• No results found

0 0 0 0 0 0 0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "0 0 0 0 0 0 0"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nazev prace: Srovnani stalobarevnosti ekologickych barviv textilii Jmeno a prijmeni studentky: Bc. Ivana Halamova

Osobni cislo studentky: T 11000 177

Ve svoji diplomove praci se Ivana Halamova venuje moznostem aplikace prirodnich barviv na bavlnu a hleda moznosti jejich praktickeho uplatneni s vyuzitim soucasnych technologickych postupu. K tomuto cHi zpracovala v teoreticke casti resersi, zamerenou na zdroje pfirodnich barviv, jejich dostupnost, specifika a moznosti aplikaci na pfirodni materialy. Jsou zde uvedeny konkretni botanicke druhy rostlin a popis zpusobu jejich zpracovani, cerpajici predevsim z historickych prarnenu. Jedna se 0ucelene zpracovanou cast, ktera sarna 0sobe nabizi poWed na historicke zdroje barviv a pOuZivane technologie. pfipadnym zajemclim 0 tyto technologie barveni muze nabidnout tato cast prace zajimavy informacni zdroj.

Za zakladni nevyhodu prirodnich barviv byva povazovana jejich nizka stalobarevnost. Tento problem je vseobecne znam a pro moderni aplikace je silne omezujicim faktorem, ktery brani sirsimu rozslfeni jejich aplikaci. Nezanedbatelna muze byt i cena prirodniho barviva sarnotneho, jelikoz chemicka vYroba barviv je obvykle levnejsi. Oba tyto problemy se pokusila studentka resit v

experimentalni casti svoji prace.

Experimentalni cast se zameruje na hledani vhodnych barviv, ktera by byla dostupna a jejichZ stalobarevnost a zdravotni nezavadnost by vyhovovaly dnesnim obvyklym standardlim. Obarvene vyrobky by mely jednak zaujmout spotrebitele diky pouzite technologii barveni, ale zaroveii by me!

vYrobek dosahovat alespoii obvykle stalobarevnosti "sez6nniho zbozi".

Studentka proto naplanovala a provedla radu experimentu, ve ktery srovnava barveni za atmosferickeho tlaku a barveni v tlakovem apar<itu.U tlakoveho barveni pak navic pouzila i moridla tak, aby bylo ziskano co nejvice variant. Vysledky jsou nazorne srovnany jak z hlediska dosazenych odstinu, tak z hlediska vYslednych stalobarevnosti. Jedna se 0 velmi zajimave experimenty, ktere z meho Wediska mohou byt vyuzity i v ramci konzervovani a restaurovani historickych textilnich vYrobku. Ziskane vYsledky totiz mohou pomoci vytipovat rizikove exponaty a pouzivana barviva a umozni tak, mimo j ine, lepsi ochranu kulturniho dedictvi.

Bylo provedeno vysoce nadprlimerne mnozstvi experimentu a zkousek, ktere svedci 0 zajmu studentky 0 tuto problematiku a 0 jejim aktivnim pfistupu k resene tematice. Celkem bylo provereno 13 druhu barviv. V prakticke casti je v potrebnem rozsahu rovnez uvedena metodika postupu barveni a provedenych zkousek, pouzirych k vyhodnoceni dosazenych vlastnosti.

Hodnocena byla stalobarevnost na svetle, v potu, v prani a v oteru. Tento vYber zkousek by mel

(2)

poIayt zakladni chovam vYrobku u spotfebitele v pfipade, ze by si vYrobek obarveny nekterym z testovanych barviv zakoupil. Doplnena byla i stalobarevnost vybarveni pusobenim potu aslin, kteraje vyzadovana Vyhlaskou 84/2001 Sb. pro vYrobky urcene pro deti do 3 let.

Vysledky stalobarevnosti jsou doplneny 0 zkousky zdravotni nezavadnosti, ktere jsou rovnez pro prakticke aplikace nezbytne.

Vsechny zkousky provedla studentka podle pfislusnych technickych norem v laboratofi Textilniho zkusebniho ustavu, v Brne.

V zaveru prace jsou shrnuty nejlepsi dosaZene vYsledky a barviva, jejichZ komercni aplikace by byla prakticky mozna. DosaZene stalobarevnosti sice nedosahuji excelentnich hodnot, ale jsou z hlediska stalobarevnosti vybarveni akceptovatelne a odpovidaji hodnotam stalobarevnosti bezne se vyskytujicim u prodavaneho zbozi.

Prace je dobfe clenena, obsahuje jen drobne chyby nepfesnosti a pfeklepy obvykle pro praci takoveho rozsahu. Osobne bych doporuCiI pouzivat v textu mensi pocet kfizovYch odkazu - dohledatelnost informace je casto logicka a vypl,Yva z logiky cleneni textu. Neni proto tfeba se odvolavat napf. na cislo tabulky, ktera bezprostfedne pfedchazi nebo nasleduje.

Formou zpracovani prace, jejim cleneni a formatovanim textu prokazala studentka vysokou Uroven prace s textovYm editorem (kez by takovYch studenm bylo vic).

Zaverem lze konstatovat, ze studentka dIe meho nazoru splnila eil a zadani a zpracovana diplomova prace ma pozadovanou odbornou Uroven. Prace splnuje pozadavky na udeleni inZenyrskeho titulu. Praci doporucuji k obhajobe.

Dotazy:

1) Ve svoji praci pracujete s malym mnozstvim barveneho materialu i barviva. Zkousela jste aplikaci nektereho z barviv i na hotovy textiini vYrobek? Jaka by byia egalita vybarveni?

2) Ze zaveru prace vyplyvaji dobre moznosti aplikace pfirodnich barviv. Jak si vysvetlujete soucasny maly zajem vYrobcu 0barveni pfirodnimi barvivy?

Oponent: Ing. Petr N asadil V Brne 26. 12.2013

References

Related documents

Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller

Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige och kommer således inte att erbjudas

Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som

Härmed tecknar jag/vi, genom samtidig kontant betalning, det antal aktier i Aptahem AB (publ) som anges nedan enligt villkoren för teckningsoptionen.. Antal

Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instru- ment enligt de

• Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår

 Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigar Sedermera Fondkommission att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som

Teckning sker i enlighet med villkoren i memorandumet utgivet i mars 2012 av styrelsen för Gullberg &amp; Jansson AB (publ).. Vid en bedöm- ning av bolagets framtida utveckling är