• No results found

LSS LOV Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LSS LOV Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet"

Copied!
14
0
0

Full text

(1)

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-13

Upphandling Upphandlande organisation

Täby kommun LSS/LOV Ledsagarservice och avlösarservice i

hemmet

Ida Pasquariello 166/2009-72

Texten ingår i annonsen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet

Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen

Symbolförklaring:

LSS LOV Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet

1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Information om kundval

Socialnämnden i Täby kommun vill härmed bjuda in leverantörer att utföra ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt LSS.

Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare.

Kommunfullmäktige har därför beslutat att kundval skall gälla inom ledsagar- och

avlösarservice. Kundval innebär att den enskilde kan välja någon av de leverantörer som kommunen godkänt och tecknat avtal med enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.

1.2 Beskrivning av uppdraget

Den enskilde leverantören skall för kommunens räkning utföra insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Kommunens

biståndshandläggare fattar beslut om insats. Leverantören skall utifrån den enskildes val och biståndshandläggarens beställning utföra ledsagarservice enligt § 9 p.3 LSS och

avlösarservice i hemmet enligt § 9 p.5 LSS för personer tillhörande LSS personkrets.

Omfattning av uppdraget kan variera över tid. Kommunen kan därför inte lämna någon volymgaranti till leverantören. Omfattning av uppdraget kan variera över tid. Kommunen kan därför inte lämna någon volymgaranti till leverantören.

Insatserna skall

· främja jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet samt att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

(2)

· utformas utifrån den enskildes behov, inflytande och medbestämmande samt värna om den enskildes integritet och självbestämmande

Ledsagarservice omfattar

den service- och omvårdnad som fastställts i biståndsbeslutet. Insatsen ska underlätta den enskildes deltagande i fritids- och kulturaktiviteter, ge möjlighet att träffa vänner, delta i föreningsliv, utöva sportaktiviteter, göra läkarbesök, göra inköp etc. Insatsen syftar till att bryta isolering och ska präglas av personlig service och vara anpassad efter individuella behov. Insatsen kan även innehålla viss omvårdnad så som av- och påklädning, personlig hygien, m.m..

Avlösarservice i hemmet

syftar till att avlasta anhöriga i hemmet. Insatsen kan ges både regelbundet och i akuta situationer. Den kan även innehålla viss omvårdnad och innebär att man får det stöd man behöver i det dagliga livet.

1.3 Avtalstid

Avtalstiden är två år från det datum då avtalet tecknats.

1.4 Handläggning av ansökan

Kommunen handlägger och godkänner ansökningar löpande. Handläggningstid är normalt ca fyra veckor. Undantag gäller dock för sommarmånaderna (juni, juli, augusti) och längre sammanhängande helgdagar där handläggningstiden kan bli längre.

Ansökan om att få bli godkänd som leverantör är bindande i tre månader.

Accepterar Ni att ansökan är bindande i tre månader efter det att den lämnats? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

1.5 Ickevalsalternativ

Om den enskilde inte kan eller vill välja en leverantör finns ett ickevalsalternativ.

Ickevalsalternativet tas fram av kommunen genom en i förväg fastställd turordningslista där godkända leverantörer inklusive kommunens egen verksamhet ingår.

1.6 Tilläggstjänster

Leverantör har rätt att erbjuda tilläggstjänster. Med tilläggstjänster menas tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och i åtagandet enligt detta avtal. Det skall framgå för den enskilde att tilläggstjänster som erbjuds inte ingår i biståndsbeslutet. Köp av tilläggstjänster får inte vara en förutsättning för att leverantörens uppdrag skall verkställas.

2 Ansökningsförfarande/administrativa bestämmelser 2.1 Ansökans utformning

Ansökan skall lämnas elektroniskt via upphandlingsstödsystemet TendSign. Endast undantagsvis kan skriftlig ansökan lämnas via post eller bud. Ansökan som inte lämnas elektroniskt, läggs i ett exemplar och i förseglat kuvert, som märks ”Ansökan ledsagar- och avlösarservice”.

Ansökan skall följa förfrågningsunderlagets uppställning, vara skriftlig och skriven på svenska.

(3)

Leverantören skall i sin ansökan besvara samtliga frågor i förfrågningsunderlaget och lämna samtliga efterfrågade uppgifter. Svaren skall vara kortfattade och svar på frågor skall i största möjliga utsträckning lämnas i direkt anslutning till frågan och inte som bilaga.

Ansökan skall innehålla

· Namn på ansvarig leverantör

· Leverantörens organisationsnummer när sådant finns

· Leverantörens adress

· Leverantörens e-postadress

· Leverantörens telefonnummer

· Namn på kontaktperson hos leverantören för denna ansökan

· Kontaktpersons telefonnummer

· Kontaktpersons e-postadress

Uppgifterna skall vara aktuella och om de ändras under ansökningstiden skall de nya uppgifterna omgående meddelas Täby kommun.

Ange levarantörens namn (Fritextsvar)

Ange leverantörens organisationsnummer (när sådant finns) (Fritextsvar)

Ange leverantörens adress (Fritextsvar) Ange leverantörens e-postadress (Fritextsvar) Ange leverantörens telefonnummer (Fritextsvar)

Ange namn på den person som är kontaktperson för ansökan hos leverantören (Fritextsvar)

Ange kontaktpersonens telefonnummer (Fritextsvar) Ange kontakpersonens e-postadress (Fritextsvar) Ansökan omfattar följande enhet/enheter: (Fritextsvar)

2.2 Frågor och svar

Frågor avseende eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget skall ställas skriftligen i upphandlingsstödsystemet Tendsign.com och svar kommer att lämnas via e-post i

systemet. I det fall förfrågningsunderlaget erhållits på annat sätt än via Tendsign.com åligger det leverantören att själv hämta eventuella svar på ställda frågor och eventuella

kompletteringar till förfrågningsunderlaget i Tendsign.com.

2.3 Godkännande av ansökan

En leverantör får ansöka om rättelse om beslutet går leverantören emot, dvs. om leverantören inte godkänns som leverantör i kundvalssystemet.

Kommunen kommer skriftligen att meddela leverantören beslut.

För att bli godkänd som leverantör måste samtliga villkor som anges i förfrågningsunderlaget och avtalsvillkoren vara uppfyllda. Efter godkännande tecknas avtal.

3 Krav på leverantören 3.1 Uteslutningsgrunder

Leverantören kommer att uteslutas om kommunen får kännedom om att någon av förutsättningarna enligt 7 kap. 1 § LOV föreligger.

(4)

Har leverantören uppfyllt sina åtagande avseende skatter och socialavgifter? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Uppfyller leverantören ställda krav på ekonomisk stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförmåga? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.2 Ekonomisk stabilitet

Kommunen förbehåller sig rätten att genom Skatteverket kontrollera att leverantören fullgjort sina åtaganden vad gäller skatter och sociala avgifter.

Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera leverantörens ekonomiska stabilitet,

kreditvärdighet och betalningsförmåga. Detta kommer att ske via kreditupplysningsföretagen Soliditet AB eller CreditSafe i Sverige AB. Leverantörer som enligt Soliditet AB har lägre värde än "A- kreditvärdigt" eller vars kreditvärdighet inte är möjlig att pröva (t ex ideella

föreningar) kommer att särskilt granskas före ett eventuellt godkännande. Leverantören ska inneha rating "kreditvärdig" enligt Creditsafe i Sverige AB. För det fall ett företag saknar rating eller har lägre rating än kreditvärdig har denne även möjlighet att styrka sin

ekonomiska ställning genom att bifoga andra liknande handlingar med ansökan.

Väljer leverantören att styrka sin likvärdiga ekonomiska ställning på annat sätt, kommer en individuell bedömning att göras för eventuellt godkännande.

Väljer leverantören att styrka sin ekonomiska status på annat sätt skall dessa handlingar bifogas ansökan.

Godkänd leverantör måste senast vid avtalstecknandet kunna visa upp bevis på att denne är juridisk person och att denne har F-skattsedel.

Leverantören skall lämna en bankgaranti som garanterar att om verksamheten skulle gå i konkurs kan verksamheten ändå drivas vidare under en månad och löner kan betalas ut till de anställda under denna månad. Hur hög bankgarantin skall vara är beroende av det kapacitetstak leverantören angett i sin ansökan.

Har verksamhet tidigare bedrivits i en annan juridisk form ta kontakt med upphandlingsenheten när ansökan om att bli LOV-leverantör lämnas in.

Innan avtal tecknas skall företaget lämna en ekonomisk plan omfattande det första verksamhetsåret.

3.3 Kapacitetstak

Om leverantör önskar begränsa sin kapacitet till ett visst antal timmar, tider på dygnet, specifikt geografiskt område samt inriktning på funktionsnedsättning under avtalstiden skall detta anges i ansökan som ett kapacitetstak.

Om leverantör önskar begränsa sin kapacitet till ett visst antal timmar, tider på dygnet, specifikt geografiskt område samt inriktning på funktionsnedsättning under avtalstiden skall detta anges nedan. (Fritextsvar)

Önskar leverantör begränsa sin kapacitet till ett visst antal timmar, tider på dygnet, specifikt geografiskt område samt inriktning på funktionsnedsättning under avtalstiden? (Ja/Nej svar)

(5)

Ja Nej

3.4 Kompetenskrav

Följande kompetenskrav ska uppfyllas;

Ledning

Den som ansvarar för verksamheten, dvs. har ansvar för personal och ekonomi och driften i verksamheten ska ha genomfört adekvata högskolestudier vilket innebär

högskolestudier/kurser med inriktning mot socialt arbete samt ska inneha ingående

kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och Socialstyrelsens allmänna råd.

Personen skall ha minst tolv månaders erfarenhet av arbetsledning inom någon LSS-verksamhet samt erfarenhet av administration och datorvana.

Personal

Minst 50 % av verksamhetens personal skall ha en för verksamheten adekvat utbildning och/eller yrkeserfarenhet som omfattar minst tre år från samma eller liknande typ av verksamhet.

Med adekvat utbildning menas utbildning som är kopplad till kunskaper om personer med funktionsnedsättning, såsom vård- och omsorgslinjen eller grund- och påbyggnadsutbildning för utvecklingsstörda alternativt annan utbildning som kommunen bedömer vara likvärdig.

Har den som ansvarar för verksamheten, dvs. har ansvar för personal och ekonomi och driften i verksamheten genomfört adekvata högskolestudier vilket innebär högskolestudier/kurser med inriktning mot socialt arbete samt ska inneha ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och Socialstyrelsens allmänna råd? (Fritextsvar)

Vänligen redogör för vad för adekvat högskoleutbildning och ingående kunskaper samt utbildning den person som ansvarar för verksamheten och ansvarar för ledningen har. (Fritextsvar) Har minst en av de personer som ingår i ledningen av

verksamheten minst tolv månaders erfarenhet av arbetsledning inom någon LSS-verksamhet samt erfarenhet av administration och datorvana? (Fritextsvar)

Vänligen redogör för att minst en av de personer som ingår i ledningen av verksamheten har minst tolv månaders erfarenhet av arbetsledning inom någon LSS-verksamhet samt erfarenhet av administration och datorvana. (Fritextsvar)

Redogör för verksamhetens inriktning och för personalens samlade utbildningskompetens. (Fritextsvar)

Har minst 50% av personalen en yrkeserfarenhet som omfattar minst tre år från samma eller liknande typ av verksamhet? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Redogör för den del av personalen som har yrkeserfarenhet som omfattar minst tre år från samma eller liknande typ av verksamhet. (Fritextsvar)

3.5 Handledning och kompetensutveckling

(6)

Leverantören ska beskriva sina rutiner för hur medarbetarnas utbildningsbehov inventeras samt i vilka sammanhang fortbildning erbjuds. Leverantören ska beskriva vilka rutiner som finns för introduktion av all ny personal samt för personal som varit ledig längre tid.

Verksamheten ska beskriva hur de följer aktuell utveckling inom verksamhetsområdet vad gäller lagstiftning och metodutveckling på max 1 A4-sida.

Redogör för de skriftliga rutiner för hantering av klagomål och synpunkter samt hantering av fel och brister. (Fritextsvar) Har leverantören bifogat skriftliga rutiner för hantering av klagomål och synpunkter samt hantering av fel och brister?

(Ja/Nej svar)

Ja Nej Redogör för de rutiner som leverantören skall ha för

egenkontroll genom systematisk och regelbunden uppföljning och utvärdering av verksamheten. (Fritextsvar)

Har leverantören bifogat rutiner för egenkontroll genom systematisk och regelbunden uppföljning och utvärdering av verksamheten? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.6 Ledningssystem för kvalitet i verksamheten

Leverantören skall kortfattat beskriva hur ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten uppfylls på max 1 A4-sida.

Redogör kortfattat för hur ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten uppfylls av leverantören (max 1 A4-sida).

(Fritextsvar)

Har leverantören beskrivit hur ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten uppfylls? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.7 Referenser och personligt möte med myndigheten för LSS

Leverantören skall lämna in tre referenser över liknande uppdrag som leverantören genomfört under de senaste tre åren. För nybildade företag gäller att referenserna avser uppdrag som genomförts av en av de fysiska personerna i ledande ställning i företaget.

Följande frågor kommer att ställas muntligen via telefon till de tre referenspersonerna:

· Vilken relation har du till leverantören?

· När hade du senast professionell kontakt med leverantören?

· Är det lätt att samarbeta med leverantören?

· Bedömer du leverantören som kompetent i professionen?

· Kan du rekommendera leverantören?

Leverantör som ansökt om att delta i valfrihetssystemet kan komma att kallas till möte med kommunen. Vid mötet görs en genomgång av ansökan och en avstämning av de krav som ställs på uppdraget.

Efter genomförd referenstagning och eventuell intervju görs en sammanvägd bedömning av leverantörens förutsättningar att godkännas för uppdraget.

(7)

Uppge tre referenser över liknande uppdrag som leverantören genomfört under de senaste tre åren. (Fritextsvar)

Har leverantören uppgivit tre referenser över liknande uppdrag som leverantören genomfört under de senaste tre åren?

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

3.8 Godkännande av avtalsvillkor

Av ansökan skall framgå att anbudsgivare accepterar avtalsvillkoren Godkänner leverantören avtalsvillkoren? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4 Avtalsvillkor

4.1 Allmän information

Detta avtal reglerar att för kommunen utföra insatserna ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), § 9 p.

3 och § 9 p. 5. Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten.

4.2 Avtalstid

Avtalstiden är två år från det datum då avtalet tecknats.

4.3 Uppdraget

Kommunens biståndshandläggare fattar beslut om insats. Insatsen skall vara individuellt anpassad. Leverantören skall utifrån biståndshandläggarens beställning utföra ledsagarservice och/eller avlösarservice i hemmet.

Biståndshandläggaren lämnar beställningen till leverantören när insatsen påbörjas.

Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet skall

- främja jämlikhet i levnadsvillkor, ge den enskilde full delaktighet i samhällslivet och ge den enskilde möjlighet att leva som andra

- skall utformas utifrån den enskildes behov, inflytande och medbestämmande samt värna om den enskildes integritet och självbestämmande.

Ledsagarservice

innefattar service och omvårdnad i enlighet med biståndsbeställningen. Insatsen ska underlätta deltagande i fritids- och kulturaktiviteter, social samvaro, möjlighet att göra läkarbesök, inköp etc. Insatsen syftar till att bryta isolering och ska präglas av personlig service och vara anpassad till individuella behov. Insatsen kan även innehålla viss omvårdnad.

Avlösarservice i hemmet

skall avlasta anhöriga. Insatsen kan ges både regelbundet och i akuta situationer och kan innehålla viss omvårdnad.

Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet skall erbjudas alla dagar under året.

Personalens utbildning, konferenser och semester får inte påverka verksamheten.

4.4 Uppdragets utförande

(8)

Verksamheten ska vara individuellt utformad och anpassad till den enskildes behov och självbestämmande och ge den enskilde möjlighet till delaktighet i samhället.

Verksamheten skall följa socialnämndens verksamhetsplan samt kommunens riktlinjer som gäller eller kan komma att gälla för personer med funktionsnedsättning.

Kommunen ansvarar för att kontinuerligt uppdatera och hålla tillgängligt de rutiner och riktlinjer som hänvisas till i avtalet.

4.5 Kapacitetstak

Leverantören har följande kapacitetstak (enligt ansökan) och följande begränsning i den typ av funktionsnedsättning, som leverantören tar emot (enligt ansökan)

Om kapacitetstaket förändras under avtalstiden skall detta meddelas kommunen.

4.6 Genomförandeplan

Leverantören skall upprätta en genomförandeplan utifrån biståndshandläggarens beställning senast 15 dagar efter det att insatsen påbörjas.

Genomförandeplanen skall godkännas av den enskilde eller dennes legale företrädare. Den skall följas upp och revideras minst en gång per år samt delges kommunen. I

genomförandeplanen skall en beskrivning göras av hur insatsen ska genomföras och hur målet med insatsen skall uppnås.

4.7 Förändring av omsorgsbehov

Om den enskildes omsorgsbehov ökar eller minskar i sådan omfattning att biståndsbeslutet behöver omprövas skall leverantören omedelbart kontakta biståndshandläggaren.

Leverantören är skyldig att omgående meddela biståndshandläggaren om eventuella avbrott i insatsen.

4.8 Samverkan

Leverantören skall arbeta i enlighet med de skriftliga samverkansavtal och överenskommelser som kommunen träffar.

Leverantören skall delta i de möten som kommunen kallar till. Leverantören skall i förekommande fall medverka i forsknings- och utvecklingsprojektprojekt som Täby kommun deltar i.

Om insats för den enskilde har förändrats och påverkar former för samverkan har leverantören en skyldighet att meddela kommunen detta.

4.9 Skyldighet att ta emot uppdrag

Leverantören är skyldig att ta emot de personer, som valt leverantören, med hänsyn tagen till eventuella begränsningar i kapacitetstak och i typ av funktionsnedsättning. Uppdrag skall påbörjas senast fem vardagar efter det att leverantören mottagit beställning.

4.10 Den enskildes byte av leverantör

Den enskilde har rätt att byta leverantör. Vid sådant byte meddelar biståndshandläggaren berörda leverantörer skriftligt. Den enskildes uppsägningstid vid byte är en månad.

Vid byte skall leverantören samverka med kommunen och den nya leverantören.

Leverantören ansvarar för att byte till ny leverantör sker med minsta möjliga negativa påverkan hos den enskilde och andra berörda.

(9)

4.11 Tolk

Tolkning i samband med insatsernas genomförande bekostas av leverantören.

4.12 Kompetenskrav

De i förfrågningsunderlaget krävda kompetenskraven skall uppfyllas under hela avtalstiden.

Dessa krav är:

Ledning

Den som ansvarar för verksamheten, dvs. har ansvar för personal och ekonomi och driften i verksamheten skall ha genomfört adekvata högskolestudier vilket innebär

högskolestudier/kurser med inriktning mot socialt arbete samt ska inneha ingående

kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och Socialstyrelsens allmänna råd.

Personen skall ha minst tolv månaders erfarenhet av arbetsledning inom någon LSS-verksamhet samt erfarenhet av administration och datorvana.

Personalen

Minst 50 % av verksamhetens personal skall ha en för verksamheten adekvat utbildning och/eller yrkeserfarenhet som omfattar minst tre år från samma eller liknande typ av verksamhet.

Med adekvat utbildning menas utbildning som är kopplad till kunskaper om personer med funktionsnedsättning, såsom vård- och omsorgslinjen eller grund- och påbyggnadsutbildning för utvecklingsstörda alternativt annan utbildning som kommunen bedömer vara likvärdig.

All personal skall behärska det svenska språket i tal och skrift.

4.13 Handledning och kompetensutveckling

Det ska finnas rutiner för hur medarbetarnas utbildningsbehov ska inventeras samt i vilka sammanhang fortbildning erbjuds. Det skall finnas rutiner för introduktion av all ny personal samt för personal som varit ledig längre tid.

4.14 Hälso- och sjukvård

Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser och dessa ingår därför inte i leverantörens uppdrag. Leverantörens personal får endast utföra hälso- och

sjukvårdsuppgifter om dessa delegerats från landstinget. Det som av läkare bedöms som egenvård skall utföras av leverantörens personal. Leverantören skall vid behov bistå den enskilde med att få kontakt med hälso- och sjukvården.

4.15 Lex Sarah

Leverantören skall ha en rutin för rapportering av allvarliga missförhållanden. Allvarliga missförhållanden skall därefter vidarerapporteras till kommunen enligt kommunens rutin.

4.16 Dokumentation och förvaring av handlingar

Leverantören skall dokumentera genomförandet av insatserna samt de bedömningar som legat till grund för insatserna enligt gällande och eventuellt tillkommande lagstiftning samt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dokumentationen skall visa vilka åtgärder som vidtagits samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet.

(10)

All dokumentation som rör den enskilde skall förvaras skyddad mot obehörig åtkomst, brand och fukt.

Leverantören ansvarar för att all dokumentation som rör den enskilde överlämnas till kommunen utan kostnad när insatsen avslutas eller när kommunen så begär.

Leverantören ansvarar för att all dokumentation och gallring sker i enlighet med vid för var tid gällande lagar, förordningar och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Sekretessbelagda uppgifter får inte skickas med e-post.

4.17 Ledningssystem för kvalitet i verksamheten

Leverantören skall ha ett ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:11 (S)) och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet.

Leverantören skall ha skriftliga rutiner för hantering av klagomål och synpunkter samt av fel och brister.

Leverantören skall svara för egenkontroll genom systematisk och regelbunden uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Kommunen har ett kvalitetssystem för hela socialtjänsten. Inom ramen för detta arbete ingår att utforma en samlad kvalitetsrapportering. Leverantören skall medverka i detta arbete.

4.18 Marknadsföring av leverantörens avtal

För att den enskilde skall kunna göra ett aktivt val sammanställer kommunen ett informationsmaterial för samtliga godkända leverantörer. Leverantören skall senast i

samband med avtalstecknandet lämna över information om verksamheten enligt de riktlinjer som kommunen bestämmer. Leverantören skall i sin marknadsföring ange eventuella

underleverantörer.

Leverantörens marknadsföring skall ske i enlighet med god marknadsföringssed med stor respekt för den enskilde och övriga leverantörer. Leverantörer som inte respekterar detta kan komma att nekas fortsatt uppdrag i kommunen.

Kommunen svarar för att de leverantörer (inklusive eventuella underleverantörer) som kommunen tecknat avtal med presenteras på kommunens hemsida.

4.19 Uppdatering av information

Vid uppdatering av information m.m. på Täby kommuns hemsida kan det inträffa att information om leverantören och leverantörens avtal faller bort. Det åligger därför

leverantörens att kontrollera att aktuell information angående leverantören och avtalet finns utlagt på Täby kommuns hemsida.

Leverantören skall kontakta kommunen när leverantören vill uppdatera sina uppgifter.

4.20 Uppföljning

Leverantören skall kostnadsfritt biträda kommunen vid uppföljning och utan dröjsmål lämna de uppgifter som kommunen efterfrågar.

(11)

Kommunen har rätt att ta del av material och uppgifter hos leverantören som kommunen bedömer vara relevant för uppföljning av verksamheten, såsom personallistor,

tjänstgöringsscheman, rutiner etc. Kommunen genomför även kontinuerligt

brukarundersökningar och resultaten av undersökningarna kan komma att redovisas på kommunens hemsida.

Leverantören skall senast den 30 juni varje år lämna sin verksamhetsberättelse avseende föregående verksamhetsår till socialnämnden.

4.21 Allmänhetens insyn

Leverantören skall ge allmänheten insyn i verksamheten på det sätt som stadgas i 3 kapitlet 19 a § kommunallagen (1991:900). Med stöd av denna bestämmelse har kommunen rätt att begära ut material från leverantören som kommunen bedömer kan vara intressant för medborgarna att ta del av.

4.22 Tillämplig lag

Verksamheten skall bedrivas enligt de lagar, förordningar samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som gäller eller kan komma att gälla för verksamheten.

4.23 Försäkringar

Respektive part ansvarar för att hålla sin egendom och verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt.

Leverantören ansvarar för samtliga skador som han, hans personal eller annan för vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse enligt gällande skadeståndsrättsliga regler.

Leverantören förbinder sig att teckna och under hela avtalsperioden vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sitt åtagande enligt detta avtal.

4.24 Tilläggstjänster

Med tilläggstjänster avses tjänster som inte till någon del ingår i biståndsbeslutet och åtagandet enligt detta avtal. Leverantör har rätt att erbjuda tilläggstjänster. Det ska framgå för kunden att tilläggstjänster som erbjuds inte ingår i biståndsbeslutet och att kunden betalar för dessa tjänster direkt till leverantören. Tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för den enskilde.

4.25 IT-system

Leverantören skall kunna ta emot och lämna information till kommunen på ett sådant sätt att uppgifterna kan hanteras av kommunens administrativa system. Leverantören måste därför ha datorutrustning och datorvana.

4.26 Katastrof och krisberedskap

Täby kommun har en lokal beredskaps- och handlingsplan vid större olyckor eller händelse av katastrofkaraktär. Om planen utlöses skall leverantören medverka i den del som avser ledsagarservice och avlösarservice i hemmet.

4.27 Ersättning

Kommunfullmäktige beslutar årligen, vanligtvis i november, om nivån på LSS-pengen.

Ersättning utgår för utförd tid och debiteras månadsvis. Ersättningen skall följa beställningen.

Beställda timmar som inte utförts kan inte sparas. I ersättningen för avlösarservice i hemmet ingår

inte någon kompensation för omkostnader. Ersättningen för ledsagarservice ska även täcka

(12)

leverantörens

personalomkostnader vid exempelvis utflykter.

Avlösarservice i hemmet: LSS-pengen under år 2016 är 282 kronor per timme för enskild leverantör och 275 kr per timme för kommunal leverantör.

Ledsagarservice: LSS-pengen under år 2016 är 293 kr per timme för enskild leverantör och 286 kr per timme för kommunal leverantör.

4.28 Betalningsvillkor och fakturering

Fakturering skall ske efter utfört uppdrag i efterskott en gång per månad. Månadsrapport och fakturaunderlag skall vara kommunen tillhanda senast den 10:e månaden efter det att tjänsten utförts. Det ingår i leverantörens uppgifter att sköta denna rapportering enligt av kommunen fastställd rutin.

Betalning sker trettio dagar efter erhållen faktura. Vid försenad betalning skall dröjsmålsränta enligt räntelagen utgå. Dock betalas inte dröjsmålsränta under tvåhundra kronor.

Faktura ska skickas till: Täby kommun, FE 501, 838 81 Hackås Fakturan skall innehålla:

1. Referens, beställarens referenskod (sex siffror avseende kostnadsställe). Uppgift om kostnadsställe erhålls från kommunen.

2. OCR-/fakturanummer 3. Fakturadatum

4. Förfallodatum/Betalningsvillkor 5. Fakturabelopp i svenska kronor 6. Totalt momsbelopp

7. Mervärdesskatt per mervärdesskattesats

8. Momsregistreringsnummer (SExxxxxxxxxx01)/Organisationsnummer 9. Plusgiro-, Bankgiro- eller bankkontonummer

10. Uppgift om F-skatt

Observera att inga sekretessbelagda uppgifter får finnas på fakturan.

4.29 Tillfälligt beställningsstopp

Kommunen har rätt att införa tillfälligt beställningsstopp gentemot leverantör som utreds för missförhållanden så länge utredningen pågår.

4.30 Underleverantörer

Leverantören är ansvarig för underleverantörer i alla led så som för sig själv.

Kommunen skall fortlöpande under hela avtalstiden underrättas om leverantören använder underleverantörer. Leverantören skall uppge namn och organisationsnummer på samtliga underleverantörer.

Leverantören skall vid anlitande av underleverantör eller vid byte av underleverantör även informera berörd kund om detta.

4.31 Förändrade avtalsvillkor

Kommunen förbehåller sig rätten att förändra villkoren för uppdraget under avtalstiden.

Dessa förändringar dokumenteras genom ett skriftligt tillägg till avtalet undertecknat av både parter.

(13)

Om leverantören inte godkänner de förändrade villkoren har leverantören rätt att säga upp avtalet. Avtalet upphör tre månader efter det att kommunen mottagit skriftlig uppsägning från leverantören.

Om leverantören trots överenskommelsen inte uppfyller eller accepterar de ändrade villkoren inom en månad efter det att det skriftliga tillägget till avtalet undertecknats kommer

kommunen att skriftligen säga upp leverantören. Uppsägningstiden är tre månader från det att leverantören mottagit en skriftlig uppsägning från kommunen.

4.32 Uppsägning av avtal

Kommunen har rätt att säga upp detta avtal med tre månaders varsel om kommunfullmäktige beslutar att valfrihet enigt lag om valfrihet (LOV) avseende avlösarservice i hemmet samt ledsagarservice skall upphöra.

Kommunen har rätt att säga upp detta avtal med tre månaders varsel om leverantör saknar uppdrag under en sammanhängande period om 12 månader från det datum då det senaste uppdraget upphörde.

Leverantören har rätt att med tre månaders varsel säga upp detta avtal om förändringar sker avseende ersättning eller andra avtalsvillkor.

Leverantör som upphör med sin verksamhet skall senast tre månader innan verksamheten upphör meddela detta skriftligen till kommunen.

4.33 Hävning av avtal

Om leverantören inte fullgör sina åtaganden och skyldigheter enligt gällande lagar, förordningar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt detta avtal och

leverantören inte avhjälpt felet inom skälig tid efter det att kommunen skriftligt begärt detta, får kommunen avhjälpa bristen på leverantörens bekostnad eller göra avdrag på

ersättningen.

Om felet är väsentligt för kommunen och leverantören insett eller bort inse detta äger kommunen rätt att omedelbart häva avtalet. Sådana väsentliga fel är om

-leverantören i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden enligt detta avtal och rättelse inte sker inom tio (10) dagar från det att leverantören mottagit en skriftlig erinran.

-leverantören bryter mot gällande lagstiftning och rättelse inte sker inom fem (5) dagar från det att leverantören mottagit en skriftlig erinran.

Framkommer brister vid kommunens regelbundna kontroller avseende leverantörens skatter, socialavgifter, ekonomiska stabilitet, kreditvärdighet och betalningsförmåga kan avtal komma att hävas.

Om leverantören inte respekterar god marknadsföringssed kan det innebära att avtalet hävs.

Leverantören har rätt att häva avtalet om ersättning för uppdraget uteblir eller kraftigt försenas. Kommunen har rätt att häva avtalet om leverantören försätts i konkurs. Båda parter har rätt att häva avtalet om endera part uppenbarligen inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden.

Kommunen äger rätt till ersättning från leverantören för uppkomna kostnader i samband med hävning.

(14)

Hävning skall ske skriftligt.

4.34 Befrielsegrunder

Om händelse inträffar, som ligger utanför parternas kontroll och som parterna vid ingången av avtalet skäligen inte kunde inse skulle kunna inträffa, befrias parterna från sitt åtagande om parterna gjort vad parterna kunnat, för att undvika eller övervinna följderna. Till händelser utanför leverantörens kontroll räknas inte strejk, blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av att leverantören inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Leverantören skall visa att konflikt inte beror på honom.

Part är skyldig att omgående och skriftligen underrätta den andra parten om sådan händelse, som hindrar eller oskäligt betungar fullgörandet av avtalet. Upphör hindret skall part

omedelbart återuppta uppdraget i enlighet med detta avtal. Då befrielsegrund varat under oskäligt lång tid har kommunen, utan ersättningsskyldighet, rätt att säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande till leverantören.

4.35 Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därtill angränsande frågor skall i första hand lösas i förhandling mellan parterna, i andra hand prövas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

References

Related documents

-Hur kommunens ekonomi påverkas av införandet av LOV:en enligt de ekonomiska analyser som socialförvaltningen gjort. -Kommunens kostnader per timme, rehabprincipen och förväntade

Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar, med instämmande av Lars- Göran Ritmer (M) och Jörgen Leufstedt (MP), att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska besluta

2011 gav Socialnämnden uppdrag 7 till Bengt Jartsell AB att utreda och vara behjälplig att ta fram analyser och underlag för att införa LOV och dessutom att utreda en utökning

Kommunfullmäktige beslutade på sammaträdet 2018-02-26 att återremittera ärende KS 2017/092 till Kommunstyrelsen avseende införande av LOV för ytterligare beredning inkluderande

Kommunfullmäktige beslutade på sammaträdet 2018-02-26 att återremittera ärende KS 2017/092 till Kommunstyrelsen avseende införande av LOV för ytterligare beredning inkluderande

Kommunfullmäktige beslutade på sammaträdet 2018-02-26 att återremittera ärende KS 2017/092 till Kommunstyrelsen avseende införande av LOV för ytterligare beredning inkluderande

Utföraren ansvarar för att all dokumentation som rör den enskilde överlämnas till kommunen utan kostnad när insatsen avslutas eller när kommunen så begär.. För att överlämna

Stora skillnader i hur kommuner och företag upplever reglerna En klar majoritet av kommunerna (78 %) instämmer till viss eller stor del i påståendet att reglerna för LOV är lätta

Vi som arbetar i Förenade Cares personliga assi- stans har alla lång erfarenhet och har tillsam- mans tagit fram tre ledord; Närhet, Trygghet och Återkoppling, för att du som kund

Personlig Assistans Du som har en funktionsvaria- tion ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina möjligheter.. På Förenade Care lägger vi lika stor vikt

I de fall utföraren har mer än en kontorslokal inom Stockholms stad med en eller flera enhetschefer ansvariga för den dagliga driften kopplad till

Utföraren ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till systemen eller den information som finns i systemen... 3.19

Med rutiner avses dokumenterade beskrivningar av arbetssätt eller metod enligt gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter som är tillgängliga och kända av all personal,

Leverantören ska tillhandahålla den personal som är nödvändig för att bedriva verksamheten enligt

Den avgiftsfria avlösarservicen är inget hinder till att beviljas avlösarservice med mer tid, då fattas beslut inom ramen för maxtaxa... Godkänd (underskrift beslutande):

Detta kan vi också se då ingen av våra intervjupersoner själva hade sökt information om de olika utförarna innan de fick behov av hemtjänst då kommunen för många av dem

• Nämnden för Funktionsstöd ansvarar för ledsagarservice och avlösarservice i hemmet till personer upp till 65 år.. • Nämnden för Äldreomsorg ansvarar för ledsagarservice

• Den enskilde ska ges möjlighet att välja vem som ska utföra hemtjänsten från den 3 april och framåt, Göteborgs Stads hemtjänst eller en privat utförare.. •

För att du ska veta vad du har rätt att förvänta dig när du får avlösarservice i hemmet så har socialnämnden i Askersunds kommun fastslagit en värdighetsgaranti?.

Den Leverantör som har godkänts att utföra omvårdnad ansvarar för åtgärd på trygghetslarm till sina kunder under alla dagar.. Kommunen ansvarar för

Ersättningen är fast och gäller fram till dess att Omsorgsnämnden (ON) fattar nytt beslut om ersättningsnivå. ERSÄTTNING. Ersättning för upprättande

För att den enskilde ska kunna göra ett aktivt val sammanställer kommunen. informationsmaterial över alla

• Brukaren har möjlighet att välja vem som ska utföra hemtjänsten från den 3 april och framåt, Göteborgs Stads hemtjänst eller en privat utförare.. • Handläggaren informerar