Aniette Lindvall. Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 13:00-16:40. Beslutande. Övriga deltagande. Utses att justera

Full text

(1)

Beslutande Christina Pettersson (c) ordförande Tuula Marjeta (c)

Anniette Lindvall (m) v ordförande Sven-Erik Larsson (m)

Inga Folkesson (v) Hans Boström (s) Bo Stenberg (s) Ingegerd Lööv (s) Eva-Lena Larsson (s) Sven Zachrisson (fp) Birgitta Lind Axelsson (v) Gun Andersson (kd)

Övriga deltagande Bella Kronman, tf socialchef Madde Gustavsson, avd chef HK Ann-Britt Löfström, avd chef ÄO Lena Uvhagen, äldreomsorgsstrateg Ewa Rodenfelt, ekonomienheten

Pernilla Wiklund, biståndshandläggare ÄO Ann Shemeikka, enhetschef ÄO

Kristina Norrgård, revisor Jonny Hansson, Floragruppen

Ros Wallén, Floragruppen

Anna Lindgren, Floragruppen

Tova Heiniemi

Anna Hedman, kommunal

Utses att justera Aniette Lindvall

Justeringens Socialförvaltningen 2008-07-03

plats och tid

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 86-107

Jessica Brogren

Ordförande ...

Christina Pettersson

Justerare ...….

Aniette Lindvall

___________________________________________________________________________

ANSLAG - BEVIS

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2008-06-18

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2008-06-27 anslags nedtagande 2008-07-18

Förvaringsplats

för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift ...

Utdragsbestyrkande

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 86 Budgetuppföljning/ prognoser 2008-05-31

§ 87 Frisknärvaro och LASS-anställningar

§ 88 Uppföljning av inköp och lönekostnader

§ 89 Internkontrollplanen

§ 90 Kostnad per brukare 2007

§ 91 Enkät till tjänstemän och ledamöter

§ 92 Floragruppen, C-uppsats

§ 93 Lindemodellen

§ 94 Utredning ledningsorganisation, ÄO

§ 95 Fakturor, ÄO

§ 96 Stimulansmedel för anhörigstöd

§ 97 Tillgänglighetsbegränsning av alkohol under Augustibuller 2008

§ 98 Familjecentralen

§ 99 Aktuell information

§ 100 Delegationsbeslut

§ 101 * Sekretessärende *

§ 102 Valfrihetssystemet

§ 103 * Sekretessärende *

§ 104 * Sekretessärende *

§ 105 Anmälningsärenden

§ 106 Meddelanden

§ 107 * Sekretessärende *

(3)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 86 Dnr 2008/33

Budgetuppföljning/ prognoser

Beslut

Socialnämnden beslutar att redovisningen läggs till handlingarna och uppmanar förvaltningen att vara fortsatt restriktiv med kostnaderna.

Ärendet

Budgetuppföljningen för maj månad visar ett något bättre ekonomiskt läge än uppföljningen för april 2008, prognosen efter fem månaders verksamhet visar ett preliminärt minusresultat på 1,8 miljoner kronor.

Uppföljningen/prognosen beskriver budgetläget i socialförvaltningens fyra områden, Förvaltningsledning och administration,

Handikappomsorgen, Individ- och familjeomsorgen samt Äldreomsorgen.

_________

Delges: Ekonomienheten

(4)

Sn § 87 Dnr 2007/133

Frisknärvaro och LAS-anställningar

Beslut

Socialnämnden beslutar att

- Lägga informationen om frisknärvaro till handlingarna samt - Återremitterar frågan avseende LAS-anställningar till möte

den 14 augusti 2008.

Ärendet

Vid socialnämndens extra arbetsutskott 2008-04-09 efterfrågades redovisning av frisknärvaro för socialförvaltningen och antal

anställningar under 2007 pga lagen om anställningsskydd (LAS 2000).

_________

Delges: Avd chef ÄO Socialnämnden

(5)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 88 Dnr 2008/34

Uppföljning av inköp- och lönekostnader

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendet

Ekonomienhetens rapport avseende inköps- och lönekostnader för januari - maj 2008 redovisas.

_________

Delges: Ekonomienheten

(6)

Sn § 89 Dnr 2008/123

Internkontrollplanen

Beslut

Socialnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Ekonomienheten presenterade rutiner enligt den internkontrollplan som finns.

Enligt gällande plan görs redovisning av följande kontrollområden:

1) Leverantörsfakturor, utanordningar 2) Bokföringsorder

3) Kontanthantering 4) Försörjningsstöd

5) Leverantörsfakturor i IFO-system

Kontrollintervallen är en gång per år för punkterna 1-3 respektive två gånger per år för punkterna 4 och 5.

Vid genomgång av interkontrollplanen rekommenderar ekonomi- enheten att två personer attesterar utbetalning av försörjningsstöd, detta pga att tidigare rutiner har ändrats.

_________

Delges: Ekonomienheten

(7)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 90 Dnr 2006/214

Kostnad per brukare 2007

Beslut

Socialnämnden beslutar att

- Lägga informationen till handlingarna samt att

- En brukarenkät riktad till brukare inom Lindesbergs kommun ska genomföras under hösten 2008.

Ärendet

Äldreomsorgen i Lindesbergs kommun redovisade resultat för 2007.

Kostnad per brukare är en brukarrelaterad uppföljning inom kommunal vård- och omsorg.

Syftet med kostnad per brukare är att alla berörda ska kunna få bättre information om vem som får vilka insatser, till vilken kvalitet och kostnad.

Kvalitetsmätning kommer ske under 2008 genom frågeställningar, Socialstyrelsen ska komma med en brukarenkät, senast januari 2009.

_________

Delges: Avd chef ÄO Ekonomienheten

Biståndshandläggare ÄO

(8)

Sn § 91 Dnr

Enkät till tjänstemän och ledamöter

Beslut

Socialnämndens ledamöter samt närvarande chefstjänstemän besvarade utdelad enkät.

Ärendet

Revisorerna har beslutat att 2008 lämna ut en enkät istället för de tidigare frågeställningarna om måluppfyllelserna som besvarats gemensamt av nämnd och tjänstemän.

Revisor Kristina Norrgård lämnade ut enkäten till chefstjänstemän på socialförvaltningen samt till ordinarie ledamöter i socialnämnden.

Enkäten besvarades genast.

_________

Delges:

(9)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 92 Dnr

Floragruppen

Beslut

Socialnämnden tackar för presentationen av C-uppsatsen och Flora- gruppens arbete.

Ärendet

Tova Heiniemi samt Sirje Karjel, Örebro Universitet har skrivit en C-uppsats ”Relationen – en väg till sammanhang? – En kvalitativ studie om ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang”.

En utvärdering av resultatet i uppsatsen redovisades för nämnden.

Arbetsgruppen i Flora-gruppen informerade om sitt arbete med ungdomarna i åldern 16-20 år, med prioritering på flickor.

Verksamheten vänder sig till ungdomar med sociala och personliga livsproblem, samt en havererande skolgång. Inskrivning sker genom socialförvaltningen i samråd med studieansvariga på gymnasieskolans individuella program.

_________

Delges: Flora-gruppen Avd chef IFO

(10)

Sn § 93 Dnr

Lindemodellen

Beslut

Socialnämnden tackar för informationen.

Ärendet

Projektet Lindemodellen är ett projekt där vården och omsorgen skall ha ett rehabiliterande förhållningssätt och utgå från en helhetssyn på människan, brukaren och dess resurser sätts i fokus.

Socialnämnden har beslutat att erbjuda vård, omsorg och rehabilitering till ålderspensionärer och långtidssjuka så att de

upplever att de har ett gott och meningsfullt liv. Hänsynen ska tas till varje människas unika behov och förutsättningar.

Starten för projektet Lindemodellen var 1 april 2008 och beräknas avslutas 31 oktober 2008.

Därefter sker en utvärdering av projektet som kommer att grunda sig på vilken status/hjälpbehov brukare haft vid hemgång och vilken status/hjälpbehov man har efter arbetsmetoden och dess rutiner.

Målet för projektet är att så många brukare som möjligt ska åter till hemmet med hjälp av bra och individuellt utformade rehabiliterings- insatser initialt.

_________

Delges: Avd chef ÄO

Enhetschef Ann Shemeikka

(11)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 94 Dnr 2007/262

Utredning ledningsorganisationen, ÄO

Beslut

Socialnämnden tackar för den muntliga informationen.

Ärendet

I utredningen kring ledningsorganisationen inom äldreomsorgen så har Öhrling PWC redovisat en rådgivningsrapport som Inger Kullberg och Ingrid Norberg författat, för socialnämndens arbetsutskott.

Arbetet kring organisationsfrågan fortsätter och presenteras under hösten 2008.

_________

Delges: Avd chef ÄO

(12)

Sn § 95 Dnr

Fakturor, ÄO

Beslut

Socialnämnden beslutar att socialchef och ekonomienheten utreder vad som har gått fel i hanteringen så att det inte upprepas.

Redovisning av ovanstående sker i augusti. Inga fakturapåminnelser sänds ut innan dess.

Ärendet

Det har uppdagats problem vid fakturering gällande äldreomsorgs- avgift i ekonomisystemet Economa. Detta berör ca 15 vårdtagare.

Av någon anledning så har ekonomisystemet sparat fakturor från 2004 till maj 2008, dessa fakturor har inte sänts till brukaren utan sparats som underlag. Ekonomiavdelningen har kontaktat sin support och de arbetar på att komma till rätta med problemet.

_________

Delges: Avd chef ÄO

Ekonomienheten Biståndshandläggare ÄO

(13)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 96 Dnr

Stimulansmedel för anhörigstöd

Beslut

Socialnämnden beslutar ansöka till Länsstyrelsen i Örebro län om 350 000 kr för förstärkning av ett varaktigt stöd för anhöriga och frivilliga i Lindesbergs kommun.

Ärendet

Syftet med anhörig stöd är att stödja de anhöriga så att de skall orka, få möjlighet till egen tid och att de kan känna sig trygga i rollen som anhörig. Syftet är också att ta tillvara på den vilja och kraft som finns hos de anhöriga och frivilliga så att de kan ge och få stöd och hjälp av varandra. Arbetet har hela tiden varit långsiktigt med mål att de insatser som görs ska vara hållbara över tid, inte tillfälliga projekt.

2006 sökte och beviljades äldreomsorgen i Lindesbergs kommun stimulansmedel från Länsstyrelsen för att utveckla anhörigstödet och samarbetet med frivilligorganisationerna i kommunen under 2006- 2007.

För att fortsätta och vidareutveckla anhörigstödet och samverkan med frivilligorganisationer vill äldreomsorgen ansöka hos Länsstyrelsen om stimulansmedel för även 2009. Summan som söks uppgår till 350 tkr. Planerade insatser är bl a utbildning och information.

_________

Delges: Avd chef ÄO

Äldreomsorgsstrateg LU

(14)

Sn § 97 Dnr

Tillgänglighetsbegränsning av alkohol under Augustibuller 2008

Beslut

Socialnämnden beslutar ge socialnämndens arbetsutskott delegation att ta beslut om tillgänglighetsbegränsning avseende alkohol i Lindesbergs centralort under Augustibuller 2008.

Ärendet

Musikfestivalen Augustibuller kommer år 2008 att hållas den 31 juli – 2 augusti i Lindesberg.

Alkohollagen 3 kap. 10 § 2 stycket lyder: Kommunen får för visst tillfälle, om det anses påkallat för ordningens upprätthållande, förbjuda eller inskränka försäljning av alkoholdrycker.

Ett allmänt råd finns som har kopplats till bestämmelsen: Kommunen bör samråda med polismyndigheten innan beslut enligt denna

paragraf fattas.

Ett förbud eller inskränkning syftar till att begränsa tillgängligheten och minska den totala alkoholkonsumtionen bland festivalens unga publik.

_________

Delges: Socialnämndens arbetsutskott Alkoholhandläggare UW

(15)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 98 Dnr

Familjecentral

Beslut

Socialnämnden beslutar att, om så erfordras ingå ett hyresavtal gällande Kvarteret Ängen 5, för att förvissa sig om att lokal finns för familjecentral tills dess kommunfullmäktige tar beslut om medel till drift av verksamheten.

Ärendet

Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun har fått i uppdrag av socialnämnden att undersöka förutsättningar för att eventuellt tillsammans med andra aktörer formulera förslag till upprättande av familjecentraler i Lindesbergs Kommun.

Ett arbetsmaterial har sänts ut till ledamöterna.

Familjecentraler i allmänhet riktar sig främst till småbarnsföräldrar med barn 0-6 år men verksamheten bör utformas utifrån lokalt behov.

Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer i ett upptagningsområde.

_________

Delges: Avd chef IFO

(16)

Sn § 99 Dnr

Aktuell information

Beslut

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärenden

- Ett barnahus i Örebro

För att minska barnens utsatthet när det finns misstanke om brott mot barn, kan de få en enda plats att gå till där alla inblandade

myndigheter är samlade och samarbetar. Nu pågår arbete med att ta fram förslag till ett sådant barnahus i Örebro. Där skulle polis, åklagare, BUP, barnklinik och socialtjänst kunna finnas och arbeta tillsammans i början av utredningar om brott mot barn. Avsikten är att barnperspektivet ska stärkas i myndigheternas handläggning och att det blir snabbare och bättre utredningar.

- Jammerbugt kommun i Danmark sänder över ett tack för deras besök.

_________

Delges:

(17)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 100 Dnr 2008/15

Delegationsbeslut

Beslut

Delegationsbeslut från Individ- och familjeomsorgen redovisade i pärm på bordet läggs till handlingarna.

_________

Delges:

(18)

Sn § 101 Dnr 2008/9

Sekretessärende

(19)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 102 Dnr 2008/72

Valfrihetssystem

Beslut

Socialnämnden beslutar uppdra till äldreomsorgsstrategen Lena Uvhagen att ansökan om stimulansmedel avseende valfrihetssystemet Lov att välja.

Ärendet

Regeringen vill underlätta övergången till ett system med ökad valfrihet och mångfald inom äldre- och handikappomsorgen och beslutade i april 2008 att fördela 280 miljoner kronor i bidrag för att kommunerna ska kunna förbereda sig på ett valfrihetssystem.

Stimulansmedlen ska användas till konkreta åtgärder för att förbereda genomförandet i kommunerna.

Av särskild vikt är åtgärder för att säkerställa att kommuninvånarna och i synnerhet brukarna inom äldre- och handikappomsorgen får information om valfrihetssystemet och om de olika utförarna. Det krävs också insatser för att informera om valfrihetssystemet bland utförarna, inte minst bland småföretag och organisationer.

_________

Delges: Avd chef ÄO

Äldreomsorgsstrateg LU

(20)

Sn § 103 Dnr

Sekretessärende

(21)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 104 Dnr

Sekretessärende

(22)

Sn § 105 Dnr 2008/10

Anmälningsärenden

Beslut

Anmälningsärenden redovisade i pärm på bordet läggs till handlingarna.

1. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut, Om att inte ansöka om utdömande av särkskild avgift enligt 16 kap 6 c § SoL 2. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut, Om att inte ansöka om

utdömande av särkskild avgift enligt 16 kap 6 c § SoL 3. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut, Om att inte ansöka om

utdömande av särkskild avgift enligt 16 kap 6 c § SoL

4. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut, Stadsbidrag till verksamhet med personligt ombud för psykiskt funktionshindrade.

5. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut, Bidrag till kostnader för deltagande i regionträff för personliga ombud

6. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut, Tillsyn gällande handläggning av ungdomsärende

7. Länsstyrelsen Örebro län – Beslut, Ang övervägande om ansökan om utdömande av särskild avgift enligt 16 kap 6 c § SoL

8. Länsrätten Örebro län – Beslut, Uppföljning av tillsynsärende 9. Länsrätten i Örebro län – Dom 080418, Målnr 667-08

10. Länsrätten i Örebro län – Dom 080422, Målnr 678-09 11. Länsrätten i Örebro län – Dom 080603, Målnr 63-08

12. Kammarrätten i Jönköping – Protokoll 080603, Målnr 1893-08 13. Socialstyrelsen – Beslut, Socialstyrelsens beslut i Lex Maria-

ärende angående självmord

14. Socialstyrelsen – Beslut, Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

15. Arbetsmiljöverket – Beslut, Undantag från bestämmelserna om arbetstider för minderåriga

(23)

Justerande Utdragsbestyrkande

Sn § 106 Dnr 2008/11

Meddelanden

Beslut

Meddelanden redovisade i pärm på bordet läggs till handlingarna.

1. Länsstyrelsen – Information – Tillsyn av kommunernas insatser för våldsutsatta kvinnor

2. Psykiatrin – Verksamhetsberättelse för Barn- och ungdoms- psykiatriska kliniken, Örebro 2007

3. Brukarrådet – Protokoll 080508

4. Kommunstyrelsen, Lindesbergs kommun – Protokoll 080527 Ks § 91: Lov att Välja

5. Kommunstyrelsen, Lindesbergs kommun – Protokoll 080527 Ks § 103: Delårsrapport

6. Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 08:31 7. Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 08:37 8. Sveriges kommuner och landsting – Cirkulär 08:47 9. Kurser/konferenser/seminarier – cirkulerar kring bordet

_________

Delges:

(24)

Sn § 107 Dnr

Sekretessärende

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :