INDENTIVE. Viss tillväxt under H2 Tre Connective-order Kapitalbehov stundar KURS (SEK): 8,51 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

49,0 1 mån (%) -33,5

Nettoskuld (MSEK) -7,4 3 mån (%) -45,1

Enterprise Value (MSEK) 41,6 12 mån (%) N/A

Soliditet (%) 63,1 YTD (%) -21,9

Antal aktier f. utsp. (m) 5,8 52-V Högst 14,65

Antal aktier e. utsp. (m) 5,8 52-V Lägst 7,55

Free Float (%) 100,0 Kortnamn INDEN B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 15,7 16,6 23,5 38,1

EBITDA ex. akt.* (MSEK) -8,3 -27,3 -27,5 -14,9

EBIT (MSEK) 0,2 -17,7 -18,7 -9,4

EBT (MSEK) -0,1 -18,2 -18,9 -9,6

EPS (just.SEK) N/A -3,13 -3,28 -1,67

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 3,7 5,5 41,7 61,9

EPS tillväxt (%) N/A N/A nmf nmf

EBITDA*-marginal % nmf nmf nmf nmf

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) N/A neg. neg. neg.

P/BV (x) N/A 1,3 1,7 1,4

EV/S (x) N/A 3,3 2,1 1,4

EV/EBITDA ex. akt.* (x) N/A neg. neg. neg.

EV/EBIT (x) N/A neg. neg. neg.

Direktavkastning (%) N/A 0,0 0,0 0,0

*EBITDA exklusive aktiveringar KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Mattias Andersson 9,2% 0 15,2%

Anders Brink 7,6% 0 14,8%

Carl-Johan Gerhardsson 7,3% 0 14,8%

Lars-Thomas Rasmussen 7,3% 0 14,8%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

• Viss tillväxt under H2

• Tre Connective-order

• Kapitalbehov stundar

First North

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Indentive har två affärsområden, Utvecklingshuset som kan liknas vid en konsultverksamhet samt Connective, en öppen IoT-plattform som BOLAGSBESKRIVNING

Viss tillväxt under H2. Försäljningen under andra halvåret 2017 uppgick till 8,6 MSEK (7,3), vilket innebar en tillväxt om 18% y/y. Även relativt H1 2017, där försäljningen blev 8,0 MSEK, var utvecklingen positiv. Bolaget hade dock väntat sig ett större bidrag från Connective, vilket uteblivit till följd av långa införsäljnings- och beslutsprocesser. EBIT blev -11,5 MSEK (2,3) och både under 2017 och 2016 var aktiveringsnettot positivt om 4,0 MSEK respektive 7,6 MSEK.

Aktiveringarna var främst hänförliga Connective. Vid sidan av tre Connective-avtal, mer om dem nedan, har Konsult/projekt- verksamheten Utvecklingshuset erhållit ett antal order hittills under Q1, vilket indikerar en god aktivitetsnivå i verksamheten.

Tre Connective-order. Under kvartalet har Indentive erhållit order om leverans av Connective till två stadsnät, Varberg och Jönköping, samt Uppsalahem. De två förstnämnda sker genom samarbetspartnern Kalejdo och beräknas vardera vara värda cirka 7 MSEK över 3 år. Avtalet med Uppsalahem avser nyttjanderätt av Connective för en summa om 0,4 MSEK.

Även om avtalen i sig torde innebära stark tillväxt från låga nivåer inom Connective, är det framförallt signalvärdet av att flertalet aktörer nu anammar plattformen som enligt oss är det viktigaste. För att Indentive ska nå lönsamhet krävs dock betydligt fler alternativt större order. Bolagets målsättning är att ha minst en internationell kund med mer än 250 000 slutkunder innan slutet av innevarande år, där en lyckad implementering och driftsättning av de svenska avtalen skulle utgöra en viktig referens.

Kapitalbehov stundar. Det fria kassaflödet blev under H2 2017 -12,9 MSEK (-4,3) varav 2,9 MSEK utgjordes av frigjort rörelsekapital. Vid utgången av 2017 uppgick kassan till 12,7 MSEK. Givet våra nuvarande prognoser, där vi räknar med sex Connective-order i paritet med Varberg/Jönköping under 2018 och åtta för 2019, bedömer vi att bolaget sannolikt behöver genomföra någon typ av kapitalanskaffning kring halvårsskiftet 2018. Vi antar att det i genomsnitt från avtal tar sex månader till implementering och tolv månader till återkommande intäkter genereras. Indentive kommer framgent att släppa kvartalsrapporter, då vi i nuläget endast har historiska siffror på halvårsbasis har vi initialt lagt halvårsprognoser.

7,0 8,5 10,0 11,5 13,0 14,5 16,0 17,5 19,0

2017-11-14 2017-12-12 2018-01-12 2018-02-09

INDEN B OMXSPI (ombaserad)

(2)

H1 16 H2 16 H1 17 H2 17 H1 18E H2 18E H1 19E H2 19E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 8,4 7,3 8,0 8,6 9,0 14,6 17,8 20,3 15,2 15,7 16,6 23,5 38,1 50,2

Övriga intäkter 0,9 7,6 6,0 4,3 5,0 5,0 4,0 4,0 0,8 8,5 10,3 10,0 8,0 6,0

Just. EBITDA -1,7 2,0 -5,9 -11,1 -11,0 -6,5 -4,4 -2,5 1,3 0,2 -17,0 -17,5 -6,9 2,0

EBITDA ex. akt* -2,7 -5,6 -11,9 -15,4 -16,0 -11,5 -8,4 -6,5 0,5 -8,3 -27,3 -27,5 -14,9 -4,0

Avskrivningar -0,2 0,2 -0,4 -0,4 -0,5 -0,7 -1,0 -1,5 -1,0 -0,1 -0,7 -1,2 -2,5 -3,5

EBIT -2,0 2,1 -6,3 -11,5 -11,5 -7,2 -5,4 -4,0 0,2 0,2 -17,7 -18,7 -9,4 -1,5

Finansnetto -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,4

EBT -2,1 2,0 -6,4 -11,8 -11,6 -7,3 -5,5 -4,1 0,1 -0,1 -18,2 -18,9 -9,6 -1,9

Skatt 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -2,1 1,9 -6,4 -11,6 -11,6 -7,3 -5,5 -4,1 0,0 -0,6 -18,0 -18,9 -9,6 -1,9

Just. EPS f. utsp. (SEK) N/A N/A N/A -2,02 -2,01 -1,26 -0,96 -0,71 N/A N/A -3,13 -3,28 -1,67 -0,34

Just. EPS e. utsp. (SEK) N/A N/A N/A -2,02 -2,01 -1,26 -0,96 -0,71 N/A N/A -3,13 -3,28 -1,67 -0,34

Omsättningstillväxt Q/Q 0% -13% 9% 8% 4% 63% 22% 14% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 0% 0% -5% 18% 12% 69% 99% 39% -96% 4% 6% 42% 62% 32%

Just. EBITDA-marginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf 8,3% 1,4% nmf nmf nmf nmf

Just. EBITDA ex. akt*-marginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf 3,3% -52,7% nmf nmf nmf nmf

Just. EBIT-marginal nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf nmf 1,6% 1,1% nmf nmf nmf nmf

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 0,0 0,1 -17,5 -17,7 -7,1 1,6 EPS N/A N/A -3,1 -3,3 -1,7 -0,3

Förändring rörelsekapital 0,0 1,8 2,9 -0,6 -0,6 -0,5 Just. EPS N/A N/A -3,1 -3,3 -1,7 -0,3

Kassaflöde löpande verksamheten -0,8 1,9 -14,6 -18,3 -7,7 1,1 BVPS N/A N/A 4,8 5,0 6,0 5,6

Kassaflöde investeringar -0,9 -8,4 -10,1 -10,7 -9,1 -7,5 CEPS N/A N/A -2,5 -3,2 -1,3 0,2

Fritt kassaflöde -1,7 -6,5 -24,7 -29,0 -16,8 -6,4 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 3,9 6,4 34,7 20,0 15,0 5,0 ROE 0% -10% -65% -65% -28% -6%

Nettokassaflöde 2,2 -0,1 10,0 -9,0 -1,8 -1,4 Just. ROE 0% -10% -65% -65% -28% -6%

Soliditet 14% 33% 63% 59% 57% 48%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

1,8 10,3 19,5 28,0 34,0 37,6 Antal A-aktier (m) -

0,0 2,7 12,7 3,7 1,9 0,5 Antal B-aktier (m) 5,8

8,8 18,5 44,1 48,9 60,0 68,0 Totalt antal aktier (m) 5,8

1,2 6,1 27,9 29,0 34,4 32,5 +46(0)13 465 85 00

3,9 3,9 -7,4 1,6 3,4 9,9 www.indentive.se

3,4 -0,2 0,8 1,5 2,0 2,5

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

98 7 395 17 407 24

EBITDA-adj 12,9 -5,6 58 -27 63 -27

Just. EPS 0,11 N/A 0,55 -3,13 0,64 -3,28

Omsättning -93%

nmf

#VALUE!

2017E Förändring

-96%

nmf nmf RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Skillnad 2Q 2017A MSEK

*EBITDA exklusive aktiveringar

Immateriella tillgångar Likvida medel

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Teknikringen 4 C 583 30 Linköping Totala tillgångar

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

2018E Förändring

-94%

nmf nmf

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

-25 -20 -15 -10 -5 0

0 10 20 30 40 50

2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

-160,0%

-140,0%

-120,0%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

H1 16 H2 16 H1 17 H2 17 H1 18E H2 18E H1 19E H2 19E

Net Sales EBIT-marginal

-5,0X 0,0X 5,0X 10,0X 15,0X 20,0X

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

H1 17 H2 17 H1 18E H2 18E H1 19E H2 19E

Tillväxt Y/Y

(4)

Varbergs Energi (Varbergs kommun) Jönköping Energi (Jönköpings kommun) Uppsalahem (Uppsala kommun)

CONNECTIVES INTÄKTSMODELL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN

Kund Potentiella slutkunder

62 000 25 000 16 000

Övrigt Avtal genom Kalejdo Avtal genom Kalejdo

Nyttjanderätt Ökande återkommande intäkter i takt med ytterligare tjänster

I ett första skede erhåller Indentive, utöver vissa fasta initiala intäkter vid implementering, en månatlig intäkt per slutanvändare. I prospektet anges 16 SEK per användare och månad. Vår bedömning är dock att summan i vissa fall, åtminstone initialt, kan vara mindre. I vissa avtal åtar sig operatören att betala för ett minsta antal abonnenter. I takt med att med slutanvändare köper diverse tjänster (exempelvis larm och vattenmätning) från olika tjänsteleverantörer erhåller Indentive en andel av intäkterna. Bolaget erhåller även en andel av intäkterna från försäljning av hårdvara, såsom gateways och sensorer.

Indentives målsättning är att 10% av intäkterna ska genereras från intäktsdelningen med tjänsteleverantörer. Vi har i nuläget ingen prognos kring det men givet att Connective blir framgångsrikt är vår bedömning att andelen bör kunna överstiga 10%.

Bilden nedan illustrerar de återkommande intäkter Indentive erhåller från en Connective-plattform i drift.

7,5 MSEK 5-7 MSEK 0,4 MSEK

CONNECTIVE-AVTAL

Värde

(5)

Bakgrund inom IP-TV

Utvecklingshuset

Affärsområdet är lönsamt och består av cirka 30 utvecklare, främst verksamma inom utveckling av kundanpassade lösningar för strömmande media. De flesta affärer bygger på att kunden betalar för utveckling per nedlagd timme. I vissa fall används även fastpris. Utvecklingshuset används främst som en inhyrd utvecklingsavdelning där bolaget utvecklar, designar och implementerar hela system samt knyter samman befintliga system. Affärsområdet sköter även drift av system för leverans av IP-TV exempelvis åt Kalejdo. Vidare sker utveckling av Connective hos Utvecklingshuset.

Bolaget har utvecklat flertalet appar, bland annat inom sport, åt exempelvis Camp Sweden, Linköping HC, Linköping FC och SHL. Vidare har utvecklingshuset även gjort appar åt Jönköpings kommun och Veronica Maggio.

Öppen IoT-plattform för operatörsmarknaden

Indentive är verksamt inom app-utveckling, cloud-lösningar och Internet of Things (IoT)-teknologi. Bolaget har två affärsområden, Utvecklingshuset som kan liknas vid en konsultverksamhet samt Connective, en öppen IoT-plattform som riktar sig till operatörer på fibermarknaden.

Indentive grundades 2011 av sex konsulter med kunskap inom framförallt teknik för TV och media. Inledningsvis var bolaget ett utvecklingshus för strömmande media och interaktiva tjänster. Utifrån en historik inom så kallad "middle-ware IP-TV" har bolaget sedan starten verkat som utvecklingspartner till operatörer, stadsnät och bostadsbolag.

Indentive är specialiserat inom app-utveckling, cloud-lösningar och IoT-teknologi.

Sedan 2015 har Indentive satsat stora resurser på utveckling av en egen produkt inom IoT. Resultatet är Connective, en operatörsbaserad produkt som möjliggör en horisontell tjänsteplattform för olika IoT-tjänster. Indentive arbetar idag nära ett flertal operatörer, stadsnät, fastighetsbolag samt elbolag i Sverige och har erfarenhet även av den internationella operatörsmarknaden. Connective lanserade 2017 och har sedan dess tecknat avtal med flertalet svenska stadsnät.

Två affärsområden

Arbetar nära ett flertal operatörer,

stadsnät, fastighetsbolag och

elbolag

Appar och IPTV

(6)

INDENTIVE

Connective

IoT-plattform för Operatörer

Intäktsdelning med tjänsteleverantörer

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Holding Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Fredrik Nilsson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Plattformen lanserades under 2017 och riktar sig till kommunikationsoperatörer inom fibernät. Connective är en öppen plattform som ger operatöreren möjlighet att erbjuda kunderna hela infrastrukturen för IoT som, vid sidan av Bredband, TV och telefoni, blir ytterligare en tjänstevertikal. Att plattformen är öppen innebär att flera olika tjänsteleverantörer kan erbjuda exempelvis ett larm med övervakning och skalskydd i konkurrens med varandra. Därtill möjliggör plattformen ett samlat användargränssnitt för slutkunden där samtliga produkter och tjänster inom IoT, som slutkunden väljer att använda, kan anslutas.

Affärsmodellen har flera intäktsströmmar där den viktigaste, åtminstone initialt, är en månatlig intäkt per slutkund via kommunikationsoperatören. Därutöver kommer Indentive att erhålla en andel av värdet på de tjänster och den hårdvara som säljs genom Connective. Typiska tjänster är exempelvis försäkringslösningar där IoT-utrustning installeras i hemmet i syfte att upptäcka hot om brand och fuktläckage, mätning av vatten/el/värme, larmtjänster samt styrning (automatisk och manuell) av t.ex. belysning, media och vitvaror.

För 2017 är bolagets målsättning att ha minst en operatör i drift. I slutet av 2018 är målet att ha minst en internationell kund med mer än 250 000 slutkunder i drift. För 2019 gäller detsamma fast då en operatör med minst 1 000 000 slutkunder.

Svårdifferentierade produkter har gjort konkurrensen hård bland operatörerna, vilket pressat marginalerna. Med Connective kan såväl genomsnittsintäkten per kund som marginalen öka genom att operatören även kan erbjuda IoT-tjänster. Hittills har ett 20- tal operatörer, stadsnät och elbolag visat intresse för att erbjuda Connective i sina nät.

Genom partnern Kalejdo har Indentive under H2 2017 ingått avtal avseende Connective med stadsnät i både Varberg och Jönköping. I ett inledande skede torde dessa kunder främst använda Connective för kommunala bostadsbolag samt larm- och trygghetstjänster. Vidare har Indentive även tecknat avtal med Uppsalahem avseende Connective.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :