• No results found

04. Ägardialog med Sollentuna Energi AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04. Ägardialog med Sollentuna Energi AB"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Brev

Kommunledningskontoret

2014-10-14

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 1

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2013/0704 KS-13 Diariekod: Diariekod: 024

Sollentuna Energi AB Box 972

191 29 Sollentuna

Kallelse till ägardialog med Sollentuna Energi AB 2014- 11-26

Sollentuna Energi ABs verkställande direktör och styrelse kallas till ägardialog med kommunstyrelsen.

Tid

Onsdagen en 26 november 2014, klockan 16:20-16:40

Plats

Turebergsrummet på plan 13 i Turebergshuset i Sollentuna

Agenda

Ägardialog är huvudsakligen muntlig

Bolagets ekonomiska utveckling

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2014 - Effekterna av de nya taxorna för renhållning och VA

Bolagets verksamhetsutveckling

- Utvecklingen av s.k. mikroproducerad el, innefattande återköp

- Tidsplan för ersättning av den transformator som förstördes i branden i juli.

Uppföljning av ägardirektiv

- Hur har bolaget implementerat kommunens policydokument enligt fullmäktiges beslut i juni 2014?

Övrigt

- Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i

bolagsordningen), dvs.

- den allmänna kompetensen - likställighetsprincipen - retroaktivitetsförbudet - självkostnadsprincipen.

- Frågor och ärenden som bolaget vill diskutera

Douglas Lithborn

References

Related documents

• Fullmäktige godkänner att Sollentuna Energi och Miljö AB säljer sina aktier i Akallaverket AB till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, på de villkor som framgår

"KR Sollentuna 2015-11-09 uppfylls därmed, i och med ellagen och de regler som gäller, då alla anslutna elkunder måste behandlas lika och har rätt till samma val av taxa

Fullmäktige ska se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen.. De kommunala befogenheter

Inom ramen för vad tillämplig lagstiftning tillåter skall bolagets inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut.. 13

Bilaga 1: Yttrande till AB Vårljus om olika handlingsalternativ för bolagets fortsatta verksamhet. Bilaga 2: Handlingsalternativ AB

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

- Redogör för hur bolaget bidrar till kommunens fem fokusområden - Lägesrapport av ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. - Lägesrapport av nyproduktion av bostäder

- Reviderade regler för ersättning till förtroendevalda gällande bolagets styrelseledamöter, enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17,.