8.1 Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 (KSAU 22 maj)

Download (0)

Full text

(1)

SOLLENTUNA KOAAMUN

Sammanträdes-

K o m m u n s t y r e l s e n s arbetsutskott protokoll

Sammanträdesdatum 2013-05-22

Sidan 6 av 27

§ 116/2013 Dnr 2013/0054 KS-23 Diariekod: 101

Budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016

I ärendet föreligger tjänsteullåtande 2013-05-16 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunen tillämpar sedan ett år tillbaka en ny budgetprocess.

Budgetprocessen är utformad inom ramen för gällande regler i

kommunallagen och finns beskriven i styrdokumentet Regler f ö r ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

Med "budget" avses i processen och i beslul: budget, uppdrag,

k o m m u n ö v e r g r i p a n d e mål samt nämndåtaganden, treårig verksamhets- respektive investeringsplan. T i l l detta kommer också regler för n ä m n d e r n a s budget under verksamhetsåret. Beslut om k o m m u n ö v e r g r i p a n d e mått fattas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen g o d k ä n d e 2013-03-27 preliminär budget med

verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016. Den preliminära budgeten har därefter beretls av nämnderna. E n sammanfattning av beredningen återfinns som bilaga 2 och 3.

Den fortsatta budgetprocessen innebär alt den av fullmäktige fastställda budgeten l ä m n a s till n ä m n d e r n a som efter sommaren tar fram en

verksamhetsplanering med bl a handlingsplaner till åtagandena samt budget på n ä m n d e n s rapporteringsnivå. Kommunstyrelsen har att b e d ö m a atl verksamhetsplanen är upprättad enligt kommunstyrelsens anvisningar och enligt f u l l m ä k t i g e s intentioner i budgetbeslutet.

V i d behov kan kompletterande ärende gällande budgeten läggas fram till f u l l m ä k t i g e s n o v e m b e r s a m m a n t r ä d e .

Överläggning i arbetsutskottet

O r d f ö r a n d e Douglas Lithborn ( M ) yrkar följande:

1. Verksamheten Fritids år 4-6 ansluts till modellen för volymkompensation

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunlcdningskontorel att utlärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt ålerrapportering (inklusive rapporteringsnivå för b u d g e t u p p f ö l j n i n g e n ) från

n ä m n d e r n a .

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta f ö l j a n d e :

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2013-05-22

Sidan 7 av 27 1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt

k o m m u n ö v e r g r i p a n d e mål, baserade på de fem politiska

f o k u s o m r å d e n a , samt till målen knutna åtaganden för n ä m n d e r n a i enlighet med Alliansens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Alliansens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 f ö r kommunstyrelsens

exploateringsverksamhet i enlighet med Alliansens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 f ö r barn- och u n g d o m s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för rösjöstyrelsen i enlighet med Alliansens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för utbildnings- och

a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

7. Tidigare lämnat uppdrag till utbildnings- och

a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n gällande handlingsplan f ö r ungdomar inom det kommunala uppföljningsansvarel kompletteras med uppdrag l i l l n ä m n d e n att l i l l kommunstyrelsen redovisa hur man avser arbeta 2014 med uppsökande verksamhet f ö r "Unga u t a n f ö r " (gäller avsatta medel i K S oförutsedda bundna medel). Grunduppdrag och

komplettering redovisas tillsammans senast oktober 2013 8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och

ekonomisk plan 2014-2016 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för trafik- och f a s t i g h e l s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

10. Trafik- och faslighetsnämnden ska vara behjälplig vid upphandling av städtjänster (ska ingå som en del i n ä m n d e n s uppdrag att

tillhandahålla lokaler l i l l kommunens verksamheter)

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för m i l j ö - och b y g g n a d s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för socialnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

(3)

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2013-05-22

Sidan 8 av 27 13. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och

ekonomisk plan 2014-2016 f ö r vård- och o m s o r g s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

14. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för ö v e r f ö r m y n d a r n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

15. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2014 l i l l 18,10 kronor per skattekrona.

16. Internräntan sänks från 2,5 % till 2% f ö r år 2014.

17. Kommunstyrelsen medges disponera 19,5 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för o f ö r u t s e d d a behov 2014.

18. Utdelning från Sollentuna Energi A B avseende räkenskapsåret 2013 ska vara 24,0 miljoner kronor, dock högst enligt gällande

lagstiftning.

19. Utdelning från A B Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2013 ska vara 22,5 miljoner kronor. A v beloppet avser 6,5 miljoner kronor kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i L a g om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. ". Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

20. Kommunstyrelsen bemyndigas atl ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2014 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

21. Fullmäktige fastställer regler för n ä m n d e r n a s budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 14 i budgetdokumentet.

22. Kommunstyrelsen får i uppdrag atl utreda former för kravställande på de fordon som används i kommunens verksamheter. Uppdraget ska redovisas inför budgetprocessen för 2015.

23. Uppdrag till socialnämnden i 2013 års budget, gällande utvärdering effekt av minskade medel för ekonomiskt bistånd, flytlas från budget 2013 till budget 2014 d.v.s. uppdraget ska redovisas under 2014.

Peter Godlund ( M P ) och Anna Vikström (S) deltar inte i beslutet.

Proposition

O r d f ö r a n d e f r å g a r om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta f ö l j a n d e : 1. Verksamheten Frilids år 4-6 ansluts till modellen för

volymkompensation

Sign. Ordf. Juste ra re Exp. datum Sign.

(4)

SOLLENTUNA KOMMUN

K o m m u n s t y r e l s e n s arbetsutskott

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2013-05-22

Sidan 9 av 27 2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda

anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporleringsnivå för budgetuppföljningen) f r å n

n ä m n d e r n a .

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta f ö l j a n d e :

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt

k o m m u n ö v e r g r i p a n d e mål, baserade på de fem politiska

f o k u s o m r å d e n a , samt l i l l målen knutna åtaganden för n ä m n d e r n a i enlighet med Alliansens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för kommunstyrelsen, exklusive exploaleringsverksamheten, i enlighet med Alliansens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för kommunstyrelsens

exploaterings verksamhet i enlighet med Alliansens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för barn- och u n g d o m s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för rösjöstyrelsen i enlighet med Alliansens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för utbildnings- och

a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

7. Tidigare lämnat uppdrag till utbildnings- och

a r b e t s m a r k n a d s n ä m n d e n gällande handlingsplan för ungdomar inom det kommunala uppföljningsansvaret kompletteras med uppdrag till n ä m n d e n att l i l l kommunstyrelsen redovisa hur man avser arbeta 2014 med uppsökande verksamhet för "Unga u t a n f ö r " (gäller avsatla medel i K S oförutsedda bundna medel). Grunduppdrag och

komplettering redovisas tillsammans senast oktober 2013 8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och

ekonomisk plan 2014-2016 för kultur- och f r i t i d s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för trafik- och f a s l i g h e t s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

10. Trafik- och lastighetsnämnden ska vara behjälplig vid upphandling av städtjänster (ska ingå som en del i n ä m n d e n s uppdrag att

(5)

SOLLENTUNA K O M M U N

K o m m u n s t y r e l s e n s arbetsutskott

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2013-05-22

Sidan 10 av 27 11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och

ekonomisk plan 2014-2016 för m i l j ö - och b y g g n a d s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för socialnämnden i enlighet med Alliansens förslag.

13. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för vård- och o m s o r g s n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

14. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2014 och ekonomisk plan 2014-2016 för ö v e r f ö r m y n d a r n ä m n d e n i enlighet med Alliansens förslag.

15. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2014 l i l l 18,10 kronor per skattekrona.

16. Internräntan sänks från 2,5 % till 2% för år 2014.

17. Kommunstyrelsen medges disponera 19,5 miljoner kronor ur rörelsekapitalet för oförutsedda behov 2014.

18. Utdelning från Sollentuna Energi A B avseende räkenskapsåret 2013 ska vara 24,0 miljoner kronor, dock högst enligt gällande

lagstiftning.

19. Utdelning från A B Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2013 ska vara 22,5 miljoner kronor. A v beloppet avser 6,5 miljoner kronor kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i L a g om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. ". Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

20. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2014 l i l l etl värde av högst 400 miljoner kronor.

21. Fullmäktige fastställer regler för n ä m n d e r n a s budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 14 i budgetdokumentel.

22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda former för kravslällande på de fordon som a n v ä n d s i kommunens verksamheter. Uppdraget ska redovisas inför budgetprocessen för 2015.

23. Uppdrag till socialnämnden i 2013 års budget, gällande utvärdering effekt av minskade medel för ekonomiskt bistånd, flyttas från budget 2013 l i l l budget 2014 d.v.s. uppdraget ska redovisas under 2014.

Beslutsexpediering:

Akt

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Figure

Updating...

References

Related subjects :