Förskolans allmänna förebyggande arbete:

11  Download (0)

Full text

(1)

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖR

BROGETORP 2017-2018

Förskolans vision:

(2)

På förskolan Brogetorp är barnen trygga i en lustfylld och

lärorik miljö där vi ser varandras olikheter som en tillgång och behandlar varandra med ömsesidig respekt.

Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Vi har ett löpande vänskapstema på förskolan Brogetorp där vi bekräftar hjälpsamhet mellan barnen och använder oss av

olika vänskapsmaterial som t.ex. böcker för att främja ett gott klimat. Hela förskolan använder sig av Tio små

Kompisböcker/Tio kompisböcker och i 5-årsgruppen använder vi oss av materialet Vännerna i Kungaskogen.

Målet är att skapa en öppen och tillåtande miljö där vi ser varandras olikheter som en tillgång.

Regelverk

Diskriminering & Trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567) Kränkande behandling lyder under Skollagen kap.6.

(Se vidare sista sidan)

Uppföljning från tidigare åtgärder Kön/Könsidentitet eller könsuttryck

Granen och Regnbågen har utformat ett varsitt rum i rummet med utgångspunkt i ett genusperspektiv. Blåklinten har påbörjat arbetet i sitt rum och fortsätter processen under hösten.

Etnisk tillhörighet

Vi hade en tanke om ett hjälpkompissystem för att alla barn oavsett etnisk tillhörighet skulle känna sig stolta över sig själva och trygga i gruppen. Vår slutsats blev att detta system inte behövdes utan att det räckte med att arbeta med det medvetet i vardagen.

Religion eller annan trosuppfattning

Förra året hade vi som mål att uppmärksamma alla barns olika kulturer, detta är något vi behöver arbeta vidare med detta läsår.

(3)

Sexuell läggning

Vi ser inte att barnen tycker att det är något konstigt kring detta. Vi fortsätter att synliggöra och samtala kring olika familjekonstellationer.

Funktionsnedsättning

Vi ser att barnen accepterar olikheter hos varandra. Förra läsåret fick barnen prova på några olika funktionsnedsättningar och kommer att få göra det även detta läsår.

Ålder

Ett hjälpsamt klimat finns på förskolan, vilket vi ständigt arbetar för. Då vi har mycket ny personal behöver vi kommunicera kring hur viktigt det är att bekräfta hjälpsamheten mellan barnen.

Övrig kränkande behandling

Vi tycker att det är viktigt att föra kontinuerliga pedagogiska diskussioner kring olika kränkningar som kan uppstå. Detta gör vi när situationer uppstår. Våra avdelningsreflektioner och Apt:n kan också användas till sådana diskussioner.

Delaktighet och samverkan i framtagande av planen:

Kränkande behandling

Kränkningar kan ske av en eller flera personer och riktas mot en enskild individ eller grupp. Kränkningar kan vara:

Fysiska ( slag, knuffar mm) Verbala ( hot, öknamn mm)

Psykosociala ( blickar, ryktesspridning mm)

Texter, bilder ( lappar, fotografier, sms., filmning mm)

Trakasserier

Är kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrunderna:

Kön

Etnisk tillhörighet

Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder

Sexuell läggning

(4)

DISKRIMINERINGSGRUNDER

KÖN / KÖNSÖVERSKRIDANDE TILLHÖRIGHET

Kartläggning

Vi kan se att hos de yngre barnen är det inte så könsbundet vad de leker. När barnen blir äldre kan man se att det blir lite mer könsbundna lekar. Vi kan se skillnad på de olika avdelningarna att beroende på hur många flickor och pojkar det finns så ser lekarna olika ut. Vi kan dock se att när vi erbjuder allt mer könsneutrala material och lärmiljöer så möts pojkar och flickor mer i leken.

.

Mål & Åtgärder

Mål I maj 2018 har alla avdelningar på förskolan Brogetorp ett nytt

“rum” att utveckla lärmiljön i för att motverka traditionella könsmönster. Alla barn stimuleras till att överskrida de traditionella könsgränserna genom att pedagogerna har ett kompensatoriskt genuspedagogiskt tänk i den planerade verksamheten.

Främjande åtgärd

Vid Apt 30/11 har alla avdelningar valt ett rum att förändra lärmiljön i.

Vi använder oss av nedanstående reflektionsfrågor att utgå ifrån i samband med vårt val av “rum”.

● Interaktioner - Vilka samspel är möjliga? Hur kan barn relatera till varandra i rummet? Hur kan barn och vuxna samspela i rummet?

● Aktiviteter - Vad är möjligt respektive omöjligt att göra i detta rum?

● Verktyg - Vilka pedagogiska verktyg har barn tillgång i rummet?

● Utvecklingshopp -Finns en förväntan om utveckling i detta rum? Har barnen tillgång till detta hopp?

● Kreativitet - Är rummet “färdigt” eller finns det utrymme för barnens innovationer? Är det möjligt för barnen att förändra rummet i någon av de ovan uppräknade aspekterna?

● Traditionella könsmönster - Lockar “rummet” både pojkar och flickor? Hur kan vi stimulera barnen att överskrida traditionella könsmönster?

Varje avdelning avgör själva om man vill ta hjälp av professionsutvecklare vid förändringen av lärmiljön.

(5)

Vi synliggör och lyfter fram försiktiga pojkar och låter flickorna träna på att vara ledare i olika lekar.

Barnen uppmuntras att våga prova på nya saker och ger dem positiv feedback.

Klart v. 20 2018 Resultat:

Analys:

Slutsats:

Ansvarig Petra, Sussie, Siv

ETNISK TILLHÖRIGHET

Kartläggning

Varje avdelning har ett fåtal barn med annan etnisk tillhörighet och ett antal olika språk. Vi kan inte se att det görs någon skillnad avseende detta men frågor kan uppstå ibland.

Mål I februari 2018 är lärmiljön på förskolan Brogetorp utvecklad så att de olika etniciterna och språken blir mer synliga.

Främjande åtgärd

Vi utvecklar Penpal-material där samtliga språk är representerade.

Flaggor sätts upp på förskolan där samtliga barns ursprungsländer finns med.

Böcker innehållande olika etniciteter köps in/lånas.

Klart v. 8 2018 Resultat:

Analys:

Slutsats:

Ansvarig Berit, Havva, Jennifer

RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING

(6)

Kartläggning

Vi har ett fåtal barn med annan religion. Det som särskiljer oss är att de

muslimska barnen ibland äter annan kost. Det ifrågasätts sällan eftersom även allergiker får annan kost.

Mål I maj 2018 är flera av barnens kulturella högtider

uppmärksammade på förskolan Brogetorp för att alla barn ska känna att deras kultur är lika viktig som någon annans.

Främjande Åtgärd

Vi tar hjälp av föräldrarna för att få mer kunskap om barnens olika kulturella högtider för att sedan uppmärksamma dem i vår vardag.

Vi lånar/köper in böcker i ämnet.

Klart v. 20 2018 Resultat:

Analys:

Slutsats:

Ansvarig Havva, Kristina, Annika

SEXUELL LÄGGNING Kartläggning

Vi har inte märkt av att det förekommer några diskussioner i barngruppen kring detta. Vi upplever att barnen inte tycker att det är något konstigt.

Mål I april 2018 har pedagogerna på förskolan Brogetorp synliggjort för barnen att familjer kan se olika ut, och att detta är naturligt.

Detta för att barnen naturligt ska få med sig redan tidigt att familjer kan vara olika och att alla är lika mycket värda.

Främjande åtgärd

Vi gör “hus” till varje barn som föräldrar och barn tillsammans får ta bilder till med de närmaste familjemedlemmarna. Detta för att synliggöra hur olika familjer kan se ut.

Vi lånar/köper in böcker med Regnbågsfamiljtema.

Klart v. 16 2018 Resultat:

Analys:

Slutsats:

Ansvarig Lena, Lovisa, Siv

(7)

FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kartläggning

Vi har några barn på förskolan med funktionsnedsättning som har stöd av olika slag. Vi tycker oss se en acceptans och nyfikenhet hos de andra barnen.

Mål I mars 2018 är barnen på förskolan Brogetorp mer medvetna om att vi alla har olika förmågor och svårigheter. Detta för att stärka alla barns identitetsutveckling.

Främjande åtgärd

Barnen kommer att under v. 11-2018 få prova på ett antal olika funktionsnedsättningar.

Klart v. 11 2018 Resultat:

Analys:

Slutsats:

Ansvarig Lena, Sussie, Annika

ÅLDER Kartläggning

Vi ser att barnen ibland leker över åldersgränserna men att de ibland vill leka med jämnåriga. De äldre barnen hjälper gärna de yngre i olika situationer som t.ex. vid påklädning och matsituationer.

Mål I maj 2018 är barnen på förskolan Brogetorp dagligen indelade i olika grupper, ibland i grupper med barn i sin egen ålder och ibland i grupper med yngre eller äldre barn. Detta för att kunna lära av och visa varandra respekt.

Främjande åtgärd

Vi tänker på när vi planerar olika aktiviteter att dela in barnen i åldersheterogena grupper.

I vardagliga situationer ger vi positiv bekräftelse till barnen när de hjälper varandra.

Vi uppmuntrar barnen på Regnbågen och Granen att hjälpa de yngre barnen på Blåklinten. Personalen på alla tre avdelningarna påminner barnen och varandra om detta.

Klart v. 20 2018 Resultat:

Analys:

Slutsats:

Ansvarig Alla

(8)

ÖVRIG KRÄNKANDE BEHANDLING Kartläggning

Kränkningar förekommer ibland bland barnen, vi diskuterar regelbundet i personalgruppen vad som ses som en kränkning, både mellan barn-barn och vuxen-barn.

Mål 1 I maj 2018 känner sig barnen på förskolan Brogetorp trygga var de än vistas på förskolan för att ge alla barn en trygg vistelse på förskolan.

Mål 2 I februari 2018 har alla barn på förskolan Brogetorp fått en upplevelse kring sina rättigheter och skyldigheter enligt

barnkonventionen för att alla barn ska bli medvetna om detta.

Främjande åtgärd 1

Vi kommer att genomföra trygghetsvandringar både inomhus och utomhus tillsammans med de äldsta barnen. Varje barn får

tillsammans med en pedagog samtala om samt fotografera med iPad de ställen de känner sig trygga/mindre trygga på. Med de yngre barnen gör vi observationer enligt ett observationsschema där vi kartlägger vart barnen gärna vistas/inte vistas.

Främjande åtgärd 2

En gång i veckan har vi fokus på hur man ska vara en bra kompis.

Till vår hjälp har vi “Tio små kompisböcker”, som är baserade på Barnkonventionen.

Klart Mål 1: Maj 2018 Mål 2: Februari 2018 Resultat:

Analys:

Slutsats:

Ansvarig Lovisa, Lena, Jennifer

Presentation av planen

Planen förankras i personalgruppen och återkopplas till barn och föräldrar.

Utvärdering & Uppföljning

Planen följs upp kontinuerligt tillsammans med barnen, på arbetsplatsträffar, avdelningsplaneringar, föräldramöten.

Utvärderas innan sommaren och en ny plan färdigställs till november-18

(9)

Rutiner och åtgärder för akuta situationer vid kränkning eller trakasseri

När agerar vi

● När någon (barn, personal, förälder…) upplever att någon form av kränkning skett, kontaktas personalen.

● Det krävs ingen anmälan från utsatt barn/vårdnadshavare.

● En utredning startas omgående.

Hur agerar vi Steg 1

● Pedagogerna för samtal med uppgiftslämnare, utför observationer och samtalar med barnen i aktuell barngrupp samt hämtar in fakta från de vuxna som finns kring barnen på förskolan. Den inhämtade informationen dokumenteras av pedagogerna på aktuell förskoleavdelning.

● Vid behov skall pedagogerna föra två skilda samtal, dels med vårdnadshavaren till den utsatte, dels med vårdnadshavare för den som utövat kränkningen. Samtalen skall leda till bättre förståelse för bakomliggande orsaker till att situationen har uppstått för att kunna sätta in framgångsrika åtgärder så att kränkningen upphör. Pedagogerna fortsätter att följa upp och dokumentera arbetet. Tid för uppföljningssamtal bestäms inom en till två veckor.

Steg 2

● Vid fortsatt kränkning informeras förskolechef som gör en anmälan till huvudman. I detta fortsatta arbete ansvarar förskolechef för dokumentation, uppföljning och utvärdering.

● Samtal förs med vårdnadshavarna till det barn som utsatts för kränkning och med de vars barn har utfört kränkningarna. En överenskommelse om stödinsatser görs om hur den kränktes situation skall lösas och en ev. handlingsplan upprättas.

● Vid behov kan specialpedagog (el. annan profession inom elevhälsan) kopplas till ärendet.

● Förskolechefen överväger om anmälan behöver göras till Socialtjänsten.

● Återkommande uppföljningssamtal med den kränkte samt med den som kränkt och deras vårdnadshavare.

Om personal kränker barn eller barn kränker personal.

Ovan nämnda handlingsplan används i tillämpliga delar. Barn som kränkts av personal stöttas av annan personal.

Ett barn som blir kränkt av någon anställd är i en särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av personal betraktas därför som mycket allvariga (Diskrimineringsombudsmannen, 2013, s.49).

Förskolechefen ansvarar för utredningen samt erbjuder den anställde stödsamtal och kontaktar den ev. fackliga organisationen. Om inte kränkningen upphör kan arbetsrättsliga åtgärder vidtas.

Om någon i personalen upplever sig utsatt av någon annan i personalen.

Förskolechefen kontaktas och vänder sig till HR -avdelningen och de fackliga för handläggning av ärendet.

(10)

Diskrimineringsgrunder

o Kön – menas den biologiska könstillhörigheten.

o Könsöverskridande identitet eller uttryck – menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet.

o Etnisk tillhörighet – menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

o Religion eller annan trosuppfattning

o Funktionshinder – menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsbegränsningar av en persons funktionsförmåga.

o Sexuell läggning – menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

o Ålder – att inte särbehandlas p g a ålder

Definitioner & Begrepp

Likabehandling – menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund.

Diskriminering – är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet.

I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering.

Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk mening.

Direkt diskriminering – innebär att ett barn behandlas sämre än andra barn.

Indirekt diskriminering – det sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn p g a diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier – är uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling – är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. Det kan utföras i verksamhet eller ex via telefon och internet.

Det kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Det kan uttryckas genom att retas, mobbas, starta ryktesspridning, förlöjligande, frysa ut någon, fysisk våld, knuffas eller att rycka någon i håret. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till kränkande behandling.

Repressalier – personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling p g a att barnen eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling.

(11)

Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap (Utdrag)

Målinriktat arbete

14 § En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt

skollagen (1985:1100), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16 §§.

Att förebygga och förhindra trakasserier

15 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till

verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella

trakasserier.

Likabehandlingsplan

16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15 §. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Skollagen kap. 14 a (Utdrag från några paragrafer)

Ansvar för personalen

5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Lag (2008:571).

Målinriktat arbete

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§. Lag (2008:571).

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 § Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Lag (2008:571).

Skadestånd

12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7-11 §§ ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier utgår dock inte, om kränkningen är ringa.

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort. Lag (2008:571).

Figure

Updating...

References

Related subjects :