• No results found

A N T S T E C H R E C R U I T E R S

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A N T S T E C H R E C R U I T E R S"

Copied!
14
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

ÅRLIG

STATISTIK- RAPPORT

2 0 2 1

W W W . A N T S . S E A N T S T E C H R E C R U I T E R S

(2)

STATISTIK- RAPPORT 2021

Denna rapport baseras på nyckeltal från Ants tillsatta roller under 2021. Rapporten bygger på ett urval bestående av 483 tillsättningar av de ca 600 som genomförts åt våra kunder; alla med varierande

förutsättningar, produkter och varumärken.

Syftet med rapporten är att visa hur vi genom datadrivna processer kan prognostisera och beräkna relevanta nyckeltal inom rekrytering, och på så vis även illustrera rekryteringsläget inom tech- branschen.

Rapporten riktar sig till alla som jobbar med rekrytering, och då i synnerhet till personer inom tech-branschen.

Inledning

Tillvägagångssätt

Dataunderlag & könsfördelning Tillsättningskanaler

Nyckeltal Nyckeltal

- samtliga tillsättningar Nyckeltal

- utvecklarroller Executive

Nyckeltal

- executive-roller Sammanfattning 01.

02.

03.

04.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

På Ants har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag att rekrytera eftertraktad kompetens både inom Sverige och internationellt. Den redan omfattande digitaliseringen i många branscher ställer höga krav på ökad IT-kompetens. Branschorganisationen TechSverige spår att underskottet av IT-kompetens kommer att uppgå till 70 000 personer år 2024.

S I D A 1

(3)

Integrerat med kunden

För att skapa de bästa förutsättningarna samt förstå kundens verksamhet, kultur och behov arbetar vi integrerat med våra kunder och i deras namn. Det betyder att vi ofta är fysiskt på plats hos våra kunder, men som en effekt av pandemin har vi anpassat vårt arbetssätt till digitala samarbeten i större utsträckning.

Nära tekniken

Vi är nischade inom IT-rekrytering vilket ger oss en god kännedom om branschen. Vi kan därför på ett effektivt vis sätta oss in i olika tekniska roller och organisationer.

Datadrivet

Vi driver alla våra processer mot aktuella nyckeltal. Ett datadrivet arbetssätt möjliggör att kunna göra mer träffsäkra prognoser, kvalitetssäkra processer samt sätta rätt förväntningar hos våra beställare.

S I D A 2

Vi driver alla våra processer mot aktuella nyckeltal.

Kravprofil

Krav & meriter för en roll. Bestäms med kunden inför ett projekt.

Tillsättningskanaler

Den kanal kandidaten rekryteras genom;

sourcing, annons eller tips.

Annons

En annons publiceras på Ants karriärsida och/

eller kundens karriärsida. Vi erbjuder även målgruppsriktad annonsering i sociala medier.

Sourcing

Aktivitet för att hitta relevanta kandidater utifrån en kravprofil. Riktade personliga kontakter via forum där relevanta kandidater befinner sig, samt hantering av kandidater fram till en första intervju.

Tips

Kandidater som kommer från egna eller kundens nätverk.

Talent Acquisition Consultant

Konsulter som arbetar ute hos våra kunder med sourcing och koordinering av processer.

Förkortat TA konsult, i vardagligt tal kallat rekryterare.

Talent Acquisition Manager

Övergripande ansvariga för rekryteringsprojekt hos våra kunder. Tar intervjuer på plats hos kunder samt arbetar med coachning av våra konsulter.

Definitioner

TILLVÄGAGÅNGS-

SÄTT

(4)

Man 77%

Kvinna 23%

Dataunderlaget rymmer stor variation vad gäller de olika rollernas karaktär. Datan kommer presenteras utifrån kategorierna samtliga tillsättningar (459 stycken) och utvecklarroller (238 stycken). Vi har endast inkluderat de tillsättningar som har tillräckligt statistiskt underlag. Därav är urvalet mindre än det totala antalet rekryteringar vi gjorde under 2021.

Samtliga tillsättningar

Denna kategori inkluderar alla tillsättningar som gjordes under året. Exempel på roller som ingår här, utöver utvecklarroller, är projektledare, UI/UX Designers och IT-tekniker, för att nämna några.

Rekryteringar inom Executive (24 stycken) är inte inkluderade i denna kategori, utan presenteras med separat statistik i ett avsnitt längre fram i rapporten. Detta då rekryteringsprocesserna för roller på executive-nivå tenderar vara av annan karaktär, vilket skapar grund för att analysera den

statistiken separat. Det hade dessutom påverkat riktigheten av de totala nyckeltalen.

Utvecklarroller

Denna kategori utgör lite mer än hälften av våra rekryteringar och har därför plockats ut i en egen kategori, för att kunna titta mer specifikt på nyckeltal för den här typen av roller.

De programmeringsspråk som utgör störst andel av dessa tillsättningar är i fallande ordning, C#, Java, Python, JavaScript och C++.

S I D A 3

DATAUNDERLAG

Underlaget för samtliga tillsättningar baseras på tillsättningar av 346 män och 103 kvinnor.

Fördelningen här emellan är relativt oförändrad sedan 2020 (76% män, 24% kvinnor).

Underlaget för utvecklarroller baseras på tillsättningar av 200 män och 38 kvinnor. Här ser vi en förändring jämfört med år 2020 då fördelningen var närmare 91% män och 9%

kvinnor.

Man 84%

Kvinna 16%

Könsfördelning

Samtliga tillsättningar Utvecklarroller

(5)

Sourcing 69%

Annons 25%

Tips 6%

Sourcing 81%

Annons 17%

Tips 2%

TILLSÄTTNINGS- KANALER

Efterfrågan av IT-kompetens är hög på dagens arbetsmarknad. Som en effekt av Covid-19 har digitaliseringen skyndats på ytterligare, vilket gör att behovet förmodligen är högre än någonsin.

Den hårda konkurrensen ställer därmed särskilda krav på insatser vid rekrytering, och det blir avgörande att jobba innovativt för att hitta och attrahera kandidater och således lyckas med rekryteringen.

S I D A 4

Fördelningen av tillsättningskanaler visar att majoriteten av tillsättningarna görs med en uppsökande approach - sourcing. Andelen tillsättningar via annons ligger på samma nivå som föregående år - 25%.

Tillsättningsgraden för tips uppgår till 6% under 2021, vilket är en märkbar förändring från 2020 när den låg på 12%.

Fördelningen av tillsättningskanaler för

utvecklarroller visar att sourcing är en viktig kanal för att lyckas med denna typ av rekrytering.

Både tips och annonsering utgör en mindre andel vid rekrytering av utvecklarroller än för kategorin samtliga tillsättningar.

Samtliga tillsättningar

Utvecklarroller

(6)

Sourcing 72%

Annons 22%

Tips6%

Sourcing 76%

Annons 15%

Tips9%

Sourcing 57%

Annons 35%

Tips8%

Annons 50%

Sourcing 39%

Tips 11%

TILLSÄTTNINGS- KANALER

Jämförelsen mellan kvinnor och män visar att kvinnor i större utsträckning tillsätts genom annons, det vill säga via en aktiv ansökan.

Särskilt noterbart är att inom kategorin utvecklarroller uppgår tillsättningsgraden till hela 50% för kvinnor via annons, jämfört med 15% för män.

S I D A 5

Samtliga tillsättningar

kvinnor

Utvecklarroller

kvinnor

Samtliga tillsättningar

män

Utvecklarroller

män

(7)

Svarsfrekvens

Andelen kandidater som svarar på kontakt genom sourcing

Intressefrekvens

Andelen av de svarande kandidater som är intresserade

Antal veckor till tillsättning

Hur många veckor det tar från det att

sourcingarbetet startar till dess att rollen är tillsatt

Antal första intervjuer

Hur många kandidater som bokas in på första intervju för varje tillsättning

Antal andra intervjuer

Hur många av kandidaterna som går vidare från första intervjun

Antal erbjudande

Hur många erbjudanden som givits per tillsättning

Antal sourcingtimmar

Antal timmar som läggs på att kontakta kandidater per tillsättning

Antal admintimmar

Tid som TA-konsulten lägger utöver sourcingarbetet, t.ex. inbokning av intervjuer

Antal timmar per bokad intervju

Hur många sourcingtimmar som krävs för varje bokad första intervju

I följande avsnitt presenteras nyckeltalen för kategorierna samtliga tillsättningar och utvecklarroller. Underlaget består av 459 rekryteringar varav 238 av dessa är utvecklarroller.

I dessa 459 rekryteringar är Executive roller inte inkluderat. De presenteras separat på sida 9-10.

Nyckeltalen bör läsas i termer av tendenser eller mönster, där det finns många olika faktorer som kan påverka enskilda processer.

NYCKEL- TAL

S I D A 6

Definitioner

(8)

34 % 24 % NYCKELTAL

Samtliga tillsättningar

Medelvärde Antal veckor till tillsättning 9,1

6,1 3,2

94 23,6 18,5 1,3

5,4 3,6 2

52,3 19,3 11,6 0,6 8

5,6 3

80 18,5 16,3

1 Antal första intervjuer

Antal andra intervjuer Antal erbjudanden Antal sourcingtimmar Antal admintimmar

Antal timmar per bokad intervju

Median STDAV

Svarsfrekvens Intressefrekvens

S I D A 7

(9)

NYCKELTAL

Utvecklarroller

Svarsfrekvens Intressefrekvens

S I D A 8

29 % 18 %

Medelvärde Antal veckor till tillsättning 8,7

5,8 3,3

100,4 25 20,5

1,3

5,3 3,4 1,9

56,4 17,7 11,8 0,4 7

5 3

85 20 17,9

1,2 Antal första intervjuer

Antal andra intervjuer Antal erbjudanden Antal sourcingtimmar Antal admintimmar

Median STDAV

Antal timmar per bokad intervju

(10)

Annons 54%

Search 42%

Tips 4%

S I D A 9 Datan visar att majoriteten av tillsättningar görs

utifrån annonsering. Samtliga kvinnor har rekryterats via annons. För män har 48%

rekryterats via sourcing, 48% via annons och 4% via tips.

Dataunderlaget för rapporten baseras på tillsättningar av 22 män och 3 kvinnor.

Man 88%

Kvinna 12%

Tillsättningskanal Könsfördelning

EXECUTIVE

I årets rapport har vi valt att lyfta ut Executive-roller i ett eget avsnitt då det är växande

rekryteringsområde för oss och något som vi ser efterfrågas allt mer av både våra kunder och inom branschen.

Begreppet Executive definierar vi som rekryteringar av chefs- och ledarroller som har personalansvar, budgetansvar, strategiskt ansvar eller ansvar över ett affärsområde.

DATAUNDERLAG

Underlaget innefattar 24 stycken rekryteringar som gjordes under året till olika ledande roller så som Engineering Manager, CTO och Head of Digital & E-commerce.

Det begränsade dataunderlaget bör tas i beaktning vid analys av datan.

(11)

NYCKELTAL

Executive-roller

Svarsfrekvens Intressefrekvens

S I D A 1 0

38 % 37 %

Medelvärde Antal veckor till tillsättning 8

6,2 3,8

74,4 22,7 20,5 1,8

4 2,4 1,8

47,7 12,5 11,8 1,5 6

6,5 3,5

71,5 20,5 17,9

1 Antal första intervjuer

Antal andra intervjuer Antal erbjudanden Antal sourcingtimmar Antal admintimmar

Antal timmar per bokad intervju

Median STDAV

(12)

SAMMAN- FATTNING

Det förändrade världsläget med anledning av Covid-19 präglade även 2021. Men under året började flertalet branscher återhämta sig. Inte minst såg vi detta inom techbranschen där digitaliseringen har tagit ny fart under pandemin, och efterfrågan på IT- kompetens fortsatt att öka.

För Ants som är nischade inom just IT- och techrekryteringar har detta medfört att antalet tillsättningar har ökat markant jämfört med föregående år - från ca 230 tillsättningar år 2020 till ca 600 stycken år 2021.

Några förklaringar till att antalet tillsättningar ökat kan vara det stabiliserade pandemiläget och branschens anpassningsförmåga till nya förutsättningar, samt den ökade efterfrågan av IT-kompetens.

En annan viktig faktor är att Ants under 2021 hade en väldigt stark tillväxt, vilket ökade våra resurser och kapacitet till kunduppdrag.

Vi har därmed stärkt vår plats som ledande inom techrekrytering i Stockholm, men också under året ökat vår närvaro i Göteborg och etablerat oss i Malmö.

Under 2020 ställde vi om från fysiska rekryteringsprocesser till helt eller delvis digitala. Det här är rutiner och processer som under 2021 fått tid att utvecklas och förfinas, likväl som att kandidater sannolikt anpassat sig till den digitala hanteringen.

Denna förändring tror vi är ytterligare en faktor till att vi lyckats rekrytera i den

omfattning som vi har under året.

Utmaningarna som finns i att rekrytera bristkompetensen står dock kvar, och även dessa upplevs ha förstärkts.

Kandidater med IT-kompetens blir kontaktade i en högre utsträckning. Företag som vill rekrytera IT-kompetens har förstått att det är än mer viktigt att investera tid i hantverket sourcing för att lyckas rekrytera rätt kompetens.

Könsfördelning

Sett till samtliga tillsättningar har fördelningen mellan män och kvinnor inte haft någon märkbar förändring under 2021 jämfört med hur det såg ut 2020.

Om vi enbart tittar på kategorin utvecklarroller ser vi att antalet kvinnliga utvecklare som rekryterats har ökat markant.

Några förklaringar på detta skulle kunna vara att branschen har större förståelse för vikten av att aktivt jobba med att attrahera kvinnliga utvecklare och på vilket sätt det kan göras.

På Ants arbetar vi dagligen med mångfald och jämställdhetsfrågor, där exempelvis copywriting är ett viktigt verktyg för att vara inkluderande i annonstexter och kontaktmeddelanden.

Tillsättningskanaler

I år ser vi, likt föregående år, att den största andelen tillsättningar sker genom sourcing och att den andelen även har ökat med 5,8%

i år.

För utvecklarroller utgör sourcing hela 81,3% av tillsättningarna, vilket är ett bevis på en konkurrensutsatt marknad.

S I D A 1 1

(13)

FORT-

SÄTTNING

Ytterligare en effekt av att kandidater är eftertraktade tror vi speglas i dataunderlaget för intressefrekvens, som vi ser har minskat både för samtliga tillsättningar och utvecklarroller, med 2- respektive 2,8%.

För fjärde året i rad ser vi att ungefär var fjärde tillsättning sker via annons.

Utmärkande i år är även att annonsering utgör en ännu större andel vid rekrytering av kvinnlig kompetens, där varannan kvinnlig utvecklare idag tillsätts via annons.

Annonsering förblir en fortsatt värdefull kanal att använda i kombination med sourcing. För de som väljer att använda sig av målgruppsriktad annonsering i sociala medier når de dessutom ut till en större mängd personer med relevanta kompetenser, och särskilt till dem som inte aktivt söker jobb, men som ändå är öppna för ett jobbyte om rätt möjlighet dyker upp.

Det här är en viktig del i företagens arbete för att nå och attrahera kandidater, ihop med andra långsiktiga employer branding- strategier och insatser.

Nyckeltal

Våra nyckeltal visar att vi fortsatt behöver lägga mycket tid på att hitta och attrahera kandidater för att gå i mål med en rekrytering. En förändring vi ser är att våra kunder år 2021 i snitt behövde träffa sex kandidater på en första intervju, i jämförelse med året innan där siffran låg på sju

kandidater. Detta kan förklara att antalet timmar per bokad första intervju har ökat till 18 timmar för samtliga tillsättningar och 20 timmar för utvecklarroller, vilket motsvarar en ökning på fyra timmar i respektive kategori jämfört med år 2020.

Att antalet första intervjuer minskat per rekrytering kan också förklaras av att vi är mer träffsäkra i vårt sourcingarbete och att kunder därmed behöver träffa färre kandidater för att hitta rätt kompetens.

Förändringarna i nyckeltalen kan givetvis förklaras av flera olika faktorer, enskilt eller samverkande. Det vi med säkerhet kan säga är att det är en ökad konkurrens om kandidater på marknaden som gör att det fortsatt är utmanande att få in kandidater till en första intervju.

Executive

Rekrytering av executive-roller tenderar att karaktäriseras av bland annat mer omfattande förberedelser, fler stakeholders, mer tidskrävande processer, och komplexa kravprofiler.

Det vi dock ser i sammanställningen av nyckeltalen är att i praktiken är tiden för en rekrytering inte längre än för våra övriga rekryteringar. Det som särskiljer sig är att svars- och intressefrekvens vid sourcing är högre, men också att det inte heller krävs lika mycket tid i aktivt sourcingarbete.

Annonsering utgör en stor andel av tillsättningskanalerna för executive-roller vilket visar på att annonsering blir avgörande för att lyckas med den här typen av rekrytering.

S I D A 1 2

(14)

AVSLUT- NING

Avslutningsvis

Att investera tid i hantverket sourcing är idag en avgörande faktor för att lyckas med

techrekrytering. I kombination med detta krävs också att arbetsgivare kontinuerligt arbetar med sitt employer brand för att attrahera rätt kandidater, samt erbjuder en smidig

rekryteringsprocess och bra kandidatupplevelse från start till slut.

Trots den ökade konkurrensen under året har vi genomfört fler tillsättningar än någonsin åt våra kunder. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla våra kompetenser inom

techrekrytering för att bibehålla vår starka position på marknaden och ser fram emot att fortsatt bidra till att minska kompetensbristen inom IT även under 2022.

S I D A 1 3

References

Related documents

Recidi vism and Static-99R risk assessments in a Sw edish cohort of mentall y disordered se xual offenders | Christian Baudin.

Viktor Sandblom is a medical physicist who conducted his PhD studies at the Department of Radiation Physics at the University

Special Olympics Schoolday i Köping fick ca 150 elever prova på fotboll, bordtennis, floorhockey, innebandy med hjälp av lokala föreningar. Snöskolöpning i Rättvik var

Vid sidan av stöd till våra egna föreningar har vi utgjort en resurs för övriga idrotter i Västmanland.. Vår roll har ofta varit att utgöra rådgivare till deras konsulenter

Vi bevakar och stödjer utvecklingen av gruv- och stålindustrin, och arbetar med att sprida kunskap till medlemmarna kring den framtida och moderna näringens behov, möjligheter

Rekordgenerationen blir den grupp som kommer att definiera den andra frihetstiden2. 60- och 70-talister expanderar första

Angeli Sjöström www.processrum.se.. Att starta eget är väldigt roligt men också väldigt tufft. Att sälj är nyckeln till framgång inser alla egna företagare rätt snabbt. På

Sture Larsson Torbjörn Svensk Dan Axelsson. Ledamot Ledamot

Kvartsfart spänner över 4 terminer där NEK102 läses första terminen, NEK103 terminen efter, NEK104 terminen därefter och NEK105, NEK106 läses paral- lellt sista terminen..

När en sambo fått vetskap om en ansökan om samlevnadens upphörande tillämpas be- stämmelserna om begränsad förfoganderätt i 38 och 39 § i äktenskapslagen (234/1929) på

— — — — — — — — — — — — — — I lagfarts- och inteckningsregistret skall ef- ter anmälan också antecknas uppgifter om utmätning och säkringsåtgärder som hänför

I stället för ben en pinne som slås ner i marken vilket gör det speciellt lämpligt för sluttande ytor där det är svårt att få ett bord med traditionella ben eller fot

• Marketing, Sales, Customer Success, Support, Consulting, Training, Customization, BPO, Finance, HR, Internal IT & Operations.. Visma Software SRL (excl those in Next AB

Vill du nå ingenjörer som arbetar som hård- och mjukvarukonstruktörer, produktions- ingenjörer, testingenjörer, systemutvecklare, tekniska beslutsfattare, inköpare och andra

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna verksamhetsåret samt inkomst- och utgiftsstat och arbetsplan för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret

• Ökat fokus på pressevent för lansering av MQs kollektioner. • Fördjupat samarbete med

Där lyder frasen kort och gott: ”Svenskar äro vi icke mera, ryssar kunna vi icke blifva, – vi måste vara finnar.” 49 Texten beskriver de nationella strävandenas historia

Du får som chef verktyg och modeller för att hitta ditt eget visionära ledarskap för ökad lönsamhet och större effektivitet.. Enligt en undersökning från Harvard Business

[r]

• Kreativt klimat – inte döma varandra, utan samarbeta för att nå resultat. • Visa respekt

This report describes President Biden’s Made in America tax plan, the goal of which is to make American companies and workers more competitive by eliminating incentives to

8) på något annat därmed jämförbart sätt kränker allmän fördel. Ett vattenhushållningsprojekt kräver också tillstånd av miljötillståndsverket om en ändring som avses i

Hence, it is impossible to give a general rule on what strategy to follow (see e.g. However, ANN methods have a number of features that make them