TFN Mötesprotokoll 2018-03-22

26  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Turebergs rummet 18:00 - 19:15

Närvarande ledamöter Moa Rasmusson (L), ordförande , jäv § 27 Birgitta Schwinn (M), vice ordförande Maud Lindberg (M)

Erik Fahl (M) Carlos Romero (KD) Roger Sjöberg (S) Berit Forsberg (S) Frånvarande ledamöter

och t jänstgörande ersättare

Jonas Hedman (KD) ersätter Irmeli Patricius (KD) Per Wångstedt (MP) ersätter Peter Godlund (MP) Per Lindgren (L) ersätter Moa Rasmusson (L) § 27 jäv Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare

Gunnar Örnéus (M) Jonas Löfgren (M) Jasmine Lindblad (M) Per Lindgren (L) Göran Eidenert (SP) Lars Olof Bäckman (S) Mariam Jeng (S)

Övriga Manfred Holmelin, förvaltningschef

Christina Wiklund, avdelningschef gata So fia Lindh, projektledare gata

Carl - Henrik Johansson, teknisk förvaltare Maria Tideström, avdelningschef projekt Malin Korzuk, kommunikatör

Ajla Todorovac, controller

Daniel Eriksson, fastighetsutvecklare Emelie Elmertoft, trafikplanerare Ulrika Grahl, verksamhetscontroller

Henrik Axelsson, avdelningschef trafik och natur Susanna Arbro, avdelningschef fastighet Reine Jonsson, enhetschef fastighetsförvaltning Jenny Wiik, nämndsekreterare

Utsedda att justera Roger Sjöberg (S)

Justeringens plats och tid Trafik - och fastighetskontoret, plan 1 i Turebergshuset

2018 - 03 - 23, kl. 1 2.15

Paragrafer §§ 16 - 3 1

...

Sekreterare Jenny Wiik

...

(2)

Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

§ § 16 - 31

Datum för anslags uppsättande 2018 - 03 - 26

Datum för anslags nedtagande 2018 - 04 - 17

Förvaringsplats för protokollet Trafik - och fastighetskontoret, plan 1, Turebergshuset

...

Underskrift Jenny Wiik

(3)

Innehållsförteckning

Förvaltningsinformation § 16

Meddelanden § 17

Delegationsbeslut § 18

Budgetunderlag, budget 2019 plan 2020 - 2021 § 19 Belysningsprogram för Sollentuna kommun § 20 Åtgärdsförslag för Trygg i trafiken och Säkra skolvägar

2018

§ 21

Medlemskap i Cykling utan ålder § 22

Revidering av delegationsordning för trafik - och fastighetsnämnden

§ 23

Beslut om fortsatt anmälan av delegationsbeslut till trafik - och fastighetsnämnden

§ 24

Uppsägning av hyresavtal för verksamheter på tillfälligt bygglov

§ 25

Svar på remiss om regler för inhy rning och hyressättning samt trafik - och fastighetsnämnden s reglemente

§ 26

Beslut om förtroendevaldas med flera deltagande i konferenser, kurser, seminarium med mera 2015 - 2018 - Cykelkonferensen 2018

§ 27

Fönsterbyte på Sollentuna International School (Tentamen 1) och Rösjöskolan (Examen 1)

§ 28

Fönsterbyte och ytskiktsrenovering på Kärrdalsskolan (Sjöstjärnan 1), Lomvägen 23

§ 29

Omdisponering och utökning av budget för ny

spannmålsbyggnad för Bögs gård, med placering vid

§ 30

(4)

§ 16/2018 Dnr 2018/0011 TFN - 1 Diariekod: 031

Förvaltningsinformation

Sammanfattning

Christina Wiklund, avdelningschef gata, informerar om:

Återkoppling bullerbidrag

På föregående nämndsammanträde ställdes en fråga om

delegationsbeslut med avslag gällande bullerbidrag som vid dagens sammanträde besvaras. Christina informerar först om vilka

bulleråtgärder man kan ansöka om. Anledningen till avs lagen vid föregående sammanträde beror bland annat på att flerbostadshus inte är berättigade till bidrag, buller från järnväg hänvisas till

Trafikverket och buller från flygtrafik hänvisas till Luftfartsverket.

Sofia Lindh, projektledare gata, informerar om:

Beslutsgång för revidering av parkeringsplanen För att genomföra zonindelningen behövs den av

kommunfullmäktige antagna parkeringsplanen revideras av

kommunfullmäktige. Beslutsgången för att genomföra revideringen kommer att gå till enligt följande:

Kommunledningskontoret kommer att i samarbete med trafik - och fastighetskontoret lägga fram ett förslag på reviderad parkeringsplan till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). KSAU remitterar parkeringsplanen till berörda nämnder, bland annat trafik - och f astighetsnämnden. Efter remissrundan lägger KSAU fram förslaget med inkomna synpunkter till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om revidering av parkeringsplanen, varefter kommunfullmäktige reviderar parkeringsplanen.

Förslag till zonindelning

Målet med zonindelningen är att bidra till en attraktiv stadsmiljö med syftet att zonindelningen skapar högre omsättning på

parkeringsplatser, parkeringsplatserna ska användas ändamålsenligt samt styra långtidsuppställda fordon till kvartersm ark.

Kommunen kommer att delas upp i olika zoner med olika

(5)

förväntade effekter av zonindelningen som bland annat förflyttning, ökad tydlighet samt underlättande för drift och underhåll.

Zonindelningen kommer att antas i samband med att kommunfullmäktige reviderar parkeringsplanen.

Carl - Henrik Johansson, teknisk förval tare för energi och inomhusklimat , informerar om:

Minskad energianvändning i våra verksamhets fastigheter Redovisning över hur energianvändningen i de kommunala

fastigheterna förändrats från 2016 till februari 2018. Både den köpta energin och den kli matkorrigerade energin har minskat. Bland annat har d en klimatkorrigerade energianvändningen mellan 2016 - 2017 gått ned 5, 9 % och mellan 2017 - 2018 gått ned 12 %. Carl - Henrik informerar också om bakgrund och orsaker till den minskade energianvändningen som bland annat beror på tätt samarbete med entreprenören, utbyggnad av driftövervakningssystemet,

energieffektiviserande investeringar och förändringar i förvaltningsbeståndet.

Susanna Arbro, avdelningschef fastighet, informerar om:

Brygghuset

Förhandlingar na med Brygghuset är klara och hyresavtalet upphör från och med 31 mars.

Trafik - och fastighetsnämndens beslut

Trafik - och fastighetsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsexpediering:

Akt

(6)

§ 17/2018

Meddelanden

2018 - 02 - 22 Antagande av detaljplanen för Träbjälken 8 - 10 mfl. i Tureberg Dnr 2014/1119 TFN

2018 - 02 - 22 Antagande av detaljplanen för Tumstocken 12 m.fl. i Tureberg Dnr 2016/0073 TFN

2018 - 02 - 22 KF 2018 - 02 - 15 § 16 Åtgärdsprogram mot buller för Sollentuna kommun 2018 - 2023 Dnr 2017/0519 TFN

2018 - 02 - 22 KF 2018 - 02 - 15 § 17 Svar på motion väckt av Tanja Bojovic (S), Roger Sjöberg (S), Berit Forsberg (S) om att avsätta en procent av kostnaderna vid ny - , om - och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning

Dnr 2017/0554 TFN

2018 - 02 - 22 KF 2018 - 02 - 15 § 14 Utredning om klottersaneringens organisatoriska hemvist Dnr 2017/1001 TFN

2018 - 02 - 22 Antagande av detaljplanen för del av Ruletten 4 och 28 m.fl. i Rotebro Dnr 2016/1234 TFN

2018 - 02 - 26 KFN 2018 - 02 - 22 § 12 Lång siktig plan för Edsvik Dnr 2018/0012 TFN

Trafik - och fastighetsnämndens beslut Meddelandena läggs till handlingarna

Beslutsexpediering:

Akt

(7)

Delegationsbeslut

Mikaela Edestav

2018 - 02 - 23 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0003 TFN 2018 - 02 - 23 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0092 TFN 2018 - 02 - 23 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0107 TFN 2018 - 03 - 06 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0136 TFN

Pernilla Enfors

Tillstyrks, upplåtelse av mark, valstugor Turebergs torg, 10 augusti till 14 september 2018 Dnr 2018/0140 TFN Tillstyrks, upplåtelse av mark, löptävling i Edsbergs parken, Turebergs Friidrottsklubb den 17 september Dnr 2018/0155 TFN

Tillstyrks, upplåtelse av mark, info rmationsmöte med bokbord och tält på Norrvikens torg den 14/4, arrangör Sollentuna kommun Dnr 2018/0156 TFN

Tillstyrks, upplåtelse av mark, valborgsmässofirande (majbrasa), Tennisvägen, Gillberga Byalag

Dnr 2018/0164 TFN

Tillstyrks, upplåtelse av mark, valborgsmässofirande (majbrasa), samt uppsättning av skyltar, Mullevägen - Skogstorpsvägen. Sollentuna södra scoutkår

Dnr 2018/0165 TFN

Tillstyrks, upplåtelse av mark, Löpartävling Sollentuna Summer Winter Marathon, s tart och mål på stallbacken, den 25 augusti. Dnr 2018/0173 TFN

2018 - 02 - 20 Tillstyrks, upplåtelse av mark, springlopp i Rotebro, Gillbo ängar, 1 maj Dnr 2018/0117 TFN

2018 - 03 - 01 Rättidsprövning, Överklagande av beslut att inte ändra parkeringsföre skrift på Scoutvägen

Dnr 2018/0157 TFN

(8)

Sofia Johansson

2018 - 02 - 14 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0116 TFN 2018 - 03 - 14 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0048 TFN 2018 - 03 - 14 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0049 TFN

Yusuf Mohamed

2018 - 02 - 14 Parkeringstillstånd som förare beviljas.

Dnr 2018/0118 TFN

2018 - 02 - 16 Parkeringstillstånd som förare beviljas.

Dnr 2018/0045 TFN

2018 - 02 - 21 Parkeringstillstånd som förare beviljas.

Dnr 2018/0102 TFN

2018 - 02 - 28 Parkeringstillstånd som förare beviljas.

Dnr 2018/0143 TFN

2018 - 02 - 28 Parkeringstillstånd som förare beviljas.

Dnr 2018/0151 TFN

Romina Petersson

2018 - 02 - 15 Parkeringstillstånd avslag förare Dnr 2017/0862 TFN 2018 - 02 - 20 Parkeringstillstånd beviljas passagerare

Dnr 2018/0072 TFN

2018 - 03 - 06 Parkeringstillstånd beviljas passagerare Dnr 2018/0124 TFN

2018 - 03 - 06 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0141 TFN 2018 - 03 - 06 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0166 TFN 2018 - 03 - 13 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0142 TFN 2018 - 03 - 13 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0171 TFN

Linda Åkerblom

2018 - 02 - 19 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0079 TFN 2018 - 02 - 22 Parkeringstillstånd beviljas passagerare

Dnr 2018/0121 TFN

2018 - 03 - 06 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2018/0168 TFN

(9)

Trafik - och fastighetsnämndens beslut Meddelandena läggs till handlingarna

Beslutsexpediering:

Akt

(10)

§ 19/2018 Dnr 2017/1096 TFN - 2 Diariekod: 101

Budgetunderlag, budget 2019 plan 2020 - 2021

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 03 - 01 från trafik - och

fastighetskontoret. Ärendet föredras också muntligt på sammanträdet av Ajla Todorovac, controller.

Sammanfattning

Beredningen av budgetunderlaget har skett enligt anvisningar från kommunledningskontoret.

Nämnden har gjort en beskrivning av budgetförutsättningarna,

verksam hetens resultat 2017, verksamhetsåret 2018 och utifrån befintliga uppdrag, kända kommande uppdrag, förändringar i omvärlden beskrivit de nya och förändrade behoven inför 2019 - 2021. Utöver det har en

konsekvensanalys genomförts, en beskrivning av investerin gsbehovet samt identifiering av möjliga effektiviseringsområden.

Arbetsutskottets förslag

Trafik - och fastighetsnämndens arbetsutskott föreslår att trafik - och fastighetsnämnden beslutar följande:

1. Trafik - och fastighetsnämnden godkänner budgetunderlag 2 019 - 2021.

2. Trafik - och fastighetsnämnden överlämnar budgetunderlag 2019 - 2021 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018 - 03 - 01 till

kommunstyrelsen.

Proposition

Ordförande Moa Rasmusson (L) frågar om trafik - och fastighetsnämnden bifaller förslaget och fin ner att så är fallet.

Trafik - och fastighetsnämndens beslut

1. Trafik - och fastighetsnämnden godkänner budgetunderlag 2019 - 2021.

2. Trafik - och fastighetsnämnden överlämnar budgetunderlag 2019 - 2021 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018 - 03 - 01 till

kommuns tyrelsen.

(11)

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen Akt

(12)

§ 20/2018 Dnr 2014/0776 TFN - 12 Diariekod: 320

Belysningsprogram för Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 26 från trafik - och fastighetskontoret.

Sammanfattning

Ett kommungemensamt belysningsprogram har tagits fram för att förenkla projektering, utbyten och val av belysning på allmän plats. Genom att tydligt beskriva var, hur och med vilken typ av belysning man uppnår en bättre, tryggare, trafiksäkrare och mer enh etlig belysning i kommunen.

Arbetsutskottets förslag

Trafik - och fastighetsnämndens arbetsutskott föreslår trafik - och fastighetsnämnden att besluta följande:

1. Trafik - och fastighetsnämnden godkänner förslag till kommungemensamt belysningsprogram.

2. Tr afik - och fastighetsnämnden skickar belysningsprogrammet till kommunstyrelsen för kännedom med anledning av uppfört uppdrag i verksamhetsplan 2014 - 2016.

Proposition

Ordförande Moa Rasmusson (L) frågar om trafik - och fastighetsnämnden bifaller förslaget och finner att så är fallet.

Trafik - och fastighetsnämndens beslut

1. Trafik - och fastighetsnämnden godkänner förslag till

kommungemensamt belysningsprogram , reviderat 2018 - 03 - 22 . 2. Trafik - och fastighetsnämnden skickar belysningsprogrammet ,

reviderat 2018 - 0 3 - 22, till kommunstyrelsen för kännedom med anledning av uppfört uppdrag i verksamhetsplan 2014 - 2016.

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen Akt

(13)

§ 21/2018 Dnr 2018/0060 TFN - 1 Diariekod: 302

Åtgärdsförslag för Trygg i trafiken och Säkra skolvägar 2018

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 01 - 25 från trafik - och fastighetskontoret.

Sammanfattning

På grund av personalomsättning var Trygg i trafiken och Säkra skolvägar tillfälligt pausat under 2017. Det innebär att inga åtgärdsförslag för nya områden tagits fram för 2018 och det har möjliggjort ett uppsamlingsår med en översyn av de områden som kommu nen tidigare har arbetat i.

Översynen har resulterat i ett åtgärdsförslag med trafiksäkerhetshöjande insatser i de olika områdena. Åtgärdsförslaget innefattar till viss del också delar av kommunen som angränsar till utpekade områden inom projektet Trygg i trafiken. På så sätt kan en helhetssyn på trafiksäkerheten uppnås.

Kostnaden för de föreslagna investeringarna kommer att understiga tidigare års kostnader för genomförande. En kostnadsbedömning inleds efter taget beslut i trafik - och fastighetsnämnden.

Arbetsutskottets förslag

Trafik - och fastighetsnämndens arbetsutskott föreslår att trafik - och fastighetsnämnden beslutar följande:

1. Trafik - och fastighetsnämnden godkänner genomförande av åtgärder för uppsamlingsåret 2018 i enlig he t med bilagd rapport,

In vesteringsbudget uppsamlingsåret 2018 – Åtgärdsförslag för Trygg i trafiken och Säkra skolvägar.

2. Trafik - och fastighetsnämnden får en muntlig återrapport under hösten 2018.

Proposition

Ordförande Moa Rasmusson (L) frågar om trafik - och fastighetsnämnden bifaller förslaget och finner att så är fallet.

Trafik - och fastighetsnämndens beslut

1. Trafik - och fastighetsnämnden godkänner genomförande av åtgärder för uppsamlingsåret 2018 i enlig he t med bilagd rapport,

Investeringsbudget uppsamlingsåret 2018 – Åtg ärdsförslag för

(14)

Beslutsexpediering:

Akt

(15)

§ 22/2018 Dnr 2017/0566 TFN - 4 Diariekod: 303

Medlemskap i Cykling utan ålder

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 27 från trafik - och fastighetskontoret.

Sammanfattning

Sollentuna kommun har de senaste åren satsat på att bygga ut cykelinfrastrukturen och målet är att fler ska välja cykeln som

transportmedel. Sollentuna kommun gen omför även riktade satsningar till specifika målgrupper och det är angeläget att kommunen skapar

förutsättningar för fler att få möjlighet till en cykeltur. Äldre är i

cykelsammanhang ofta en bortglömd målgrupp och förtjänar att få komma ut på en cykeltur och ta del av den cykelsatsning som kommunen genomför.

Mot bakgrund av detta gav trafik - och fastighetsnämnden 2017 - 06 - 15 § 48 trafik - och fastighetskontoret i uppdrag att i samverkan med vård - och omsorgskontoret utreda medlemskap i Cykling utan ålder.

Arbetsutskottets förslag

Trafik - och fastighetsnämndens arbetsutskott föreslår att trafik - och fastighetsnämnden beslutar följande:

1. Trafik - och fastighetsnämnden godkänner utredningen om medlemskap i Cykling utan ålder.

2. Trafik - och fastighetsnämnden beslu tar att ansöka om medlemskap i Cykling utan ålder.

Proposition

Ordförande Moa Rasmusson (L) frågar om trafik - och fastighetsnämnden bifaller förslaget och finner att så är fallet.

Trafik - och fastighetsnämndens beslut

1. Trafik - och fastighetsnämnden go dkänner utredningen om medlemskap i Cykling utan ålder.

2. Trafik - och fastighetsnämnden beslutar att ansöka om medlemskap i Cykling utan ålder.

Beslutsexpediering:

Akt

(16)

§ 23/2018 Dnr 2015/0012 TFN - 31 Diariekod: 023

Revidering av delegationsordning för trafik - och fastighetsnämnden

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 26 från trafik - och fastighetskontoret.

Sammanfattning

Trafik - och fastighetsnämndens delegationsordning revideras på följande punkt:

Ny delegat för B 1; Beslut om hyresupplåtelser av enskilda lägenheter i äldreboenden - VOK 6, larmsamordnare Behörighetslistan uppdateras med namn på nya delegater.

Arbetsutskottets förslag

Trafik - och fastighetsnämndens arbetsutskott föreslår att trafik - och fastighetsnämnden beslu tar följande:

Trafik - och fastighetsnämnden reviderar delegationsordningen enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 26.

Proposition

Ordförande Moa Rasmusson (L) frågar om trafik - och fastighetsnämnden bifaller förslaget och finner att så är fallet.

Trafik - och fastighetsnämndens beslut

Trafik - och fastighetsnämnden reviderar delegationsordningen enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 26.

Beslutsexpediering:

Sollentuna Författningssamling Akt

(17)

§ 24/2018 Dnr 2018/0153 TFN - 1 Diariekod: 023

Beslut om fortsatt anmälan av delegationsbeslut till trafik - och fastighetsnämnden

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 28 från trafik - och fastighetskontoret.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft d en 1 januari 2018 ska nämnd besluta om i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av delegation från nämnden ska anmälas till densamma. Delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnden och som kan överklagas med

laglighetsprövning ska särkskilt p rotokollföras och anslås på den digitala anslagstavlan.

Arbetsutskottets förslag

Trafik - och fastighetsnämndens arbetsutskott föreslår att trafik - och fastighetsnämnden beslutar följande:

Delegationsbeslut fattade med stöd av trafik - och

fastighetsnämnde ns delegationsordning ska även fortsättningsvis anmälas till trafik - och fastighetsnämnden.

Proposition

Ordförande Moa Rasmusson (L) frågar om trafik - och fastighetsnämnden bifaller förslaget och finner att så är fallet.

Trafik - och fastighetsnämndens beslut

Delegationsbeslut fattade med stöd av trafik - och

fastighetsnämndens delegationsordning ska även fortsättningsvis anmälas till trafik - och fastighetsnämnden.

Beslutsexpediering:

Akt

(18)

§ 25/2018 Dnr 2018/0134 TFN - 1 Diar iekod: 250

Uppsägning av hyresavtal för verksamheter på tillfälligt bygglov

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 22 från trafik - och fastighetskontoret.

Sammanfattning

Sollentuna kommun har sedan 2002 och 2006 hyrt ut verksamhetslokaler för fö rskola på fastigheten Helenelund 7:5, till Frilufts Förskolor i Stockholm AB (Tegelhagsvägen 22) samt till Inspira Förskolor & Skolor AB

(Linvävarvägen 2). Verksamheterna etablerades när antalet barn i förskoleålder ökade kraftigt i samband med utbyggnaden av Silverdal.

Byggnaderna är etablerade med tidsbegränsat bygglov, det med anledning av bedömningen då var ett tillfälligt be hov av förskoleplatser samt att det saknades detaljplanelagd mark i området för ändamålet.

De senaste tio åren har antalet barn i förskoleålder ökat avsevärt i sydöstra Helenelund, främst Silverdal, för att sedan minska till nuvarande nivåer. De kommande f em åren förväntas antalet barn i förskoleålder ligga på en relativt jämn nivå. Barn - och utbildningskontoret gör bedömningen att det totala behovet förväntas kunna tillgodoses i övriga närliggande förskolor samt att det akuta behovet av förskoleplatser som kan uppstå vid 2019 kommer att kunna tillgodoses inom de kommunala förskolorna.

Enligt Plan - och bygglagen, PBL, (2010:900) får tidsbegränsat bygglov ges för högst sammanlagt 15 år och får beviljas om åtgärden ifråga är avsedd att pågå under en begränsad tid, d.v.s. vara av tillfällig karaktär, samt att åtgärden även uppfyller vissa förutsättningar som krävs för ett permanent lov.

Förskolan på Tegelhagsvägen 22 har passerat 15 år. En ansökan om

förlängning av det tidsbegränsade bygglovet gjordes 2017 men fick avslag i Miljö - och byggnadsnämnden 2017 - 11 - 15 . Verksamheten har ett hyresavtal som kan sägas upp till upphörande 2019 - 06 - 30 .

Förskolan på Linvävarvägen 2 har ett tidsbegränsat bygglov till 2021 - 06 - 30 vilket innebär att maxtiden 15 år då uppnåtts. Hyr esavtalet med Inspira löper till 2019 - 06 - 30 och förlängs vid utebliven uppsägning 36 månader, d.v.s. till 2022 - 06 - 30.

Mot bakgrund av detta samt att det pågår ett försäljningsuppdrag avseende

(19)

utförare, föreslås Trafik - och fastighetsnämnden fatta beslut om att säga upp hyresavtalen på Tegelhagsvägen 22 och Linvävarvägen 2 för upphörande.

Trafik - och fastighetskontoret kommunicerar med verksamheterna i samarbete med b arn - utbildningsko ntoret.

Arbetsutskottets förslag

Trafik - och fastighetsnämndens arbetsutskott föreslår att trafik - och fastighetsnämnden beslutar följande:

Tra fik - och fastighetsnämnden ger t rafik - och fastighetskontoret i uppdrag att säga upp hyresavtal med Frilufts Förskolor i Stockholm AB för verksamheten på Tegel hagsvägen 22, samt för Inspira F örskolor & S kolor AB för verksamheten på Linvävarvägen 2, för upphörande.

Överläggning i trafik - och fastighetsnämnden

Ordförande Moa Rasmusson (L) yrkar att trafik - och fastighetsnämnden bordlägger ärendet till den 26 april.

Proposition

Ordföranden frågar om trafik - och fastighetsnämnden bifaller yrkandet och finner att så är fallet.

Trafik - och fastighetsnämndens beslut

Tra fik - och fastighetsnämnden bordlägger ärendet till den 26 april.

Beslutsexpediering:

Akt

(20)

§ 26/2018 Dnr 2018/0096 TFN - 3 Diariekod: 109

Svar på remiss om regler för inhy rning och

hyressättning samt trafik - och fastighetsnämnden s reglemente

I ärendet föreligger tjänsteu tlåtande 2018 - 03 - 01 från trafik - och fastighetskontoret.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2016 - 12 - 15 beslut om att bilda en

kommunkoncern. Samtidigt fattades också beslut om att dela Sollentunahem AB genom en fission. De verksamhetsfastigheter so m förvaltats av

Sollentunahem AB kommer när fissionen är klar att förvaltas av det nybildade Sollentuna Kommunfastigheter AB. Det finns även ett uppdrag att föra över verksamhetsfastigheter från kommunen till det nybildade bolaget. För att skapa en tydligh et kring vilka regler som ska gälla inom kommunkoncernen när det gäller hyressättning och externa inhyrningar har regler för hyressättning inom Sollentuna kommunkoncern tagits fram.

Syftet med dessa regler är att klargöra vilka principer som gäller för hyr essättning mellan koncernens olika parter. Reglerna klargör också vem som har ansvar för olika frågor. Med anledning av förslaget krävs

följdändring i trafik - och fastighetsnämndens reglemente. Förändringen består i att nämnden inte längre ansvarar för inh yrningar till kommunen.

Arbetsutskottets förslag

Trafik - och fastighetsnämndens arbetsutskott föreslår trafik - och fastighetsnämnden besluta följande:

Trafik - och fastighetsnämnden över lämna r till kommunstyrelsen tjänsteutlåtande 2018 - 03 - 01 som svar på remiss om regler för inhyrning och hyressättnin g inom Sollentuna kommunkoncern.

Proposition

Ordförande Moa Rasmusson (L) frågar om trafik - och fastighetsnämnden bifaller förslaget och finner att så är fallet.

Trafik - och fastighetsnämndens beslut

Trafik - och fastighetsnämnden över lämna r till kommunstyrelsen tjänsteutlåtande 2018 - 03 - 01 som svar på remiss om regler för inhyrning och hyressättnin g inom Sollentuna kommunkoncern.

(21)

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen Akt

(22)

§ 27/2018 Dnr 2015/0024 TFN - 13 Diariekod: 143

Beslut om förtroendevaldas med flera deltagande i konferenser, kurser, seminarium med mera 2015 - 2018 - Cykelkonferensen 2018

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 26 från trafik - och fastighetskontoret.

Jäv

Moa Rasmusson (L) deltar inte handläggningen av ärendet på grund av jäv . Sammanfattning

Cykelkonferensen 2018 som arrangeras av Sveriges Kommuner och

Landsting (SKL) och Trafikverket anordnas i år den 22 - 23 maj i Östersund.

Trafik - och fastighetsnämnden vill delta me d representanter från nämnden.

Trafik - och fastighetsnämnden har att ta ställning till vilka politiker som ska delta i konferensen och om arvode enligt regler för ersättning för

förtroendevalda med flera, ska betalas ut till deltagande politiker.

Överläg gning i trafik - och fastighetsnämnden

Ordförande Moa Rasmusson (L) yrkar att trafik - och fastighetsnämnden beslutar följande:

1. Trafik - och fastighetsnämnden godkänner att en representant från majoriteten, Moa Rasmusson (L) och en från oppositionen, Peter Go dlund (MP) får delta vid Cykelkonferensen 22 - 23 maj.

2. Arvode enligt regler för ersättning för förtroendevalda med flera, ska betalas ut till deltagande politiker.

Proposition

Ordföranden frågar om trafik - och fastighetsnämnden bifaller yrkandet och finn er att så är fallet.

Trafik - och fastighetsnämndens beslut

1. Trafik - och fastighetsnämnden godkänner att en representant från majoriteten, Moa Rasmusson (L) och en från oppositionen, Peter Godlund (MP) får delta vid Cykelkonferensen 22 - 23 maj.

2. Arvode enligt regler för ersättning för förtroendevalda med flera, ska betalas ut till deltagande politiker.

Beslutsexpediering:

(23)

§ 28/2018 Dnr 2018/0110 TFN - 1 Diariekod: 251

Fönsterbyte på Sollentuna International School (Tentamen 1) och Rösjöskolan (Examen 1)

Undantagen enligt sekretess. Upphandlingar OSL 19:3 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 02 - 09 från trafik - och fastighetskontoret.

Beslutsexpediering:

Akt

(24)

§ 29/2018 Dnr 2018/0160 TFN - 1 Diarieko d: 251

Fönsterbyte och ytskiktsrenovering på Kärrdalsskolan (Sjöstjärnan 1), Lomvägen 23

Undantagen enligt sekretess. Upphandlingar OSL 19:3 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 03 - 01 från trafik - och fastighetskontoret.

Beslutsexpediering:

Akt

(25)

§ 30/2018 Dnr 2017/0156 TFN - 5 Diariekod: 257

Omdisponering och utökning av budget för ny

spannmålsbyggnad för Bögs gård, med placering vid Väsby gård

Undantagen enligt sekretess. Upphandlingar OSL 19:3 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 201 8 - 03 - 09 från trafik - och fastighetskontoret.

.

Beslutsexpediering:

Akt

(26)

§ 31/2018 Dnr 2018/0199 TFN - 1 Diariekod: 252

Genomförande samt omdisponering av budget för byte av ispist vid Sollentunavallen, hall B

Undantagen enligt sekretess. Upphandlingar OSL 19:3 I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2018 - 03 - 21 från trafik - och fastighetskontoret.

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen Akt

Figure

Updating...

References

Related subjects :