16.1. Preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2015-03-03

Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0092 KS-2 Diariekod: 101

Kommunstyrelsen

Preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 i enlighet med förslag från (M), (FP) och (KD), bilaga 1

2. Den preliminära budgeten sänds på remiss till samtliga nämnder.

3. Av nämndernas remissvar ska framgå bland annat nämndens syn på volymer samt en beskrivning av de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på nämndens verksamhet och hur nämnden planerar att hantera detta.

4. Av remissen ska vidare framgå en övergripande beskrivning av förslag till utvecklingsinsatser kopplat till de övergripande målen

5. Vissa nämnder ska utföra utredningsuppdrag enligt förteckning i bilaga 2 till tjänsteutlåtandet. Tidpunkter för återrapportering framgår av bilagan.

6. Nämndens remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 27 april 2015. Remissvaren ska lämnas i form av justerat protokoll

inklusive remissvar enligt anvisningar i bilaga 3.

Sammanfattning

Arbetet med budget 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 är utformat enligt kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016- 2018 lämnas till nämnderna för beredning.

Kommunledningskontorets beredning

Definition budgetprocess

Enligt Sollentuna kommuns definition är ”budget” ett sammanfattande begrepp för följande delar:

• Skattesats

• Budget

• Uppdrag

Godkänt dokument, 2015-03-06, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2015-03-03

Dnr 2015/0092 KS-2 Sidan 2 av 4

• Kommunövergripande mål med tillhörande åtaganden och verksamhetsplanering

• Treårig verksamhets- respektive investeringsplan

Budgetprocessens utformning

Budgetprocessen är uppdelad i olika delprocesser:

• Förberedande process

Den förberedande processen pågår hösten innan den egentliga

budgetprocessen påbörjas. Den förberedande processen omfattar bland annat arbete med omvärldsanalys, e-förvaltningsplan/it-planering och lokalförsörjningsplan.

Arbetet har genomförts enligt plan.

• Preliminär budget

Från januari arbetar den centrala budgetberedningen med att ta fram ett förslag till preliminär budget. I denna delprocess ingår bland annat resultatanalys samt presentation av omvärldsanalys. Förslaget till preliminär budget ska godkännas av kommunstyrelsen.

Arbetet har genomförts enligt plan med undantag av att resultatanalys gällande överförmyndarnämnden beräknas genomföras först i

mars/april.

• Nämndberedning Preliminär budget

Den preliminära budgeten lämnas på remiss till nämnderna för beredning.

• Fastställande budget i fullmäktige

Den centrala budgetprocessen tar emot nämndberedningarna för att sedan arbeta fram ett slutgiltigt budgetförslag. Budgetförslaget läggs fram till fullmäktige för beslut i juni.

• Nämndernas verksamhetsplanering

Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna.

Nämnderna beslutar om åtaganden och en verksamhetsplan för nämnden fastställs.

• Avstämning budgetförutsättningar

Verksamhetsplanen återrapporteras till kommunstyrelsen som dels gör en avstämning av nämndernas arbete, dels gör en allmän bedömning av det ekonomiska läget och kommunens förutsättningar inför det

kommande verksamhetsåret.

Vid behov kan kompletterande ärende gällande budgeten läggas fram till fullmäktige.

Godkänt dokument, 2015-03-06, Katarina Kämpe

(3)

Tjänsteutlåtande

2015-03-03

Dnr 2015/0092 KS-2 Sidan 3 av 4

Nämndernas beredning

Den preliminära budgeten lämnas på remiss till nämnderna för beredning.

Remissvaret ska lämnas enligt anvisning, se bilaga 3. Beredningen omfattar följande huvuddelar:

1. Nämnd ska respondera på föreslagen resurstilldelning samt föreslagna uppdrag till nämnden. Nämnden ska i samband med detta redovisa värden för de volymmått som ingår i volymkompensationsmodellen samt komplettera med eventuella andra volymmått som är relevanta att ha med till budgetbeslutet i juni. För samtliga medtagna volymmått ska välgrundade ”budget- och planvärden” redovisas.

2. Utifrån föreslagna kommunövergripande mål samt de politiska skrivningarna i den preliminära budgeten ska nämnd övergripande beskriva prioriterade möjliga satsningar mot de kommunövergripande målen 2015.

3. Vissa nämnder ombeds att utreda särskilt specificerade frågor inom ramen för nämndberedningen. Utredningsuppdragen, som framgår av bilaga 2, ska återredovisas tillsammans med budgetberedningen om inte annat anges.

4. Budgetberedningens förslag till prioritering utifrån

lokalförsörjningsplanen återfinns som bilaga 5. Möjlighet finns att kommentera förslaget.

Tidplan

Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast måndag den 27 april. Remissvaren kommer att utgöra underlag i det

slutgiltiga prioriteringsarbetet i den kommungemensamma budgetprocessen.

Det slutgiltiga budgetförslaget kommer att behandlas enligt följande:

25 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott

1 juni Kommunstyrelsen

11 juni (12/6 reservdag) Kommunfullmäktige

Katarina Kämpe Leif Hildebrand

Kommundirektör

Inga-Lill Fritsch Kristina Brismark

Godkänt dokument, 2015-03-06, Katarina Kämpe

(4)

Tjänsteutlåtande

2015-03-03

Dnr 2015/0092 KS-2 Sidan 4 av 4

Bilagor:

1. Förslag till preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018

2. Lista utredningsuppdrag inom nämndberedning av preliminär budget 3. Anvisning remissvar nämndberedning preliminär budget

4. Förslag reviderad investeringsbudget 2015 och investeringsplan 2016- 2018 för trafik- och fastighetsnämnden

(bilagan kompletteras till KS-sammanträdet)

5. Förslag prioritering utifrån lokalförsörjningsplan 2016-2020 (bilagan kompletteras till KS-sammanträdet)

Godkänt dokument, 2015-03-06, Katarina Kämpe

Figure

Updating...

References

Related subjects :