• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 4

- balansräkning 5

- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

- tilläggsupplysningar 7

- underskrifter 9

Undertecknad styrelseledamot i Språkkonsulterna Prodicta AB

intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den .

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31.

Org.nr. 556774-1391

för

Språkkonsulterna Prodicta AB

(2)

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

År 2013 både infriade och överträffade våra förväntningar. Vi rekryterade som planerat två nya

medarbetare och har nu 10 fast anställda konsulter och en administratör. Under året befäste vi också vår position som rikstäckande, i och med att vi öppnade vårt första regionkontor. Valet föll på Malmö och kontoret sköts av en fristående konsult som vi har skrivit ett exklusivt avtal med. Verksamheten är fortfarande i sin linda, men vi ser en stor potential.

Verksamheten

Verkställande ledning har ordet, Stockholm i mars 2014

Kursverksamheten har varit en av våra stora inkomstkällor även 2013. Vi har hållit långa serier av utbildningar på stora myndigheter som Jordbruksverket, Transportstyrelsen och Riksrevisionen. Även de kortare insatserna har varit populära hos både nya och gamla kunder. Bland de nya är vi glada att kunna räkna in ett par inom den privata sektorn. Vi har under året utvecklat en ny tjänst - coachning. Den har blivit mycket populär i både långa och korta uppdrag hos flera offentliga och privata kunder.

Granskningsuppdragen fortsätter att dominera verksamheten. Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra tjänster för att se till att de kommunicerar klart och tydligt. Även de engelska uppdragen fortsätter att komma in, och vi har inlett nya samarbeten för att klara av efterfrågan.

Vi är fortsatt aktiva på den internationella klarspråksscenen. I oktober talade Mats Hydbom och Sara Rösare på PLAIN 2013 i Vancouver i Kanada. Här hemma firade vi 10-årsjubileum hela året med aktiviteter och specialarrangemang. Bland annat delade vi ut Språk10-utmärkelsen. Den gick till Jordbruksverket för deras idoga och framgångsrika språkarbete, och delades ut på 10-årskalaset den 8 november i våra egna lokaler. Vi arrangerade också planenligt Grammatikdagen i samarbete med Svensklärarföreningen med ett seminarium på Kulturhuset i Stockholm. Dessutom uppmärksammade vi World Usability Day och delade ut ordklasser i Kista.

Resultatet för 2013 visar en god vinst på 1 026 360 kronor. Det har varit ett mycket framgångsrikt år, och vi konstaterar att vi överträffade tillväxtmålet som var 10 miljoner kronor. Vi planerar trots det att rekrytera mycket försiktigt under 2014. Vi ser fram mot ett år präglat av en stabil tillväxt, och vi räknar med att nå tillväxtmålet på 14 miljoner kronor med i princip befintlig personalstyrka. Vi fortsätter det strukturerade styrelsearbetet, och utvecklar dessutom en budgetprocess som ett verktyg för att komplettera affärsplanering och marknadsföring.

(3)

Flerårsjämförelse*

2013 2012 2011 2010/2011 2008/2010

Nettoomsättning 11 658 603 6 181 256 4 092 061 6 583 338 3 209 788

Res. efter finansiella poster 1 231 107 788 069 280 952 1 887 292 195 119

Balansomslutning 4 758 212 3 811 837 3 189 265 3 302 795 967 681

Soliditet (%) 51,0% 41,6% 33,4% 54,0% 24,7%

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 1 145 883

årets vinst 1 026 360

2 172 243

Styrelsen föreslår att

till aktieägarna utdelas 500 000

i ny räkning överföres 1 672 243

2 172 243

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 500 000 kr. vilket motsvarar 500 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Ägarförhållanden

Bolaget äger 100 % av aktierna i Prodicta förlag AB med organisationsnummer 556850-9920, som därmed är ett helägt dotterbolag.

Vi har dock inte upprättat en koncernredovisning då vi hänsvisar till årsredovisningslagen 7 kap3§.

(4)

RESULTATRÄKNING

2013-01-01 2012-01-01

Not 2013-12-31 2012-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 11 658 603 6 181 256

Övriga rörelseintäkter 37 225 5 854

11 695 828 6 187 110

Rörelsens kostnader

Konsultarvoden och inköp varor -917 793 -537 432

Övriga externa kostnader -1 029 001 -926 890

Personalkostnader 1 -8 502 007 -3 922 409

-14 253 -6 110

Övriga rörelsekostnader 0 -15 748

-10 463 054 -5 408 589

Rörelseresultat

1 232 774 778 521

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 5 783 9 666

Räntekostnader -7 450 -118

-1 667 9 548

Resultat efter finansiella poster

1 231 107 788 069 Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond 0 -200 000

Mottaget koncernbidrag 7 102 000 0

102 000 -200 000

Resultat före skatt

1 333 107 588 069

Skatt på årets resultat -306 747 -159 966

Årets resultat

1 026 360 428 103

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

(5)

BALANSRÄKNING

2013-12-31 2012-12-31 Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 2 28 295 17 109

28 295 17 109

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 3 50 000 50 000

50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar 78 295 67 109

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 761 056 1 841 379

Fordringar hos koncernföretag 287 000 185 000

Övriga fordringar 169 798 118 287

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 50 388 141 628

2 268 242 2 286 294

Kassa och bank 6 2 411 675 1 458 434

Summa omsättningstillgångar 4 679 917 3 744 728

SUMMA TILLGÅNGAR 4 758 212 3 811 837

(6)

BALANSRÄKNING

2013-12-31 2012-12-31 Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

4

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 100 000 100 000

100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 1 145 883 909 180

Årets resultat 1 026 360 428 103

2 172 243 1 337 283

Summa eget kapital 2 272 243 1 437 283

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 200 000 200 000

Summa obeskattade reserver 200 000 200 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 219 864 44 174

Aktuell skatteskuld 208 456 709 286

Övriga skulder 1 356 672 1 174 958

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 500 977 246 136

Summa kortfristiga skulder 2 285 969 2 174 554

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 758 212 3 811 837

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar

Checkkredit 100 000 100 000

100 000 100 000

Ansvarsförbindelser

Inga Inga

(7)

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Personal 2013 2012

Medelantal anställda

Medelantal anställda har varit 19,0 12,0

varav kvinnor 16,0 11,0

Löner, ersättningar m.m.

Tjänsteuppdrag

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Värderingsprinciper m.m.

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete

Fordringar

Intäktsredovisning

Soliditet

Definition av nyckeltal

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med

(8)

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 45 826 71 710

Inköp 25 440 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -25 884

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 71 265 45 826

Ingående avskrivningar -28 717 -32 743

Försäljningar/utrangeringar 0 10 136

Årets avskrivningar -14 253 -6 110

Utgående redovisat värde 28 295 17 109

Not 3 Andelar i koncernföretag 2013-12-31 2012-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat

Organisationsnummer Säte andel % värde värde

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat

62 706 -675

Not 4

Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital

100 000 0 1 337 283

-191 400 1 026 360

100 000 0 2 172 243

Not 5 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per aktie

1 000 100

1 000 100

Not 6 Checkräkningskredit 2013-12-31 2012-12-31

100 000 100 000

Not 7 bokslutsdispositioner 2013-12-31 2012-12-31

Mottaget koncernbidrag 102 000 0

102 000 0

Antal/värde vid årets utgång Resultatdisp. enl. beslut av Eget kapital

Årets vinst

Utdelning till aktieägare Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång årsstämman:

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Antal/värde vid årets ingång 556850-9920 Stockholm

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

(9)

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Stockholm

Helena Englund Hjalmarsson Ann-Christine Mattson Verkställande direktör

Mattias Kjellman Auktoriserad revisor

Min revisionsberättelse har lämnats den .

References

Related documents

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie