NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

NYCKELDATA

1 908 1 mån (%) 4,0

Nettoskuld (MSEK) 121,4 3 mån (%) 2,2

Enterprise Value (MSEK) 2 029 12 mån (%) 47,4

Soliditet (%) 24,1 YTD (%) 41,1

Antal aktier f. utsp. (m) 9,2 52-V Högst 233,50 Antal aktier e. utsp. (m) 9,2 52-V Lägst 130,00

Free Float (%) 77,8 Kortnamn PACT

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 2 802 2 922 3 244 3 334

EBITDA (MSEK) 169 191 225 240

EBIT (MSEK) 113 137 162 182

EBT (MSEK) 104 134 153 176

EPS (just. SEK) 9,1 11,0 12,2 14,0

DPS (SEK) 2,7 3,7 4,0 4,5

Omsättningstillväxt (%) 20,5 4,3 11,1 2,8

EPS tillväxt (%) 46 22 11 14

Just. EBIT marg (%) 4,3 4,9 5,0 5,5

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) just. 15,4 13,2 16,9 14,8

P/BV (x) 4,1 4,0 4,6 3,8

EV/S (x) 0,5 0,5 0,6 0,5

EV/EBITDA 9,3 8,1 9,7 8,6

EV/EBIT (x) just. 10,7 9,3 11,7 10,0

Direktavkastning (%) 1,9 2,5 1,9 2,2

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Martin Gren 11,2% 0,1117 11,2%

Livförsäkringsbolaget Skandia 11,0% 0,11 11,0%

Swedbank Robur Fonder 9,6% 0 9,6%

Skandia Fonder 7,0% 0 7,0%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Anders Hultmark 4Q-rapport

VD Jason Clark 1Q-rapport

• Något svagare försäljning än väntat.

• Resultat över förväntat – särskilt i Nordics

• Höjda estimat

NASDAQ OMX Small Cap Informationsteknik

Marknadsvärde (MSEK)

KURSUTVECKLING

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

Proact, grundat 1994, är specialiserat på att hantera, säkerställa och lagra stora volymer av affärskritisk information. Bolaget levererar system, molntjänster, konsulttjänster och support inom datalagring till en bred palett av kunder. Proact är verksamt i stora delar av Europa där Norden är största region.

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Något svagare försäljning än väntat. Omsättningen uppgick till 657 MSEK (594), motsvarande en organisk tillväxt om 1% y/y.

Vår prognos var 695 MSEK. Både system- och tjänsteintäkterna var något under förväntan. Sett till Business Units var samtliga i linje med estimat med undantag för West. Affärsområdet, där bolaget gjorde ett förvärv i början av året, utvecklades starkt under H1 - både organiskt och avseende förvärvet. I Q3 har både Proacts tidigare verksamhet och förvärvet presterat svagare än väntat sett till försäljning, där jämförelsesiffrorna visserligen var tuffa. Enligt ledningen har det historiska West presterat bra medan det förvärvade Teamix ännu inte anpassat sig till att nu vara ett kvartalsrapporterande bolag. Ser vi istället till utvecklingen för Teamix under årets tre första kvartal var denna god.

Resultat över förväntat – särskilt i Nordics. EBT blev 32,6 MSEK (28,2), 7% över vår prognos om 30,3 MSEK. Vid sidan av en fortsatt god kostnadskontroll, där administrationskostnaderna var något lägre än väntat, överraskade bruttomarginalen positivt.

Under H1 föll bruttomarginalen y/y, justerat för uppskattad mixeffekt. Även justerat för en bättre försäljningsmix än beräknat i Q3 var bruttomarginalen i kvartalet högre än vår prognos.

Vidare var EBT-marginalen i Nordics stark och uppgick till 7,5%

medan vår prognos var 5,2%. Denna föll oväntat i Q2 till 4,8%

till följd av att support- och underhållsavtal löpt ut utan att förlängas. Då support- och underhållsavtal tillhör Proacts mest lönsamma delar och att Nordics höga marginalnivåer setts som en indikation på potentialen i övriga Business Units var nedgången särskilt oroande. Q3 pekar dock i en helt annan riktning vilket är klart positivt.

Höjda estimat. Bruttomarginalutvecklingen i kvartalet indikerar att den negativa trend vi sett är bruten. Möjligen är det så att marginalen minskat på den konkurrensutsatta systemaffären och ökat för den mer diversifierbara tjänstesidan. Då tjänstesidan vanligtvis är störst i Q3 skulle effekten bli just vad vi såg i kvartalet. Sammantaget höjer vi vår EBT-prognos för 2018E med 4%, drivet av högre antaganden för Nordics.

2018-04-18 2018-02-08 120

130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

2016-10-19 2017-01-13 2017-04-07 2017-07-10 2017-10-02

PACT OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 723 737 594 868 877 830 657 881 2 326 2 802 2 922 3 244 3 334 3 391

Bruttoresultat 173 177 152 205 193 188 164 207 577 674 707 752 787 814

Rörelsekostnader -128 -130 -112 -140 -139 -131 -115 -143 -428 -497 -510 -527 -547 -546

EO-poster -6 0 0 0 0 0 0 0 -2 -8 -6 0 0 0

EBITA 33 41 34 57 46 50 42 57 112 140 164 194 212 223

EBIT 25 34 27 52 38 41 35 49 87 113 137 162 182 193

Finansnetto -4 1 2 -2 -4 -2 -2 -2 0 -9 -4 -9 -6 -4

EBT 21 34 28 50 34 40 33 47 87 104 134 153 176 189

Skatt & Minoritetsandelar -7 -7 -8 -16 -9 -10 -8 -12 -32 -29 -38 -39 -46 -49

Nettoresultat 15 27 20 34 25 30 25 35 56 75 96 114 131 140

EPS f. utsp. (SEK) 1,56 2,91 2,18 3,71 2,65 3,22 2,67 3,79 6,06 8,16 10,46 12,24 13,99 14,99

just. EPS f. utsp. (SEK) 2,05 2,91 2,18 3,70 2,65 3,22 2,67 3,79 6,21 9,06 11,05 12,24 13,99 14,99

Omsättningstillväxt Q/Q -5% 2% -19% 46% 1% -5% -21% 34% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -2,3% 8,0% -3,7% 13,7% 21,3% 12,6% 10,6% 1,5% 0,9% 20,5% 4,3% 11,1% 2,8% 1,7%

Bruttomarginal 24,0% 24,0% 25,6% 23,6% 22,0% 22,7% 24,9% 23,5% 24,8% 24,1% 24,2% 23,2% 23,6% 24,0%

Just. EBITDA marginal 6,2% 6,4% 6,7% 7,6% 6,1% 6,9% 7,5% 7,3% 6,4% 6,3% 6,7% 6,9% 7,2% 7,9%

Just. EBIT marginal 4,3% 4,6% 4,5% 6,0% 4,3% 5,0% 5,3% 5,6% 3,8% 4,3% 4,9% 5,0% 5,5% 5,7%

Just. EBT marginal 3,8% 4,7% 4,7% 5,7% 3,9% 4,8% 5,0% 5,4% 3,8% 4,0% 4,8% 4,7% 5,3% 5,6%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 153 155 173 165 189 214 EPS 6,0 8,2 10,4 12,2 14,0 15,0

Förändring rörelsekapital 95 28 -19 35 13 4 Just. EPS 6,2 9,1 11,0 12,2 14,0 15,0

Kassaflöde löpande verksamheten 248 183 154 200 202 218 BVPS 29 34 36 45 55 65

Kassaflöde investeringar -77 -130 -62 -155 -90 -92 CEPS 26,7 19,9 16,8 21,5 21,6 23,4

Fritt kassaflöde 171 53 93 45 112 127 DPS 1,2 2,7 3,7 4,0 4,5 5,0

Kassaflöde fin. verksamheten -81 -25 -51 16 -62 -67 ROE 21% 24% 29% 27% 26% 23%

Nettokassaflöde 90 28 42 61 49 60 Just. ROE 21% 26% 30% 27% 26% 23%

Soliditet 17% 19% 18% 21% 25% 28%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

402 456 431 480 468 456 Antal A-aktier (m) -

143 159 214 273 322 381 Antal B-aktier (m) 9,2

1 541 1 651 1 807 1 955 2 046 2 141 Totalt antal aktier (m) 9,2 +46 (0)8 410 666 00

269 317 333 417 510 608 www.proact.se

16 21 1 -34 -108 -192

-249 -261 -199 -220 -233 -237

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

695 657 3 304 3 244 3 391 3 334

EBT 30,3 32,6 152 153 169 176

just. EPS (SEK) 2,40 2,67 11,95 12,24 13,23 13,99

Kistagången 2 164 28 Kista Likvida medel

Omsättning

7%

12%

-5%

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

Skillnad 3Q 2017A ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

2017E Förändring

2018E MSEK

Immateriella tillg. ink Goodwill

Rörelsekapital

-2%

1%

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

-2%

4%

6%

Estimat

2%

Förändring

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & EBT-MARGINAL R12 (MSEK)

GEOGRAFI & BALANSRÄKNING

PROACT GEOGRAFISK FÖRSÄLJNING R12 NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL EBT-MARGINALER (R12m)

0 50 100 150 200 250

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

-1,0X -0,8X -0,6X -0,4X -0,2X 0,0X 0,2X 0,4X 0,6X 0,8X 1,0X 1,2X

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sales R12 EBT Marginal R12m

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016 2017

Bruttomarginal R12M Bruttomarginal Q 0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016 2017

Nordics West UK East Proact Finance

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2013 2014 2015 2016 2017

Nordics West

UK East

(4)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

Försäljning 739 682 617 763 723 737 594 868 877 830 657 881

Tillväxt 25% 19% 36% 8% -2% 8% -4% 14% 21% 13% 11% 1%

varav System 510 456 390 528 467 475 349 605 602 548 394 594

Tillväxt 30% 25% 49% 8% -8% 4% -10% 15% 29% 15% 13% -2%

varav Tjänster 229 225 226 234 255 261 244 263 274 280 261 287

Tillväxt 14,9% 8,5% 17,9% 8,8% 11,2% 16,0% 8,0% 12,4% 7,7% 7,4% 6,8% 9,2%

varav Moln 68 73 72 75 86 91 91 93 100 104 101 109

Tillväxt 51% 43% 33% 34% 26% 25% 26% 24% 16% 14% 11% 17%

Nytecknade molnavtal 24 26 22 34 40 50 32 30 32 61 36 40

KOSTNADSMIX

INTÄKTSSLAG

2015 2016 2017

Marginalpotential vid ökad andel tjänster Andelen tjänsteintäkter har legat relativt konstant de senaste åren. Att marginalen trots det ökat förklaras främst, som tidiagare nämnt, av interna effektivitetsförbättringar. Bruttomarginalerna för respektive intäktsslag redovisas inte men vår bedömning är att de ligger kring 36% respektive 18%

för tjänste- och systemintäkter. Således finns ytterligare marginalpotential givet att tjänsteintäkternas andel ökar, vilket med tanke på migrationen till molntjänster får anses sannolikt.

Högre effektivitet motverkar prispress I grafen till vänster syns resultatet av de interna effektivitetsförbättringar Proact genomfört under de senaste åren. Prispress på systemsidan i kombination med en hög andel större order senaste tiden har däremot resulterat i en sjunkande bruttommargial.

Sammantaget har dock effekten från de interna förbättringarna övervägt varpå Proact nu närmar sig sitt marginalmål om 5% på EBT-nivå. Variationerna från kvartal till kvartal förklaras i hög grad av fördelningen mellan tjänste- och systemintäkter. Hög systemförsäljning sänker SG&A/försäljning men ger samtidigt en lägre bruttomarginal. Mer om det nedan.

TJÄNSTER, MOLN och EBT-marginal 0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2014 2015 2016 2017

SG&A i % av försäljning Bruttomarginal EBT-marginal

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2014 2015 2016 2017

Tjänsteförsäljning/försäljning Molnförsäljning/försäljning

EBT-marginal Bruttomarginal

(5)

Proact är verksamt inom IT-nischen lagring och arkivering vilket innebär att man hjälper sina kunder att handskas med allt det digitala material som skapas och används i den löpande verksamheten. För att ta några exempel kan man tänka på hur en webb-TV kanal hämtar upp gamla klipp som besökaren vill spela upp, hur ett oljeprospekteringsföretag på ett smidigt sätt ska kunna leta bland enorma mängder seismisk data, eller hur en kommun på ett effektivt sätt ska kunna lagra folkbokföringsdata för alla sina invånare.

Ofta är det komplicerat att bygga upp system för detta helt på egen hand.

Proact är en fristående integratör som erbjuder konsulttjänster, support och system för att på ett effektivt och heltäckande sätt hjälpa sina kunder att hitta rätt lösning. Support erbjuder man sina kunder dygnet runt i Nordeuropa, vilket är den marknad bolaget är verksam på. Detta bidrar till att kunderna alltid ska kunna känna sig trygga med sina lösningar.

Branschvis expertis leder till skräddarsydda system

Olika kunder har olika krav på lösningar. Vissa vill bara ha enkel arkivering men har så stora informationsvolymer att det blir svårt för dem att hitta den rätta lösningen på egen hand. Proact kan då hjälpa till med att rensa för onödiga kopior och lägga datan på relativt billiga system. Andra kunder har mer komplexa krav där behovet av t ex tillgänglighet kan vara stort. I detta fall skräddarsyr man ett system som innebär enkel användning och korta ledtider.

Proact har valt att internt göra en branschvis specialisering där kunnande inom exempelvis IT och telekom, bank och finans, kommun och lansting samt olja och energi delas upp i separata enheter. På detta sett kan man skapa en helt annan förståelse för vilket system som är rätt för just denna kund.

Ökande informationsvolymer - Proacts största drivkraft

Generellt kan man säga att en av bolagets allra starkaste drivkrafter är de växande informationsvolymerna som syns runt om i samhället. Samtidigt ställs allt högre krav på intern säkerhet och även legala bestämmelser påverkar. Bolagets mål är att utifrån detta scenario hjälpa sina kunder att handskas med informationen på ett mer effektivt sätt, vilket i slutändan leder till kostnadsbesparingar för kunderna.

Proacts intäkter kommer dels ifrån systemförsäljning, som i grova drag står för två tredjedelar av den totala försäljningen, och dels ifrån tjänsteverksamheten. Systemförsäljningen består av vidareförsäljning av hård- och mjukvara medan tjänsteverksamheten omfattar främst konsulttjänster och support.

Specialist inom lagring och arkivering

BOLAGSBESKRIVNING

Effektiv lagring av affärskritisk data

Proact hjälper sina kunder att på ett effektivt sätt handskas med affärskritisk information. Nyckelorden inom organisationen är hantera, säkerställa och lagra. Uppnår sina mål gör man genom att erbjuda sina kunder branschvis expertis och effektiva lösningar.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :