EOLUS VIND. Lugn aktivitet i kvartalet Försäljning av Jenåsen och ny affärsstruktur Utsikter och estimatjusteringar KURS (SEK): 20,90 REMIUM ANALYS

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

521 1 mån (%) -6,3

Nettoskuld (MSEK)* -94 3 mån (%) 3,5

Enterprise Value (MSEK) 426 12 mån (%) 10,0

Soliditet (%) 74,3 YTD (%) -15,4

Antal aktier f. utsp. (m) 24,9 52-V Högst 26,5

Antal aktier e. utsp. (m) 24,9 52-V Lägst 19,0

Free Float (%) 83,1 Kortnamn EOLU B

14/15A 15/16A 16/17E 17/18E

Omsättning (MSEK) 1 502 693,4 1 083 1 361

EBITDA (MSEK) 184,6 10,8 50,8 137,8

EBIT (MSEK) 90,0 -15,9 27,2 124,8

EBT (MSEK) 75,2 -29,1 30,3 119,5

EPS (SEK) 3,21 -0,96 0,92 3,74

DPS (SEK) 11,50 1,50 1,50 2,00

Omsättningstillväxt (%) 222,5 -53,8 56,2 25,6

EPS-tillväxt (%) nmf nmf nmf 305,4

EBIT-marginal (%) 6,0 -2,3 2,5 9,2

14/15A 15/16A 16/17E 17/18E

P/E (x) 7,6 neg. 22,6 5,6

P/BV (x) 0,8 0,8 0,8 0,7

EV/Omsättning (x) 0,4 0,6 0,4 0,3

EV/EBITDA (x) 2,2 16,0 8,4 3,1

EV/EBIT (x) 3,5 neg. 15,6 3,4

Direktavkastning (%) 46,9 7,2 7,2 9,6

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Domneåns Kraftaktiebolag 9,5% 0,0% 15,3%

Hans-Göran Stennert 3,6% 0,0% 11,8%

Åke Johansson 3,0% 0,0% 6,4%

Hans Johansson (dels via bolag) 0,8% 0,0% 4,3%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Hans-Göran Stennert 4Q-rapport

NASDAQ OMX Small Cap Energi

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

2017-10-26

BOLAGSBESKRIVNING

Eolus Vind projekterar, uppför och förvaltar vindkraftanläggningar för markägare, investerare och för egen räkning. Merparten av verksamheten avser försäljning av nyckelfärdiga anläggningar till kunder.

Lugn aktivitet i kvartalet. Omsättningen uppgick till 9,3 MSEK (158) mot förväntade 26 MSEK. Odramatiskt då det var väntat att kvartalet skulle bli svagt avseende etableringar. Omsättningen per segment uppgick till 1,1 MSEK för projektering, 4,7 MSEK för elproduktion samt 3,6 MSEK för drift & förvaltning. Detta mot förväntade 16,5 MSEK, 5,4 MSEK respektive 4,1 MSEK.

Avvikelsen förklaras av att inga verk överlämnades till kund. Vi förväntade oss avyttring av 3 MW från anläggningstillgångar.

Vidare var kostnadsnivån något lägre Y/Y. Rörelseresultatet uppgick till -7,3 MSEK (-11,7) mot väntade -13,9 MSEK.

Kostnadskontrollen var således god. Noterbart är att vi estimerade noll-resultat från avyttrade verk.

Försäljning av Jenåsen och ny affärsstruktur. I maj signades att Jenåsen avyttras till Munich Re för 106 MEUR vilket implicerar ca 12,9 MSEK/MW. Något högre än väntat då vi räknade med 12,6 MSEK/MW. Tidsplanen om färdigställande ligger fast till sommaren 2018. Intressant att notera är att man har tagit ett nytt grepp om affärsstrukturen. Elcertifikaten separeras från affären varpå risk och eventuell uppsida i certifikatpriset flyttas från köparen till Eolus. I praktiken innebär det att Eolus förvärvar rätten till elcertifikaten som kommer produceras under parkens berättigade tid. Detta sänker avkastningskravet och bör, allt annat lika, öka investeringsviljan för köpare som önskar eliminera exponeringen mot elcertifikatkomponenten. Givet nuvarande FX och procentandel implicerar det ett pris om 25-26 kr/certifikat.

Vilket bör ses mot spotpriset om 53 kr/certifikat. Följden blir repetitiva intäktströmmar över tid samtidigt som kassaflödet initialt belastas med en större engångsutbetalning när vindkraftsparken överlämnas till kund.

Utsikter. Framför oss har vi ett händelserikt kvartal där vi räknar med att 9 nyckelfärdiga verk avyttras samt 3 MW från anläggningstillgångar. Blickar vi längre fram föranleder byggnationen av Jenåsen att infrastruktur och ytterligare överföringskapacitet i Sundsvallsklustret installeras. Varpå utbyggnad av ytterligare projekt möjliggörs. Närmst ligger Kråktorpet och Nylandsberget som omfattar ca 200 MW med målet att etableras 2019. Estimatjusteringarna härleds effekten av upplägget i Jenåsaffären.

• Lugn aktivitet i kvartalet

• Försäljning av Jenåsen och ny affärsstruktur

• Utsikter och estimatjusteringar

Marknadsvärde (MSEK)

16 18 20 22 24 26 28

2016-07-05 2016-09-27 2016-12-20 2017-03-16 2017-06-15

EOLU B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1QA 2QA 3QA 4QA 1QA 2QA 3QA 4QE 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E 18/19E

Omsättning 17 445 158 58 86 689 9 298 466 1 502 693 1 083 1 361 1 518

Övriga intäkter* 2 1 0 0 5 4 5 0 21 21 2 15 40 0

Förs.- o admin. kostnader -17 -20 -18 -17 -21 -28 -18 -19 -72 -86 -72 -86 -83 -92

Övriga rörelsekostnader -15 -397 -145 -42 -73 -628 0 -260 -341 -1 253 -613 -961 -1 180 -1 316

EBITDA -13 29 -4,9 -0,2 -1,9 37 -4 19 73 185 11 51 138 110

Avskrivningar -7 -7 -7 -6 -10 -6 -3 -4 -32 -94 -27 -23 -13 -17

EBIT -20 22 -12 -6 -12 31 -7 15 41 90 -16 27 125 94

Finansnetto -9,4 -3,6 -2,1 0,0 6,3 -1,8 -0,5 -0,9 -28 -15 -13 3,1 -5,3 -16,5

EBT -27 18 -14 -6 -5 29 -8 14 13 75 -29 30 120 77

Skatt och minoritetsintresse 5,4 -4,2 2,4 0,6 0,8 -7,8 1,9 -2,9 -2,2 4,8 5,1 -7,3 -26 -17

Nettoresultat -22 14 -11 -5 -4 22 -6 11 11 80 -24 23 93 60

EPS f. utsp. (SEK) -0,86 0,57 -0,43 -0,20 -0,16 0,88 -0,22 0,46 0,44 3,21 -0,96 0,96 3,74 2,42

EPS e. utsp. (SEK) -0,86 0,57 -0,43 -0,20 -0,16 0,88 -0,22 0,46 0,44 3,21 -0,96 0,96 3,74 2,42

Omsättningstillväxt Q/Q -63% 2510% -65% -63% 48% 697% -99% 3117% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -95% -40% -54% 27% 406% 55% -94% 411% -61% 222% -54% 56% 26% 12%

EBITDA-marginal -74% 6,4% -3,1% -0,3% -2,2% 5,4% -45% 6,4% 16% 12% 1,6% 4,7% 10,1% 7,3%

EBIT-marginal -116% 4,9% -7,4% -10% -14% 4,5% -78% 5,1% 8,9% 6,0% -2,3% 2,5% 9,2% 6,2%

Just EBIT-marginal -116% 4,9% -7,4% -10,3% -13,5% 4,5% -78,3% 5,1% 8,9% 6,0% -2,3% 2,5% 6,2% 6,2%

Nettomarginal -127% 3,2% -7,0% -9,1% -5,0% 3,1% -62% 3,8% 2,3% 5,3% -3,4% 2,1% 6,8% 4,0%

*Övriga intäkter 17/18E innefattar kommande eventuell resultatpåverkan från marknadsvärdering av elcertfikat mtp Jenåsen-affären.

MSEK 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E 18/19E SEK 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E 18/19E

Kassaflöde från rörelsen 47 150 -6 44 106 77 EPS 0,44 3,21 -0,96 0,92 3,74 2,42

Förändring rörelsekapital -534 565 141 -29 -24 -16 Just. EPS 0,44 6,02 -0,96 0,92 3,74 2,42

Kassaflöde löpande verksamheten -488 715 134 15 82 61 BVPS 37,61 29,36 26,95 26,48 28,72 29,14

Kassaflöde investeringar 10 44 -10 -6 -80 -4 CEPS -19,58 28,70 5,39 0,60 3,31 2,45

Fritt kassaflöde -478 759 124 9 2 57 DPS 1,50 11,50 1,50 1,50 2,00 2,00

Kassaflöde fin. verksamheten 200 -604 -144 -97 63 -20 ROE 1% 11% -4% 3% 13% 8%

Nettokassaflöde -277 155 -20 -88 65 37 Soliditet 49% 58% 53% 75% 68% 64%

AKTIESTRUKTUR 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E 18/19E

0 0 0 0 0 0 Antal A-aktier (m) 1,3

86 242 222 133 198 234 Antal B-aktier (m) 23,6

1 930 1 259 1 270 878 1 059 1 139 Totalt antal aktier (m) 24,9

937 731 671 659 715 726 +46 (0) 451 491 50

421 -53 -140 -95 -60 -66 www.eolusvind.com

1 052 426 326 473 496 512

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

26 9 1 110 1 083 1 331 1 361

EBIT -14 -7 24 27 84 125

-0,62 -0,22 0,70 0,96 2,48 3,74

Tredje Avenyn 3 Box 95 281 21 Hässleholm

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings Immateriella tillgångar

Likvida medel Totala tillgångar

2%

Omsättning

RESULTATRÄKNING MSEK

2016/17E (sep-aug)

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

2015/16A (sep-aug)

49%

51%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-64%

nmf nmf

-2%

13%

37%

Förändring Förändring

Diff.

3Q16/17A 2016/2017E 2017/2018E

EPS (SEK)

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

ELPRISER OCH TOTALINTÄKTER

ELPRIS, SPOT & ELCERTIFIKAT (SEK/MWh)* TOTALINTÄKT (SEK/MWh)*

*källor: Nord Pool, Svensk Kraftmäkling

-50 0 50 100 150 200

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

09/10A 10/11A 11/12A 12/13A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E 18/19E

Omsättning EBIT

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Elpris, spot Elcertifikatpris

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-140%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17E

Omsättning EBIT-marginal

-15,0X -10,0X -5,0X 0,0X 5,0X 10,0X

-450 -350 -250 -150 -50 50 150 250 350 450

09/10A 10/11A 11/12A 12/13A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17E 17/18E 18/19E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17E

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

per q3 2016/2017

256 786

400 1270

252 782

34 103

942 2941

PROJEKTPORTFÖLJ, SVERIGE

*9m 2016/2017, per Q3

Total effekt, MW MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

Förprojektering Projektering Projekt med färdiga tillstånd

Under uppförande Totalt:

Antal verk Eolus har en omfattande projektportfölj som

befinner sig i olika stadier vilket ger goda möjligheter att möta olika investerares förutsättningar och krav. Ett vindkraftsprojekt genomgår tre delfaser:

förprojektering, projektering och etablering.

Projektering El-produktion Drift & förvaltning

Sverige

(5)

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, Remium

Bolagsbeskrivning

Eolus Vind har en lång erfarenhet av framförallt projektering av vindkraftverk och hjälper sina kunder från första ansökan till färdigt verk. Bolaget förvaltar även egna vindkraftverk där försäljningen består av el och el-certifikat. Eolus Vind verkar på en marknad som i hög grad påverkas av politiska beslut.

Projektering av vindkraftverk

Goda vindlägen

Eolus Vind är en vindkraftsprojektör, vilket innebär att bolaget hjälper kunder att etablera nyckelfärdiga vindkraftverk för elproduktion. Bolaget är oberoende vilket innebär att Eolus inte arbetar med en viss tillverkare eller underleverantör utan varje projekt optimeras utifrån förutsättningarna.

Vid sidan av projekteringen förvaltar bolaget också egna vindkraftverk för elproduktion samt har även en mindre rent konsultbaserad verksamhet.

Eolus Vind har sedan 1990-talet varit aktiva på den relativt unga vindkraftsmarknaden och är den oberoende aktör som medverkat vid flest etableringar av vindkraftverk i Sverige. Under denna tid har bolaget byggt upp en erfarenhet som nu används för att kunna få ut största möjliga värde både åt bolagets kunder och i den egna förvaltningen. I etableringen av ett nytt vindkraftverk krävs en bred kunskapsbas inom alltifrån elmarknad och gällande lagstiftning till analys av vindlägen. Analys av vindlägen är en central process. Vindens energiinnehåll ökar exponentiellt med kubiken på vindstyrkan. Detta innebär att även små förändringar i medelvind kan få stora effekter på produktionen.

Projektör inom Vindkraft

Eolus verksamhet är som sagt indelad i tre delar; Projektering, Förvaltning och Konsultverksamhet, där projekteringen är störst, följt av förvaltningsdelen. Att etablera ett nytt vindkraftverk är en förhållandevis omfattande process som innefattar de tre faserna förprojektering, projektering och etablering. Den första nyckelprocessen är att finna goda vindlägen och teckna arrendeavtal med markägare. Därefter vidtar analyser av vindläget och bedömningar av etableringskostnader. Nödvändiga tillstånd söks och därefter fattas beslut om etablering. I etableringsfasen utgörs de största projektutgifterna av vindkraftverk, fundament, elanslutning samt väg och kranplats. Sammanfattningsvis kan man säga att det är en både tids- och kompetenskrävande process och det är precis här Eolus Vind med sin erfarenhet vill vara den självklara partnern.

Eolus har ett uttalat mål om att fokusera på lönsamhet i sina vindkraftprojekt. Att varje ny etablering ska vara en lönsam elproducerande enhet är prioriterat framför att snabbt ta marknadsandelar. Målsättningen är att verk som säljs till kunder, så långt som möjligt, skall finansieras genom förskott från dessa från och med det att verken upphandlats.

Lagar och förordningar en central faktor

Givet att verket inte säljs flyttas det in i Eolus förvaltningsverksamhet. Här består intäkterna istället av försäljning av den el som produceras med verket. Dessutom får producenter av förnyelsebar el certifikat kopplat till sin elproduktion som sedan kan säljas och innebära ytterligare intäkter.

Eolus har även en mindre renodlad konsultverksamhet som växer snabbt men från relativt låga nivåer.

Vindkraft står idag för ca 10% av Sveriges elproduktion. Vårt land är väl lämpat för vindkraft med stora obebodda landytor och långa vindrika kuster. Eolus beskriver dock sin marknad som hela Norden och har även projekt i våra grannländer. Vidare har Eolus under senaste tid etablerat sig i USA; Kalifornien och Nevada som är projekt under utveckling där ambitionen är att få tillstånd under 2018. Vindkraftindustrin är förhållandevis beroende av politik, lagar och regleringar. Sektorn finansieras fortsatt delvis av de certifikat som är effekten av olika typer av fördrag och mål som sätts upp både nationellt och globalt. Att följa den politiska utvecklingen är därför en central del både för Eolus själva och för investerare i bolaget.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :