ANSLAG/BEVISProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.Organ

Full text

(1)

ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-02-12

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, tisdag 12 februari 2019,

kl 13:30-16:15

Beslutande Robert Grape (C), ordf

Leif Taavola (S) Vega Kihlström (S) Ingemar Keisu (C)

Magnus Pettersson (SJVP) Camilla Mattila (S)

Henry Barsk (S)

Övriga deltagande Leif Häggbo, Anders Drugge

Utses att justera Vega Kihlström

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 1-5 Leif Häggbo

Ordförande

Robert Grape

Justerande

Vega Kihlström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum 2019-02-12

(2)

Justerades sign Utdragsbestyrkande

Beslut Rubrik Ärende Sida

Val av protokolljusterare

§ 1 Information om den förändrade minoritetslagstiftningen 3

§ 2 Skidbuss till Svanstein Ski - omfördelning av verksamhetsbidrag

2019/35 4

§ 3 Tornedalsteatern kl 15.00 5

§ 4 Sammanträdesdagar 2019 6

§ 5 Övriga frågor 7

2

(3)

ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-02-12

KS KFU § 1

Information om den förändrade minoritetslagstiftningen Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samordnaren för minoritetsspråk Stefan Aro informerar om den förnyade

minoritetslagstiftningen. Han informerar också om att Nordkalottbiblioteket har utsetts till nationellt resursbibliotek för meänkielilitteratur. Han avslutar med en kort genomgång av nuläget i utredningen om språkcentrum för meänkieli.

______

(4)

Justerades sign Utdragsbestyrkande

Skidbuss till Svanstein Ski - omfördelning av verksamhetsbidrag Beslut

Under perioden 16 februari till 20 april 2019 skall en skidbuss avgå från Övertorneå till Pullinki varje lördag. Under sport- och påskloven 2019 skall skidbussen gå denna sträckning dagligen.

Robert Grape och Leif Taavola får i uppdrag att undersöka intresset för skidbussturer under sport- och påsklovet även från Hedenäset och Pello.

Omfördelning av tidigare beviljat verksamhetsbidrag godkänns.

Ärendebeskrivning

Under 2018 avgick en skidbuss dagligen under sport- och påsklov till Svanstein Ski. Bussturen startade från Övertorneå centralort och avgick till Svanstein Ski för att sedan under eftermiddagen återgå till Övertorneå centralort.

Det föreligger önskemål om att en skidbuss skall avgå till Svanstein Ski varje lördag med start fr o m 16 februari till och med lördag 20 april samt dagligen under sport- och påsklov.

Kommunledningsförvaltningen föreslår nu omfördelning av tidigare beviljat verksamhetsbidrag för Ruskolabackens drift för att möjliggöra finansiering av skidbussen enligt ovan. Kostnaden för bussen beräknas till ca. 2. 500 kronor/dag.

Under sammanträdet uppstår överläggningar.

Ledamöterna är överens om att intresset för skidbussar från Hedenäset och från Pello också skall undersökas inför sport- och påskloven.

______

4

(5)

ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-02-12

KS KFU § 3

Tornedalsteatern kl 15.00 Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Erling Fredriksson m fl är inbjudna till dagens sammanträde för att lämna information om Tornedalsteaterns verksamhet, särskilt i Övertorneå kommun.

______

(6)

Justerades sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdagar 2019 Beslut

Kultur- och fritidsutskottet sammanträder följande dagar 2019;

12 februari, 5 mars, 2 april, 14 maj, 3 september, 5 november och 17 december.

Samtliga sammanträden börjar kl 15.00.

______

6

(7)

ÖVERTORNEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-02-12

KS KFU § 5

Övriga frågor och information

Henry Barsk (s) frågar när budgetförutsättningarna 2019 för utskottet skall presenteras.

Ordföranden Robert Grape svarar att budgetarna presenteras vid nästkommande sammanträde.

Vega Kihlström informerar om släktforskningens dag på lördag 16 mars 2019.

Vega informerar även om att norska kväner besöker Övertorneå kommun den 16 augusti 2019.

Kulturskolesamordnaren Anders Drugge informerar om den nuvarande

verksamheten. För tillfället finns valmöjligheterna musik, dans och makerspace.

En utredning pågår också om möjligheterna att välja teater eller bild.

______

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :