• No results found

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Copied!
62
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Liberec 2010 Daniel Pešek

(2)

Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní marketing

TEXTILNÍ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY PRO FAKULTU TEXTILNÍ

TEXTILE PROMOTIONAL MATERIALS FOR THE FACULTY OF TEXTILE

Daniel Pešek

KHT-700 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana Pařilová, Ph.D.

Rozsah práce:

Počet stran textu ... 44 Počet obrázků ... 23 Počet tabulek ... 3 Počet stran příloh .. 4

(3)
(4)

autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským).

Souhlasím s umístěním diplomové (bakalářské) práce v Univerzitní knihovně TUL.

Byl/a jsem seznámen/a s tím, ţe na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 (školní dílo).

Beru na vědomí, ţe TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití mé diplomové (bakalářské) práce a prohlašuji, ţe s o u h l a s í m s případným uţitím mé diplomové (bakalářské) práce (prodej, zapůjčení apod.).

Jsem si vědom toho, ţe uţít své diplomové (bakalářské) práce či poskytnout licenci k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaloţených univerzitou na vytvoření díla (aţ do jejich skutečné výše).

V Liberci dne 3.5.2010

...

Podpis

(5)

k napsání bakalářské práce.

(6)

reklamní předměty. Formou dotazovací akce byl zjištěn zájem mezi studenty o reklamní předměty, bylo navrţeno vhodné místo k prodeji reklamních předmětů a nakonec byly návrhy ekonomicky zhodnoceny, zda mají přínos pro Fakultu textilní.

K L Í Č O V Á S L O V A :

Textilní reklamní předměty, Fakulta textilní, prodej

ANNOTATION

Prepared bachelor essay provides insight into the textile promotional materials for their sale. Through marketing was drafted at the appropriate textile promotional materials.

Questionnaire of this project was filled in by students interested in the promotional materials, it suggested a right place for distribution of promotional materials, and finally the economic evaluation of the proposals that have a contribution to the Faculty of Textile.

K E Y W O R D S :

Textile promotional materials, Faculty of Textile, Sales

(7)

Obsah

Úvod ... 9

1. Marketing ... 10

1.1 Marketingový výzkum ... 11

1.2 Zdroje marketingových informací ... 12

1.3 Sekundární výzkum ... 12

1.4 Primární výzkum ... 12

1.5 Dotazování ... 13

1.6 Výběr vzorku respondentů... 14

2. Propagační textilní výrobky ... 15

2.1 Druhy reklamních předmětů ... 15

2.2 Výběr vhodných reklamních předmětů ... 17

2.3 Ceny výrobků ... 20

2.4 Stanovení ceny ... 21

2.5 Kusová kalkulace reklamních předmětů... 22

3. Distribuce ... 23

3.1 Dodavatelé ... 24

3.2 Výběr dodavatelů ... 25

(8)

3.3 Obchodní podmínky ... 27

3.4 Prodej ... 27

3.5 Prodejní stojan ... 30

4. Specifikace dotazovací akce ... 31

4.1 Účast v průzkumu ... 31

4.2 Vyhodnocení otázek ... 33

4.3 Souhrn dotazování ... 43

5. Ekonomické zhodnocení ... 45

5.1 Zhotovení Fakultou textilní ... 47

6. Závěr ... 49

7. Seznam pouţité literatury ... 52

Seznam tabulek ... 54

Seznam obrázků ... 55

Seznam příloh ... 57

(9)

ÚVOD

Technická univerzita v Liberci má historii od roku 1953, kdy vznikla pod názvem Vysoká škola strojní. V roce 1960 došlo k rozdělení Vysoké školy strojní na dvě fakulty.

Vznikla Vysoká škola strojní a textilní pod zkratkou VŠST. Touto změnou se vysoká škola stala jediným specializovaným ústavem poskytujícím textilní inţenýrské vzdělání v Československu. Fakulta textilní má své jméno stále, je uznávanou institucí nejen v České republice, ale i v zahraničí. V současné době jsou na Fakultě textilní otevřeny katedry:

Hodnocení textilií, Textilních materiálů, Textilních technologií, Textilního designu, Oděvnictví, Technologie a řízení konfekční výroby, Netkaných textilií a Textilní chemie.

V letním semestru 2010 studuje na všech osmi katedrách Fakulty textilní přibliţně 1500 studentů. Tito studující tudíţ tvoří významnou část z celkového počtu 10500 studentů na všech zbývajících fakultách. Jméno Fakulty textilní je za celou dobu existence fakulty zapsáno i v podvědomí mnoha Liberečanů. Proto v roce, kdy Fakulta textilní slaví 50 let od svého zaloţení, je vhodné se zamyslet nad propagací fakulty. Za celé půl století fungování prošlo Fakultou textilní velké mnoţství studentů, kteří budou chtít zavzpomínat na svá studentská léta a budou si chtít na památku nějaký předmět odnést domů.

Na rozdíl od návrhů rozdávat propagační materiály pro Fakultu textilní na základě motivace, je návrh v této bakalářské práci propagace fakulty prodejem textilních reklamních předmětů všem zájemcům, kteří projeví zájem o koupi propagačních předmětů. Jedná se o návrh na prodej textilních reklamních předmětů z dlouhodobého hlediska, nejen pro účely významného letošního výročí Fakulty textilní. Zpracování v bakalářské práci bude zohledňovat kontinuální prodej textilních reklamních předmětů během celého akademického roku jednak studentům stávajících ročníků, tak zájemcům z řad veřejnosti.

V první části bakalářské práce bude popsána teorie marketingu a marketingového výzkumu, bude zváţen výběr nejvhodnější metody a proces marketingového výzkumu. Ve druhé části

(10)

bakalářské práce budou popsány textilní výrobky vhodné k propagaci Fakulty textilní.

Na základě předchozího popisu budou vybrány nejvhodnější textilní propagační výrobky k propagaci. Budou navrţeny vhodné prostory v areálu Technické univerzity v Liberci a zároveň navrţen vhodný způsob distribuce. V závěrečné části bakalářské práce budou jednotlivé návrhy ekonomicky zhodnoceny a celkový výsledek bude zhodnocen v závěru.

1. MARKETING

S marketingem se setkávají lidé kaţdý den. Prostřednictvím marketingu lze přesně definovat poţadavky, potřeby a tuţby cílové skupiny zákazníků. Potřeby a poţadavky zákazníků jsou charakterizovány také jako pocit nedostatku. Dřívější metoda kdy se uskutečňoval prodej stylem přesvědčení a prodeje je tudíţ dávno překonána. V dnešní době a době globálního marketingu je důleţité vědět kdo je zákazník a co zákazník potřebuje. [4]

Produkty pro Fakultu textilní budou v bakalářské práci definovány a definováním potencionálních zákazníků bude definován i trh. Marketing je schopen, s nalezením vhodné pozice na trhu k propagaci Fakulty textilní, vybrat vhodné propagační předměty.

Pomocí marketingu lze stanovit cenu textilních propagačních předmětů a nakonec vybrat nejvhodnější způsob distribuce ke konečným zákazníkům. A právě vhodně nastavený marketingový výzkum můţe pomoci vyhledat potencionální zákazníky. Protoţe marketing je funkce, která nefunguje pouze směrem k zákazníkovi, ale i opačným směrem.

Dobře fungující marketing umí zajistit zpětnou vazbu od cílové skupiny zákazníků a podle těchto zjištěných informací zajistit správné rozhodnutí. Marketing tedy poslouţí jako nástroj ke zjištění potřebných informací. Konkrétně k zajištění těchto informací slouţí marketingový výzkum. [2]

(11)

1.1 Marketingový výzkum

Stojí-li investor na prahu rozhodování zda učinit investovat do určitého projektu, pouţije k tomu marketingový výzkum. Marketingový výzkum je součástí marketingového informačního systému. Marketingový výzkum pracuje na systému jak získat správný druh informací, jak s nimi naloţit, vhodně informace vyhodnotit a vhodně je interpretovat. [1]

Historie marketingového výzkumu sahá na začátek 19. století, kdy se vyvinul ze sociologického výzkumu. Byla to nejen sociologie, která definuje marketingový výzkum, ale i statistika, matematika, psychologie, informatika a další. Tyto zkušenosti jsou dnes schopny pomoci prostřednictvím marketingového výzkumu řešit a zdokonalovat marketingová rozhodnutí a vybírat optimální řešení. Není moţné se spolehnout pouze na intuitivní porozumění zákazníkům, jelikoţ následné řešení neúspěšného rozhodnutí můţe být velice nákladné a je potřeba minimalizovat moţná rizika spojená se špatným rozhodnutím s ohledem na výši investovaných prostředků. Vyuţití marketingového výzkumu se dá shrnout do čtyř hlavních oblastí:

pomoci zjistit potřebu produktu, nebo sluţby pomoci odstartovat nový, nebo slabý produkt zlepšit výkon jiţ vybudovaného projektu

ukázat způsob jak se strategicky pohnout dopředu [1]

Pro vyuţití ve zpracování této bakalářské práce budou vyuţity tři body z hlavních oblastí marketingu a to zjistit potřebu produktu, pomoci odstartovat nový produkt a způsob jak se strategicky pohnout dopředu. Marketingový výzkum pomáhá ukázat správně zvolený směr ve všech stádiích produktového cyklu. Pro potřeby zpracovávané bakalářské práce je nezbytné se soustředit na první fázi, tudíţ zjistit potřebu produktů, kterými budou textilní

(12)

reklamní výrobky určené k prodeji jak stávajícím studentům, tak všem ostatním kdo projeví o koupi zájem.

1.2 Zdroje marketingových informací

Jsou různé způsoby, jakými lze získat potřebné informace. Těmi nejzákladnějšími jsou sekundární a primární výzkum a jejich zdroje dat, kterými je moţno získat marketingové informace. [1]

1.3 Sekundární výzkum

Provedením sekundárního výzkumu se získávají k analýze a vyhodnocení informací, které jsou jiţ nasbírány někým jiným a za jiným účelem. Velkou výhodou této metody je, ţe data nasbíraná tímto způsobem lze snadno a levně získat. Nevýhodou metody je, ţe získaná data jsou obecnějšího charakteru a nemusí odpovídat potřebám a poţadavkům daného výzkumu a další velkou nevýhodou je, ţe bývají často časově zastaralá. [1] Pro potřeby řešeného problému v této bakalářské práci jsou tudíţ nevyhovující. Na Fakultě textilní neexistují v současné době data jiţ sesbíraná, která by odpovídala zadání bakalářské práce.

K danému zadání bakalářské práce bude vhodnější zpracovat primární výzkum.

1.4 Primární výzkum

Jelikoţ je potřeba v tomto případě získat informace specifické a odpovídající účelu, pro který jsou získávány, bude vyuţita metoda primárního výzkumu. Údaje, které jsou pořízeny vlastním výzkumem, zaměřeným na konkrétní problém se nazývají primárními zdroji dat.

Získat tato data lze na základě pozorování, interview, průzkumů a dotazníků. Primární výzkum, oproti sekundárnímu výzkumu, poskytne aktuální data v aktuální časové rovině, dále poskytne data konkrétního charakteru a hlavně odpovídající přesně potřebám a poţadavkům daného zkoumaného problému. [1]

(13)

Pro zadání Bakalářské práce bude nejvhodnější data získat tímto způsobem, jelikoţ je potřeba mít data k řešení problému naprosto přesná a především aktuální. Jiná data, i kdyby byla sesbírána pro tento účel, by ale byla zastaralá a tudíţ nepouţitelná.

1.5 Dotazování

K nejčastější metodě získávání primárních dat patří dotazování. Podstata dotazování spočívá v pokládání dotazů respondentům, uskutečněným pomocí dotazníků a záznamových archů a vhodně zvoleným kontaktem s nositelem informací. Oslovená skupina tazatelů by měla být relevantní pro daný výzkum. Komunikaci s dotazovanými je moţno uskutečňovat prostřednictvím přímé a nebo nepřímé komunikace. [1]

Druhy dotazování

osobní – individuálním nebo skupinovým rozhovorem telefonický – komunikace probíhají sluchem

písemný – dotazníky zasílané poštou nebo přes počítač např. e-mail [1]

V tomto případě bakalářské práce bude vyuţit písemný druh dotazování přes počítač a vyuţity internetové stránky www.vyplnto.cz kde bude osloven vybraný vzorek respondentů z Fakulty textilní. Tato internetová stránka nabízí bezplatné zpracování dotazníku. Dotazník můţe jakýkoliv uţivatel samostatně sestavit podle svých vlastních potřeb. Je moţné mít v dotazníku libovolné mnoţství otázek týkající se zkoumaného problému. Je potřeba správně otázky vymyslet, logicky sestavit a vybrat správný okruh respondentů. Otázky je moţno před uloţením a publikováním dotazníku zkontrolovat, případně doplnit a opravit. Potom je vhodné vytvořený dotazník správně pojmenovat aby bylo jasné, čeho se dotazník týká.

Vytvořený dotazník dostane svojí www adresu, na kterou se budoucí respondenti přihlásí a dotazník vyplní. Je nabízena moţnost mít dotazník veřejný, kdy jsou dotazníky dostupné veřejnosti, anebo mít dotazník neveřejný. Neveřejný dotazník znamená, ţe zhotovitel

(14)

dotazníku si obstará vhodné respondenty sám. Pro zpracování této bakalářské práce bude právě dotazník neveřejný a respondenti budou vybráni na Katedře hodnocení textilií a e- mailovou poštou dostanou odkaz na www stránku, na které budou moci rovnou vyplnit dotazník. Studenti se přihlásí na stránku, která je pro dotazník vytvořena:

http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/reklamni-predmety-pro-fakultu-textilni/. Na této stránce je dotazník s 11 otázkami pro respondenty.

Placená varianta je zpoplatněna částkou 1000,-Kč za měsíc a studenti, kteří se prokazují studentským průkazem ISIC mají slevu 70% ze základní ceny. Pro účely tohoto průzkumu byla vyuţita varianta „free“. Rozdíl mezi placenou verzí a neplacenou je v pokročilých funkcích, kdy v placené verzi jsou vytvářeny na stránkách, kde probíhá průzkum, grafy.

Hlavní výhodou této techniky dotazování je rychlost, jednoduchost, levné získání dat a moţnost oslovení konkrétního typu respondentů vhodného pro tento účel. Lze také sledovat průběţné výsledky na jednotlivé otázky jak respondenti odpovídají na jednotlivé otázky a tím také kontrolovat, zda jsou otázky správně pochopeny. Mezi nevýhody této metody patří poměrně nízká návratnost a nemoţnost objasnit poloţený dotaz. Klade tudíţ větší nárok na velmi pečlivý výběr otázek do dotazníku, aby bylo moţno předejít případným nejasnostem v odpovědích a získat tak odpovědi co moţná nejpřesnější.

1.6 Výběr vzorku respondentů

Velmi důleţitým faktorem marketingového výzkumu je kdo poskytne informace k řešení zkoumaného problému. Jakým způsobem je respondent nalezen, jakým způsobem a kolik respondentů bude vybráno je nutné mít tyto skutečnosti ujasněny, aby měly informace vypovídající schopnost. [1]

Pro účely této bakalářské práce budou vybráni respondenti z řad studentů Katedry hodnocení textilií. Bude definován vzorek přesně odpovídající cílové skupině budoucích zákazníků, tudíţ výsledek dotazování bude vypovídající o zkoumaném problému této bakalářské práce.

(15)

Vybraní studenti z Katedry hodnocení textilií budou osloveni prostřednictvím e-mailu a budou poţádáni o spolupráci. Spolupráce bude spočívat ve vyplnění dotazníku, kde budou respondenti odpovídat na otázky, které se budou týkat reklamních předmětů pro Fakultu textilní. Oslovení respondenti mohou odpovídat na poloţené otázky zcela dobrovolně a také vyplnění dotazníku je zcela dobrovolné. Předpokládá se však, ţe se přesto najde dost respondentů, kteří budou ochotni si najít chvíli času a dotazník vyplní.

2. PROPAGAČNÍ TEXTILNÍ VÝROBKY

V dnešní době, době plné reklamy a marketingu jsou reklamní materiály určené k propagaci nezbytností pro většinu firem. Reklamní předměty mají své nezastupitelné místo při kontaktu jak se stálými, tak potencionálními zákazníky. Reklamní předměty vyuţívají různé firmy ke své propagaci, aby měli zákazníci na očích předmět, nebo sluţbu, která je propagována.

Také proto je dnešní nabídka propagačních předmětů tak rozmanitá.

Propagační materiály v současné době nabízí velké mnoţství reklamních agentur. Agentury mají ve svém portfoliu různé druhy reklamních předmětů. Na internetu stačí do vyhledávače zadat heslo „reklamní předměty“ a v krátkém okamţiku se zobrazí nepřeberné mnoţství agentur nabízejících reklamní předměty. Jsou nabízeny reklamní předměty vhodné do kanceláře, jako jsou psací potřeby, dalším druhem je elektronika, nabízeny jsou také potřeby do domácnosti a velmi známé a oblíbené jsou kalendáře. Pro Fakultu textilní se budou brát v úvahu v začátku pouze textilní propagační výrobky.

2.1 Druhy reklamních předmětů

Reklamní agentury mají ve své nabídce reklamní předměty rozděleny podle svého uţití.

Jednotlivé reklamní předměty jsou děleny do skupin a pod těmito skupinami jsou k vyhledání a případnému objednání. Jiţ při načtení stránek jednotlivých agentur jsou skupiny propagačních předmětů na úvodních stránkách reklamních agentur.

(16)

Rozdělení reklamních předmětů:

Pro domácnost – vařečky, termohrnky, termosky, keramické hrnky, noţe, otvíráky Kalendáře – nástěnné, stolní, diáře

Elektronika – hodiny, meteostanice, kalkulačky, rádia, hodinky náramkové Zdraví – krokoměry, manikúry, koupelové sady

Batohy a tašky – sportovní tašky, cestovní tašky, nosiče CD

Textilní výrobky – trika, polokošile, mikiny, vesty, větrovky, šortky, kalhoty, ponoţky, zástěry, deky, čepice, cyklistické dresy, deštníky, ţupany

Psací potřeby – kuličková pera, tuţky, zvýrazňovače, psací soupravy Volný čas – hry, hračky, plastové přívěsky, svítilny, kapesní noţe Výrobky z kůţe – peněţenky, aktovky, spisové desky

Jak je uvedeno v bodech, nabídka je velmi široká. Záleţí na výběru a vhodnosti, pro který účel se bude reklamní předmět vybírat.

Velkou předností většiny reklamních agentur je jejich flexibilita a rychlost při výrobě zakázky. Stačí dodat poţadované logo, které má být umístěno na reklamním předmětu v poţadované barvě.

Důleţitým rozhodnutím je velikost poţadované dodávky. Velikost dodávky má samozřejmě významný vliv na výslednou cenu propagačních předmětů. Čím vyšší je objednané mnoţství od jednoho druhu, tím se celková cena v propočtu na jednotlivý kus reklamního předmětu sniţuje. Aby bylo moţno se dozvědět kolik jednotlivých reklamních předmětů objednat, je důleţité správně vyhodnotit informace, které budou získány dotazováním. Správným

(17)

vyhodnocením takových informací lze předejít chybně objednanému druhu, anebo mnoţství reklamních předmětů, aby na skladu takové předměty nezbývaly a byly na skladem pouze takové, jaké se prodávají.

2.2 Výběr vhodných reklamních předmětů

Pro propagaci Fakulty textilní budou nejvhodnější variantou textilní propagační výrobky.

V nabídce reklamních předmětů jsou textilní výrobky, jako jsou dámská či pánská trika s dlouhým, krátkým rukávem nebo bez rukávů. Nabídka je velmi široká i co se týká výběru škály barev i jejich moţné kombinace. Jsou nabízena i různých cenových relacích a ve všech moţných velikostech, aby si budoucí zákazníci mohli vybrat.

Pro potřeby zpracování tématu bakalářské práce budou vybrána trika s krátkým rukávem.

Vybrána budou trika v barvě černé, protoţe tato barva je velmi univerzální, samozřejmě je moţné je nabídnout v celé barevné škále.

Obrázek 1 T-shirt firmy Studený [5]

Dalším reklamním textilním výrobkem je čepice kšiltovka. Lidé dost často nosí kšiltovky a to z několika důvodů. Jedním z důvodů je ochrana před slunečními paprsky v letních měsících.

V období podzimu a jarních měsíců můţe být důvodem nošení ochrana před chladem. Dalším nezanedbatelným důvodem můţe být i prestiţ. Nabízí se tak moţnost aby si budoucí zákazníci měli moţnost koupit kšiltovku s logem Fakulty textilní.

(18)

Obrázek 2 Kšiltovka firmy Bess M&M s. r. o. [6]

Deštník se také dobře hodí jako propagační předmět. Zvlášť do zeměpisných poloh ve kterých se město Liberec nachází, jelikoţ dešťové sráţky tu nejsou nic výjimečného. Nabídka na internetu je dostatečně pestrá aby se dal vybrat vhodný dodavatel. Vybírat podle ceny je opravdu důleţité, aby konečná cena tolik nezatěţovala studentský rozpočet. Jsou v nabídce i kšiltovky ve vyšší cenové hladině.

Obrázek 3 Deštník firmy Bess M&M s. r. o. [7]

Jako další reklamní textilní předmět můţe být vybrána fleecová mikina. Mikiny se také dají nosit po celý rok, v zimě po celý den a v létě především za chladných večerů. Studenti rádi v létě ţijí aktivním ţivotem např. na vodě a tam se vţdy něco teplého večer na ramena hodí.

Mikina opět bude vybrána v přiměřené cenové hladině, aby si ji mohli pořídit především studenti.

(19)

Obrázek 4 Mikina firmy Proven.cz [8]

V odpovídající cenové hladině se nachází i další reklamní předmět. Tímto reklamním předmětem můţe být praktická taška před rameno. Taška je dost velká na to, aby se do ní vešly denní potřeby pro studenty do školy. Brašna bude potištěna logem v přední části.

Obrázek 5 Taška firmy Repre s. r. o. [9]

Pro začátek by tato nabídka měla být postačující. Moţnosti šíře nabídky textilních reklamních předmětů jsou dost pestré na to, aby se nabídka rozšířila podle poţadavků nakupujících.

Na výběr mohou být ještě například ponoţky, kalhoty, kraťasy, vesty, potítka, cyklistické dresy, atd.

(20)

2.3 Ceny výrobků

Tabulka 1 Ceny dodavatelů MIROSLAV STUDENÝ KUŘIM

BESS M&M NOVOSEDLICE

PROVEN.CZ PLZEŇ

REPRE S.

R.O.

PRAHA Triko

s krátkým rukávem

57,60 Kč 67,10 Kč 86,10 Kč 46,80 Kč

Čepice kšiltovka

38,- Kč 34,- Kč 47,40 Kč 45,50 Kč

Deštník 90,- Kč 94,- Kč 83,30 Kč 76,10 Kč

Fleecová mikina

- 572,40 Kč 353,30 Kč 641,20 Kč

Taška pro studenty

- 102,60 Kč 151,40 Kč 82,40 Kč

Jednotlivé výrobky byly vybírány ve střední cenové kategorii, aby předměty splňovaly cenovou dostupnost pro studenty. Střední cenová hladina byla také vybírána s ohledem na kvalitu dodávaných výrobků, aby nebyla vybírána nejniţší cenová hladina a výrobky nesplňovaly svojí funkci jen krátkou dobu. Ceny v jednotlivých sloupcích jsou od dodavatelů bez potisku a ostatních nákladů, včetně DPH. Ostatní náklady znamenají například zpracování grafických podkladů, seřízení strojů, transferového tisku, nebo výšivky, dopravy a poplatku za poloţku korektury. Tyto uvedené náklady se samozřejmě musí projevit ve výsledné ceně

(21)

reklamních předmětů. Náklady se s výší objednávky sniţují. Předběţný odhad objednaných kusů činil 100 kusů od kaţdého reklamního předmětu. Lze tudíţ předpokládat ţe výsledná cena můţe být ještě niţší, jelikoţ obchodní podmínky dodavatelských firem jsou nastaveny podle výše zadané objednávky.

Nabídka reklamních předmětů pro Fakultu textilní je pro začátek omezená a právě zamýšlená dotazníková akce odpoví na otázku, zda se dá očekávat vůbec nějaká poptávka.

Nabídka by se mohla kdykoliv rozšířit jelikoţ reklamních předmětů, nejen textilních je na trhu dostatek. Nabídka můţe být rozšířena o širší sortiment textilních předmětů, ale i o další skupiny reklamních předmětů s potiskem loga Fakulty textilní.

2.4 Stanovení ceny

Správné nastavení ceny je důleţitým procesem marketingového mixu. Cenová hladina dodávaného produktu by měla odráţet snahu firmy k dosaţení zisku nejen z krátkodobého hlediska, ale i z dlouhodobého hlediska. [2] V případě zpracování této bakalářské práce nemusí jít o vytváření rychlého zisku ani snahu o nejniţší ceny. Není nutné ani nastavení ceny pro přeţití, jelikoţ není vyvíjen ţádný tlak konkurence ani nadbytku výrobní kapacity.

Cena totiţ produkuje zisk, který je pro firmu nejdůleţitější a hlavním měřítkem úspěšnosti na trhu. [3] V tom je tvorba specifičtější, jelikoţ Fakulta textilní nemá na trhu jako hlavní cíl zisk. Nemůţe ale naopak prodávat reklamní předměty se ztrátou.

Stanovení ceny výrobku bude ovlivňovat především hodnota loga Fakulty textilní, které bude vytištěno na jednotlivých výrobcích. Logo Fakulty textilní má svou hodnotu a zvyšuje hodnotu výrobku svým natištěním anebo vyšitím na reklamním předmětu. Marţe proto byla navrţena ve výši 40%.

(22)

2.5 Kusová kalkulace reklamních předmětů

Tabulka 2 Kalkulace CENA POŘÍZENÍ 1 KS V KČ

NÁKLADY NA

ÚPRAVU 1 KS V KČ

NÁKLADY NA

PŘÍPRAVU 1KS V KČ

CENA S

NÁKLADY 1 KS V KČ

MARŢE NA 1 KS V KČ

PRODEJNÍ CENA 1 KS V KČ

Triko 57,60 21,60 8,40 87,60 35,- 122,60

Kšiltovka 34,- 21,- 9,80 64,80 25,90 90,70

Deštník 94,- 16,50 5,80 116,30 46,50 162,80

Mikina 353,30 81,60 18,20 453,10 181,20 634,30

Brašna 82,40 30,40 4,80 117,60 47,- 164,60

Uvedené ceny jsou s DPH, jelikoţ Fakulta textilní není plátcem DPH.

Kusová kalkulace je provedena po jednotlivé reklamní předměty od ceny pořízení, přes náklady ke konečné prodejní ceně. V nákladech na potisk anebo výšivku jsou započítány poloţky pouze na potisk anebo výšivku. Tyto náklady jsou pevné a nemají vliv na objednané mnoţství. Výšivka bude pouţita u kšiltovky a mikiny. Náklady na výrobu představují poloţky jako výroba vyšívacího programu u výšivky, příprava tisku u potisku, seřízení stroje a grafické zpracování. Tyto náklady jsou rozpočítávány do objednaného mnoţství a výše těchto nákladů se sniţuje s objednaným mnoţstvím. Do těchto poloţek je započítána práce grafika a úprava velikosti loga. Cenová nabídka je od dodavatelů přepočítána na 100 kusů od kaţdého druhu reklamního předmětu. Bude tedy záleţet na rozhodnutí kolik kusů bude objednáno aby se dosáhlo optimálního stavu.

(23)

3. DISTRIBUCE

Distribuce je velmi důleţitým článkem marketingu. Účelem distribuce je minimalizace nákladů spojených s distribucí, ale nejde jen o dopravu, ale o celý způsob jakým je moţno dostat produkty k zákazníkům. Patří mezi hlavní nástroje marketingového mixu, do něhoţ ještě patří cena, výrobek a komunikace. Distribucí se rozumí zprostředkování přesunu výrobku nebo sluţeb od výrobce ke konečnému zákazníkovi, aby mohla být zajištěna dostupnost výrobku ve vhodnou dobu. Rozhodnutí o distribučních cestách je důleţitým momentem v rozhodování. Určením distribuční cesty je potřeba propojit obchodníka se zájmy výrobce. Prostřednictvím marketingu lze rozlišit několik úrovní distribučních cest. [3]

Typy distribučních cest[3]:

výrobce – zákazník

výrobce – maloobchod – zákazník

výrobce – velkoobchod – maloobchod – zákazník

výrobce – agent – velkoobchod – maloobchod – zákazník

Velmi záleţí na druhu zboţí, se kterým je obchodováno, spotřebiteli a cílovém trhu. V tomto případě bakalářské práce distribuční cesta není jednoduchá, jelikoţ se jedná o specifický model prodeje. Výrobce, nebo dovozce vhodných reklamních předmětů dodává tyto předměty agentuře, která se zabývá prodejem reklamních předmětů upravených dle poţadavků zákazníka. Reklamní agentura dodává, v tomto případě Fakultě textilní a Fakulta prodává reklamní předměty konečným zákazníkům.

Pro zpracování bakalářské práce nelze najít jednodušší distribuční cestu. Je vyuţita reklamní agentura jako zprostředkovatel z důvodu hladkého průběhu dodávky. Je moţno zadávat kaţdou zakázku zvlášť, ale pro začátek bude vhodnější se soustředit na co nejmenší počet dodavatelů.

(24)

3.1 Dodavatelé

Dodavatelů reklamních předmětů lze na trhu nalézt velké mnoţství. Jejich nabídka je velmi široká. Po prozkoumání moţností je sloţité se soustředit na jednoho dodavatele. Kaţdý z dodavatelů má specifickou nabídku, liší se cenami, sortimentem a rychlostí dodávky.

Pro začátek by nemělo smysl se nechat unést cenou za odběr určitého mnoţství. Je tam zajímavá progrese, ale v tomto případě bakalářské práce bude vhodnější mít niţší investici i za cenu nepatrně vyšší nákupní ceny. Je tady totiţ určité riziko, ţe v dotazníkové průzkumové akci se nabídka nesetká s dostatečnou odezvou. Nebo naopak bude o nabízené reklamní předměty zájem a bude moţno vyjednat mnoţstevní slevy.

Z dlouhodobého hlediska je moţné si vytvořit i dlouhodobější vztah výhodný pro obě zúčastněné strany. Z tohoto důvodu je také výhodnější oslovit zpočátku více dodavatelů, aby bylo moţno sledovat vývoj obchodních vztahů s jednotlivými dodavateli. Riziko, ţe dodavatel nebude spolehlivý, jak se prezentuje, je reálné. Oslovením většího mnoţství dodavatelů bude moţno předejít případným nedorozuměním. Je také reálná šance, ţe ani jeden z dodavatelů v počátcích spolupráce neuspěje a spolupráce se dál nebude vyvíjet a budou se ozývat jiní dodavatelé. Jako další moţnost se jeví, ţe dodavatel reklamních výrobků bude jen jeden z nabízených a oslovených. Dodávat výrobky se můţe zdát jako perspektivní a prestiţní záleţitost a dodavatelé budou chtít spolupráci dál rozvíjet o další, nejen textilní výrobky.

Po oslovení na spolupráci byli všichni dodavatelé ochotní začít jednat o dodávkách a moţnostech spolupráce. Dodavatelé nabízejí rychlost ve zpracování a vykrytí objednávek.

Je moţnost si vybrat z moţností tisku v jedné, nebo několika více barev. Dále je moţnost u jednotlivých druhů reklamních předmětů mít v nabídce mnoţství barev triček, kšiltovek, deštníků a mikin. Proto byl dán důraz na výběr dodavatelů reklamních předmětů, aby dodavatel měl zkušenosti s trhem a uměl se přizpůsobit poţadavkům odběratele.

Zkušenosti a doba fungování na trhu jsou vypovídajícími parametry pro uskutečnění vhodného dodavatele.

(25)

Je moţné také nakupovat přímo od výrobce reklamních předmětů, ten je pak dodá přímo, bez potisku anebo výšivky Fakultě textilní. Varianta, ţe si fakulta zajistí vytištění a nebo vyšití loga sama,bude zmíněna autorem v další části práce. Proto byla vybrána varianta přes zprostředkovatele a ten bude schopen vykrýt objednávku podle představ zadavatele. Jedná se o objednávku přímo na míru, kdy dochází k zabezpečení hladkého pohybu zboţí od dodavatele ke konečnému spotřebiteli.

3.2 Výběr dodavatelů

Výběr dodavatelů proběhl náhodně prostřednictvím internetu, jelikoţ autor neměl o trhu s reklamními předměty ţádné zkušenosti a nebyly autorovi k dispozici vhodné reference od jiných subjektů. Prostřednictví internetu byly vybrány následující firmy:

Miroslav Studený

Jako dodavatel trika s krátkým rukávem byla vybrána agentura s reklamními předměty Miroslav Studený se sídlem v Jinačovicích 503, Kuřim 664 34, www.studeny.eu.

Tato agentura se na trhu pohybuje od roku 2000 a má tudíţ za sebou zkušenosti v tomto oboru. Od 2. srpna 2009 je drţitelem certifikátu TÜV NORD pro systém managementu EN ISO 9001: 2008. Dodací podmínky jsou 3 – 6 týdnů od konečné korektury se zákazníkem.

Na začátku je potřeba dodat poţadované logo ve formátu kde jsou vektory, aby se logo dalo případně zvětšit, nebo zmenšit dle potřeby a nebylo změnou velikosti deformováno.

Bess M&M s. r. o.

Dalším dodavatelem v distribuční cestě bude společnost Bess M&M s. r. o., ulice Míru 417 Novosedlice 417 31 www.reklamnipredmety-levne.cz. Tato společnost na reklamním trhu působí jiţ 17. rokem a nabízí široký sortiment nejen textilních reklamních předmětů a dá se tak předpokládat její spolehlivost. Pro tyto skutečnosti byla vybrána jako dodavatel deštníků a kšiltovek. Společnost Bess M&M s. r. o. je zaměřená právě na internetovou

(26)

nabídku a prezentuje ji jako svojí přednost. Má být určena pro nové a stávající zákazníky, kteří nechtějí listovat mnoţstvím katalogů s reklamními předměty. Dodací lhůta kšiltovek a deštníků s tištěným logem je 4 – 6 týdnů po poslední korektuře. Poţadavkem je dodat logo ve formátu s vektorovýmí křivkami.

Proven.cz

Distribuční cestu bude zastupovat také společnost pod názvem Proven.cz působící v Plzni.

V oboru reklamních předmětů funguje od roku 1993 jako regionální dodavatel a s postupem doby se společnost přizpůsobovala poţadavkům zákazníků a rozšiřovala své portfolio a další sluţby v oboru. Proto byla vybrána jako dodavatel fleecových mikin. Obvyklá dodací lhůta je 3 - 6 týdnů od konečné korektury. Mikiny jsou jediným výrobkem, který bude mít logo vyšívané, jelikoţ tisk by se na fleecových mikinách dlouho neudrţel.

Repre s. r. o.

Posledním dodavatelem v distribuční cestě bude společnost Repre s. r. o. Hornoměcholupská 68 Praha 10, ta byla vybrána jako dodavatel tašky, která je určena studentům na vysokých školách. Stánky této společnosti zaujaly cenou tašky, za kterou je nabízena. Společnost působí na Slovenské a České republiky, má tudíţ zkušenosti s oběma trhy a nabídka reklamních předmětů je velmi široká. Dodací lhůty hotových reklamních předmětů jsou 3 – 6 týdnů od korektury.

Všichni vybraní dodavatelé jsou schopni a ochotni uskutečnit dodávky podle představ zákazníka. Všichni byli schopni po e-mailové poptávce zareagovat do druhého pracovního dne a učinit nabídku. Někteří volali jiţ během dne a upřesňovali si nejasnosti, které nebyly v poţadavku uvedeny. Nabízeli koordinaci po celou dobu vyřizování objednávky a v případě studentské tašky byl reklamní agenturou nabídnut trochu odlišný typ tašky. Odlišnost od původní tašky byla v barvě a ve velikosti. Původní taška nebyla totiţ v poţadovaném mnoţství na skladě, jednalo se totiţ o výprodejový model, který byl nahrazen jiţ zmíněným

(27)

modelem. Z nabídnuté spolupráce je patrno, ţe potencionální klient je dnes váţený a dodavatelé si nových zákazníků dovedou cenit.

3.3 Obchodní podmínky

Kaţdý z dodavatelů je schopen zpracovat nezávaznou poptávku podle potřeb zákazníka bezplatně. Ceny v katalogu jsou orientační a jsou pouze za základní produkt bez úprav.

Pro pokračování v dodávce uvádějí v obchodních podmínkách návštěvu obchodního zástupce pro přidělený region a ten je oprávněn sepsat závaznou objednávku.

Smluvní vztah vzniká na základě závazné objednávky, nebo na základě kupní smlouvy podepsané oběma stranami. V ceně stanovené obchodním zástupcem bude zakalkulována případná mnoţstevní sleva a ceny potisků. Dodací lhůty jsou také domlouvány obchodním zástupcem, podle poţadavků na zboţí dodávané pro účely bakalářské práce jsou dodací lhůty 3 – 6 týdnů od sepsání závazné objednávky.

Platební podmínky jsou také v kompetenci obchodního zástupce. Platební moţnosti jsou široké: dodávka na dobírku poštou, platba zálohově, platba v hotovosti a platba při dodávce zboţí s moţností fakturace. Dobu splatnosti faktury je moţné dohodnout, standartní doba je 10 dní a po navázání delšího obchodního vztahu je moţno ji prodlouţit na základě dohody.

Vlastnická práva k předmětu kupní smlouvy přecházejí na kupujícího po uhrazení faktury za dodané zboţí či sluţby v plné výši.

3.4 Prodej

Fakulta textilní můţe zmíněné reklamní textilní předměty prodávat, není potřeba k prodeji zvláštní povolení ani licenci. Fakulta prodává i ostatní produkty jako jsou například skripta.

Prodej výrobků a sluţeb se dá uskutečnit po schválení projektu děkanem fakulty.

(28)

Prodej je moţné uskutečňovat na některém místě Technické univerzity anebo Fakulty textilní.

Místo, kde by prodej probíhal, by mělo být vybráno s ohledem na mnoţství studentů, kteří by byli potencionálními zákazníky. Mělo by se zohlednit místo, kde se dá očekávat průchod studentů, to je předpoklad tomu, ţe studenti uvidí moţnost si vybrat některý z reklamních předmětů. Místo by tedy mělo být bez potíţí dostupné, aby se o něm vědělo a bylo v podvědomí studentů. Samozřejmostí je, ţe prodejní místo se nebude nacházet mimo areál Technické univerzity, mělo by leţet někde v areálu TUL.

Prodej reklamních předmětů by mohl probíhat mimo areál v případě, ţe by někde byla moţnost prodávat suvenýry i pro jiné fakulty. Takové prodejny existují v zahraničí, kde se prodávají reklamní předměty například univerzit. Nabídka těchto prodejen ale není omezena pouze na textilní výrobky, nýbrţ se prodávají i ostatní reklamní předměty dárkového charakteru. Pro tuto bakalářskou práci se tato moţnost nebude brát v úvahu.

Vhodnější alternativou je, ţe se bude nacházet v areálu Technické univerzity. Toto místo by mělo být dost navštěvované, kde se pohybuje dostatečné mnoţství studentů Fakulty textilní.

Jedním z takových míst by se mohla stát prodejna skript. Prodejna skript je umístěna na strategicky významném místě. Umístění prodejny skript je v budově F. V této budově se pohybuje celý den velký počet studentů. V budově F se nachází jídelna, kam chodí studenti na oběd. Před menzou je prostor, ve kterém je bufet kde se prodává občerstvení. Před tímto bufetem je odpočinkový prostor a právě tento prostor sousedí s prodejnou skript. Do prodejny skript přijde velké mnoţství studentů, kteří skripta chodí nakupovat. Mimo prodeje skript tam jsou umístěny osobní počítače, kde studenti mají volný přístup na internet a mohou zde trávit volný čas, který je omezen otevírací dobou prodejny. Prodavač v prodejně skript bude mít v areálu prodejny prosklenou skříňku s vystavenými předměty a bude na poţádání tyto výrobky prodávat.

Další moţností jak prodávat reklamní předměty je internet. Na stránkách Fakulty textilní by byla záloţka pojmenovaná například „Propagace“ a otevře se tam okno s reklamními

(29)

předměty. Po otevření okna se objeví jednotlivé předměty s cenami. Výhodou této metody prodeje je, ţe je moţné si kdykoliv objednat zboţí, tedy i v sobotu, nebo neděli.

Další výhodou je, ţe o prodeji reklamních předmětů pro Fakultu textilní se mohou zájemci dozvědět i z řad budoucích, anebo bývalých studentů při návštěvě fakultních stránek.

Nevýhodou tohoto způsobu prodeje je, ţe není moţné si vybrat správnou velikost např. trika.

Jedna z dalších nevýhod spočívá v potřebě objednané zboţí vyexpedovat, to znamená, ţe někdo musí objednávku vyzvednout, objednané zboţí vyskladnit, zabalit a poslat. To vše jsou další náklady navíc.

Aby bylo moţno provozovat tento styl prodeje, můţe děkan pověřit některého z pracovníků fakulty k prodeji. Moţnou variantou je, ţe tuto funkci můţe zastávat některý z pracovníků sekretariátu. Mezi studenty bude totiţ pravděpodobně zájem o tento způsob prodeje, jelikoţ o prodej prostřednictvím internetu je všeobecně velký zájem. Proto bude v dotazníku uvedena tato moţnost výběru, aby bylo moţné se dozvědět, jak se respondenti staví k této volbě.

Jako moţné se také zabývat variantou prodeje na Katedře hodnocení textilií. Touto katedrou prochází během studia také mnoţství studentů a je tedy předpoklad, ţe studenti narazí na nabídku s propagačními předměty. Tyto předměty bude prodávat pracovník sekretariátu, nebo někdo z pracovníků katedry.

Reklamní předměty je moţné také prodávat v areálu kolejí TUL v Harcově. Tuto moţnost by pravděpodobně vyuţívali především studenti, kteří jsou ubytováni na kolejích. Tím se sluţba prodeje reklamních předmětů ale stává nedostupnější pro řadu zájemců, kteří nebudou ochotni dojet do areálu kolejí, jelikoţ se jim tato moţnost zdá příliš daleko. Uvítali by tuto moţnost převáţně studenti ubytovaní v areálu kolejí, protoţe si budou moci koupit propagační předměty v době volna a budou mít více času na výběr. Moţnost uskutečnit prodej v areálu kolejí bude na výběr v dotazníku, aby se ujasnilo, zda bude o tento způsob prodeje zájem.

(30)

3.5 Prodejní stojan

Při prodeji bude záleţet, jakým způsobem budou studenti moci vybrat z vystavených reklamních předmětů. Jako vhodná se jeví vitrína od společnosti IKEA. Tato vitrína je vhodně prosklená a vzhledem ke svým malým rozměrům je moţné ji umístit prakticky kdekoliv.

Výška vitríny je 163 cm, šířka 43 cm a hloubka 37 cm, těmito rozměry nebude náročná na prostor i v kanceláři. Důleţitým parametrem vitríny je nosnost police, která je 6 kg.

Je tudíţ vhodná na navrhované reklamní předměty a je moţné mít na policích i těţší předměty. Jelikoţ textilní výrobky jsou velmi lehké, lze tuto vitrínu bez obav pouţít. Spodní díl vitríny je vyroben z dřevotřísky a folie, nosník police je ocelový a skleněná výplň je z tvrzeného skla. Tvrzené sklo je pouţito z bezpečnostních důvodů a v případě rozbití skla se roztříští na malé kousky, aby nebyl nikdo zraněn. K vitríně je moţno přikoupit i osvětlení vnitřního prostoru. Prodejní cena vitríny je 1290,- Kč. Cena je nízká a nebude zatěţovat tolik rozpočet, její vyuţití by se uplatnilo i v případě, ţe se prodej neprosadí.

Obrázek 6 Prodejní vitrína firmy Ikea [10]

(31)

4. SPECIFIKACE DOTAZOVACÍ AKCE

Se ţádostí o vyplnění dotazníku bylo osloveno 150 studentů z oboru Textilní marketing, který je na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. Oslovení studenti byli poţádání o vyplnění dotazníku na stránkách http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/reklamni- predmety-pro-fakultu-textilni/, kde bylo poloţeno celkem 11 otázek. Stránky www.vyplnto.cz jsou volně přístupné na internetu a jsou moţnosti buď vyuţít volnou verzi, anebo placenou variantu. Grafy v této práci jsou zpracovány také na stránkách dotazníku po ukončení dotazování a není tudíţ nutné vynášet získané hodnoty do MS Excel.

Úvodem jsou respondenti seznámeni s tím, o jaký dotazník se jedná a z jakého důvodu byl sestaven a zároveň jsou respondenti poţádáni o krátkou spolupráci.

Sestavení otázek nebylo jednoduchou záleţitostí, nakonec bylo vybráno a poloţeno 11 otázek, které dají odpověď na zkoumaný jev.

4.1 Účast v průzkumu

V průzkumu bylo poţádáno o spolupráci celkem 148 respondentů z Katedry hodnocení textilií, oboru Textilní marketing ve všech ročnících. Byli osloveni studenti v kombinované formě výuky. Studenti studující kombinovanou formou výuky byli vybráni především z důvodu, ţe tito studenti jsou ve většině případů z jiných měst. A právě tito studenti by mohli nošením reklamních předmětů zviditelnit Fakultu textilní mimo hranice města Liberce a Libereckého kraje. Dotazovací akce probíhala v období od poloviny března do konce dubna 2010.

Dotazovaní obdrţeli e-mail se ţádostí o spolupráci a vyplnění dotazníku. Vyhodnocením dotazníku bylo zjištěno, ţe odpovědělo celkem 67 dotázaných, coţ představuje návratnost 45%.

(32)

Obrázek 7 Účast v průzkumu [12]

Návratnost je poměrně vysoká. Je dána výběrem respondentů, kteří mají vztah k Fakultě textilní. V případě ţe by nebyli vybráni respondenti mající vztah k fakultě, asi by návratnost nebyla takto vysoká a ani by nevěděli co je podstatou dotazování. Právě z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o výběru respondentů, kteří mají přímý vztah k fakultě a vědí, na co a za jakým účelem jsou dotazováni.

Nejvíce vyplněných dotazníků se vrátilo během prvního týdne po oslovení respondentů, další týden dotazovací akce dobíhala a návratnost dotazníků uţ nebyla tak vysoká. Průměrná doba potřebná k vyplnění dotazníku byla 3 minuty a 14 vteřin.

(33)

4.2 Vyhodnocení otázek

Otázka č. 1: Koupil/a byste si reklamní tričko s potiskem loga Fakulty textilní?

Otázka směřuje ke studentům Fakulty textilní, zda jsou ochotni si zakoupit tričko s potiskem Fakulty textilní. Respondenti mají na výběr z moţností: ano, ne, nevím. Vyhodnocením se zjistí četnost odpovědí na uvedené varianty.

Obrázek 8 Otázka č. 1 [12]

Obrázek č. 8 ukazuje, ţe triko s potiskem loga Fakulty textilní by si koupilo 51% dotazovaných bez ohledu zda triko viděli, či nikoliv. Variantu ne zvolilo 33% respondentů a pro variantu nevím se rozhodlo 16% všech dotazovaných. Je moţné, ţe varianta nevím bylo zvolena, protoţe respondenti neviděli tričko.

(34)

Otázka č. 2: Koupil/a byste si kšiltovku s potiskem loga Fakulty textilní?

Poloţenou otázkou byla snaha zjistit, jestli výběr tohoto druhu reklamního předmětu byl správný a jaký je zájem o jeho koupi. Kšiltovka je zboţí, které si nepořídí kaţdý a je z tohoto pohledu dost problematickým sortimentem.

Obrázek 9 Otázka č. 2 [12]

Kšiltovku s potiskem loga Fakulty textilní by si nekoupilo 66% oslovených studentů.

Pro koupi kšiltovky by se rozhodlo 19% studentů a na otázku nevím odpovědělo 15% dotazovaných. Lze tak předpokládat, ţe o kšiltovku bude v porovnání s tričkem menší zájem, ale v nabídce reklamních předmětů by se objevit měla. Své zákazníky si určitě najde.

(35)

Otázka č. 3: Koupil/a byste si deštník s logem Fakulty textilní?

Cílem otázky je zjistit zda by deštník měl být zařazen do portfolia reklamních předmětů.

Očekávání od toho typu reklamního předmětu nebylo velké. Výsledky jsou ale zajímavé.

Obrázek 10 Otázka č. 3 [12]

Vyhodnocením poloţené otázky se ukázalo, ţe deštník s logem by bylo ochotno si koupit 43% dotazovaných. Koupi tohoto typu reklamního přemětu by odmítlo 40% respondentů.

Odpověď nevím byla zvolena u 17% dotazovaných.

(36)

Otázka č. 4: Koupil/a byste si fleecovou mikinu s logem Fakulty textilní?

Vloţením této otázky byla snaha zjistit zda budou studenti ochotni zakoupit i jiný reklamní předmět, který je ve vyšší cenové hladině neţ ostatní.

Obrázek 11 Otázka č. 4 [12]

Pro koupi fleecové mikiny, která je vhodná do chladnějšího období, se rozhodlo 31% dotazovaných. Fleecovou mikinu by si, podle výsledků, nekoupilo 49% dotázaných respondentů. Odpověď nevím zvolilo 20% dotázaných.

(37)

Otázka č. 5: Koupil/a byste si brašnu do školy s logem Fakulty textilní?

Otázka byla poloţena respondentům, aby se zjistilo jestli budou ochotni koupit brašnu do školy na kaţdodenní nošení.

Obrázek 12 Otázka č. 5 [12]

Vyhodnocením odpovědí se zjistilo, ţe studentskou brašnu do školy by si koupilo 39% respondentů. Brašnu by si naopak nekoupilo 39% dotázaných. Počet ochotných a neochotných ke koupi studentské brašny je velmi podobný. Odpověď nevím zvolilo 22% dotázaných.

(38)

Otázka č. 6: Kde byste preferovali nákup reklamních předmětů?

Cílem poloţení této otázky bylo zjistit jaké místo by studenti preferovali pro nákup reklamních předmětů, aby bylo vybráno co nejvhodnější místo pro prodej a místo bylo co nejpřístupnější studentům.

Byla navrţena čtyři různá místa prodeje a to:

Prodejna skript Internet

Katedra hodnocení textilií Areál studentských kolejí Jinde

Obrázek 13 Otázka č. 6 [12]

(39)

Vyhodnocení odpovědí ukázalo, ţe nejraději by studenti nakupovali reklamní předměty v prodejně skript a to 63%. 25% dotázaných by uvítalo nákup prostřednictvím internetu.

Na KHT by rádo zakoupilo předměty 5% dotázaných. V areálu kolejí by nakoupilo 3% dotazovaných a pro nákup jinde by se rozhodlo 3% respondentů.

Otázka č. 7: Jaké jiné textilní výrobky s logem Fakulty textilní byste uvítal/a v nabídce?

Poloţením této otázky byla snaha zjistit jaké textilní výrobky by ještě bylo vhodné zařadit do sortimentu. Aby se dalo zjistit o které předměty se jedná, byly respondentů navrţeny čtyři varianty textilních předmětů.

Ručník Šátek

Kravata

Zimní rukavice

Obrázek 14 Otázka č. 7 [12]

(40)

Po vyhodnocení jednotlivých odpovědí bylo zjištěno, ţe pro koupi ručníku by se rozhodlo 53% dotázaných. Šátek by si zakoupilo 27% dotázaných. Pro zakoupení kravaty k obleku se rozhodlo 12% dotazovaných. Zimní rukavice by si zakoupilo 8% dotazovaných.

Otázka č. 8: Pokud jste nevybrali v otázce č. 7 odpověď, napište jaký jiný TEXTILNÍ výrobek byste uvítali?

Tato otázka byla zvolena jako doplňující k předchozí otázce č. 7, kde byly odpovědi navrţeny. V této otázce byla moţnost odpovědět zcela podle svého vlastního uváţení, aby se ukázalo zda předměty navrţené v předchozí otázce byly vhodnou volbou.

Obrázek 15 Otázka č. 8 [12]

(41)

Na poloţenou otázku odpovědělo celkem 10 respondentů a kaţdý z nich měl jiný návrh.

10% respondentů by uvítalo osušku. Dalších 10% by mělo zájem o zakoupení ţupanu.

Bylo zjištěno, ţe 10% respondentů by si chtělo zakoupit ponoţky. U 10% respodentů se projevil zájem o koupi spodního prádla. Bylo vyhodnoceno, ţe 10% respondentů by preferovalo tašku z přírodních materiálů. 10% dotazovaných se rozhodlo koupit ručník a šátek, i kdyţ tato moţnost byla na výběr jiţ v předchozí otázce. 10% dotázaných projevilo zájem o termohrnek, přesto ţe v otázce bylo uvedeno „jiný textilní“ výrobek. Dalších 10% respondentů uvedlo ţe by mělo zájem o propisku, která také není typickým textilním výrobkem. O odznak, broţ podle výsledků, projevilo zájem dalších 10% dotázaných, není ale uvedeno o jaký textilní odznak, broţ by se mělo jednat. Další zanamenaná odpověď zněla

„více z uvedených“ která byla zjištěna u zbylých 10% dotázaných, ovšem bez bliţší specifikace o co by se mělo jednat.

Otázka č. 9: Jsem studující…

Poloţenou otázkou byla snaha zjistit kolikátým rokem student studuje na Fakultě textilní.

Moţnosti výběru byly celkem čtyři: 1. ročníku, 2. ročníku, 3. ročníku, studuji déle jak 3 roky.

Obrázek 16 Otázka č. 9 [12]

(42)

40% studentů se zařadilo do 1. ročníku z celkového počtu dotazovaných. Studentů 2. ročníku odpovídalo 24% ze všech respondentů. Do kategorie 3. ročník se přihlásilo 25% dotázaných. Studentů, kteří studují déle jak 3 roky bylo 11% z celkového počtu respondentů.

Otázka č. 10: Jsem ochoten propagovat Fakultu textilní nošením oděvů s logem?

Poloţením otázky byla snaha zjistit, zda jsou studenti vůbec ochotni k nošení oděvů s logem.

Nošením právě reklamních předmětů je moţnost zviditelnit Fakultu textilní.

Obrázek 17 Otázka č. 10 [12]

Zpracováním odpovědí se podařilo zjistit, ţe 69% dotázaných by bylo ochotno nosit oděvy s logem. 13% dotázaných odpovědělo, ţe by nebylo ochotno nosit oděvy s logem. Variantu nevím vybralo 18% z celkového počtu dotázaných. Lze tudíţ říci, ţe většina dotázaných by byla ochotna nosit oděv s logem Fakulty textilní.

(43)

Otázka č. 11: Jste muţ, nebo ţena?

Nakonec dotazníku bylo potřeba zjistit kolik z celkového počtu respondentů bylo muţů a kolik ţen.

Obrázek 18 Otázka č. 11 [12]

Do kategorie muţ se přihlásilo 25% respondentů. Mezi ţeny se zařadilo 75% z celkového počtu dotázaných.

4.3 Souhrn dotazování

Po ukončení dotazování a vyhodnocení všech získaných odpovědí bylo zjištěno, ţe triko s logem Fakulty textilní by si koupilo 51% dotazovaných, coţ znamená, ţe by si triko zakoupilo 765 studentů Fakulty textilní.

(44)

Kšiltovku s logem FT by mělo zájem koupit pouze 19% studentů, to v počtech přepočítaných na celou fakultu znamená 285 studentů.

Deštník s logem Fakulty textilní má zájem koupit 43% studentů, znamená, ţe celkem 645 studentů z Fakulty textilní by deštník koupilo.

Fleecovou mikinu by si koupilo 31% dotazovaných. V počtech na celou fakultu by si mikinu zakoupilo 465 studentů z Fakulty textilní.

39% dotázaných odpovědělo, ţe by mělo zájem koupit studentskou brašnu do školy s potiskem loga FT. Z toho vyplývá, ţe by se prodalo 585 brašen do školy.

Z dalších reklamních předmětů byl u studentů zájem o ručník s logem Fakulty textilní.

Takto odpovědělo 53% dotázaných a to znamená prodej 795 ručníků. Šátek by mělo zájem koupit 27% dotázaných, to je 405 prodaných šátků. Kravatu by si zakoupilo 12% dotazovaných, coţ je 180 kravat. Nakonec zimní rukavice vybralo 8% respondentů a to je 120 párů prodaných zimních rukavic.

Nejvíce odpovědí přišlo od studentů studujících v 1. ročníku studia a to 40%, coţ představuje 600 studujících. Studentů 2. ročníku vyplnilo dotazník 24%, to je 360 studujících na FT.

Od studentů 3. ročníku přišlo 25% dotazníků představující 375 studentů. Studujících déle neţ 3 roky odpovědělo 11% dotazovaných, coţ je 165 studentů.

69% respondentů odpovědělo ţe by bylo ochotno nosit oděvy označené reklamním potiskem.

V přepočtu na počet studujících na FT to znamená celkem 1035 studujících je ochotno nosit oděvy s logem.

Dotazník vyplnilo 75% ţen a 25% muţů. To znamená 1125 ţen a 375 muţů by takto vyplnilo dotazník, kdyby odpovídal kaţdý studující na Fakultě textilní.

(45)

5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ

Cílem ekonomického zhodnocení je analýza nákladů spojených s nákupem reklamních předmětů, cenou úpravy a cenou přípravy dodavatelskou cestou. Ceny reklamních předmětů jsou v nabídkách reklamních agentur bez potisku, nebo výšivky. Cena za potisk, nebo výšivku je u kaţdého dodavatele jiná. V tabulce je uvedena jako cena za úpravu. Cena za úpravu je pevně stanovená a nemá ţádný vliv na objednané mnoţství. Cena za přípravu obsahuje grafické zpracování, přípravu tisku a seřízení stroje u potisku. U výšivky jsou poloţky podobné, ale navíc přibude dost značná poloţka za zhotovení vyšívacího programu.

Cena přípravy je sice pevně stanovená, ale při dodávce většího mnoţství reklamních předmětů se cena dělí mezi větší počet kusů a tím pořizovací cena klesá. Podrobný rozbor je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka 3 Ekonomické zhodnocení POČET

KUSŮ

CENA POŘÍZENÍ V KČ

CENA ÚPRAVY V KČ

CENA PŘÍPRAVY V KČ

PRODEJNÍ CENA V KČ

MARŢE V KČ

Triko 765 44 064,- 16 524,- 840,- 85 999,20 24 571,20

Kšiltovka 285 9 690,- 5 985,- 1 176,- 23 591,40 6 740,40

Deštník 645 60 630,- 10 642,50 588,- 100 604,70 28 744,20

Mikina 465 164 284,50 37 944,- 1 824,- 285 673,50 81 621,-

Brašna 585 68 796,- 17 784,- 480,- 121 884,- 34 824

Celkem 347 464,50 88 879,50 4 908,- 617 752,80 176 500,80

(46)

Z tabulky č. 3 vyplývá, ţe částka potřebná k nákupu reklamních předmětů bez potisku, nebo výšivky je 347 464,50 Kč. Za částku 88 879,50 Kč je získán potisk, nebo výšivka na všechny reklamní předměty, které podle dotazníku budou zakoupeny studenty.

Tyto náklady se nesniţují s počtem objednaných kusů ale jsou právě vázány na výši objednaných kusů. Cena přípravy je 4 908,- Kč a naopak s počtem objednaných kusů se částka v přepočtu na 1 kus sniţuje a čím je objednávka niţší, tak se cena na dodaný kus zvyšuje. Je tudíţ výhodnější mít objednaných kusů větší mnoţství, aby se cena za přípravu co nejvíce dělila do objednaného mnoţství. Bude velmi záleţet na správném rozhodnutí kolik kusů bude objednáno, aby byla cena co nejoptimálnější.

Celkové trţby by na reklamních předmětech pro Fakultu textilní měly činit 617 752,80 Kč s ohledem na výsledky průzkumu. Celková marţe na prodaných reklamních předmětech bude činit 176 500,80 Kč. S touto částkou můţe Fakulta textilní počítat jestliţe se prodá mnoţství reklamních předmětů, které bylo zjištěno dotazováním.

Pokud by si koupili studenti takové mnoţství reklamních předmětů, byla by počáteční investice do reklamních předmětů dost značná. Výsledky průzkumu však ukazují, ţe by o tuto sluţbu měl být zájem a riziko s tím spojené by nemělo být vysoké. A navíc by Fakultě textilní tato sluţba měla přinést zisk. Kromě zisku, poskytnutí sluţby, přinese fakultě i propagaci mimo areál Technické univerzity. Všichni studenti Fakulty textilní nejsou totiţ jen z Liberce, ale jsou i z ostatních měst.

(47)

5.1 ZHOTOVENÍ FAKULTOU TEXTILNÍ

V případě výroby reklamních předmětů Fakultou textilní je šance pro fakultu mít pod kontrolou náklady spojené s úpravou a přípravou reklamních předmětů. Náklady spojené s úpravou a přípravou mohou být přeúčtovány v rámci fakulty.

Na Katedře textilní chemie získal autor bakalářské práce informaci od doc. Ing. Miroslava Prášila, CSc., ţe potiskování textilu je moţné provádět pouze na mnoţství v rozsahu jednotlivých kusů. Na výrobu potisku většího mnoţství reklamních předmětů není prý katedra vybavena dostatečnou kapacitou. Nejsou k dispozici prostory a ani strojové vybavení k potisku velkého mnoţství. Na základě získaných informací si autor dovoluje tvrdit, ţe Fakulta textilní nemá moţnosti jak zajistit výrobu potisku pro větší mnoţství reklamních předmětů a ani případné další průběţné dotisky. Pokud bude chtít Fakulta textilní prodávat reklamní předměty s potiskem vlastního loga, bude nejvhodnější variantou dodavatelský způsob.

Na Katedře oděvnictví získal autor bakalářské práce informace od doc. Ing. Antonína Havelky, CSc., ţe vyšití většího mnoţství reklamních předmětů pro Fakultu textilní je moţné.

Stejně jako v případě provedení akce dodavatelsky je nutná výroba vyšívacího programu.

Bylo panem doc. Havelkou doporučeno, aby program byl vyroben firmou, která se výrobou vyšívacích programů zabývá, jelikoţ se výrobou těchto programů zabývají denně a tím by prý program měl být udělán kvalitně. Na kvalitě vyrobeného vyšívacího programu závisí i kvalita vyrobené výšivky.

Velmi dobré zkušenosti jsou s programem Tajima DG/ML. Program vyuţívá technologii VBE (Vector Based Embroidery) produkující přesné a kvalitní stehování. Na rozdíl od tradičního programování stehů se tvoří a importují křivky, které se mohou poté konvertovat na libovolný typ stehu. [11]

(48)

Cena vyšití je stanovena podle počtu stehů pouţitých na výšivku a podle druhu pouţitých nití.

Po zjištění na Katedře oděvnictví je cena za 1000 stehů 3 – 4 Kč podle pouţívaných nití.

Na vyšití loga Fakulty textilní o rozměrech 7 x 7 cm je potřeba 8 000 – 10 000 stehů, coţ přepočtu znamená 40 Kč. V tomto případě výšivky, která by byla z dotazníku realizována, na mikinu by se dosáhlo pro fakultu výrazné úspory v nákladech.

Tabulka 4 Úspora nákladů

Počet v ks Cena pořízení v Kč

Cena úpravy v Kč

Cena přípravy v Kč

Mikina dodavatelsky

465 164 284,50 37 944,- 1824,-

Mikina svépomocí

465 164 284,50 18 600,- 1200,-

Rozdíl 0,- 19 344,- 600,-

Z tabulky č. 4 je patrné, ţe pokud se navrhovaný projekt ujme, tak je Fakulta textilní schopna ušetřit 19 344,- Kč za náklady spojené s vyšitím loga v případě, ţe si fakulta zajistí vyšití loga sama na Katedře oděvnictví. Dosaţená úspora v nákladech na vyšití by se měla promítnout do niţší spotřebitelské ceny reklamního předmětu, nebo by pro fakultu znamenala vyšší marţi.

(49)

6. ZÁVĚR

Práce byla zaměřena na reklamní předměty pro Fakultu textilní. Myšlenka prodávat reklamní předměty s logem Fakulty textilní byla hlavním momentem k uskutečnění výzkumu.

Výzkum byl proveden také z důvodu 50. Výročí od zaloţení Fakulty textilní, které v letošním roce bude fakulta slavit a bylo by vhodné se touto myšlenkou v tak významném roce zabývat.

Jako nástroj ke zjištění uţitečnosti myšlenky byl vyuţit marketing, prostřednictvím kterého se zjistilo, ţe o tuto sluţbu je zájem dostatečně velký, aby se ve zvolené cestě pokračovalo.

Prvním z bodů zadání bakalářské práce bylo popsání textilních výrobků vhodných k propagaci Fakulty textilní. Vzhledem k autorově neznalosti situace na trhu s reklamními předměty bylo nutno na začátku zjistit celkovou situaci na trhu s reklamními předměty.

Reklamní předměty byly rozděleny do několika skupin a byla definována i skupina s textilními reklamními předměty. Jako reklamní předměty, kterými se Fakulta textilní bude prezentovat, byly vybrány: triko s krátkým rukávem, deštník, kšiltovka, mikina.

Tyto reklamní předměty byly vybrány a byla na ně vytvořena objednávka od dodavatelů.

Byla zároveň vybrána i skupina dodavatelů. Z dotazníkové akce vyplynulo, ţe skupina reklamních předmětů byla vybrána poměrně vhodně. Bude záleţet na vhodném výběru barev a velikostí, které bude fakulta nabízet k prodeji. Cenová hladina textilních reklamních předmětů byla zvolena ve střední cenové hladině, aby předměty mohly být zakoupeny širokou vrstvou studentů a měly zároveň vyšší uţitnou hodnotu.

Distribuční cestu zastupují dodavatelé, kteří budou dodávat reklamní předměty, od všech dodavatelů byla zpracována nabídka a na základě nabídky byly zpracovány návrhy. Byla vybrána skupina dodavatelů na základě informací získaných z Internetu. Dalším kritériem výběru byl způsob, jakým se jednotlivé reklamní agentury prezentují a jak dlouhé mají zkušenosti na trhu s výrobou a dodávkou reklamních předmětů. Dodavateli budou: Miroslav Studený se sídlem v Jinačovicích 503, Kuřim 664 34, Bess M&M s. r. o., ulice Míru 417 Novosedlice 417 31, Proven. cz Plzeň a Repre s. r. o. Hornoměcholupská 68 Praha 10.

References

Related documents

V simulaci se jako kritické ukázalo normálové napětí v oblasti mezi spodním, středním a closing skinem, které predikuje porušení delaminací, tak jak tomu bylo i v

Obchodní jméno: Mrazírny Dašice, a. Na základ ě rozhodnutí valné hromady dne 15.6 2002 došlo ke snížení jmenovité hodnoty akcií a tím i ke snížení základního

Nejdůležitějším kritériem je pro zájemkyni cena a zhodnocení, následuje nabídka informací, komunikace, bonusy a výhody a přehlednost a design stránek... 65 3.2

Student mohl pro tento účel například pouŽít systému s nastavitelnými teplotami' případně pro řešení dodatečných funkcí zdroje mohl vyuŽít mikropočítač, který

V dalším kroku byl vytvořen dotaz qry_04_vysledek_OUT (Obr. 10), ve kterém bylo množství jednotlivých stavů roznásobeno cenou za kus, a díky tomu byly získány celkové ceny

Jaké jsou největší nedostatky, které dělají Čechům a dětem při výuce her finanční gramotnosti na základní či střední škole

Dá se vypozorovat, že počet přijatých studentů do prvního ročníku je sice pořad stejný (dle předpisu 26), ale počet studentů, kteří podají přihlášku,

Realizace nové prodejny s oděvy pro fyzicky handicapované osoby dle provedeného šetření by byla handicapovanými vítána. Byl potvrzen prostor na trhu prodejen

Cílem této bakalářské práce je navržení jednoduchého postupu prodeje, který vede ke zvýšení prodejnosti výrobků textilní dílny Českého západu.. Část práce

V rešeršní části práce je popsána historie vývoje samotných optických vláken a historie vývoje aktivních lineárních kompozitů na TUL včetně aplikací do

Bylo rozhodnuto o tom, že se podnik nevydá ani jednou z těchto dvou extrémních cest a budou vybrány značky, o kterých je již mezi zákazníky povědomí jako je

Práce odpovídá bakalářské úrovni kvalifikačních prací. Byly zpracovány podklady pro založení živnosti, která není obvyklá. Byla zjištěna možná konkurence a byl

13 Během zkoušky dochází k zapisování, dnes ale častěji k ukládání do paměti počítače, závislosti působící osové síly na prodlouţení zkušební tyče

V první části práce jsou nastíněna teoretická východiska marketingové komunikace, druhá část obsahuje charakteristiku společnosti a ana|ýzumarketingové komunikace

(3) Vláda upraví nařízením pro jednotlivé skupiny stanovených výrobků, v závislosti na jejich technické složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s

Smyslem bakalářské práce bylo nalézt nový propagační směr Fakulty textilní. V dnešní době, kdy je na trhu nepřeberné množství zajímavého textilního zboží,

V procesu virálního šíření v sociálních sítích se význam informace mění například tím, že informace je doplňována o komentáře, může být sdílena s textem, který

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit efektivní propagační kampaň firmy. Před konkrétním návrhem propagační kampaně byly zjištěné potřebné skutečnosti z

56 Termická analýza nanovlákenné vrstvy PA 6 před a po působení ozonu (120 minut) Na obrázku 56 jsou viditelné výrazné změny vlivem ozonu jiţ po působení 120

(Družstvo musí hrát ve čtyřech hráčích do doby, než mu je měřen pouze jeden trest. Hráč, jehož trest uplyne, zůstane na trestné lavici až do následujícího přerušení

Autorka se neodchyluje od tématu a velmi srozumitelně popisuje jednotlivé metody dojení a dojících zařizeni, které vedou až k popsaným druhům

I když nyní již na českém trhu ekologicky šetrné textilie jsou, tak propagace většinou není přednostně zaměřena na tzv. Lze to označit za chybu, protože je

 PŘELEPOVÁNÍ – šablony na stavěcí znaky i oddělení jsou na Týmovém disku –> Cedule, popisky fondu, plány, loga - > popisky fondu -> šablony pro dolní