02.1. Bilaga 1 Miljöpolicy och miljöprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2014-10-16 Malin Möller

Miljö- och klimatstrateg

Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2014/0321 KS-14 Diariekod: 400

Kommunstyrelsen

Miljöpolicy och miljöprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

1. Gällande miljöpolicy antagen av fullmäktige 2000-03-20 ersätts med förslaget till ny miljöpolicy för Sollentuna kommun, enligt bilaga 1

2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med övriga förvaltningar och kommunens bolag ta fram ett långsiktigt

miljöprogram med åtgärder kopplat till både miljöstrategin och klimatstrategin

Sammanfattning

Kommunen har sedan 2000 en miljöpolicy och sedan 2010 en

klimatstrategi. På miljöutskottets uppdrag har en ny miljöpolicy arbetats fram. Policyn gäller all verksamhet inom kommunen inklusive de kommunala bolagen samt anger den övergripande ambitionen för miljöfrågor i kommunen.

Ambitionen i miljöpolicyn är att Sollentuna kommun ska vara den första kommunen som tillgodoser kommunens behov utan att tära på jordens resurser. Till det följer en beskrivning av vad kommunens miljöarbete ska känneteckna och att det finns fyra områden (se nedan) som behöver prioriteras för att förbättra miljöarbetet i Sollentuna.

• Resurshantering/konsumtion

• Kommunikation och kompetensutveckling

• Trafik och transportlösningar

• Mark och vatten

Policyn berör även frågor kring organisation och resurser.

Miljöpolicyn anger en övergripande ambition och behöver kompletteras med ett miljöprogram där det konkret lyfts fram långsiktiga mål med tillhörande åtgärder inom de fyra fokusområdena.

(2)

Tjänsteutlåtande

2014-10-16

Dnr 2014/0321 KS-14 Sidan 2 av 2

Då åtgärdplanen som är kopplad till klimatstrategin löper till 2014 föreslås att miljöprogrammet som arbetas fram även omfattar klimatstrategin.

Det är av största vikt att alla förvaltningar samt kommunens bolag aktivt deltar i framtagandet av miljöprogrammet.

Katarina Kämpe Christina Leifman

Kommundirektör Stadsbyggnadschef

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :