• No results found

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av alkohollagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av alkohollagen"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av alkohollagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar i

fyra av alkohollagens paragrafer. För det första föreslås en precisering av bestämmel- serna om import av alkohol såtillvida att något särskilt importtillstånd inte behövs för import av alkoholdrycker, likväl så att den som använder alkoholdrycker i kommersiellt syfte eller annars för näringsverksamhet en- ligt förslaget fortfarande behöver ett särskilt tillstånd. För det andra föreslås att de be- stämmelser som gäller anmälan som utrikes- handel med alkoholdrycker och sprit skall förtydligas. Det tredje förslaget innebär att bestämmelserna om specialförsäljning av sprit och alkoholdrycker huvudsakligen för yrkesmässiga och produktionsinriktade samt

för vetenskapliga ändamål preciseras och justeras så att specialförsäljning av skattefri sprit blir möjlig också för kvalitetsövervak- ning, för produktutveckling, för rengöring som är nödvändig för maskiners och anord- ningars funktion samt för vetenskapliga och medicinska ändamål i samband med produk- tion av hälso- och sjukvårdstjänster i privat

re~i. Enligt den fjärde ändringen som före- slas i lagen skall länsstyrelsen berättigas att få för tillsynen nödvändiga prover av alko- holdrycker som skall serveras eller finns i detaljhandeln.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft den 199.

ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläge och föreslagna ändringar

1.1. Fri import av alkoholdrycker

Utgångspunkten för beredningen av alko- hollagen (1143/1994) var att avreglera im- porten och exporten av alkoholdrycker. Där- för upphävdes det import-, export- och parti- handelsmonopol som varit i kraft sedan för- budslagen upphävdes 1932. Det ansågs att denna typ av hinder för varors fria rörlighet enligt EU:s gemenskapslagstiftning inte längre fick förekomma. Samma ståndpunkt intog EFTA-domstolen i det s.k. Resta- mark-målet (E-1194).

När vårt alkoholsystem harmoniserades med gemenskapslagstiftningen ansågs det med tanke på de alkoholpolitiska målsätt- ningarna vara viktigt att bibehålla detaljhan-

380418E

delsmonopolet För den övriga kommersiella verksamheten ansågs det räcka med ett till- ståndsförfarande, likväl under förutsättning att det inte ställdes några hinder för impor- ten. Denna ståndpunkt har omfattats också av Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen), vars avgörande i det s.k.

Franzen-målet (C-189/9S) följer samma princip. Den finländska alkohollagstiftningen ställer inga hinder för kommersiell import av alkoholdrycker, men den som i Finland vill bedriva kommersiell eller annan närings- verksamhet som har samband med alko- holdrycker, dvs. återförsäljning eller vidare- förädling av alkoholdrycker, behöver ett sär- skilt tillstånd.

Vid förhandlingar med Europeiska kom- missionens XV generaldirektarat har det konstaterats att den ovan nämnda principen

(2)

om fri import inte entydigt framgår av alko- hollagen. Särskilt 8 § l mom. har i detta avseende ansetts vara oklar. Därför föreslås att det ifrågavarande lagrummet utformas så att principen tydligt framgår. Importen av alkoholdrycker till Finland är fri, med un- dantag av turisters införsel av alkoholdryck- er från tre d je länder, men den som i Finland bedriver kommersiell eller annan närings- verksamhet behöver ett särskilt tillstånd för ändamålet.

1.2. Importanmälan

Enligt 8 § l mom. i den gällande la~en

skall den som innehar detaljhandelstillstand (14 §), serveringstillstånd (21 §) eller all- vändningstillstånd (17 § 2 och 3 mom.) an- mäla till produkttillsynscentralen att han kommer att vara verksam som importör. En- ligt gällande 11 § är endast den som expor- terar alkoholdrycker eller sprit skyldig att göra en exportanmälan. A v statistiska- och tillsynsrelaterade orsaker är det skäl att i fortsättningen ålägga vederbörande närings- idkare att vid behov dessutom göra en im- portanmälan.

1.3. Specialf"örsäljning

När Finland anslöt sig till Europeiska unionen ändrades bestämmelserna om alko- holaccis med beaktande av de inom gemen- skapen gällande bestämmelserna om harmo- nisering av alkoholbeskattningen. Genom lagen om accis på alkohol och alkoholdryck- er (147111994) som trädde i kraft den l ja- nuari 1995 utsträcktes beskattningen, i enlig- het med rådets direktiv 92/83/EEG om har- monisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker, till att för- utom alkoholdrycker gälla också sprit. Di- rektivets detaljerade bestämmelser om skat- tefrihet intogs i den nämnda skattelagen, till den del de gäller skattefrihet för alko- holdrycker avsedda för konsumtion. De i direktivets artikel 27 ingående skattefrihets- bestämmelserna gäller huvudsakligen an- vändning av alkohol och i synnerhet sprit för andra ändamål än egentlig konsumtion, bl.a. för framställning av vinäger, mediciner, smakämnen och livsmedel, för framställning av produkter som inte innehåller alkohol, för forskning och andra vetenskapliga ändamål samt för medicinska ändamål på sjukhus och apotek. De nämnda skattefrihetsbestämmel-

sema betyder i praktiken att alkoholskatt i regel uppbärs endast på alkoholdrycker som är avsedda att förtäras. Vid tillämpningen av skattefrihetsbestämmelserna förutsätts med- lemsstatema emellertid säkerställa en riktig och smidig tillämpning av sådan befrielse samt förhindra skatteflykt, skatteundandra- gande eller missbruk, när varorna används.

Eftersom den skattefria försäljningen och användningen av sprit och alkoholdrycker är förenad med avsevärda risker för missbruk, ansågs det i Finland med avseende på den i direktivet förutsatta övervakningen vara än- damålsenligt att den accisfria försäljningen för accisfria användningsändamål sker i form av sådan specialförsäljning som avses i alkohollagen och således är tillåten endast för dem som innehar särskilt tillstånd och under de förutsättningar som bestäms i alko- hollagen. Tillståndsärendena och tillsynen över användningen ankommer enligt bestäm- melserna på produkttillsynscentralen, som skall sköta också de övriga tillsynsuppgifter som avses i alkohollagen. De i direktivet avsedda accisfria användningsändamålen nämndes därför i alkohollagens 17 §, som trädde i kraft den l januari 1995. I 8 §lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker in- togs endast en bestämmelse om accisfrihet för försäljning av alkoholdrycker och sprit till sådan specialförsäljning som avses i al- kohollagen.

Behovet att använda accisfri sprit för ve- tenskapliga och medicinska ändamål har i praktiken visat sig vara mera omfattande än vad som avses i gällande 17 §. Accisfriheten anses inte ha omfattat all sprit som används för vetenskaplig och därmed jämförbar forskning vid privata forskningsinstitut och medicinska laboratorier. Dessutom har till- verkningen av de i paragrafen angivna pro- dukterna tolkats innefatta endast alkohol som direkt förbrukas vid framställningen, vilket i praktiken har lett till att den accisfria användningen av sprit inte anses inbegripa kvalitetsövervakning, rengöring och annan nödvändig användning i samband med till- verkning av sådana produkter som avses i paragrafen samt produktutveckling. Artikel 27 i direktivet om harmonisering av struk- turerna för punktskatter på alkohol och alko- holdrycker förutsätter emellertid inte att skattefrihetsbestämmelserna tillämpas så snävt. A v denna anledning föreslås att 17 § alkohollagen utvidgas och preciseras i enlig- het med direktivet, så att accisfri specialför-

(3)

säljning av sprit och alkoholdrycker blir möjlig inte bara i de syften som redan anges i paragrafen utan också för vetenskaplig un- dervisning och laboratorieändamål, för ve- tenskapligt och medicinskt bruk vid produk- tion av hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi samt för kvalitetsövervakning i samband med tillverkning av olika produkter, för ren- göring och för produktutveckling, samt för radiologiska och andra därmed jämförbara funktioner. Också tandläkartjänster hänförs till denna grupp av accisfria användningsän- damåL Det är motiverat att bevilja accisfri- het för dessa ändamål på grund av vår höga alkoholskattenivå, som är avsedd att begrän- sa konsumtionen av alkoholdrycker men inte att driva upp kostnadsnivån för inhemska tillverkare och vetenskapliga institut så att den blir högre än i konkurrentländerna.

1.4. Utvidgningen av länsstyrelsens tillsynsbehörighet

Länsstyrelserna fungerar i vissa avseenden som tillsynsmyndigheter i alkoholärenden.

De har enligt gällande 44 § 2 mom. i al- kohollagen rätt att i tillsynssyfte rätt att in- spektera serverings- och detaljhandelslokaler och verksamheten i dessa samt att granska för tillsynen behövliga dokument samt att få

de meddelanden, upplysningar och doku- ment som behövs för tillsynen. Dessa befo- genheter är otillräckliga med tanke på en heltäckande övervakning. Det är därför skäl att ge länsstyrelsen utökade och effektivare befogenheter för tillsynen över alkoholnä- ringarna.

2. Propositionens ekonomiska verkningar

Propositionens sammantagna statsekono- miska verkningar blir obetydliga.

3. Ärendets beredning

Utlåtanden har begärts från justitieminis- teriet, finansministeriet, social- och hälso- vårdsministeriets produkttillsynscentral, Livsmedelsindustriförbundet rf, Hotell- och Restaurangpersonalens Förbund rf, Kemiin- dustrin rf, Läkemedelsindustriförbundet, Lä- karcentralernas förening rf, Småbryggeriför- bundet, Finlands Dagligvaruhandel rf, Före- ningen för Finlands Alkoholdryckhandel rf, Finlands Hotell- och Restaurangförbund rf, Finlands privata kliniska laboratorier rf, Suomen Viiniyrittäjät ry, Teknokemiska För- eningen samt från Industrins och Arbetsgi- varnas Centralförbund.

DETALJMOTIVERING l. Lagförslaget

8 §. Kommersiell import av alkoholdryck- er och sprit samt importtillstånd för sprit Gällande 8 § l mom. innehåller en detalje- rad uppräkning av de tillåtna formerna för kommersiell import av alkoholdrycker. Mo- mentet har kunnat tolkas så att det finns också förbjudna former av kommersiell im- port. För tydlighetens skull föreslås därför att bestämmelsen ändras så att det entydigt framgår att det är fritt att importera alko- holdrycker i kommersiellt syfte. A v denna anledning föreslås också att det till momen- tet fogas en bestämmelse om att det krävs särskilt tillstånd för användning av alko- holdrycker för kommersiella ändamål eller annars för bedrivande av näringsverksamhet I informationssyfte föreslås att till 8 § l m om. fogas en hänvisning till lagens l O §

om sådan införsel för eget bruk som inte kräver särskilt importtillstånd.

Il §. Import- och exportanmälan Till 11 § alkohollagen föreslås för effektivering av tillsynen och förhindrade av missbruk bli fogad en bestämmelse enligt vilken till pro- dukttillsynscentralen skall anmälas också om import av alkoholdrycker eller sprit.

17 §. Specialförsäljning och användnings- tillstånd Gällande 17 § gäller s.k. specialför- säljning. Enligt hänvisnin~en i 8 § l mom. 2 punkten lagen om accis pa alkohol och alko- holdrycker är det möjligt att accisfritt sälja sprit och alkoholdrycker för vissa använd- ningsändamåL Dessutom regleras förutsätt- ningarna för sådan användning. Till 17 § l mom. föreslås bli fogad en ny 3 a punkt enligt vilken sprit och alkoholdrycker får säljas och användas accisfritt dels för till- verkning av andra i paragrafen nämnda pro-

(4)

dukter, dels för tillverkning av alko- holdrycker. Dubbelbeskattning undviks så att sådan alkohol är accisfri som används för tillverkning av accisbelagda alkoholdrycker enligt 8 § l mom. l punkten lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker. Detta accis- fria användningssyfte är det likväl med tan- ke på de oklarheter som förekommit i prak- tiken och för enhetlighetens skull skäl att nämna också i alkohollagens bestämmelse om specialförsäljning. I 17 § 2 mom. före- slås en precisering av vad som avses med tillverkning av alkoholdrycker och andra i paragrafen nämnda produkter.

Till 17 § l mom. alkohollagen föreslås också bli fogad en bestämmelse enligt vilken accisfri sprit och alkoholdryck, förutom för vetenskaplig forskning får säljas också för vetenskaplig undervisning samt för prover och analyser som är nödvändiga inom labo- ratorieverksamhet (7 punkten). Bestämmel- sen gäller även privata forskningsanstalter.

Dessutom föreslås till momentet bli fogad en bestämmelse enligt vilken accisfri sprit och accisfria alkoholdrycker som specialförsälj- ning kan säljas inte bara till apotek, sjukhus och hälsovårdscentraler utan, för jämlik- hetens skull, också till privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster för medicin- ska ändamål (9 punkten).

I övrigt gäller ändringarna i l mom. an- tingen momentets struktur eller är de av tek- nisk natur.

Till 17 § 2 mom. alkohollagen föreslås i detta sammanhang bli fogad en bestämmelse enligt vilken med sådan direkt tillverkning som avses i l mom. jämställs kvalitetsöver- vakning och annan användning som är nöd- vändig i samband med tillverkning samt produktutveckling. På denna grund kan sprit säljas och användas accisfritt t.ex. för till- verkning av alkoholdrycker eller läkemedel, för rengöring av produktionsmedel och -an- ordningar samt för laboratorieanalyser. Med tillverkning jämställs enligt förslaget också rengöring som är nödvändig för maskiners och anordningars funktion.

44 §. Inspektions- upplysnings- och regi- streringsrätt För effektivering av länsstyrel- sens alkoholövervakning inom sitt område föreslås att den ges rätt att få för tillsynen behövliga prover av alkoholdrycker som är avsedda att serveras och finns i detaljhan- deln.

2. Ikraftträdande

Lagen föreslås att träda i kraft så fort som möjligt.

Med stöd av vad som anförs ovan före- läggs Riksdagen följande lagförslag:

(5)

Lag

om ändring av alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) 8 § l mom., 11 §, 17 § l och 2 mom. och 44 § 2 mom.

av dessa lagrum 17 §l mom. sådant det lyder i lag 1477/1994 och 1542/1995 samt 17 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1477/1994, som följer:

8 §

Kommersiell import av alkoholdrycker och sprit samt importtillstånd för sprit Alkoholdrycker får utan särskilt importtill- stånd importeras för eget bruk samt i kom- mersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet. Närmare bestämmelser om import för eget bruk ingår i 10 §. Den som använder alkoholdrycker i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av närings- verksamhet skall ha ett i denna lag avsett särskilt tillstånd att importera alko- holdrycker.

11§

Import- och exportanmälan

Den som i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet impor- terar eller exporterar alkoholdrycker eller sprit är skyldig att innan han inleder verk- samheten anmäla till produkttillsynscentralen att han kommer att vara verksam som im- portör eller exportör.

17 §

Specialförsäljning och användningstillstånd Den som idkar partihandel med sprit och alkoholdrycker kan som specialförsäljning sälja sprit eller alkoholdrycker:

l) för tillverkning av ättika,

2) för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87),

3) för tillverkning av livsmedel eller arom- ämnen som används vid tillverkning av drycker som innehåller högst l ,2 volym pro- cent metylalkohol,

4) för tillverkning av alkoholdrycker som

avses i lagen om accis på alkohol och alko- holdrycker (147111994),

5) för tillverkning av livsmedel eller pro- dukter som används vid tillverkning av livs- medel, om livsmedlet som fyllning eller an- nars innehåller högst 5 liter etylalkohol per

100 kilogram av livsmedlet eller om livs- medlet är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol per l 00 kilogram av livsmedlet,

6) för tillverkning av andra produkter, om produkterna inte innehåller alkohol som är avsedd att förtäras,

7) för vetenskaplig forskning och under- visning samt för prover och analyser som är nödvändiga inom laboratorieverksamhet,

8) till apotek som avses i läkemedelslagen, sjukhus som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) samt till hälso- vårdscentraler som avses i folkhälsolagen (66/1972) för vetenskapliga och medicinska ändamål, samt

9) till sådana serviceproducenter som av- ses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) för vetenskapliga och medicinska ändamål.

Med sådan tillverkning som avses i l mom. jämställs kvalitetsövervakning och annan i produktionssammanhang nödvändig användning, produktutveckling samt rengö- ring som är nödvändig för maskiners och anordningars funktion. Specialförsäljning för ändamål som avses i l mom. 1-7 och 9 punkten är tillåten, om produkttillsynscentra- len har beviljat köparen användningstillstånd för alkoholdrycker eller sprit.

44 §

Inspektions- upplysnings- och registreringsrätt

Länsstyrelsen har med stöd av denna lag

(6)

samt de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den rätt att

l) inspektera serverings- och detaljhan- delslokaler och verksamheten i dessa samt att granska för tillsynen behövliga doku- ment,

Helsingfors den 30 oktober 1998

2) få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen, samt att 3) utan ersättning ta och fa för tillsynen behövliga prover av alkoholdrycker som är avsedda att serveras och finns i detaljhan- deln.

Denna lag träder i kraft den 199 .

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Minister T erttu H uttu-Juntunen

(7)

Bilaga

Lag

om ändring av alkohollagen I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) 8 § l mom., 11 §, 17 § l och 2 mom. och 44 § 2 mom.

av dessa lagrum 17 § l mom. sådant det lyder i lag 147711994 och 1542/1995 samt 17 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1477/1994, som följer:

Gällande lydelse 8 §

Kommersiell import av alkoholdrycker och sprit samt importtillstånd för sprit Alkoholdrycker får i kommersiellt syfte importeras

l) av alkoholbolaget, för sin egen detalj- handel,

2) av den som innehar ett sådant partihan- delstillstånd som avses i 27 §,

3) för eget bruk av den som har tillverk- ningstillstånd för alkoholdrycker samt av den som produkttillsynscentralen har beviljat sådant användningstillstånd som avses i 17

§, efter att han till produkttillsynscentralen har anmält att han kommer att vara verksam som importör,

4) av den som innehar sådant detaljhan- delstillstånd som avses i 14 § l mom. samt sådant serveringstillstånd som avses i 21 §, för detaljhandel eller servering som avses i tillståndet, efter att han till produkttillsyns- centralen har anmält att han kommer att vara verksam som importör, samt

5) av främmande makters representationer i Finland, för tjänstebruk.

11§

Exportanmälan

En näringsidkare som för kommersiella ändamål exporterar alkoholdrycker eller sprit är skyldig att innan han inleder exporten an- mäla till produkttillsynscentralen att han kommer att vara verksam som exportör.

Föreslagen lydelse 8 §

Import av alkoholdrycker och sprit samt importtillstånd för sprit

Alkoholdrycker får utan särskilt importtill- stånd importeras för eget bruk samt i kom- mersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet. Närmare bestämmelser om import för eget bruk ingår i JO §. Den som använder alkoholdrycker i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av närings- verksamhet skall ha ett i denna lag avsett särskilt tillstånd att importera alko- holdrycker.

11 §

Import- och exportanmälan

Den som i kommersiellt syfte eller annars för bedrivande av näringsverksamhet impor- terar eller exporterar alkoholdrycker eller sprit är skyldig att innan han inleder verk- samheten anmäla till produkttillsynscentralen att han kommer att vara verksam som im- portör eller exportör.

(8)

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

17 §

Specialförsäljning och användningstillstånd Den som idkar partihandel med sprit och alkoholdrycker kan som specialförsäljning sälja sprit eller alkoholdrycker:

l) för tillverkning av ättika,

2) för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87),

3) för tillverkning av livsmedel eller arom- ämnen som används vid tillverkning av drycker som innehåller högst l ,2 volym pro- cent metylalkohol,

4) för tillverkning av livsmedel eller pro- dukter som används vid tillverkning av livs- medel, om livsmedlet som fyllning eller an- nars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 100 kilogram av livsmedlet eller om livs- medlet är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol per l 00 kilogram av livsmedlet,

5) för tillverkning av andra produkter, om produktema inte innehåller alkohol som är avsedd att förtäras,

6) för vetenskapliga undersökningar samt

7) till apotek, sjukhus som avses i lagen om specialiserad sjukvård (l 062/89) och hälsovårdscentraler för medicinska ändamål.

Specialförsäljning för de ändamål som av- ses i l mom. 1-6 punkten är tillåten om produkttillsynscentralen har beviljat köparen användningstillstånd för alkoholdryck eller sprit.

l) för tillverkning av ättika,

2) för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/87),

3) för tillverkning av livsmedel eller arom- ämnen som används vid tillverkning av drycker som innehåller högst l ,2 volym pro- cent metylalkohol,

4) för tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alko- holdryck er (1471 /1994),

5) för tillverkning av livsmedel eller pro- dukter som används vid tillverkning av livs- medel, om livsmedlet som fyllning eller an- nars innehåller högst 5 liter etylalkohol per

l 00 kilogram av livsmedlet eller om livs- medlet är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol per l 00 kilogram av livsmedlet,

6) för tillverkning av andra produkter, om produktema inte innehåller alkohol som är avsedd att förtäras,

7) för vetenskaplig forskning och under- visning samt för prover och analyser som är nödvändiga inom laboratorieverksamhet,

8) till apotek som avses i läkemedelslagen, sjukhus som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) samt till hälsovårds- centraler som avses i folkhälsolagen (6611972) för vetenskapliga och medicinska ändamål, samt

9) till sådana serviceproducenter som av- ses i lagen om privat hälso- och sjukvård ( 15211990) för vetenskapliga och medicinska ändamål.

M ed sådan tillverkning som avses i l mom. jämställs kvalitetsövervakning och an- nan i produktionssammanhang nödvändig användning, produktutveckling samt rengö- ring som är nödvändig för maskiners och anordningars funktion. Specialförsäljning för ändamål som avses i l mom. 1-7 och 9 punkten är tillåten, om produkttillsynscentra- len har beviljat köparen användningstillstånd för alkoholdrycker eller sprit.

(9)

Gällande lydelse

44 §

Inspektions- och upplysningsrätt

Länsstyrelsen har med stöd av denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den rätt att

l) inspektera serverings- och detaljhan- delslokaler och verksamheten i dessa samt att granska för tillsynen behövliga doku- ment, samt att

2) få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen.

380418E

Föreslagen lydelse

44 §

Inspektions- upplysnings- och registreringsrätt

Länsstyrelsen har med stöd av denna lag samt de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den rätt att

l) inspektera serverings- och detaljhan- delslokaler och verksamheten i dessa samt att granska för tillsynen behövliga doku- ment,

2) få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen, samt att 3) utan ersättning ta och få för tillsynen behövliga prover av alkoholdrycker som är avsedda att serveras och finns i detaljhan- deln.

Denna lag träder i kraft den 199 .

(10)

References

Related documents

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Om den ansvariga föreståndare som avses i 5 § försummar sina uppgifter, om startanmälan som avses i 8 § eller flyttningsanmälan som avses i 9 § inte har gjorts

Polisen skall inspektera förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och sär- skilt farliga projektiler hos den som ansöker om näringstillstånd i vapenbranschen. En ny

4) en redogörelse för inrättandet av driftsfonden och de åtaganden som förutsätts av producentorganisationerna. En producentorganisation inom sektorn för frukt och

i lagen om beskattningsförfarande för skatter som betalas på eget initiativ ska föreskrivas att Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är skyldig att

Propositionen har endast obetydliga verk- ningar på näringsstrukturen i Finland. Efter- som Finland inte har något advokatmonopol, har redan nu vem som helst kunnat

En bestämmelse enligt vilken ändring i beslut av en regional förvaltningsdomstol ska sökas på det sätt som anges i förvaltningspro- cesslagen innebär att också bestämmelserna

I propositionen föreslås att en person i åldern 20---24 år som saknar yrkesutbildning inte skall vara berättigad till arbetsmark- nadsstöd om han utan godtagbart

I denna proposition föreslås det ändringar av postlagen. Propositionen främjar det centrala må- let för digitalisering och för avvecklande av normer i regeringsprogrammet

Grundlagsutskottet har också särskilt lyft fram behovet av reglering i de fall där per- sonuppgifterna behandlas av en myndighet (GrUU 14/2018 rd, s. I propositionen föreslås att

Förslaget om undantag från fridlysningsbestämmelserna för privata skyddsområden syftar när det gäller naturskyddsområden som inrättats före 1991 till att behörigheten

Den leds av en centralförvaltning som har uteslutande rätt att företräda föreningen i samarbetet med den internationella rörelsens övriga medlemmar (Kommitten,

måste kassorna rätta sig efter dess stadganden i stället för undantagstillstånden. För många kassor kan emellertid anpassningen till den nya lagens krav

3 punkten förstås ett i läkemedelslagen (395/87) avsett receptbelagt läkemedel vars än- damål är att vid invärtes eller utvärtes bruk bota eller lindra sjukdom

Brevsam ­ lingarna till Elis Strömgren i Lund, belysande Strindbergs naturvetenskapliga experimenterande 1893-1894, till redaktör Vult von Steijern, m ed icke

Myndigheternas individuella analyser ska senast den 31 oktober 2019 redovi- sas till Regeringskansliet (Socialdepartementet för Forte, Utbildningsdeparte- mentet för Rymdstyrelsen

ökade medel för att utöka satsningarna på pilot och systemdemonstrationer för energiomställningen. Många lösningar som krävs för ett hållbart energisystem finns i dag

Vatten är en förutsättning för ett hållbart jordbruk inom mål 2 Ingen hunger, för en hållbar energiproduktion inom mål 7 Hållbar energi för alla, och för att uppnå

Avslutningsvis presenterar vi i avsnitt 6 förslag på satsningar som Forte bedömer vara särskilt angelägna för att svensk forskning effektivt ska kunna bidra till omställningen till

I dag medför Rymdstyrelsens begränsade möjligheter att delta i Copernicus och ESA:s övriga jordobservationsprogram och Rymdsäkerhetsprogrammet att Sverige och svenska aktörer

största vikt för både innovation och tillväxt, samt nationell och global hållbar utveckling, där riktade forskningsanslag skulle kunna leda till etablerandet av

Processer för att formulera sådana mål är av stor betydelse för att engagera och mobilisera olika aktörer mot gemensamma mål, vilket har stor potential att stärka

Forskning och innovation är avgörande för att uppmärksamma och förstå stora förändringar, liksom för att hitta lösningar för att kunna ställa om till en hållbar utveckling