ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad

Full text

(1)

1 (6)

Skellefteå den 19 februari 2010

OFFICE IT-PARTNER I SKELLEFTEÅ AB

Postadress: Södra Järnvägsgatan 50 I 931 32 Skellefteå Besöksadress: Södra Järnvägsgatan 50, Skellefteå Tel: +46-910-508 00 I Fax: +46-910-508 29 Org nr. 556719-3015

info@officeitpartner.se I www.officestore.se

Office ingår i Officekedjan. En av Sveriges största aktörer för ledande tjänster inom IT med både lokal och central styrka.

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER

INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/

E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES

Senast uppdaterad 2010-02-19

(2)

2 (6)

1 Allmänt

Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av Office IT-partner/Data Ductus Nord/Solid Park Ductus i dessa dokument också kallad Leverantören och reglerar rättigheter och skyldigheter för Leverantören samt mottagaren av tjänst, Kunden.

Till varje tjänst, grupp av tjänster, kan det finns speciella tilläggs- villkor/bestämmelser. Kunden är alltid skyldig att informera sig om så är fallet.

I det fall det tecknas särskilt tilläggsavtal och det i Avtalet eller tillägg till Avtalet finns villkor, bestämmelser, som avviker från allmänna villkor, bestämmelser, skall Avtalets villkor och bestämmelser ha företräde.

Som Avtal eller tillägg till Avtal räknas även överenskommelse i offert, beställning, eller vad som sagts i Prislista utgiven av Leverantören.

Kunden ska vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej Kunden myndig är dennes målsman ansvarig.

Om inte annat särskilt överenskommits utgör dessa allmänna villkor en integrerad del av Avtalet mellan parterna.

1.1 Office IT-Partner i Skellefteå AB – Copyrightuppgift

Copyright © 2010 Office IT-Partner i Skellefteå AB, Södra Järnvägsgatan 50, SE-931 32 SKELLEFTEÅ, Sweden. Med ensamrätt.

1.2 Bolagsdisclamer

Användning av vår webbplats eller tjänst levererad av eller genom Leverantören utgör godkännande av de villkor för användning som vi i detta dokument, eller annat dokument, rörande tjänsten. Vilken som helst av de policyn, anvisningar, text eller annat som publicerats på vår webbplats kan ändras, utan varsel, genom offentligt tillkännagivande av Leverantören.

1.3 Länkar till andra webbplatser

En del av de länkar som står till Ert förfogande på Leverantörens hemsida innebär att Ni lämnar Leverantörens webbplats. Vänligen notera att Leverantören inte har någon som helst kontroll över de webbplatser som står till Ert förfogande via dessa länkar eller över det material som Ni eventuellt finner däri.

Följaktligen ansvarar Leverantören inte för tillhandahållandet av dylika externa webbplatser eller resurser, och gör Er inga som helst föreställningar för dessa webbplatser eller det material som återfinnes däri.

Det faktum att Leverantören har ställt dessa länkar till Ert förfogande utgör inte godkännande eller rekommendation till Er av Leverantören av några som helst av dessa webbplatser eller ansvarsskyldighet för innehåll, reklam, produkter eller annat material av vilket som helst slag på eller tillgängliga via dylika webbplatser eller resurser.

Leverantören påtar sig ingen som helst ansvars- eller skadestånds- skyldighet, direkt eller indirekt, för eventuell skada eller förlust som förorsakats eller påstås ha förorsakats av eller i samband med användning av eller tilltro till innehåll, varor eller tjänster av dylikt slag tillgängliga på eller via dylik webbplats eller resurs.

Därutöver påtar sig Leverantören ingen som helst ansvars- eller skadeståndsskyldighet för vilket som helst innehåll som erhålls av Er. Leverantören ställer dessa länkar till Ert förfogande enbart som en förmån för Er.

1.3.1 Immaterialsrättspolicy beträffande tredje man

Personer som anser att intrång har gjorts i deras immaterialrättsliga rättigheter via tjänst som tillhandahålls av Leverantören, kan kontakta Leverantören, direkt eller via deras auktoriserade ombud, och anhålla om att det material som utgör intrånget skall avlägsnas eller blockeras. Leverantören undersöker dessa klagomål.

Om Leverantören är övertygade om att intrång förekommer, skrider de till tillämpliga åtgärder. Om Ni anser att intrång görs i Era immaterialrättsliga rättigheter, vänligen rikta Era anspråk till support.skelleftea@officeitpartner.se.

1.4 Auktoriserad användning

Vem som helst tillåts härmed granska den information som finns på någon av de webbar som Leverantören publicerat på Internet enbart i informationssökande syfte. Ingen del av den information som finns på dessa webbar kan återdistribueras, kopieras eller reproduceras utan att skriftligt medgivande först erhålls av Leverantören.

1.5 Integritetspolicy

"Personidentifierbar information" är information som kan paras ihop med en persons identitet, såsom användarens adress, personliga intressen, aktiviteter, köpvanor och betydelsefulla relationer. Företag, regeringar och andra organisationer samlar ofta in "personidentifierbar information" för att kunna göra affärer med enskilda individer eller hushåll. Det kan till exempel vara tvingande för ett företag att samla in personidentifierbar information - såsom namn, adress, telefonnummer,

kreditkortsnummer - och en stor mängd övrig information för att kunna fakturera och betjäna personen ifråga.

Leverantören informerar användarna om syftet med den personidentifierbar information som insamlas på deras webbplatser. Leverantören’s syften för insamlande av personuppgifter kan omfatta fakturering, kundbetjäning, nätverksskötsel, kundundersökningar, abonnemang, förmånserbjudanden beträffande närstående tjänster samt övrigt informationsutbyte på webben. Leverantören använder Era personuppgifter enbart på ett rimligt sätt (med hänvisning till syftet, som antingen anges eller är relevant för orsaken till att Ni lämnar information).

Leverantören samlar enbart in information när detta är nödvändigt och samlar enbart in information om den är relevant för våra affärer med Er.

Leverantören behåller Era uppgifter enbart så länge som det antingen krävs enligt lagen eller som uppgifterna har relevans för syftet för vilket de samlats in.

Leverantören uppger inte för eller delar inte personidentifierbar information som samlats in på deras webbplatser med något som helst annat företag eller någon som helst annan organisation (inklusive övriga Leverantören-bolag) utan att medgivande till detta uttryckligen erhållits av den konsument som lämnat informationen (förutom då lagen så kräver eller i enlighet med en regeringsanhållan), om detta inte är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänster eller produkter som Ni begärde när informationen lämnades.

Leverantören vidtar tillämpliga tekniska och säkerhetsmässiga åtgärder för att förhindra ickeauktoriserad eller olaglig åtkomst till, oavsiktlig förlust eller förstörelse av eller skada på Era uppgifter.

Leverantören använder information som erhålls i e-postformat av kunderna och andra personer enbart för syften som rimligen har anknytning till korrespondensen ifråga.

1.6 Inga garantier

INFORMATION TILLHANDAHÅLLES I BEFINTLIG FORM OCH I DEN MÅN DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT RELEVANT LAG UTAN GARANTI AV NÅGOT SOM HELST SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER ANTYDD, INKLUSIVE MEN INTE ENDAST ANTYDDA GARANTIER FÖR ANVÄNDBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST

(3)

3 (6)

ÄNDAMÅL ELLER AVSAKNAD AV INTRÅNG.

UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER SKALL Leverantören ELLER NÅGON SOM HELST AV DERAS FILIALER ELLER DOTTERBOLAG ANSES SKADESTÅND- SKYLDIGA ENLIGT NÅGON SOM HELST TEORI OM SKADESTÅNDSSKYLDIGHET, OBEROENDE AV OM INFORMATION ERHÅLLITS OM RISK FÖR SKADA, BETRÄFFANDE NÅGON SOM HELST SÄRSKILD ELLER INDIREKT SKADA, KOSTNAD ELLER FÖLJDSKADA (INKLUSIVE MEN INTE ENDAST FÖRLORAD DATA ELLER VINST) ELLER SKADA AV NÅGOT SOM HELST ANNAT SLAG, SOM KAN UPPSTÅ SOM ETT RESULTAT AV ELLER I SAMBAND MED UTNYTTJANDE ELLER VERKSTÄLLANDE AV DENNA INFORMATION.

DENNA INFORMATION KAN INNEHÅLLA TEKNISKA ORIKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA

FELAKTIGHETER.

ÄNDRINGAR KAN LÖPANDE GÖRAS I INFORMATIONEN HÄRI.

1.7 Användarpolicy för internet

1.7.1 Leverantören och dess närstående bolag erbjuder företag och konsumenter ett flertal informationstekniska tjänster, såsom tillgång till Internet, olika e-post paket och tjänster, World Wide Web hotell samt andra online och Internet relaterade tjänster.

1.8 Nyttjande

En användare av Leverantörens tjänster får inte utföra eller deltaga i någon av följande aktiviteter genom en tjänst som tillhandahålls av Leverantören:

1.8.1 Anslå meddelanden som innehållsmässigt väsentligen överensstämmer med tio (10) eller fler Usenet eller andra nyhets-grupper, forum, listservrar eller andra liknande grupper eller listor (vardera nedan kallad en

”Lista”);

1.8.2 Medvetet på en Lista anslå artiklar som går utanför ämnet enligt bestämmelserna eller andra ägar- publicerade s.k. FAQ (”vanliga frågor och svar”) eller beskrivning av gruppen eller lista;

1.8.3 Sända obeställd e-post till mer än tjugofem (25) e-post- användare om sådan obeställd e-post skäligen kan förväntas medföra klagomål. Såvida annat ej anges i tillämplig lag skall ”Obeställd e-post” inte omfatta meddelande adresserat till en individ med vilken avsändaren har en tidigare och pågående affärsrelation eller personlig relation, från en ickekommersiell organisation eller ett företag i vilken individen sedan tidigare är medlem i, eller som anslås på en Lista och som i övrigt inte bryter mot denna Policy;

1.8.4 I samband med användning av en tjänst förfalska sådan information om användare som ges till Leverantören eller andra användare av tjänsten;

1.8.5 Inlåta sig i någon av de ovan nämnda aktiviteterna genom att använda sig av en tjänst som tillhandahålls av någon annan men kanalisera sådana aktiviteter genom ett konto hos Leverantören, en vidaresändning eller annorledes genom en tjänst eller genom användandet av ett konto som en brevlåda för svar eller på annat sätt använda tjänster som tillhandahålls av annan i syfte att möjliggöra de förutnämnda aktiviteterna om sådan användning av annan parts tjänst rimligen kan förväntas ha en skadlig inverkanpå en tjänst;

1.8.6 Inlåta sig i någon annan aktivitet som antingen bryter mot lag, hotar ett datorsystems integritet eller bryter mot allmänt accepterade standarder och sedvänjor för Internet användning, innefattande, men inte begränsat till, angripande av andra datorer genom till exempel

”denial of service attacks”, manipulerande av websida, port- och nätverksscanning och olovligt systemintrång.

1.8.7 Leverantören anser att ovan beskrivna handlingssätt utgör missbruk av vår tjänst och av mottagarna till sådan obeställd e-post och/eller sådana anslag, vilka mottagare ofta får stå för kostnaderna. Med beaktande av detta är nämnda handlingssätt förbjudna i Leverantörens villkor för tillhandahållandet av tjänster.

Att inlåta sig i en eller flera av dessa handlingssätt kan medföra att kontot och/eller tillgången till

Leverantörens tjänster sägs upp eller stängs av i enlighet med Kundens avtal med Leverantören.

1.8.8 Denna policy avhandlar endast de typer av nätverks- missbruk som räknats upp särskilt ovan. Leverantörens villkor för tillhanda-hållande av tjänster förbjuder, utöver nämnda handlande, även andra former av missbruk såsom ofredande och anslående av brottligt eller olagligt material och Leverantören kommer att vidta lämpliga åtgärder även vad beträffar sådana handlingar.

1.8.9 Innehållet i denna policy skall inte tolkas som en begränsning av Leverantörens rättigheter i något avseende beträffande de förutnämnda aktiviteterna.

Leverantören förbehåller sig rätten att att vidtaga samtliga de ytterligare åtgärder som Leverantören finner lämpliga beträffande sådana aktiviteter, omfattande utan begränsning rätten att vidtaga åtgärder för att få täckning för de kostnader och utgifter som person åsamkat Leverantören, att avlägsna sådan person från Leverantörens tjänst och att, i de fall där en tjänst avbryts på grund av vad som förut angivits, fakturera uppsägningsavgifter till täckande av Leverantörens kostnader. Leverantören förbehåller sig vidare rätten att vidta samtliga enligt lag eller sedvanerätt tillgängliga åtgärder avseende sådana aktiviteter. Kommentarer, frågor eller förslag:

support.skelleftea@officeit.se.

1.9 Acceptans

1.9. En acceptansperiod om 7 arbetsdagar gäller från den tidpunkt tjänsten har kopplats in. Uppkommer under acceptansperioden störningar eller fel i tjänsten skall Kunden skriftligen eller via e-mail genast anmäla detta till Leverantören . Har anmälan om störning eller fel ej inkommit till Leverantören under acceptansperioden skall tjänsten anses accepterad av Kunden.

1.10 Support, Service, Drift och Underhåll

1.10.1 Support

a) Kunden förbinder sig att kommunicera med Leverantören avseende webbhotelltjänsten enligt anvisade metoder och media.

b) Support per telefon ges under kontorstid Leverantören förbinder sig att ge svar på ställda frågor inom två (2) arbetsdagar.

c) Leverantören ansvarar ej för felavhjälpning kring av Kunden skriven eller tillhandahållen programkod.

1.10.2 Service

a) Leverantörens kundservice har öppet under kontorstid.

b) Leverantören övervakar nätverket 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

(4)

4 (6)

c) Felanmälan kan göras dygnet runt, 365 dagar om året via e-post eller fax. E-post fungerar ofta bästa för båda parter.

1.10.3 Drift

a) I händelse av eventuella driftavbrott eller andra trafik- hindrande fel åtager sig Leverantören att skyndsamt efter felanmälan påbörja åtgärder för att avhjälpa felet.

b) Leverantörens ansvar vid driftavbrott och trafik- hindrande fel gäller inte när felet kan hänföras till Kunden eller annat som ligger utanför Leverantören kontroll.

c) Kan felet hänföras till Kunden förbehåller sig Leverantören rätten att debitera Kunden en skälig avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt gällande taxa.

d) För de fall väsentligt driftavbrott eller annat väsentligt trafikhindrande fel inträffar för vilket Leverantören ansvarar, skall Kunden anmäla felet till Leverantören.

Kunden har i sådant fall rätt till skäligt prisavdrag för tjänsten.

e) Om inget annat överenskommits skall prisavdraget beräknas på månadsavgiften, varvid ett belopp om tre (3) procent av månadsavgiften skall utgå för varje påbörjad dag som felet består.

1.10.4 Underhåll

a) Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll. Planerat underhåll skall i möjligaste mån aviseras sju (7) arbetsdagar i förväg. Vid planerat underhåll som kan komma att omfatta mer än 8 timmar, ”omfattande fel”, ska Leverantören avisera Kunden innan åtgärd vidtas.

Definitioner:

a) "Omfattande fel" - Med Omfattande fel avses ett fel som innebär omfattande störningar, av central funktionalitet eller tjänstens tillgänglighet.

b) "Begränsande fel" - Med Begränsade fel avses ett fel som inte innebär omfattande påverkan på tjänstens användbarhet.

c) "Planerat underhåll" - Med Planerat underhåll avses sådana åtgärder som måste vidtas, till exempel uppgraderingar, säkerhetsarbeten, vilket kan medföra att tjänstens tillgänglighet påverkas.

d) "Kontorstid" – Enligt bilaga märkt ”Definition av kontorstider”.

1.11 Kvalitetsparametrar och reduceringsavgift

Då Leverantören sköter DNS:en för ett domännamn och konto eftersträvar Leverantören en tillgänglighet till Internet på 99 %.

Undantag för ASP komponenters funktionalitet.

1.11.1 Kundens åtaganden Kunden åtar sig följande:

a) att anmäla fel till kundservice och därvid uppge kundnummer, kundnamn, kontaktperson samt uppgift om hur och vid vilken tidpunkt felet uppstod, vilken tjänst som är berörd, typ av utrustning/applikation som används och en detaljerad felbeskrivning,

b) bistå med assistans och samarbete till Leverantören tekniska personal vid utförd felavhjälpning, fjärrledes eller på plats (kan vid vissa tillfällen ske utanför kontorstid),

c) att begära reducering av månadsavgiften inom fem (5) arbetsdagar efter att tjänsten åter är tillgänglig, d) anmäla driftavbrott under aktuell kalendermånad, samt e) att förse Leverantören med riktig och aktuell kontakt-

information.

1.11.2 Begränsningar i Leverantörens åtagande

I följande fall är Leverantörens åtagande begränsat:

a) felavhjälpning avseende Kundens egen kommunikations-utrustning.

b) driftavbrott som sker under perioder för planerat underhåll. Planerat underhåll skall i möjligaste mån genomföras under torsdag 18.00—00.00. Vid omfattande åtgärder skall Leverantören avisera Kunden innan åtgärd vidtas.

c) Vid felaktig felanmälan, handling eller försummelse åsamkad av Kund kan det tillkomma kostnader för Kunden för eventuella utlägg som Leverantören ådragit sig på grund av redan påbörjade åtgärder, såsom material- och resekostnader.

d) Inringningsaccesser och accesser från Internet omfattas inte av tillgänglighets- och vitesgarantier - oavsett om utrustningen levererats av Leverantören eller ej.

1.12 Avgifter och betalning

1.12.1 Avgifter utgår enligt Leverantören s vid varje tid gällande prislista för tjänsten om inte annat särskilt avtalats. Avgifter för tjänsten kan bestå av rörliga avgifter, fasta avgifter samt engångsavgifter. Samtliga avgifter är exklusive mervärdesskatt.

1.12.2 Kunden medger Leverantören rätt att debitera avgifter från den tidpunkt då tjänsten är driftsfärdig eller från det tidigare datum då Kunden börjat utnyttja tjänsten.

1.12.3 Avgifter för tjänster utgår i form av förskottsbetalning via faktura. Normalt sker en 1:a fakturering med upparbetade avgifter samt anslutnings-/startavgifter.

Konsulttimmar debiteras löpande. Betalningsvillkor är 30 dagar netto om inget annat avtalas.

1.12.4 Leverantören äger vida alla tidpunkter rätt höja avgiften, om inte annat särskilt överenskommits.

Avgiftshöjning skall på lämpligt sätt aviseras senast en månad i förväg.

1.12.5 Leverantören har rätt att med omedelbar verkan höja avgift om höjningen är direkt hänförlig till förändring av valutakurs, skatt, laglig skyldighet eller annan liknande omständighet utanför Leverantörens kontroll och som påverkar LeverantörenS kostnad för avtalad tjänst.

1.12.6 Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening, driftavbrott eller annan omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från skyldighet att erlägga avgifter enligt ingånget avtal.

1.12.7 Återbetalning av erlagd avgift görs endast i de fall då uppsägningen grundas på större förändringar i avtal eller allvarliga driftsstörningar för vilka Leverantören ansvarar. Vid driftstörningar återbetalas avgift motsvarande störningens varaktighet och vid förändringar i abonnemangsvillkoren återbetalas det hela resterande beloppet. Det belopp som skall åter- betalas grundar sig på abonnemangets längd och kostnad.

1.12.8 Samtalskostnader från Kundens teleoperatör för uppkoppling till Leverantören tillkommer och ligger utom Leverantörens kontroll.

1.12.9 Överstiger KundenS skuld gällande kreditbelopp, har Leverantören rätt att mellan ordinarie fakturerings- tillfällen, omgående begära betalning av över-skjutande

(5)

5 (6)

belopp. Kundens anslutningen till tjänsten kan komma att stängas av i avvaktan på sådan betalning.

1.12.10 Kunden skall snarast meddela Leverantören om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom 10 dagar efter fakturadatum förlorar Kunden rätten att göra invändning mot fakturan. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Leverantören medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.

1.12.11 Vid försenad betalning kommer betalningspåminnelse eller varning att skickas via e-post eller vanligt brev.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,75%

per månad från förfallodag till dess betalning sker. I förekommande fall har Leverantören rätt att skicka ärendet vidare till inkassobolag, förutom lagstadgad inkassoavgift utgår då också en kravavgift om 500 kr.

Vidare äger Leverantören rätt att tills vidare stänga av tjänsten till dess full betalning erlagts. Öppnandet av tjänsten kan tidigast göras när Leverantören fått en bekräftelse om att kravet är fullbetalt.

1.12.12 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

1.12.13 Kunden skall skriftligen informera Leverantören om ändringar i faktureringsadressen.

1.13 Immateriella tillgångar

1.13.1 Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, arbetsmanualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Leverantören är och förblir Leverantören s eller dess licensgivares egendom.

1.13.2 Kunden erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för Kunden i samband med Kundens användning av tjänsten. Kunden får ej kopiera mjukvaran.

1.14 Ansvarsbegränsning

1.14.1 Leverantören utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Leverantörens servrar.

Leverantören är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar,

ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande

omständigheter eller händelser. Leverantören är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på Leverantören s datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Leverantören ansvarar ej för eventuellt kränkande information som finns på Leverantörens servrar. Leverantören kan inte i något fall hållas skadeståndsskyldig fel i produkt, egen utvecklad eller 3:e parts produkt, som nyttjats i leveransen.

1.15 Hävningsgrunder

1.15.1 Kunden äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal om Leverantören bryter mot någon av i detta avtal nämnda garantier eller förbindelser vid upprepade tillfällen och trots skriftligt påpekande från Kunden.

1.15.2 Leverantören äger rätt att säga upp detta avtal utan orsak med tre (3) månaders varsel.

1.15.3 Leverantören äger rätt att säga upp detta avtal om

fullständig betalning ej erhållits inom tio (10) dagar efter betalningspåminnelse.

1.15.4 Leverantören äger rätt att efter obesvarad varning med omedelbar verkan säga upp detta avtal och stänga av utnyttjade tjänster om Kunden bryter mot någon av i detta avtal nämnda förbindelser.

1.15.5 Leverantören äger rätt att stänga av webbhotelltjänsten och/eller säga upp tjänsten och/eller flytta Kunden till tjänsten serverhotell om trafikmängden till och från webbplatsen överskrider 15 Gbyte under en månad, eller om Kunden visar upp en felaktig hantering av tjänsten såsom felaktig användning av script som på ett allvarligt sätt påverkar andra kunders prestanda och/eller tjänster. Information avseende varslad uppsägning eller

anmodan om flytt lämnas skriftligen med 30 dagars varsel.

1.15.6 Har inte avtalet sagts upp senast en (1) månad före utgången av den inledande avtalsperioden, förlängs avtalet med tolv (12) månader åt gången med samma uppsägningstid. Uppsägningen skall för att vara giltig ske skriftligen, på brev, fax eller e-post. I uppsägningen ska det anges klart och tydligt vad som ska avslutas och kund ska bifoga användarnamn och lösenord.

1.15.7 Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och har han ej vidtagit rättelse senast 30 dagar efter det att han erhöll skriftlig anmaning härom från den andra parten, har den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet.

1.15.8 Part har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

1.15.9 Leverantören har även rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan, om Kunden ansluter utrustning eller underlåter att koppla från utrustning i strid med Avtalets villkor samt rättelse ej vidtas omgående efter mottagande av skriftlig anmaning.

1.16 Avtalets upphörande

1.16.1 Upphör Avtalet att gälla upphör också Kundens rätt att använda tjänsten och får Leverantören omedelbart återhämta eventuell utrustning som Leverantören installerat eller som på annat sätt tillhör Leverantören.

Hindrar Kunden Leverantören från att återhämta utrustningen är Kunden fortsatt betalningsansvarig i enlighet med Avtalets bestämmelser.

1.16.2 Sägs avtalet upp är Kunden skyldig att avinstallera eventuell av Leverantören tillhandahållen mjukvara i samband med tjänsten.

1.17 Force majeure

1.17.1 LeverantörenS skadeståndsskyldighet är i varje enskilt fall begränsad till det belopp Kunden erlagt för tjänsten.

1.17.2 Part är befriat från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bl.a. anses arbetskonflikt, krig, orolighet, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighets- bestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i externa telefonförbindelser, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

(6)

6 (6)

1.17.3 Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre månader på grund av omständlighet enligt ovan, har part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet i vad avser berörd tjänst.

1.18 Överlåtelse avtal

1.18.1 Avtalet och i detta ingående rättigheter och

skyldigheter, förutom rättigheten att mottaga betalning, får part överlåta endast efter föregående skriftliga samtycke från den andra parten. Leverantören får dock alltid överlåta Avtalet i samband med fusion eller omstrukturering av

Leverantören . Vidare får parterna efter föregående skriftliga meddelande överlåta avtalet till ett bolag som part kontrollerar, eller till bolag som kontrollerar part eller till bolag som tillsammans med sådant tidigare nämnt bolag kontrollerar part, förutsatt att överlåtande part är fortsatt ansvarigt för skyldigheterna i Avtalet.

1.19 Sekretess

1.19.1 Parterna förbinder sig att inte för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är att betrakta som den andra partens affärs- hemlighet eller som på annat sätt är konfidentiell.

Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för

utomstående av medarbetare till Leverantören.

1.19.2 Leverantören äger dock lämna ut namn, adressuppgift och telefonnummer i syfte att tillhandahålla katalog eller motsvarande om KUND inte särskilt begärt att uppgifterna skall skyddas.

1.20 Ändring av villkor

1.20.1 Dessa allmänna villkor gäller tills vidare om annat inte avtalats. Villkorsändring aviseras normalt skriftligen, eller via e-post/webb, med minst tre (3) månaders varsel.

1.20.2 Om ändring enligt ovan är till nackdel för Kunden, har han rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan från det att ändringen inträffade. Sådan uppsägning kan ske senast vid sistnämnda datum.

1.21 Avtalsperiod

1.21.1 Inledande avtalsperiod är normalt 36 månader om inte annat avtalas.

1.21.2 Avtalsperioden påbörjas den dag tjänsten gjorts tillgänglig för Kunden. Avtalet gäller därefter under den inledande avtalsperioden räknat fr o m tjänstens driftsättning.

1.21.3 Har inte Avtalet sagts upp senast tre månader före utgången av den inledande avtalsperioden, förlängs Avtalet med 12 månader åt gången, med samma uppsägningstid. Uppsägningen skall för att vara giltig ske skriftligen, på brev, fax eller e-post, i uppsägningen ska det anges klart och tydligt vad som ska avslutas och KUND ska bifoga användarnamn och lösenord.

1.22 Tvist

1.22.1 På Avtalet skall tillämpas svensk lag.

1.22.2 Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållande

skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna.

1.22.3 Kan parterna ej genom förhandlingar lösa tvisten skall tvisten slutligt avgöras genom skiljedom, förenklat förfarande, enligt den vid var tid gällande svenska lagen om skiljeförfarande. Sådant förfarande skall

genomföras i Skellefteå.

1.22.4 Utan hinder av ovanstående får Leverantören föra talan inför allmän domstol eller kronofogdemyndighet när talan rör obetalda fordringar för tillhandahållen tjänst.

1.22.5 Utan hinder av ovanstående får Kunden hänskjuta tvistefråga som rör tillämpning av telelagen eller av föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av telelagen till Post- och telestyrelsen för yttrande/medling.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :