Oponentní posudek diplomové práce

Download (0)

Full text

(1)

Oponentní posudek diplomové práce

Autor/ka DP: Bc. Veronika Tomanová

Název práce: Tvorba Pavla Šruta a školní praxe Oponent/ka: Mgr. Dagmar Grzinčič

Hodnotící kritéria

Splňuje bez výhrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s hradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce ⃰

Slovní hodnocení práce:

Diplomová práce se zabývá bohatou literární tvorbou významného českého autora Pavla Šruta a její praktickou aplikací ve vyučovacím procesu v hodinách českého jazyka pro žáky 6. – 9. ročníků základních škol. Soustředí se především na vyselektované ukázky beletrie, písňových textů a poezie určené dětským čtenářům v čítankách nakladatelství Scientia a taktéž podrobně analyzuje filmové zpracování díla Lichožrouti pro konkrétní oborově- didaktické účely.

Jsou zde definovány dva hlavní cíle diplomové práce:

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 1 Oponentní posudek DP, verze 1/2016.

(2)

1. Zmapovat autorovo dílo týkající se literární tvorby pro děti, resp. ukázky, které jsou obsaženy v Čítankách 5, 6, 7, 8, 9 nakladatelství Scientia.

2. Systémová a ucelená metodologická příprava pracovních listů, které se „opírají“ o Šrutovo dílo a přímo tak vycházejí z těchto ukázek.

V teoretické části, Veronika Tomanová, popisuje život a literární tvorbu Pavla Šruta. Detailně analyzuje zastoupení ukázek z díla tohoto autora v čítankách nakladatelství Scientia a taktéž mapuje jeho dílo beletristické, básnické a písňové texty. Praktická část obsahuje tvorbu pracovních listů, jež byly distribuovány k otestování do základních škol. Zde byl vytvořen zdařilý Nástroj, pomocí kterého studentka zjišťovala výsledky žáků, adekvátnost tohoto metodologické materiálu vzhledem k jejich věku a schopnostem, přičemž také neopomíjí cennou zpětnou vazbu od vyučujících z praxe.

Z Nástroje je například patrné, že žákům, ve vybraných základních školách, způsobuje největší komplikace problematika slovesného vidu či přechodníků. Dále z tohoto Nástroje vyplývá, že pokud pedagog vědomě akcentuje důležitost správného a jasného zadávání instrukcí při tvorbě metodologického materiálu, pak nesrozumitelnost při plnění úkolů se prakticky minimalizuje. Zde diplomantka mapuje pouze dvě neshody. Dále je z pracovních listů patrné, že žáci preferují úkoly s důrazem na kreativitu, např. tvoření scének, inzerátů apod. Na druhé straně, úkoly týkající se gramatiky příliš žáky nezaujaly.

Pracovní listy jsou pečlivě a systémově vytvořeny s cílem, nenásilně motivovat děti druhého stupně ZŠ v hodinách českého jazyka a kultivovat tak jejich čtenářskou gramotnost.

Především je zde zdůrazněna škála rozmanitosti úkolů, pokrývající informace jak ze všeobecného přehledu (historie, reálie, mezipředmětové vztahy), tak, pochopitelně, literární výchovy a mluvnice.

Na závěr tohoto hodnocení lze konstatovat, že definované cíle diplomové práce „Tvorba Pavla Šruta a školní praxe“ byly splněny.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Mgr.: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu:

1. Jak dlouho, odhadem – průměrně, Vám trvalo vytvořit jeden pracovní list? Existuje zde sa- mozřejmě celá řada aspektů, proměnných, kritérií atd. – uveďte je.

2. Pokud pedagog vytváří pracovní listy tzv. „šité na míru“, jedná se o dosti časově náročnou aktivitu. Jaké to však přináší benefity v jeho profesním rozvoji?

3. Proč si myslíte, že pracovní listy inspirované právě tvorbou Šruta mohou děti motivovat?

4. Pavel Šrut studoval anglistiku a měl vřelý vztah k anglo-americké kultuře. Váš druhý studovaný obor na Technické univerzitě Liberec je Učitelství anglického jazyka. Mohla byste zmínit příklad, jak by se dalo metodicky aplikovat Šrutovo dílo v rámci mezipředmětových vztahů, konkrétně mezi ČJ a AJ?

Datum: 21.08.2019 Podpis:

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 2 Oponentní posudek DP, verze 1/2016.

(3)

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 3 Oponentní posudek DP, verze 1/2016.

Figure

Updating...

References

Related subjects :