12.1. Förslag till godkännande av Avtal om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Sollentuna kommun

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2015-03-30

Kristina Wikman Sidan 1 av 3

Exploateringsingenjör +46 857922625

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0174 KS-1 Diariekod: 231

Kommunstyrelsen

Förslag till godkännande av Avtal om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr

Kistagrenen inom Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta:

• Kommunfullmäktige godkänner till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-03-30 bifogat avtal.

Sammanfattning

SL har i samråd med bla Sollentuna kommun genomfört Förstudie Tvärbana Norr Kistagrenen, 2011-09-14, för att finna en funktionellt och ekonomiskt optimal sträckning för Kistagrenen. Den 20 augusti 2011 godkände

Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting (TN) förstudien och förslaget till sträckning för Kistagrenen.

Kommunledningskontoret har i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Hoppet 1 samt del av Helenelund 7:7, Dnr 2012/0630 KS. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av Tvärbana norr med en

ändhållplats integrerad i torgmiljö samt att möjliggöra ny bebyggelse med blandade funktioner inom kvarteret Hoppet, vilket är i överensstämmelse med översiktsplanens intentioner.

För att i ett tidigt skede klargöra de grundläggande förutsättningarna för genomförandet av Tvärbanan inom Sollentuna kommun har bifogade förslag till avtal upprättats mellan Sollentuna kommun och SL. Avtalet innefattar en principiell reglering av parternas ansvar och åtaganden gällande tidsplan, planläggningsprocess, projektering och

kostnadsfördelning. Det belyser även att det ska byggas en gemensam tunnel under E4:an samt att människor fritt ska kunna passera över spåren på torget.

Innan detaljplanen antas ska ett genomförandeavtal träffas mellan Sollentuna kommun och SL. Genomförandeavtalet ska reglera parternas detaljerade ansvar och åtagande för projektering, finansiering och utförande.

Bakgrund

SL har i samråd med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun genomfört Förstudie Tvärbana Norr Kistagrenen, 2011-09-14, för att finna en funktionellt och ekonomiskt optimal sträckning för Kistagrenen.

Godkänt dokument, 2015-04-08, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2015-03-25

Dnr 2015/0174 KS-1 Sidan 2 av 3

Den 20 augusti 2011 godkände Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting (TN) förstudien och förslaget till sträckning för Kistagrenen.

För att Trafikförvaltningen/SL ska erhålla finansiering för genomförandet av Tvärbanan måste TN fatta ett beslut om genomförande. Det beslutet förväntas att tas i maj 2015.

Avtalet med SL innehåller en principiell reglering av parternas ansvar och åtaganden gällande tidsplan, planläggningsprocess, projektering och kostnadsfördelning. Avtalet belyser att det ska byggas en gemensam tunnel under E4:an samt att människor fritt ska kunna passera över spåren på torget. Avtalet klarlägger också vilka delar som respektive part kommer att bekosta, bla står kommunen för 19 % av kostnaden för tunnelbreddningen under E4:an samt för 19 % av kostnaden för ledningsomläggningarna. För att avtalet slutligen ska bli gällande krävs att det godkänns senast 2016-06- 30 av Sollentuna kommun och av trafiknämnden i Stockholms läns

landsting. Avtalet är även villkorat av att landstingsfullmäktige godkänner genomförandebeslut avseende Kistagrenen senast 2016-06-30 samt att det finns godkända avtal mellan SL och Stockholms stad respektive SL och Sundbybergs stad senast 2016-06-30.

Avsikten är att ett genomförandeavtal tas fram mellan SL och Sollentuna kommun för att kunna godkännas i samband med antagandet av

detaljplanen. Genomförandeavtalet kommer i sin tur att mer i detalj reglera projektering, genomförande och kostnadsansvar. Har inte ett

genomförandeavtal, alternativt tilläggsavtal, tecknats mellan parterna senast den 2019-06-30 förfaller Avtal om finansiering och samverkan för

utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Sollentuna kommun.

För att kunna genomföra utbyggnaden av Tvärbanan krävs stöd i detaljplan.

Kommunledningskontoret har i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Hoppet 1 samt del av Helenelund 7:7, Dnr 2012/0630 KS. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av Tvärbana norr med en

ändhållplats integrerad i torgmiljö samt att möjliggöra ny bebyggelse med blandade funktioner inom kvarteret Hoppet. Avsikten med planläggningen är att skapa förutsättningar för ett urbant stråk mellan Helenelund och Kista vilket är i överensstämmelse med översiktsplanens intentioner om en stadsmiljö med blandade funktioner samt spårväg. Huvuddelen av marken som berörs av detaljplanen utgörs av fastigheten Hoppet 1 som ägs av AB Sollentunahem. Ett exploateringsavtal behöver tecknas med AB

Sollentunahem för att reglera bla överföringen av den mark som avses att vara torg och Tvärbana.

Kommunledningskontorets synpunkter

Med hänsyn till att bifogade avtal med SL bidrar till att utveckla området i enlighet med översiktsplanens intentioner föreslår kommunledningskontoret att avtalet godkänns.

Godkänt dokument, 2015-04-08, Katarina Kämpe

(3)

Tjänsteutlåtande

2015-03-25

Dnr 2015/0174 KS-1 Sidan 3 av 3

Katarina Kämpe Christina Leifman Andreas Hellström Kommundirektör Stadsbyggnadschef Exploateringschef

Bilaga:

1. Avtal om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Sollentuna kommun.

Godkänt dokument, 2015-04-08, Katarina Kämpe

Figure

Updating...

References

Related subjects :