva staden.

Uppnådda resultat 2015-2018 är:

 stärkt fokusområde ”Lund, en attraktiv och kreativ plats”

 stärkt varumärke för Lund, samtidigt som Lund utvecklas som kultur- och evenemangsstad

 en levande stadskärna där aktörer och utbud synliggörs Övrig finansiering och samverkan utöver kommunala förvaltningar kommer från och bedrivs med:

 Citysamverkan

 Fastighetsägarna

 Handelsföreningen

 Centrumlyftet

(16)

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2019

Yrkanden

Sebastian Persson (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att ta fram en beskrivning med målet med Vinterlund, att nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen att ta fram en beskrivning om hur arrangemangen i Vinterlund fördelas över hela kommunen, att nämnden ska uppdra åt förvaltningen att ta fram en beskrivning av hur stor av andel av kultur- och fritidsnämndens budget som idag går till verksamhetsbidrag till det fria kulturlivet, att nämnden ska uppdra åt förvaltningen att skicka ut en förfrågan till aktörerna bakom kulturuppropet om hur de skulle kunna bidra i Vinterlunds verksamhet om de fick en större andel av budgeten till sitt förfogande och om deras syn på kommunens kontra det fria kulturlivets roll i skapandet av kultur samt yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag.

Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar bifall till Sebastian Perssons (S) yrkande om att nämnden ska besluta att avslå förvaltningens förslag.

Carl Gustaf Jönsson (FNL), Adrian Borin (M), John Lager (C), Mattias Svensson (KD) och Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) yrkande.

Sebastian Persson (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) yrkar avslag till yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden ska bifalla

förvaltningens förslag inkluderat tilläggsyrkanden samt yrkande från Sebastian Persson (S) med flera om att avslå detsamma. Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda.

(17)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att uppdra åt förvaltningen att utreda organisering och innehåll avseende Vinterlund med syfte att se över hur föreningar och det fria kulturlivet kan spela en större roll i kultur- och fritidsförvaltningens vinterverksamhet

att återrapportering och konsekvensbeskrivning till nämnden ska ske senast mars 2019

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en beskrivning med målet med Vinterlund

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en beskrivning av hur arrangemangen i Vinterlund fördelas över hela kommunen att uppdra åt förvaltningen att ta fram en beskrivning av hur stor

andel av kultur- och fritidsnämndens budget, som idag går till verksamhetsbidrag inom det fria kulturlivet

att uppdra åt förvaltningen att skicka ut en förfrågan till aktörerna bakom kulturuppropet om hur de skulle kunna bidra i

Vinterlunds verksamhet om de fick en större andel av budgeten till sitt förfogande och om deras syn på kommunens kontra det fria kulturlivets roll i skapandet av kultur

Reservationer

Sebastian Persson (S), Peter Bergwall (MP) och Göran Fries (V) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för eget yrkande.

Sebastian Persson (S) och Peter Bergwall (MP) inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 4.

Protokollsanteckningar

Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:

”Syftet med Vinterlund är att det fria kulturlivet och föreningar ska vara delaktiga och därför behövs det ingen särskild utredning utan snarare att i dialog med dem ta reda på deras förutsättningar och behov för att kunna spela en större roll.”

Beslut expedieras till:

Akten

(18)

§ 24 Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämndens beredning 2019

Dnr KU 2019/0040

Sammanfattning

För kultur- och fritidsnämndens beredning föreslås följande sammanträdestider under 2019:

Den 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 13 augusti, 3 september, 1 oktober, 29 oktober samt den 26 november.

Samtliga sammanträdestillfällen äger rum på tisdagar med start klockan 16.00.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämndens beredning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att fastställa förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämndens beredning 2019

Beslut expedieras till:

Akten

(19)

§ 25 Lundaförslag angående en mötesplats för unga på Väster

Dnr KU 2019/0030

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt ett lundaförslag från Aden Mahamoud Osman angående en mötesplats på Väster i Lund till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och direkt besvarande.

I förslaget föreslås att kommunen ska återskapa mötesplatsen för ungdomar på Väster. Förslagsställaren anser att ungdomar inte har någonstans att vara på fritiden när de har slutat skolan. Enligt

förslaget har alla familjer inte råd att betala för idrottsaktiviteter och har inte alltid medel för busskostnader. Folk med olika bakgrund och från olika kulturer behöver umgås för att öka integreringen enligt förslagsställaren.

Kommunen bedöms sakna ekonomiska förutsättningar att ha lokala mötesplatser i alla bostadsområden i Lunds kommun. Fritid Lund hänvisar till de befintliga mötesplatserna som finns på Linero, Klostergården, Norra Fäladen, ComUng samt på Söderlyckans skatepark i centrum. Kultur- och fritidsnämnden föreslås anse lundaförslaget vara besvarat med hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 januari 2019

Lundaförslag angående ett återinförande av mötesplats på Väster i Lund, daterat den 19 oktober 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att anse lundaförslag angående en mötesplats på Väster i Lund vara besvarat med hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

(20)

Protokollsanteckningar

Peter Bergwall (MP) för, med instämmande från Sebastian Persson (S) och Göran Fries (V), följande anteckning till protokollet:

”Vi anser att behovet av fysiska mötesplatser för unga bör utredas. Vi avvaktar dock utvärderingen av den öppna fritidsverksamhetens omorganisation, som genomförs under våren 2019, och avser därefter återkomma i frågan.”

Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:

”Jag tycker att det är beklämmande att besvara Aden Mahamoud Osmans lundaförslag med att hänvisa till andra mötesplatser och att kommunen inte har råd. Vi vill att utvärderingen av den öppna fritidsverksamhetens omorganisation kontaktar förslagsgivaren och beaktar förslaget.”

Beslut expedieras till:

Aden Mahamoud Osman Kommunstyrelsen Akten

(21)

§ 26 Yttrande över detaljplan för Helgonagården 8:1 med flera i Lund, Lunds kommun

Dnr KU 2019/0034

Sammanfattning

Wihlborgs fastigheter AB inkom 2016 med en ansökan om upprättande av ny detaljplan för Helgonagården 8:1 med flera i Lund. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter till förtätning med kontor, handel, bostäder och centrum-

verksamheter kring Ideontorget. På torget ligger den planerade spårvagnshållplatsen på Ideon. Planen möjliggör även en utökning av First Hotel Ideon.

Planområdet ligger i ett företagsdominerat område. Kultur- och fritidsförvaltningens närmaste anläggning är ridanläggningen och Smörlyckans idrottsplats, som inte direkt bedöms bli påverkade av planförslaget.

Tidigare, innan anläggandet av spårvägen påbörjades, har det varit möjligt att rida från Scheelevägen ut på Sölvegatan under E22:an.

Hur denna ridväg ska anläggas i stället finns det inte stöd för i antagna detaljplaner. Frågan om ridvägen ligger till största del utanför detaljplaneområde och borde ha hanterats i tidigare detaljplaner. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden inte ska ha något ytterligare att erinra.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2019

Byggnadsnämndens beslut den 13 december 2018, § 246 Planbeskrivning, daterad den 29 november 2018

Plankarta med planbestämmelser, daterad den 29 november 2018

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättat yttrande avseende detaljplan för

Helgonagården 8:1 med flera i Lund samt översända detsamma till byggnadsnämnden

(22)

Reservationer

Carl Gustaf Jönsson (FNL) reserverar sig mot det fattade beslutet samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 4.

Beslut expedieras till:

Byggnadsnämnden Akten

(23)

§ 27 Yttrande över betänkandet En arvsfond i takt med tiden - en översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70

Dnr KU 2019/0038

Sammanfattning

En utredning har genomförts för att se över och analysera vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Syftet med översynen är att säkerställa att Allmänna arvsfondens medel

används för den verksamhet, som de är avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och ändamålsenligt.

Utredarna har kommit med ett antal förslag till förändringar. Bland de föreslagna förändringarna märks kodifiering av praxis avseende vissa kriterier för stöd, demokrativillkor och en utökad möjlighet för Allmänna arvsfonden att kräva återbetalning av stöd om villkoren inte uppfylls.

Lunds kommun är en av de remissinstanser, som har getts möjlighet att yttra sig över betänkandet. Kommunkontoret har av denna anledning överlämnat remissen till kultur- och fritidsnämnden för möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet genom handläggning och direkt besvarande till socialdepartementet.

Kultur- och fritidsnämnden har valt att kommentera den del, som i den föreslagna lagen kallas ”Stöd ur Allmänna arvsfonden”, då det är denna del av utredningen, som tydligast berör föreningar och

organisationer inom nämndens ansvarsområde. Nämnden kan

konstatera att de förslag som utredningen lägger fram till stor del är i linje med hur nämnden ser på sitt eget stöd till föreningar och

organisationer som bedriver ungdomsverksamhet.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2019

Remiss från socialdepartementet avseende betänkandet En arvsfond i takt med tiden – en översyn av regelverket kring Allmänna

arvsfonden, SOU 2018:70, inkommen den 16 januari 2019

(24)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättat yttrande över betänkandet En arvsfond i takt med tiden – en översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden samt översända yttrandet till socialdepartementet Beslut expedieras till:

Socialdepartementet Akten

(25)

§ 28 Rapporter 2019

Dnr KU 2019/0004

Sammanfattning

A Rapport om musikcheck

Ordförande Gunnar Brådvik (L) informerar om ärendeprocessen beträffande ett checksystem för musikundervisning i Lunds kommun. Inför att ärendet ska behandlas av kultur- och

fritidsnämnden den 14 mars 2019 kommer en workshop att hållas den 7 mars 2019, till vilken en representant från varje parti samt två kommunalråd kommer att inbjudas.

B Rapport om Senior Sport School

Idrotts- och fritidschef Dan Kanter informerar om Senior Sport School, ett projekt som i samverkan med Skåneidrotten har bedrivits i de östra kommundelarna för personer, som är 60 år och äldre. För en engångskostnad om 300 kronor har deltagarna fått möjlighet att under tolv veckors tid vid två tillfällen i veckan prova på aktiviteter, allt från skytte och judo till kostföreläsning och matlagning.

Finansiering från kultur- och fritidsförvaltningen har uppgått till cirka 25 000 kronor. En utvärdering har visat på hög grad av nöjdhet bland projektets deltagare och målsättningen är nu att i samverkan med andra förvaltningar och organisationer fortsätta även i centrala Lund.

C Rapport om besöksundersökning för bibliotek Bibliotekschef Karin Bergendorff informerar om den

besöksundersökning på samtliga folkbibliotek i Lunds kommun, som under hösten 2018 har genomförts i samverkan med Högskolan i Borås. Undersökningen är en del i projektet Stärkta bibliotek, vilket har tilldelats 1,5 miljoner kronor från Statens kulturråd i syfte att göra biblioteken relevanta och lättillgängliga för fler med särskilt fokus på de i enlighet med bibliotekslagen prioriterade grupperna.

D Rapport om ekonomiredovisning till nämnden

Ordförande Gunnar Brådvik (L) informerar om framtida riktlinjer för förvaltningens rapportering avseende ekonomi till nämnden.

(26)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna Beslut expedieras till:

Akten

(27)

§ 29 Redovisning av meddelanden 2019

Dnr KU 2019/0005

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en förteckning över meddelanden inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 februari 2019.

Följande meddelanden redovisas:

1. Uppföljning av kommunrevisionens granskning av kultur- och fritidsnämnden, dnr KU 2017/0810

2. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Malmö avseende upphandling av offentlig konst, dnr KU 2019/0056

3. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 februari 2019,

§ 33, avseende beställning av idrottshall samt lokaler för praktisk- estetiska ämnen samt ytterligare kompletteringar till Fäladsskolan, dnr KU 2019/0059

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 februari 2019

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättad redovisning av meddelanden Beslut expedieras till:

Akten

(28)

§ 30 Redovisning av delegeringsbeslut 2019

Dnr KU 2019/0006

Sammanfattning

Följande delegeringsbeslut har i enlighet med 6 kap. 40 § kommunallagen (2017:725) redovisats vid kultur- och

fritidsnämndens sammanträde den 14 februari 2019:

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2018/§ 53 1. Övergripande

1.1 Ärenden som är så brådskande att kultur- och fritidsnämndens avgörande inte kan avvaktas

Beslut om att tilldela konstnärsgruppen Raqs Media Collective

uppdraget att genomföra konstnärlig gestaltning på Delfinskolan och Delfinens förskola i Lund, dnr KU 2017/0745

Datum för beslut: 2019-02-07

Delegat: Gunnar Brådvik, kultur- och fritidsnämndens ordförande 4. Personalärenden

4.5.1 Anställning av tillsvidare- och visstidsanställda minst sex månader och bestämmande av anställningsvillkor som inte har delegerats till någon annan

Sammanställning av beslut om anställning under december 2018- januari 2019, dnr KU 2019/0006

Delegat: enhetschef

5. Stipendie- och bidragsärenden

5.2 Beslut om stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga

Sammanställning av beslut under januari 2019, dnr KU 2019/0006 Delegat: Dan Kanter, idrotts- och fritidschef

5.4 Beslut om stöd till publika arrangemang

Sammanställning av beslut under januari 2019, dnr KU 2019/0006 Delegat: Annika Eklund, kulturchef

(29)

5.6 Beslut om närområdesbidrag till kultur, traditioner och högtider

Sammanställning av beslut under januari 2019, dnr KU 2019/0006 Delegat: Annika Eklund, kulturchef

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut den 14 februari 2019

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna upprättad redovisning av delegeringsbeslut Beslut expedieras till:

Akten

References

Related documents

Förbudet är inte ett heltäckande förbud, utan förvaltningschef tillhörande nämnden för primärvård och folktandvård kan medge undantag från detta beslut. Mot bakgrund av ovan

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör primärvårdens patienter. RosMarie Nilsson

Förbudet är inte ett heltäckande förbud, utan förvaltningschef tillhörande nämnden för Psykiatri- och habilitering kan medge undantag från detta beslut. Mot bakgrund av ovan

att förordna Peter Valverius som chefläkare för psykiatri- och habiliterings- förvaltningen under tiden 2016-04-01--2018-12-31 på deltid motsvarande 50%. Bodil Sundlöf

Peter Valverius har under perioden 2013-03-10--2016-03-31 haft ett förordnande som chefläkare på 50 % för psykiatri- och habiliteringsförvaltningen. Nämnden för psykiatri

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör psykiatri och habiliteringens patienter. Bodil Sundlöf

Som inför varje år beslutade landstingsstyrelsen vid sitt sammanträde 16 december 2013 om 2014 års budget för förvaltning Landstingsgemensamt.. Förvaltningen innehåller

att fastställa reglemente för landstingsstyrelsen, nämnden för Blekingesjukhuset, nämnden för psykiatri och habilitering samt nämnden för primärvård och