Sessionssalen, Stadshuset. Per Håkansson (S) Farishta Sulaiman (M) Noria Manouchi. Sekreterare... Helena Paulsson. Ordförande...

Full text

(1)

Sekreterare ...

Helena Paulsson

Ordförande ...

Carina Nilsson Underskrifter

Justerande ...

Noria Manouchi

Protokoll

Sammanträdestid 2016-04-27 kl. 09:00 Sluttid: 11:30

Plats Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Carina Nilsson (S), Ordförande

Asma Naim Ahmad Saleh (MP), Vice ordförande Noria Manouchi (M), Andre vice ordförande Adrian Kaba (S)

Lars Åke Alvar Nilsson (S) Nancy Lina Castillo Jaramillo (S) Susanne Björkenheim (V) Elisabeth Elgh (M) Pär Magnus Olsson (M) Fredrik Christian Sjögren (L) Magnus Olsson (SD)

Roland Hejde (S) ersätter Margareta Axelsson (S) Ortwin Lobbes (SD) ersätter Peter Jangbro (SD) Per Håkansson (S)

Farishta Sulaiman (M)

Övriga närvarande

Utses att justera

Erika Timar, Personalföreträdare (Kommunal) Pia Davidsson, Personalföreträdare (Vision) Annelie Larsson, Förvaltningschef

Helena Paulsson, Sekreterare

Lene Cordes, Avdelningschef, Avd. barn och familj, §§49-52 Ingela Davidsson, Kommunikationschef, §§49-54

Ulrica Bengtsdotter, Enhetschef, Familjerättsbyrån , §§55-56 Sara Makboul, Utvecklingssekreterare, Avd. funktionsstöd och dagligverksamhet, §§55-56

Karla Ortega, utvecklingsprogrammet Framtida ledare Jesper Abelin, utvecklingsprogrammet Framtida ledare Åsa Wennström, utvecklingsprogrammet Framtida ledare Sandra Lundberg, utvecklingsprogrammet Framtida ledare Noria Manouchi

Protokollet omfattar §49-65

Justering 2016-05-13

(2)

ÄRENDELISTA

§49 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelning barn och familj

§50 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelning vuxna och myndighet

§51 Verksamhetsberättelser 2015: Stabsfunktionen

§52 Behov av bostäder utifrån lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

§53 Beställning av lokaler för ensamkommande barn och unga

§54 Remiss angående ansökan om stöd till Centrum för frivilligt återvändande

§55 Remiss från Justitiedepartementet - slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) STK-2016-400

§56 Departementspromemoria Tolktjänst för vardagstolkning

§57 Remiss angående översiktsplan för Nyhamnen

§58 Remiss angående CTC- ett styrsystem för prevention

§59 Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad - Operativa mål

§60 Reviderade riktlinjer för förmedling av och inflyttning till bostad enligt LSS

§61 Nya medel sökta för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider, genom att förlänga insatsen Folkhögskolespåret

§62 Vidtagna åtgärder rörande barnäktenskap

§63 Inkomna skrivelser

§64 Delegationsbeslut m.m.

§65 Förvaltningschefens information

(3)

§ 49 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelning barn och familj SRN-2016-746

Sammanfattning

Sociala resursförvaltningens verksamheter tar varje år fram A3-verksamhetsplaner med lokala mål och aktiviteter, planerna följs årligen upp i verksamhetsberättelsen. I detta ärende

behandlas Avdelning barn och familjs verksamhetsberättelse för 2015.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna Verksamhetsberättelse 2015 Avdelning barn och familj.

Särskilda yttranden

Sverigedemokraterna (SD) anmäler särskilt yttrande.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427 - Verksamhetsberättelse 2015 Avdelning barn och familj

• Verksamhetsberättelse 2015 Avdelning barn och familj

(4)

§ 50 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelning vuxna och myndighet SRN-2016-811

Sammanfattning

Sociala resursförvaltningens verksamheter tar varje år fram A3-verksamhetsplaner med lokala mål och aktiviteter, planerna följs årligen upp i verksamhetsberättelsen. I detta ärende

behandlas Avdelning vuxna och myndighets verksamhetsberättelse för 2015.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna Verksamhetsberättelse 2015 Avdelning vuxna och myndighet.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427

• Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningen vuxna och myndighet

(5)

§ 51 Verksamhetsberättelser 2015: Stabsfunktionen SRN-2016-889

Sammanfattning

Sociala resursförvaltningens verksamheter tar varje år fram A3-verksamhetsplaner med lokala mål och aktiviteter. Planerna följs årligen upp i verksamhetsberättelsen. I ärendet behandlas stabsfunktions verksamhetsberättelser (Ekonomiavdelning, HR-avdelning, Avdelningen för kommunikation och organisationsstöd samt Kansli- och utvecklingsavdelningen) för 2015.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna stabfunktionens verksamhetsberättelser för 2015.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelsen sociala resursnämnden 160427

• Verksamhetsberättelser Staben 2015

(6)

§ 52 Behov av bostäder utifrån lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

SRN-2016-904 Sammanfattning

I mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för

bosättning i kraft. Lagen innebär att kommunen är skyldig att ordna boende för nyanlända som mottas i kommunen efter anvisning. Malmö stad är i behov av att hitta kort- och långsiktiga lösningar för att kunna ta emot de nyanlända som anvisas till staden. I ärendet beskrivs behov av temporära bostäder/genomgångslägenheter i form av moduler.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att skicka tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen,

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att sociala resursnämnden gör en beställning om 243 temporära lägenheter i modulform eftersom kontraktet överstiger 50 miljoner kronor och preliminärt beräknas uppgå till 321 miljoner kronor,

att från kommunstyrelsen äska medel för fyra tjänster kopplade till mottagandet av

nyanlända för 2016 motsvarande 1 600 tkr samt att äskandet för 2017 motsvarande 2 700 tkr ska beaktas i budget 2017, samt

att omedelbart justera ärendet.

Yrkanden

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut.

Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla föreliggande förslag till beslut och därmed överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Ortwin Lobbes (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427

• Blockuthyrning av moduler

(7)
(8)

§ 53 Beställning av lokaler för ensamkommande barn och unga SRN-2016-930

Sammanfattning

Beställning avseende nya HVB-hem för målgruppen ensamkommande barn som antingen har permanent uppehållstillstånd eller är anvisade till Malmö och befinner sig i

asylansökningsprocessen.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna beställningen av fyra HVB-hem för målgruppen ensamkommande barn med sammanlagt 70 platser,

att föreslå kommunstyrelsen att ge Sociala resursförvaltningen i uppdrag att göra en beställning hos LiMa motsvarande förvaltningens behov, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Yrkanden

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut.

Ordförande yrkar bifall på föreliggande förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar att bifalla föreliggande förslag till beslut och därmed överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Reservationer

Magnus Olsson (SD) och Ortwin Lobbes (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427

• Bilaga specifikation beställning

(9)

§ 54 Remiss angående ansökan om stöd till Centrum för frivilligt återvändande SRN-2016-766

Sammanfattning

Sociala resursnämnden har fått en ansökan om stöd till Centrum för frivilligt återvändande.

Nämnden föreslås dock föreslå kommunstyrelsen att tills vidare inte bedöma ansökan om medel till centret utan att en bedömning i ärendet bör göras efter att regeringens förslag på lagförändring gällande Lagen om Mottagande av Asylsökande (LMA) kommer i juni.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen att bedömning av ansökan om medel för Centrum för frivilligt återvändande inte bör ske förrän regeringens förslag på lagförändring gällande Lagen om Mottagande av Asylsökande (LMA) kommer i juni 2016, samt

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Särskilda yttranden

Sverigedemokraterna (SD) anmäler särskilt yttrande.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427

• Yttrande på remiss angående Ansökan om stöd till Centrum för frivilligt återvändande

• Ansökan om stöd till Centrum för frivilligt återvändande

• Följebrev Ansökan om stöd till Centrum för frivilligt återvändande

(10)

§ 55 Remiss från Justitiedepartementet - slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) STK-2016-400

SRN-2016-878 Sammanfattning

Utredningen har sammanfattningsvis kommit fram till att man bör avskaffa kravet på genetisk koppling vid assisterad befruktning och att man bör tillåta behandlingar med enbart donerade könsceller inom svensk hälso- och sjukvård (kapitel 12). Man bör däremot inte tillåta surrogatarrangemang inom svensk hälso- och sjukvård (kapitel 13).

Utredningen har också kommit fram till att det bör införas en ny vägransgrund i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor (IFL), att svenska socialnämnder och domstolar bör ges utökad behörighet att fastställa faderskap efter surrogatarrangemang i utlandet och att det bör genomföras informationsinsatser i frågor som rör sådana arrangemang (kapitel 14).

Utredningen har slutligen kommit fram till att man bör göra ändringar i reglerna om föräldraskapet efter assisterade befruktningar i utlandet och heminseminationer (kapitel 15) samt att det bör införas särskilda regler om fastställande av föräldraskapet för de personer som har ändrat könstillhörighet (kapitel 16).

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att med de tillägg som förordades vid sammanträdet godkänna yttrandet, samt att skicka yttrandet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Noria Manouchi (M) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut till förmån för ett eget förslag.

Fredrik Sjögren (L) instämmer i Manouchis yrkande.

Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut med tillägget att nämnden under punkt fyra (4) i yttrandet lägger till att "möjligen skulle detta kunna åstadkommas med ett nytt begrepp såsom födande förälder".

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandet om avslag mot det föreliggande förslaget till beslut

inklusive föreslaget tillägg. Ordförande finner att nämnden beslutar att bifall det föreliggande förslaget till beslut inklusive föreslaget tillägg.

Reservationer

(11)

Noria Manouchi (M), Elisabeth Elgh (M), Magnus Olsson (M) och Fredrik Sjögren (L) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427

• Yttrande Olika vägar till föräldraskap

• Remiss från Justitiedepartementet - slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11)

• SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap

(12)

§ 56 Departementspromemoria Tolktjänst för vardagstolkning SRN-2016-924

Sammanfattning

I promemorian föreslås en lag om tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, vuxen- döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Promemorian tar upp förslag som ska leda till en gemensam administrativ ingång för bokning av tolk, insatser för att effektivisera tolktjänst genom IT samt frågor om tolk i arbetslivet. Vidare föreslås ett undantag från lokaliseringsprincipen i syfte att möjliggöra en ökad samverkan mellan landstingen vid bokning av tolk, samverkan i akuta tolksituationer eller vid behov av särskild tolkkompetens.

Ökad samverkan förväntas bidra till en mer jämlik tolktjänst samt förbättrad

kvalitetsuppföljning och statistikförsörjning. I en särskild bestämmelse om tolkning för personer med dövblindhet föreslås att landsting och kommun ska ingå en överenskommelse om samarbete vid behov av både tolktjänst för vardagstolkning och ledsagarservice enligt SoL (2001:453) och LSS (1993:387). Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att i yttrandet (sidan två (2), näst sista stycket) förtydliga att vid ökade kostnader för kommunerna ska statliga medel erhållas,

att med det förtydligande som förordades på sammanträdet godkänna yttrandet, samt att skicka yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427

• Yttrande Tolktjänst för vardagstolkning

• Sammanfattning av Tolktjänst för vardagstolkning

• Följebrev Remiss från Socialdepartementet - Departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning, STK-2016-433

• Promemorian Tolktjänst för vardagstolkning

(13)

§ 57 Remiss angående översiktsplan för Nyhamnen SRN-2016-258

Sammanfattning

Översiktsplan för Nyhamnen är en fördjupning av översiktsplan för Malmö. I området planeras bland annat för 6000 nya bostäder och 13000 arbetstillfällen.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att med de förtydliganden som förordades vid sammanträdet godkänna yttrandet, samt att skicka yttrandet till stadsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427

• Yttrande över remiss översiktsplan för Nyhamnen

• Översiktsplan för Nyhamnen

• Miljökonsekvensbeskrivning till Översiktsplan för Nyhamnen samrådsförslag

• Översiktsplan för Nyhamnen Fördjupning av översiktsplan för Malmö

• Översiktsplan för Nyhamnen

(14)

§ 58 Remiss angående CTC- ett styrsystem för prevention SRN-2016-675

Sammanfattning

I remissen föreslås att CTC (Communities that care) implementeras som arbetsmodell i Malmös delområden. CTC fokuserar på de risk- och skyddsfaktorer som finns i ett lokalsamhälle och syftar till att arbeta med faktorer som påverkar hälsan.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att uppdra förvaltningen att justera yttrandet i enlighet med de förslag som förordades på sammanträdet,

att med förordade justeringar godkänna yttrandet, samt att skicka det justerade yttrandet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Susanne Björkenheim (V) yrkar avslag till föreliggande förslag till beslut.

Ordförande yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt det justerade förslaget till beslut och därmed överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Särskilda yttranden, reservationer

Susanne Björkenheim (V) reserverar sig mot beslutet.

Sverigedemokraterna (SD) anmäler särskilt yttrande.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427

• Yttrande över remiss angående CTC- ett styrsystem för prevention

• G-Tjänsteskrivelse

• Utredning CTC- ett styrsystem

• Bilaga Mätning av risk- och skyddsfaktorer i Malmö stad

• Bilaga CTC-pilot Handlingsplan Almgården

• Bilaga CTC-pilot Områdesprofil Almgården 2015

• Följebrev CTC - Ett styrsystem för prevention

(15)
(16)

§ 59 Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad - Operativa mål SRN-2016-638

Sammanfattning

Den 27 maj 2010 antog kommunfullmäktige Plan för LSS verksamheten i Malmö stad samt inriktnings- och effektmål. 2011 gjordes en basmätning och uppföljningar av målen har därefter genomförts 2012, 2014 och 2015. 2015 tog Stadskontoret fram en slutrapport och fastslog nya effektmål. Slutrapporten har efter kommunstyrelsens godkännande överlämnats till sociala resursnämnden i syfte att nå bättre måluppfyllelse utifrån fastställda

rekommendationer, samt att utarbeta operativa mål utifrån de nya effektmålen. En

arbetsgrupp med representanter från Sociala resursförvaltningens avdelningar inom LSS har utarbetat förslag till operativa mål för 2016. Under arbetets gång har även områden för att på längre sikt nå effektmålen identifierats. Dessa kommer förvaltningen att arbeta vidare med.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna förslag till operativa mål i Plan för LSS verksamheten Malmö stad, att uppföljning av målen redovisas i kvalitetsberättelsen 2016, samt

att från och med 2017 integrera de operativa målen i LSS-planen med

kommunfullmäktigemålen och redovisa dessa inom ramen för befintlig målprocess.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160323

• Förslag till operativa mål LSS-plan 160323

• Plan för LSS verksamhet

(17)

§ 60 Reviderade riktlinjer för förmedling av och inflyttning till bostad enligt LSS SRN-2016-65

Sammanfattning

Riktlinjerna för förmedling av och inflyttning till bostad med särskild service enligt LSS har under hösten 2015 och våren 2016 reviderats i samarbete med verksamheten inom Sociala resursförvaltningen och biståndsenheterna i stadsområdena. De reviderade riktlinjerna betonar samarbete med brukaren i fokus. Revideringen innebär också förslag som syftar till att förkorta tiden för vissa processteg.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna förslag till riktlinjer för förmedling av och inflyttning till bostad enligt LSS.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427 - Reviderade riktlinjer avseende förmedling av och inflyttning i boende enligt LSS

• Riktlinjer för förmedling av och inflyttning till bostad med särskild service enligt LSS

• förmedlings o inflyttningsrutin LSS 20160330

(18)

§ 61 Nya medel sökta för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider, genom att förlänga insatsen Folkhögskolespåret

SRN-2015-441 Sammanfattning

Sociala resursnämnden informeras om att en förlängning av projektet Folkhögskolespåret, där Verksamheten ensamkommande barn står för ägandeskapet, kommer genomföras om

§37a-medel för detta beviljas av Länsstyrelsen.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämnden 160427

• Delrapportering Folkhögskolespåret

(19)

§ 62 Vidtagna åtgärder rörande barnäktenskap SRN-2016-885

Sammanfattning

Sammanställning av civil-, straff- och socialrättsligt läge rörande barnäktenskap samt åtgärder vidtagna av Sociala resursförvaltningen i samband med detta. Totalt 66 ärenden under 2015, varav 62 godkänts för placering och 4 där paret separerats, av sistnämnda i 3 ärenden på grund av att barnet var under 15 år.

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar att godkänna informationen.

Yrkanden

Fredrik Sjögren (L) yrkar att nämnden även ska beslut att ensamkommande asylsökande underåriga som uppger sig vara gifta ska placeras separat i enlighet med den socialrättsliga principen om att barnets rätt till skydd alltid ska prioriteras.

Magnus Olsson (SD) och Noria Manouchi (M) yrkar bifall till Sjögrens förslag till tilläggsbeslut.

Ordförande yrkar avslag till Sjögrens förslag till tilläggsbeslut.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandet om tilläggsbeslut mot yrkandet om avslag om finner att nämnden avslår tilläggsbeslutet.

Reservationer

Noria Manouchi (M), Elisabeth Elgh (M), Magnus Olsson (M), Fredrik Sjögren (L), Magnus Olsson (SD) och Ortwin Lobbes (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

• G-Tjänsteskrivelse sociala resursnämndens arbetsutskott 160413

(20)

§ 63 Inkomna skrivelser

Sammanfattning

Anmälan om inkomna och avgivna (skickade) skrivelser till sociala resursnämndens sammanträde 2016-04-27.

Inkomna skrivelser:

Kommunstyrelsen

• Protokollsutdrag KS – Kartläggning av hemlösa i Malmö 2015 [Dnr 2016/837]

• Protokollsutdrag KS - Uppföljning av Intern kontroll 2015 [Dnr 2016/838]

• Protokollsutdrag KS – Rapport om insatser för hemlösa i Malmö stad 2015 [Dnr 2016/847]

• Protokollsutdrag KS – Uppdrag budget 2015 Målområde 9 utredning om hur delade turer kan fasas ut [Dnr 2016/852]

• Protokollsutdrag KS- Finansiering av boendestöd för personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd, avrop [Dnr 2015/2208]

Inspektionen för vård och omsorg

• IVO:s beslut [Dnr 2015/1198]

Sveriges kommuner och landsting

• Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016 Stadsbyggnadskontoret

• Information angående Vändrosten 7 FINSAM i Malmö

• Beslutsmeddelande [Dnr 2016/909]

Avgivna skrivelser/Inbjudningar

• Inbjudan: Illegal handel med tobak i Skåne - akut problem som kräver åtgärder

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser samt lägga dessa till handlingarna.

(21)

§ 64 Delegationsbeslut m.m.

Sammanfattning

Sociala resursnämnden delegerar (överlåter) i vissa ärenden sin beslutsrätt till utskott, ledamot eller tjänsteman. Beslut som fattas på detta sätt ska anmälas till nämnden.

Anmälda delegationsbeslut till sociala resursnämndens sammaträde 2016-04-27:

Arbetsutskott sociala resursnämnden

• Sociala resursnämndens arbetsutskott – protokoll 1, 2016-04-13

• Sociala resursnämndens arbetsutskott – protokoll 2, 2016-04-13 Delegationsbeslut förvaltningsdirektören

• Beslut nummer 8: Inrättande av befattning som behandlingsassisten med samordningsansvar

• Beslut nummer 9: Inrättande av befattning som utvecklingssekreterare till kansli och utvecklingsavdelningen

• Beslut nummer 10: Medverka i familjeterapikongress

• Beslut nummer 11: Inrättande av befattning som omsorgspedagog vid Tilia daglig verksamhet

• Beslut nummer 12: Att förorda Sema Soer som tf. avdelningschef för avdelningen vuxna

Beslut

Sociala resursnämnden beslutar

att godkänna redovisningar av delegerade beslut.

(22)

§ 65 Förvaltningschefens information

Sammanfattning

Förvaltningschef Annelie Larsson informerar om följande:

Sociala resursförvaltningen har fått medel från det statliga sommarlovsstödet på 800 tkr för att arrangera sommaraktiviteter för pojkar och flickor, 6-15 år. Larsson informerar om vilka aktiviteter som lämnats som förslag, dessa innefattar bland annat sommarkolonivistelse med fokus på sommaraktiviteter för barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning inom autismspektrat, simskola för ensamkommande barn och utflykter för barn på barnboende.

Larsson informerar också om det pågående visionsarbetet för Vision 2040 och ber nämnden återkomma om det finns önskemål om en föredragning kring detta.

Det finns ett direktiv för omorganisation inom Malmö stad, förslaget för detta kommer i slutet av juni och kommer då att skickas på remiss inom organisationen.

Vidare informerar Larsson om att Sema Soer är vikarierande avdelningschef för Avdelning vuxna och myndighet, men att tjänsten ligger ute och rekrytering pågår.

Slutligen informerar Larsson om att Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion i fyra stadsområden samt social jour och myndigheten för ensamkommande barn. Utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion har IoF-chefen, tillsammans med huvudskyddsombud, tagit fram en handlingsplan. En arbetsmiljöutredning ska genomföras av en opartisk utomstående expert.

(23)

Särskilt yttrande

Verksamhetsberättelse 2015 avdelning Barn och familj

Ärende: SRN-2016-746

Med stort intresse har vi läst verksamhetsberättelsen och blivit positiv förvånad över den stora spännvidden i det sociala arbetet som bedrivs under Resursnämndens regi.

Mera överraskande är emellertid att måluppfyllelsen i alltför många verksamheter ger anledning till kraftfulla insatser för att förbättra situationen. Verksamheter som ” Kompetenscentrum mot våld i nära relationer”, som uppfyller målen helt, ligger helt i tiden och är högaktuell.

Målområdet ”Brukaren i fokus” ligger i de olika verksamheterna ofta på 100%

måluppfyllelse och det är glädjande. Möjligen kan vissa HVB-boenden ligga sämre till i detta avseende och drar ner genomsnittet.

Då det gäller förra höstens våldsamma ökning av de ensamkommande asylsökande, kan det ger anledning till funderingar, varför förhållandet mellan ankommande flickor å ena sidan och till unga män är 544 till 13983. Vi önskar oss att det borde göras mera ingående studier om anledning till detta förhållande. Ävensom att man borde med högre noggrannhet konstatera de asylsökandes verkliga ålder, huvudsakligen för att fastslå en kostnads-besparande fakta.

Malmö, 2016-04-27

Magnus Olsson (SD) Ortwin Lobbes (SD)

(24)
(25)

Beställning av lokaler för ensamkommande barn och unga SRN-2016-930

Reservation

Beställning avseende nya HVB-hem för målgruppen ensamkommande barn som antingen har permanent uppehållstillstånd eller är anvisade till Malmö och befinner sig i

asylansökningsprocessen.

Vi Sverigedemokrater är tydliga och konsekventa i våra yrkanden och avslag. Hade S och Mp valt att lyssna på och infört fler delar av SDs politik hade vi inte befunnit oss i dagens utsatta läge. Det är självklart också så att Malmö stad framöver kan agera mycket tydligare mot staten och regeringen, vad gäller flyktingpolitiken, än vad som är fallet idag.

Magnus Olsson (SD) Ortwin Lobbes (SD) med instämmande av

Peter Jangbro (SD) Jane Olin (SD)

(26)

Särskilt yttrande

Remiss angående ansökan om stöd till Centrum för frivilligt återvändande

Ärende: SRN-2016-766

Nämndens beslut i ärendet är klokt, med tanke på att regeringen kommer att behandla ett förslag på en lagändring av ”Lagen om Mottagande av Asylsökande” (LMA). I denna lag kommer det även att behandlas den stora frågan om att återföra det enorma antalet personer som inte kommer att beviljas uppehållstillstånd. Efter noggranna utredningar avväger man och bedömer asylbehovet.

De medel som hade sökts av en aktör som kallar sig ”Ungdoms Vänskapsförening” hade med viss sannolikhet försvunnit i ett stort svart hål som skall uppstå under namnet

”Återvandringscentrat” som i sin tur vill etablera ett ”Centrum för frivilligt återvändande”. Och det sökta beloppet på närmare 8 miljoner för tre års verksamhet är inte heller ”fy skam”, enligt den framlagda budgeten.

Resor till Irak, Somalia, Afghanistan, Syrien, Libanon och Turkiet. Kansli och Möteslokaler för konferenser och seminarier. Tolkar och IT-produktion samt administration och en

”transnationell” kontorsutrustning ingår också. Pretentioner är det inget fel på.

Men de åtta miljoner har Malmö säker bättre användning för, i nuvarande situation där det saknas allt överallt.

Malmö, 2016-04-27

Magnus Olsson (SD) Ortwin Lobbes (SD)

(27)

Malmö Sociala resursnämnd 2016-04-27

Ärende: Remiss från Justitiedepartementet - slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) STK-2016-400

SRN-2016-878

Individens rätt till sin egen kropp är och bör vara en grundläggande mänsklig rättighet.

Utredningen föreslår att surrogatmoderskap inte bör tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård, och den styrande minoriteten i Malmö delar utredningens slutsats.

Surrogatmödraskap betyder att en kvinna bär ett barn åt ett par som av någon anledning inte kan få barn själv. Antalet barn som tillkommer på detta sättet ökar för varje år. Med dagens lagstiftning som inte tillåter metoden i Sverige så skapas en större efterfrågan i andra länder och detta i kombination med sämre tillgång till mödrahälsovård utomlands skapar stora risker för både mamman och barnet. Ett reglerat surrogatmödraskap i Sverige skulle minska de risker som kommer med en graviditet.

Surrogatmödraskap är en rättighetsfråga. Det handlar inte om ”rätten till ett barn” för par utan andra möjligheter att skaffa barn. Rättighetsfrågan som bör stå i centrum är kvinnans rätt till sin kropp. Att själv få välja om hon vill bära ett barn åt en främling eller närstående. Att slippa ha någon som överordnar henne, vare sig det är en dominerande man, en krävande syster eller en stat.

Med anledning av ovanstående yrkade Moderaterna och Liberalerna på avslag till förmån för en positiv inställning till surrogatmoderskap.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande lämnar vi denna reservation.

Malmö 2016-04-27

Noria Manouchi (M) Fredrik Sjögren (L) Elisabeth Elgh (M) Vice ordförande

Magnus Olsson (M)

Med instämmande av:

Farishta Sulaiman (M)

Reservation

(28)

Reservation Vänsterpariet

Avseende nämndärende SRN-2016-675 Remiss angående CTC – ett styrsystem för prevention, behandlat av sociala resursnämnden 2016-04-27.

Röstförklaring

Undertecknad har som Vänsterpartiets förtroendevald i Sociala Resursnämnden tagit del av utredning av CTC - Communities that care.

På nämndsmötet 2016-04-27 röstade undertecknad NEJ till att detta system införs i Malmö stad, bland annat av de skäl som redovisas i Sociala Resursnämndens bra remissvar.

Resultaten från pilotstudien i Almgården redovisas utan att ta hänsyn om svaren kommer från flickor och pojkar. Då maskeras det som skiljer sig mellan könen i resultatet, och flickors och pojkars ofta skilda behov och orsakerna till deras eventuella problem framkommer inte. Det är problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket är ett viktigt mål för Malmö stad.

Det är av största vikt att fortsätta arbeta aktivt med de punkter Malmökommissionen lyfter och avsätta nödvändiga resurser till vård, skola och omsorg. Inte minst resurser på de tidiga uppväxtåren, så att Malmös barn växter upp till starka individer med en bra grund att stå på. CTC har ett bristande fokus på just de tidiga uppväxtårens betydelse.

Denna metod är knappast den rätta, speciellt som CTC fokuserar på individer och de problem som beskrivs definieras som själva människorna, inte på bakomliggande orsaker och system som skapar bostadssegregering, trångboddhet, bristande jämställdhet, diskriminering, usla skolresultat m.m. och i förlängningen kriminalitet.

Vidare saknas en kostnadsberäkning. Det är omöjligt att säga ja till ett system utan att veta var kostnaderna landar.

Det är väldigt positivt att Malmö stad vill ta ett samlat grepp kring arbetet med att bygga en trygg och hållbar stad. Fortsätt med det, men med en modell som tar avstamp i Malmökommissionen och strukturella problem – inte enligt CTC.

För Vänsterpariet

Susanne Björkenheim (V) Malmö 2016-04-27

(29)

Remiss angående CTC- ett styrsystem för prevention SRN-2016-675

Särskilt yttrande

I remissen föreslås att CTC (Communities that care) implementeras som arbetsmodell i Malmös stadsområden. CTC fokuserar på de risk- och skyddsfaktorer som finns i ett lokalsamhälle och syftar till att arbeta med faktorer som påverkar hälsan.

Vi Sverigedemokrater är i grunden positiva till CTC och hoppas att CTC kan göra skillnad på riktigt. Våra synpunkter är främst att vi förutsätter att berörda instanser, polis och räddningstjänst fullt ut tillämpar nolltolerans mot brottslingar och kriminalitet. Malmö stad har tidigare försökt hantera problematiken med silkesvantar och det har inte fungerat.

En viktig nyckel för att CTC ska kunna göra skillnad är att personer som befinner sig illegalt i landet och Malmö måste återvända till sina hemländer. Polisen måste få resurser från staten och både Sverige och Malmö behöver en invandringspaus.

Magnus Olsson (SD) Ortwin Lobbes (SD) med instämmande av

Peter Jangbro (SD) Jane Olin (SD)

(30)

Malmö Sociala resursnämnd 2016-04-27

Ärende: Vidtagna åtgärder rörande barnäktenskap SRN-2016-885

För en tid sedan avslöjades ett stort svek mot barn som kommit till Malmö och Sverige för att söka skydd då det uppdagades att Malmö stad hade valt att se mellan fingrarna när det gäller barnäktenskap. För oss liberaler och moderater är detta fullständigt oacceptabelt. För oss är det absolut avgörande att barnens rätt till skydd enligt svensk lagstiftning alltid prioriteras.

Liberalerna och Moderaterna föreslog därför att ensamkommande asylsökande underåriga som uppger sig vara gifta ska placeras separat i enlighet med den socialrättsliga principen om att barnets rätt till skydd alltid ska prioriteras. Tyvärr valde såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet och Vänsterpartiet att istället driva igenom att Malmö stad ska fortsätta som vanligt i liknande ärenden.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande lämnar vi denna reservation.

Malmö 2016-04-27

Fredrik Sjögren (L) Noria Manouchi (M) Elisabeth Elgh (M) Vice ordförande

Magnus Olsson (M)

Med instämmande av:

Farishta Sulaiman (M)

Reservation

(31)

Vidtagna åtgärder rörande barnäktenskap SRN-2016-885

Reservation

Sammanställning av civil-, straff- och socialrättsligt läge rörande barnäktenskap samt åtgärder vidtagna av Sociala resursförvaltningen i samband med detta. Totalt 66 ärenden under 2015, varav 62 godkänts för placering och 4 där paret separerats, av sistnämnda i 3 ärenden på grund av att barnet var under 15 år.

Vi yrkade bifall till L-s extra att-sats: Underåriga som uppger sig vara gifta ska placeras separat i enlighet med socialrättsliga principer om barns rätt till skydd.

Magnus Olsson (SD) Ortwin Lobbes (SD) med instämmande av

Peter Jangbro (SD) Jane Olin (SD)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :