Delårsrapport Januari mars 2014

Full text

(1)

Delårsrapport

Januari–mars 2014

Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO

22 maj 2014

(2)

Agenda

Rapporten i korthet

Finansiell utveckling

Framåtblick 2014

(3)

Rapporten i korthet

(4)

Inledande kommentarer

Q1-2014

Rörelseresultatet fördubblat till 20 (10) MSEK Nettoomsättning 996 (1 062) MSEK

Rörelsemarginal 2,0 (0,9) procent Ny organisationsstruktur från 1 juni

Investerar ytterligare i koncernens infrastruktur och IT-system

(5)

Sverige och Norge

Sverige

Viss optimism på marknaden Nettoomsättning 749 (790) MSEK Rörelsemarginal: 2,7 (2,8) procent Lägre efterfrågan några större kunder Omsättningen inom Omställning

minskade och påverkade rörelse- resultatet negativt

Norge

Fortsatt låg aktivitet på marknaden Nettoomsättning 208 (242) MSEK Rörelsemarginal: 3,4 (1,2) procent

Rekrytering och specialistbolagen bidrog

till det förbättrade rörelseresultatet

(6)

Finland och Danmark

Finland

Nettoomsättning 32 (24) MSEK Rörelsemarginal: 3,1 (0,0) procent Effekt från Aviation-etablering

Danmark

Nettoomsättning 7 (6) MSEK

Rörelsemarginal: 0,0 (0,0) procent

Kompetensområdet Kontor/Kundservice

ökade medan Aviation minskade

(7)

Marknaden

(8)

Inköpschefsindex

30 35 40 45 50 55 60 65 70

Inköpschefsindex, säsongsrensat Inköpschefsindex, icke säsongsrensat

Källa: Swedbank Inköpschefsindex

(9)

Arbetsförmedlingens varselstatistik

2009-2014

17049 15986

13019

4412 5370

7634

4746 6757

4644 4641 3751

3070 3364 2968

1865 4607 4811

3144 2967 2609

3463 2922

2646 5666

6463 6644

4974 5025 5175 4227

7329 10260

9868

5695 6745 6570

5512 4457

2896 4873

5718

3336 5210

3652 4227

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

20 09 0 1 20 09 0 3 20 09 0 5 20 09 0 7 20 09 0 9 20 09 1 1 20 10 0 1 2 0 1 0 0 3 20 10 0 5 20 10 0 7 20 10 0 9 20 10 1 1 20 11 0 1 20 11 0 3 20 11 0 5 20 11 0 7 20 11 0 9 20 11 1 1 20 12 0 1 20 12 0 3 20 12 0 5 20 12 0 7 20 12 0 9 20 12 1 1 20 13 0 1 2 0 1 3 0 3 20 13 0 5 20 13 0 7 20 13 0 9 20 13 1 1 20 14 0 1 20 14 0 3

Antal berörda personer

Källa: Arbetsförmedlingen

(10)

Bemanningsbranschens omsättning

2004-2013

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MSEK/kvartal

2013

Källa: Bemanningsföretagen

(11)

Marknadsandelar

2009-2013

Källa: Bemanningsföretagen

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Manpower Proffice Adecco Lernia Academic Work

(12)

Ljusare tider för den svenska branschen?

100

75

50

25

0

-25

-50

-75

-100

Nettotal

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Efterfrågan, utfall

Efterfrågan, förväntningar

Volym på inneliggande uppdrag (nulägesbedömning)

Källa: Bemanningsföretagen, Bemanningsbarometern Q2 2014

(13)

Utfakturerade timmar, branschen

2010-2014 (procentuell förändring)

Källa: NHO Service

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Q1 2010

Q2 2010

Q3 2010

Q4 2010

Q1 2011

Q2 2011

Q3 2011

Q4 2011

Q1 2012

Q2 2012

Q3 2012

Q4 2012

Q1 2013

Q2 2013

Q3 2013

Q4 2013

Q1

2014

(14)

Finansiell utveckling

Benno Eliasson, CFO

(15)

Resultaträkning

MSEK 2014 2013 2013

Nettoomsättning 996 1 062 4 318

Övriga rörelseintäkter 0 - 5

Rörelsens kostnader

Personalkostnader -813 -909 -3 647

Övriga rörelsekostnader -160 -140 -538

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -3 -3 -13

Rörelseresultat 20 10 125

Resultat efter finansiella poster 17 16 135

Skatt -4 -3 -31

Periodens resultat 13 13 104

Första kvartalet Helåret

(16)

Nettoomsättning och rörelsemarginal

-2 0 2 4 6

600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400

Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014

Nettoomsättning Rörelsemarginal

MSEK Procent

(17)

Länder

Första kvartalet Helåret

MSEK 2014 2013 Förändring

kvartalet

2013

Nettoomsättning

Sverige 749 790 -5 % 3 162

Norge 208 242 -14 % 998

Finland 32 24 33 % 118

Danmark 7 6 17 % 40

Totalt 996 1 062 - 6 % 4 318

Rörelseresultat

Sverige 20 22 -9 % 123

Norge 7 3 133 % 35

Finland 1 0 - 3

Danmark 0 0 - 5

Koncerngemensamt -8 -15 - -41

Totalt 20 10 100 % 125

Rörelsemarginal, procent

Sverige 2,7 2,8 - 3,9

Norge 3,4 1,2 - 3,5

Finland 3,1 0,0 - 2,5

Danmark 0,0 0,0 - 12,5

(18)

Verksamhetsområden

MSEK 2014 2013 Förändring

kvartalet

2013

Nettoomsättning

Personaluthyrning 938 989 -5 % 4 063

Rekrytering 43 45 -4 % 168

Omställning 15 28 -46 % 87

Totalt 996 1 062 -6 % 4 318

Första kvartalet Helåret

(19)

Personaluthyrning

Fördelning per kompetensområde

MSEK 2014 2013 Förändring

kvartalet

2013

Nettoomsättning

Industri/Logistik 303 326 -7 % 1 454

Kontor/Kundservice 249 299 -17 % 1 105

IT/Teknik 110 120 -8 % 443

Ekonomi 88 85 4 % 329

Vård 85 78 9 % 346

Aviation 67 48 40 % 245

Life Science 36 33 9 % 141

Totalt 938 989 - 5 % 4 063

Första kvartalet Helåret

(20)

Balansräkning

31 mar

MSEK 2014 2013 2013

Tillgångar

Immateriella tillgångar 624 624 622

Materiella anläggningstillgångar 9 12 10

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1 1

Långfristiga fordringar 1 1 1

Uppskjutna skattefordringar 12 16 11

Kortfristiga fordringar 899 947 877

Likvida medel 31 53 42

Summa tillgångar 1 577 1 654 1 564

Eget kapital och skulder

Eget kapital 589 508 571

Uppskjutna skatteskulder 42 38 43

Räntebärande långfristiga skulder 25 83 25

Räntebärande kortfristiga skulder 27 121 36

Icke räntebärande kortfristiga skulder 894 904 889

Summa eget kapital och skulder 1 577 1 654 1 564

Ställda säkerheter 296 447 317

Eventualförpliktelser - - -

31 dec 31 mar

(21)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

MSEK

Q 2 20 12 Q 3 20 12 Q 4 20 12 Q 1 20 13 Q 2 20 13 Q 3 20 13 Q 4 20 13 Q 1 20 14

(22)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

17

-1 3

-15

-6

0

-10 0 10 20 30 40 50

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte

ingår i kassaflödet

Betald/återbetald skatt

Förändring av rörelsefordringar

Förändring av rörelseskulder

SUMMA

MSEK

(23)

Framåtblick 2014

(24)

Omsättningsfördelning, personaluthyrning

2009-2014

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Ekonomi, IT, Vård, Life Science, Aviation Kontor/Kundservice, Industri/Logistik, Övrigt*

*T.o.m. Q4-2011

(25)

CCD

Nuvarande organisation

Proffice Administration

& Customer Solutions SE

Dfind Finance SE/NO

Proffice Aviation

SE/NO/DK/FI Komet

Proffice I/L SE Proffice Norge Distrikt Proffice Sverige Proffice Norge Storby

Proffice Care

SE/NO/DK Dfind IT SE/NO

Antenn Proffice Life Science SE

Proffice Danmark

Finland

HRD CFO

CIO Commercial dir.

Business Units

supportfunktioner CEO

Nordic Sales

Legal

Proffice Link

(26)

Ny organisation fr.o.m. 1/6

Proffice I/L Sverige Proffice Sverige Dfind Nordic

Proffice Care Antenn

CEO Supportfunktioner

CFO

HR Commercial dir.

Communication

IT Legal

Proffice Link Proffice

Nordic Group Sales

*Proffice Norge, Proffice Finland, Proffice Danmark och Proffice Aviation samlas under Proffice Nordic

(27)

Proffice

Proffice Industrial & Logistics

Proffice Care Proffice Aviation

Dfind IT

Dfind Finance Dfind Executive

Dfind Science & Engineering

Uppdaterad varumärkesstruktur

(28)

Tidplan och kostnader

Ny organisation 1 juni

Organisationsförändringen följer lagd plan

Engångskostnad: 10-15 MSEK

Påverkar resultatet för Q2 och Q3 2014

Årliga besparingar från 2015: 5-10 MSEK

(29)

Dfind Science & Engineering

Huvudstrategi: produktledarskap genom specialisering Nya tjänster

Nya marknader

(30)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :