• No results found

Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bergs kommun

B'ierjen tfielte

1 (1)

Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Inledande bestämmelser

1 §. Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsverksamhet enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730).

Avgiftsskyldighet

2 §. Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Taxa

3 §. Årsavgiften (för kontrollbesök var 18 månad) uttas med 2 timmar per år, 2 100 kr/år.

Om det vid tillsyn visat sig att tillsyn behöver utföras oftare än den planerade tillsynen var 18 månad uttas extra tillsynsavgift med 1 050 kr/timme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med

2 gånger ordinarie timavgift.

Årsavgiften avser kalenderår och betalas i förskott.

4 § Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Denna taxa träder i kraft den 2022-01-01.

References

Related documents

Nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för

Enligt 4 § får miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som

Enligt 4 § får miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som

Sollentuna kommuns prövning och tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Antagen av fullmäktige 2019-12-12, § xx,

g) Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap varav 500 kr utgör tillsynsavgift (återbetalas vid avslag).

Ny taxa för Sollentuna kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobakslagen och lagen om handel med

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar

Fullmäktige reviderar "Taxa för Sollentuna kommuns prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel" och fastställer