Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

18  Download (0)

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande

Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande

Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef

Cecilia Håkansson, sekreterare

Rolf Lundberg, kommunjurist (§§ 330, 334-340, 343)

Ann Persson, miljöinspektör Söderåsens miljöförbund (§§ 331, 336) Peter Siilak, teknisk chef (§§ 336, 343)

Lena Thore, stadsarkitekt (§§ 336, 340)

Utses att justera Arnold Andréasson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2010-09-

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

330-346

Cecilia Håkansson

Ordförande

Ulrika Thulin

Justerare

Arnold Andréasson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2010-09-08

Datum för anslags uppsättande 2010-09-15 Datum för anslags nedtagande 2010-10-08 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson

(2)

Utdragsbestyrkande

Bolmentunneln Dnr 2007.287

Kommunjuristen lämnade vid arbetsutskottets förra sammanträde ett förslag på skrivelse till landshövdingen ang uteblivna svar vid uppvaktning. Förslaget till skrivelse antogs av arbetsutskottet, undertecknades och skickades iväg. Ett svar från landshövdingen har nu inkommit.

Arbetsutskottet beslutar,

att notera svaret och att lägga det till handlingarna.

(3)

Utdragsbestyrkande

Söderåsens miljöförbund: Anmälan om miljöfarlig verksamhet, möjlighet till yttrande Dnr 2010.214

Till Söderåsens miljöförbund har det kommit in en anmälan om miljöfarlig verksamhet. Anmälare är Askungen Vital AB som vill mellanlagra max 1000 ton aska på fastigheten Tussjöholm 3:11 för vidare spridning i skogsmark.

Ett eventuellt yttrande ska vara miljöförbundet tillhanda senast 2010-09-08.

Arbetsutskottet beslutar,

att ställa sig positiv till verksamheten under förutsättning att tillräckligt skydd och avgränsningar för människor och djur finns.

Delgivning

Söderåsens miljöförbund

(4)

Utdragsbestyrkande

Revidering av handikappolitiskt program Dnr 2009.124

Socialnämnden har tillställt kommunstyrelsen ett förslag till reviderat handikappolitiskt program.

Socialnämnden har beslutat att ”till kommunstyrelsen översända föreliggande förslag till handikappolitiskt program för remittering till berörda organisationer före beslut i fullmäktige.”

Arbetsutskottet beslutade 2010-06-28,

att remittera det handikappolitiska programmet till

socialnämnden för remisshantering bland berörda organ.

Programmet är nu utsänt på remiss och har även tillställts arbetsutskottet för inhämtande av eventuella synpunkter.

Arbetsutskottet beslutar, att inte ha någon erinran.

Delgivning Socialnämnden

(5)

Utdragsbestyrkande

Ansökan om verksamhetsbidrag Dnr 2010.225

Skånes Arkivförbund är ett regionalt arkiv för enskild sektor i Skåne. I arkivets samlingar bevaras Skånes lokalhistoria genom arkivmaterial från föreningar, organisationer, näringsliv och privatpersoner.

Skånes Arkivförbund drivs som en ideell förening vars verksamhet finansieras genom bidrag från Kultur Skåne, statligt bidrag från Riksarkivets enskilda nämnd, medlems- och hyllavgifter samt genom bidrag från kommuner i Skåne.

Förbundet ansöker härmed om ett verksamhetsbidrag på 10 000 kronor för år 2011.

Arbetsutskottet beslutar,

att avstå från att anslå sökt verksamhetsbidrag.

Delgivning

Skånes Arkivförbund

(6)

Utdragsbestyrkande

Nyttjanderätt av mark, del av Perstorp 22:1 Dnr 2007.193

Då detta ärende behandlades av arbetsutskottet 2009-10-14 beslutade kommunen att ställa sig positiv till en försäljning av den aktuella marken och att informera den blivande köparen om kostnaderna för en nödvändig planändring.

Kostnaderna för en planändring, 20 000 kr, har bedömts inte står i rimlig proportion till köpeskillingen för de 28 kvm det är fråga om.

Parterna har i anledning härav enats om att föreslå tecknandet av ett nyttjanderättsavtal - se bilaga - i avvaktan på att kommunen i en framtid kan ha anledning att upprätta detaljplan omfattande den fastighet av vilken sökanden önskar förvärva en mindre del.

Arbetsutskottet beslutar

att ställa sig positiv till förslaget till nyttjanderättsavtal, samt

att uppdra till kommunjuristen att arbeta vidare med ärendet.

Delgivning Kommunjurist

(7)

Utdragsbestyrkande

Rapport från möte med Skånetrafiken Dnr 2010.211

Kommunjuristen rapporterar skriftligen och muntligen från ett möte med kommunens kontaktman på Skånetrafiken. Framöver

kommer tågtidtabellen att justeras lite för att bl a minska väntetiderna i Hässleholm. Busshållplatsen vid väg 24 utanför Bälinge by är färdigbyggd och kommer att börja nyttjas i december. När det gäller busslinje 528 vill Skånetrafiken och Klippans kommun försöka kombinera skolresor och vanliga resor för att förbättra möjligheterna till resande för Hyllstoftaborna.

Skånetrafiken överväger att säga upp avtalet ang deras

ekonomiska åtagande när det gäller väntsalens öppethållande och efterfrågar kommunens åsikter i ärendet.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till kommunjuristen att bereda frågan ang väntsalens öppethållande, samt

att ta upp ärendet på nästa möte.

Delgivning Kommunjurist

(8)

Utdragsbestyrkande

Detaljplan Tostarp Dnr 2010.168

Handläggande tjänstemän deltar på mötet och redogör för handläggningsskedet i ärendet.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra åt kommunjuristen att ta fram ett förslag till exploateringsavtal, samt

att uppdra till kommunjuristen att framöver vara kommunens kontaktperson med exploatören.

Delgivning Kommunjurist Teknisk chef Stadsarkitekt

(9)

Utdragsbestyrkande

Industrispår ESAB Dnr 2010.201

Rubricerade ärende har inkommit från tekniske chefen.

Spårtrafiken till ESAB kommer att öka 5-10 ggr vilket innebär att spårstandarden måste höjas och Kronäggsspåret måste

iordningsställas till en kostnad av 1 492 000 kronor för att klara den ökade trafiken. Nu är frågan vem som ska bekosta

ovanstående.

Arbetsutskottet beslutade 2010-08-25,

att uppdra åt kommunjuristen och tekniske chefen att arbeta vidare med ärendet.

Då Arnold Andréasson, samt även hans ersättare i arbetsutskottet, befinner sig i ett anställningsförhållande som medför att

delikatessjäv kan föreligga, kan det vara lämpligt att en arbetsgrupp annan än arbetsutskottet bereder ärendet.

Arbetsutskottet beslutar,

att föreslå kommunstyrelsen att till nästa

kommunstyrelsesammanträde, utse en arbetsgrupp annan än arbetsutskottet som får i uppdrag att bereda ärendet.

(10)

Utdragsbestyrkande

Bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda Dnr 2010.202

Rubricerade ärende har inkommit från kommunjuristen. I

samband med att en ny förtroendevald ställt frågor om innehållet i kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda har konstaterats ett behov av en översyn av de nu gällande bestämmelserna.

Arbetsutskottet beslutade 2010-08-25

att uppdra till kommunjuristen att i samråd med personalchefen ta fram ett förslag till reviderade bestämmelser.

Ett förslag till reviderade bestämmelser har nu tagits fram.

Parlamentariska gruppen har arbetat fram ett förslag

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra åt kommunjuristen att implementera förslaget från parlamentariska gruppen i det redan framtagna förslaget,

att skicka ut förslaget på remiss till samtliga partier via gruppledarna, samt

att eventuella synpunkter ska vara arbetsutskottet tillhanda senast 2010-10-20.

Delgivning Kommunjurist

(11)

Utdragsbestyrkande

Överförmyndarsamverkan Dnr 2009.232

Kommunjuristen avrapporterar muntligen från det senaste mötet rörande överförmyndarsamverkan. Det verkar nu som att framtida samverkanspartners blir Klippan och Örkelljunga. Ärendet kommer att lyftas vid ett möte i oktober med berörda parter.

Arbetsutskottet beslutar,

att tacka för informationen och att lägga den till handlingarna

(12)

Utdragsbestyrkande

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4, Jeans damm Dnr 2009.39

Detaljplan för del av Perstorp 23:4 Jeans damm vann laga kraft 30 oktober 2009.

I gällande detaljplan går det inte att bygga bostäder närmare järnvägens spårmitt än 70 meter. Den riskanalys som krävs för att byggnation av bostäder skall kunna ske 30 till 70 meter från

järnvägens spårmitt är nu gjord. Slutsatsen i riskanalysen är att området bedöms som säkert för boende i de tilltänkta parhusen.

Stadsarkitekten önskar härav uppdrag att göra ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 Jeans damm.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra åt stadsarkitekten att göra ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4.

Delgivning Stadsarkitekt

(13)

Utdragsbestyrkande

Ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads kommun till samordningsförbundet Skåne Nordost Dnr 2010.212

En ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads kommun till samordningsförbundet Skåne Nordost håller på att ske.

Förbundet är tänkt att omfatta Bromölla, Kristianstad, Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Perstorps kommun var tänkt att innefattas men en inbjudan har av oklar anledning ej kommit kommunen tillhanda. Samordningsförbundet i Kristianstad emotser gärna ett ställningstagande från Perstorp senast den 7/9.

Arbetsutskottet beslutar,

att avvakta med ett ställningstagande i ärendet tills frågan om kommunen ska samarbeta österut eller västerut.

Delgivning

Samordningsförbundet i Kristianstads kommun

(14)

Utdragsbestyrkande

Tillträde inom kommunkontorets skalskydd Dnr 2010.213

En fråga ang vem som ska ha tillträde till kommunhuset innanför skalskyddet har väckts. Målet är en säker och ostörd arbetsmiljö men med beaktande av att det är en offentlig verksamhet som ska vara tillgänglig. Aspekter som behöver tas hänsyn till är bland annat:

• Pressens tillgång till post

• Säkerhet/hot

• Receptionens bedömningar/insläpp

• Översyn av tillgång till ”taggar”

• Tillgänglighet, hämtning/lämning av besök mm Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra åt kommunchefen att arbeta vidare med ärendet.

Delgivning Kommunjurist

(15)

Utdragsbestyrkande

Ombyggnad av rv 21 Dnr 2009.20

Trafikverket bygger om rv 21. Nu är frågan om någon ska kontakta järnvägsansvarig på Perstorp AB för att utreda huruvida lutningen på industrispåren kan åtgärdas. I dagsläget orsakar tomma

lastbilar som kör över spåren bullerolägenheter för närboende.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra åt tekniska chefen att kontakta Perstorp AB i ärendet.

Delgivning Teknisk chef

(16)

Utdragsbestyrkande

Allmän information från kommunchefen

Kommunchefen redogör muntligen för hittills genomförda aktiviteter och möten såsom företagsbesök på Nårab, synpunktshantering, enkät ang genomförd

organisationsförändring, genomförd löneöversyn och strukturella tillägg, möte med SFI-elever, framtida bredbandsstrategi för Näringslivsbolaget, kommande näringslivsprojekt, kommande möte med regionen ang bemanningen på vårdcentralen, BoDagar, flyguppvisning i Ljungbyhed, revision av kommunstyrelsens

styrning, introduktion av nyanställda, reglemente för rådet för trygghet och hälsa, marknadsföring i Lokaldelen, blivande informatörsroll och 6K-möte i Perstorp.

Arbetsutskottet beslutar,

att tacka för informationen och att lägga den till handlingarna.

(17)

Utdragsbestyrkande

Meddelanden

1. Boverket: Låt staden grönska

2. Lsty: Bottenfauna i Skåne län 2009 – Biologisk uppföljning i kalkade och försurade sjöar och vattendrag

Arbetsutskottet beslutar,

att notera meddelandena och att lägga dem till handlingarna.

(18)

Utdragsbestyrkande

Inbjudningar

1. SKL: Regional träff om resultatstyrning, Hässleholm 2010-11- 02

2. Patientnämnden Skåne: Inbjudan till årligt seminarium för återrapportering av inkomna patientärenden, Lund 2010-10-15 3. Bromölla kommun: Öppet hus för Gudrun Rönnertz, 2010-10-

01

Arbetsutskottet beslutar,

att notera inbjudningarna och att lägga dem till handlingarna.

Figure

Updating...

References

Related subjects :