• No results found

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00"

Copied!
22
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Sekreterare ...

Åsa Lindgren

Ordförande ... ……….

Lena Gerby (M) Underskrifter

Justerande ... ……….

Hanna Svensson (S)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- o utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-03-10 Datum för anslags

uppsättande 2015-03-18 Datum för anslags

nedtagande 2015-04-10

Förvaringsplats för

protokollet Kommunkansliet

...

Underskrift

Åsa Lindgren

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Beslutande ledamöter Lena Gerby (M), ordförande

Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed (M) Britt Hellstadius (M)

Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Ove Wallin (C)

Hanna Svensson (S), 2:e vice ordförande Linda Spolén (S), §§12-19

Ulrika Sandin (MP)

Magnus Danielsson (M) ersätter Marzena Waligorska (M) Marcus Micski (KD) ersätter Annika Wibeck (KD)

Johan Hammarström (S), §§20-24 ersätter Linda Spolén (S) Anne Richloow (Ö) ersätter Anders Gustafsson (Ö)

Ej tjänstgörande ersättare Michael Tranell (M) Andreas Sanneving (FP) Jimmy Sjölund (C) Ulla Melin (MP)

Johan Hammarström (S), §§ 12-19 Övriga närvarande Anders Anagrius, Chef nämndkontor

Eva Darselius, Förskolansvarig

Anna-Maria Svensson, Utvecklingsledare §§ 12-14 Johanna Stjernlöf, Utvecklingsledare

Gun Lindh, Controller §§ 12-15

1

(2)

Justeringens plats och tid Kommunkansliet , 2015-03-17 16:00 Protokollet omfattar §12-24

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§12 Rapport Våga Visa Sånga Barnträdgård

§13 Upphandling av vuxenutbildningen i Ekerö kommun

§14 Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014

§15 Barn och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2014

§16 Läsårsdata för 2015/16, 2016/17 och 2017/18

§17 Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskolan

§18 Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i fritidshemmet.

§19 Åtgärder med anledning av Skolsinspektionens tillsyn av Klöverskolan

§20 Information om den fortsatta utveckling inom den särskilda undervisningsgruppen Klövern

§21 Långsiktig skolutbyggnad

§22 Rapportering till huvudmannen om anmälan om kränkande behandling eller trakasserier, 10 mars 2015

§23 Ordförande informerar

§24 Nämndkontoret informerar

3

(4)

Rapport Våga Visa Sånga Barnträdgård (BUN15/47) Sammanfattning

Information om verksamheten på Sånga Barnträdgård samt redovisning av Våga Visarapport.

Förskolechef Titti Lindqvist och förskollärare Petra Kahm beskriver den handlingsplan de arbetat fram efter Våga Visaobservationerna ägt rum.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

Rapport Våga Visa Sånga Barnträdgård

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

Upphandling av vuxenutbildningen i Ekerö kommun (BUN14/117) Sammanfattning

Upphandlare och rektor Vuxenutbildningen informerar om den pågående upphandlingen av vuxenutbildning. Utvärdering av anbud pågår. Beslut beräknas tas på nämndens extra sammanträde den 24 april.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

5

(6)

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 (BUN15/23)

Sammanfattning

Statistiken i denna redovisning visar att resultaten för elever i grundskolor i Ekerö fortsätter att vara god. Statistiken visar också att resultaten fortsätter att förbättras.

Liksom tidigare år ökar resultaten när det gäller den fonologiska screeningen i förskoleklass mellan mätningen i september och i maj. Jämförelser med tidigare år visar att andelen elever i behov av fortsatta språklekar minskat sedan 2012.

Andelen elever som når kravnivån i nationella prov i årskurs 3 i svenska varierar mellan 86,6 och 99,3 procent och andelen elever som når kravnivån i nationella prov i årskurs 3 i

matematik varierar mellan 79,1 och 97,2 procent. Det är inte helt enkelt att tolka förändringar över tid, då provens utformning varierar mellan åren. Skolverkets statistik saknar samlade mått för årskurs 3, viket gör att resultaten är svåra att analysera och tolka på en aggregerad nivå. Det är dock viktigt att de skolor där andelen som nått kravnivån är låg analyserar sina resultat. Att ca 14 procent har problem med att skriva berättande text och ca 20 procent med mätning längd/proportionella samband bör ses som en signal.

Liksom tidigare finns det skillnader mellan flickor och pojkars resultat i nationella prov i årskurs 6 och 9. Skillnaderna behöver fortsätta följas och analyseras över tid.

Läsåret 2012/13 infördes betyg i årskurs 6. De två ämnen där elever i Ekerö får högst

genomsnittligt betyg är samhällsorienterande ämnen och engelska, medan resultatet är lägst i fysik, teknik och biologi. Jämfört med riket ligger Ekerös betygsgenomsnitt ca en

betygspoäng över i flertalet ämnen.

Det sammantagna meritvärdet i årskurs 9, vårterminen 2014, för elever i Ekerös skolor är 232,6. Det är en ökning jämfört med föregående år. De flesta elever fick samma slutbetyg som de fick i det nationella provet i årskurs 9. Andelen elever som fick högre slutbetyg än provbetyg var högre i Ekerö än i riket när det gäller engelska och svenska, medan i matematik fick eleverna i genomsnitt lägre slutbetyg än provbetyg.

Andelen elever i årskurs 9 som blev behöriga till gymnasieskolan har ökat jämfört med föregående år. Ökningen gäller alla gymnasieprogram utom med inriktning NO/teknik, där syns en liten minskning.

När det gäller elever som är folkbokförda i Ekerö kommun noteras en ökning av andelen som fullföljer gymnasieutbildning inom tre år.

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut

Barn och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

§3 Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola läsåret 2013/2014

Tjänsteutlåtande Barn och Utbildningsnämnden beviljar ansökan från Sanduddens skola.

PM Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014

7

(8)

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2014 (BUN15/4) Sammanfattning

Nämndens verksamhet bedrivs utifrån den av kommunfullmäktige antagna budgeten. För det gångna verksamhetsåret redovisas ett överskott på 10 543 tkr. Överskottet utgör 1,5 procent av nämndens totala nettoomslutning på 690 837 tkr.

Nämndens verksamhetsområde påverkas i allt väsentligt av befolkningsutvecklingen. Sker förändringar märks de snabbt i antalet barn/elever i de olika verksamheterna och därmed i de intäkter och kostnader som nämnden har. I bilaga 1 redovisas årets utfall i förhållande till budget och i bilaga 2 redovisas verksamhetsstatistik och nyckeltal.

Avvikelsen (+ 10 543 tkr) i förhållande till budget utgörs främst av följande:

1. Inom förskola har förändringar i utbetalningsrutiner till enheterna samt lägre kostnader för tilläggbelopp har gett ett positivt resultat. (+1 292 tkr)

2. Pedagogisk omsorg visar också ett positivt resultat (2 168 tkr). Lägre efterfrågan på platser förklarar överskottet.

3. Förskoleklass och grundskola totalt fler elever (snitt 21) än i budget samt ökat behov av tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd. (-5 969 tkr)

4. Totalt något färre elever i behov av särskilt stöd i grundsärskolan. (+2 040 tkr)

5. Totalt färre elever i gymnasiet, folkhögskola och gymnasiesärskola än plan i budget. (+6 526 tkr)

6. Vuxentutbildning visar totalt ett överskott (+1 654 tkr).

7. Syv, vägledning-uppföljning och UMJ visar ett mindre överskott (+ 510)

8. Nämndkontor och gemensamverksamhet visar ett överskott på grund av vakant tjänst under del av året. (+580 tkr)

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i åk 9 har under de senaste fem åren stadigt ökat och Ekerö kan numera räknas till de 14 kommuner i landet som har de högsta meritvärdena.

Andelen behöriga till nationellt program i gymnasieskolan läsåret 2013/2014 uppgår till 93 procent. Det genomsnittliga meritvärdet vårterminen 2014 är 237,1 och 88,3 procent av eleverna i åk 9 har betyg A-E (lägst godkänt) i alla ämnen. Uppgifterna här avser elever i kommunala och fristående skolor i Ekerö kommun.

Andelen som når målen i alla ämnen i åk 9 våren 2014 är 87,3 procent (86,6 procent år 2013), motsvarande siffra för riket är 77,4 procent. Det placerar Ekerö på plats 29 i riket (år 2012 plats 40) enligt SKL:s öppna jämförelser. SKL:s Öppna jämförelser avseende 2014

publicerades under våren 2015.

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut

Barn och Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2014 och överlämnar den till Kommunstyrelsen

Expedieras till Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

§1 Barn och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2014

Tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse 2014 för Barn och utbildningsnämnden

PM Verksamhetsberättelse 2014 för Barn och utbildningsnämnden rev

Bil 1 Ekonomitabell_utfall_2014

Bil 2 Verksamhetsmått 2014 rev

9

(10)

Läsårsdata för 2015/16, 2016/17 och 2017/18 (BUN15/44) Sammanfattning

Nämndkontor barn och utbildning har reviderat läsårsdata för 2015/16 och 2016/17 samt tagit fram förslag på läsårsdata för 2017/18.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag på läsårsdata för 2015/16, 2016/17 och 2017/18.

Expedieras till

Produktion barn och utbildning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Läsårsdata 2015/16, 2016/17 och 2017/18

PM Läsårsdata 2015/16, 2016/17 och 2017/18

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskolan (BUN15/35) Sammanfattning

Barn och utbildningsnämnden vill göra det möjligt för förskolorna i kommunen såväl

kommunala som friskolor att stödja pedagoger med allmän behörighet till högskolestudier och som har arbetat i förskolan i Ekerö kommun i fem år att vidareutbilda sig till förskollärare.

Fem pedagoger per år får möjlighet att påbörja sin högskoleutbildning och få stöd från nämnden under tre år. Det ekonomiska stödet uppgår till 45 000 kr per år och pedagog och utbetalas till enheten. Avsikten är att stödja och finansiera enheten så att den enskilde pedagogen till en viss del kan studera på arbetstid.

Förskolechefen gör en bedömning om pedagogens behörighet och lämnar in en ansökan med motivering till nämndkontoret.

Skogsbäckens förskola har skickat in en ansökan gällande en pedagog som påbörjat sina studier i januari 2015 och som arbetat i kommunen ca 2,5 år. Förskolechefen har gjort bedömningen att detta är en målmedveten, uppskattad och engagerad pedagog som varit drivande i att utveckla förskolans verksamhet i enlighet med styrdokumenten.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja ansökan från Skogsbäckens förskola.

Nämndkontoret får i uppdrag att se över regeln om fem års tjänstetid för att kunna söka stöd till utbildning.

Expedieras till Skogsbäckens förskola

11

(12)

§4 Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskolan

Tjänsteutlåtande Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskolan

Ansökan om ekonomiskt stöd vid studier - Skogsbäcken

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i fritidshemmet. (BUN15/36) Sammanfattning

Barn och utbildningsnämnden vill göra det möjligt för skolorna i kommunen såväl

kommunala som fristående att stödja pedagoger med allmän behörighet till högskolestudier och som har arbetat i fritidshem i Ekerö kommun i fem år att vidareutbilda sig till lärare i fritidshem.

Tre pedagoger per år får möjlighet att påbörja sin högskoleutbildning och få stöd från nämnden under tre år. Det ekonomiska stödet uppgår till 45 000 kr per år och pedagog och betalas ut till enheten. Avsikten är att stödja och finansiera enheten så att den enskilde pedagogen till viss del kan studera på arbetstid.

Rektor gör en bedömning om pedagogens behörighet och lämnar in en ansöka med motivering till nämndkontoret.

Sanduddens skola har skickat in en ansökan gällande en pedagog som påbörjat sina studier i januari 2015 och som arbetat i kommunen i ca 2,5 år. Rektor har gjort bedömningen att detta är en för skolan värdefull pedagog med vana att studera på högskolenivå och är

ansvarstagande och delaktig i att utveckla fritidshemmet på en enhetsövergripande nivå.

Beslut

Barn och Utbildningsnämnden beviljar ansökan från Sanduddens skola.

Nämndkontoret får i uppdrag att se över regeln om fem års tjänstetid för att kunna söka stöd till utbildning.

Expedieras till Sanduddens skola

13

(14)

§5 Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i fritidshemmet.

Tjänsteutlåtande Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i fritidshemmet

Ansökan studier Sandudden

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Åtgärder med anledning av Skolsinspektionens tillsyn av Klöverskolan (BUN15/49)

Sammanfattning

Skolinspektionen har under hösten 2014 genomfört en s.k. regelbunden tillsyn i kommunen.

Kommunens samtliga skolor och verksamheter har granskats. Klöverskolan besöktes i september 2014. I det beslut som följde på tillsynen förlade

Skolinspektionen kommunen att åtgärda brister inom områdena trygghet och studiero, särskilt stöd, pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen, erbjudanden av utbildning och uppföljning av elevens närvaro samt, omfattning och resurstillgång.

I sin helhetsbedömning av verksamheten påtalar Skolinspektionen att det råder osäkerhet kring Klöverskolans verksamhetsform och styrning.

I Skolinspektionens kommunbeslut i november 2014 påpekades även detta. Skolinspektionen bedömde då att Ekerö kommun behövde vidta skyndsamma årgärder för att komma tillrätta med oklarheterna i organisering och rutiner. Skolinspektionen framhöll att kommunens så kallade resursskola bör rätteligen betraktas som en särskild undervisningsgrupp.

Barn och utbildningsnämnden beslutade mot den bakgrunden i ett särskilt ärende, 2014-12-15, att Klöverskolan från och med 2015-01-01 skulle upphöra som egen skolenhet och att övergå till att vara en särskild undervisningsgrupp inom Träkvista skola.

Nämndkontoret kan nu notera att Träkvista skola i sin handlingsplan för den särskilda undervisningsgruppen, Klövern, har vidtagit åtgärder och/eller har handlingsplaner inom bedömningsområdena där Klöverskolans fått föreläggande.

Handlingsplanen uppfyller kraven på att åtgärdena är tidsatta vad gäller genomförande och uppföljning/utvärdering. Ansvariga finns angivna.

Handlingsplanen kommer att följas upp av såväl produktionsledning som Nämndkontor.

Nämndkontoret bedömer att den redovisade handlingsplanen kan överlämnas till Skolinspektionen.

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn till Skolinspektionen.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna redovisningen av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn till Skolinspektionen.

15

(16)

Särskilt yttrande

Ulrika Sandin (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Expedieras till Skolinspektionen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Åtgärder med anledning av skolinspektionens tillsyn av Klöverskolan

Handlingsplan Klöverskolan

Skolinspektionens rapport Klöverskolan

(17)

Miljöpartiet anser att handlingsplanen saknar redogörelse för planerna om den diskuterade flytten av den särskilda undervisningsgruppen Klövern från dess nuvarande läge till

Träkvistaskolans lokaler. Vi anser att verksamheten på skolan starkt påverkas av var den är belägen och att det därmed bör framgå av handlingsplanen vilka planer som finns i detta avseende. Det är många aktörer som påverkas av en flytt och det är därmed av stor vikt att det finns en transparens i hur verksamhetens framtid planeras. Då nämnden inte har fattat något beslut om flytt för den särskilda undervisningsgruppen är det viktigt att det finns en tydlighet i frågan.

När man läser handlingsplanen ger den dessutom motstridig information på några ställen då det bl a på s. 1 under bedömningsområdet Trygghet och studiero står att ”Klöverskolan övergår vårterminen 2015 från att vara en egen skolenhet till att bli en särskild

undervisningsgrupp på Träkvista skola” samtidigt som det i stycket under står att ”Då Klövern rent geografiskt är avskild från Träkvista skola…”. Av detta är det inte tydligt om flytten redan har skett eller om den fortfarande kommer att vara avskild. Under

bedömningsområdet Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen på s. 4 står återigen att ”I och med att Klövern nu är en särskild undervisningsgrupp på Träkvista skola…” Vi anser att detta behöver tydliggöras.

Vidare anser vi att det är viktigt att verksamhetsledaren för Klövern ingår i Träkvistaskolans ledningsgrupp för att dels bevaka att strategiska beslut som fattas tas med hänsyn tagen även till Klövern men också för att föra in erfarenhet och kompetens kring arbete med inkludering som ju är ett kompetensutvecklingsområde för Träkvistaskolan.

Vi anser sammanfattningsvis att följande åtgärder borde finnas med i handlingsplanen;

1. Att det tydligt ska framgå i handlingsplanen hur den eventuella flytten av den särskilda undervisningsgruppen från dess nuvarande lokal till lokalerna i Träkvistaskolan ska ske.

2. Att verksamhetsledaren för Klövern ska ingå i Träkvistaskolans ledningsgrupp.

Ulrika Sandin (Mp)

17

(18)

Information om den fortsatta utveckling inom den särskilda undervisningsgruppen Klövern

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till nämndkontoret att under våren bjuda in produktionsledning barn och utbildning och rektor för Träkvista skola till ett

nämndsammanträde för information om den fortsatta utvecklingen inom den särskilda undervisningsgruppen Klövern.

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Långsiktig skolutbyggnad (BUN15/26) Sammanfattning

Med utgångspunkt i den byggbaserade befolkningsprognosen 2013 samt att efterfrågan på skolplatser i andra kommuner är i nivå med dagens, ökar behovet av platser i förskoleklass och grundskola i hela kommunen med drygt 500 till år 2021, enligt kapacitetsplanen.

En lösning är att etablera en ny grundskola i kommunal eller fristående regi centralt i kommunen. Det finns ingen mark reserverad för sådant ändamål. En detaljplaneläggning av ytterligare mark för skoländamål bör påbörjas under 2014 för att nya skolbyggnader ska kunna stå färdig till år 2021. Stadsarkitektkontoret föreslår att kontoret får i uppdrag att i samarbete med nämndkonotr barn och utbildning utreda placering av ytterligare lokaler för skola, motsvarande 500 elever.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

Uppdrag från KSau om långsiktig skolutbyggnad

19

(20)

Rapportering till huvudmannen om anmälan om kränkande behandling eller trakasserier, 10 mars 2015 (BUN15/37)

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 10§ skollagen ska förskolechef och rektor anmäla till huvudmannen om denne får reda på att kränkande behandling eller trakasserier förekommit vid förskolan/skolan där denne är chef. Anmälningsplikten till huvudmannen gäller alltså Ekerö kommuns förskolor och skolor. Fristående verksamhet i kommunen anmäler till sina respektive huvudmän.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapportering till huvudmannen om anmälan om kränkande behandling eller trakasserier.

Expedieras till

Produktion barn och utbildning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Rapportering till huvudmannen om anmälan om kränkande behandling, 10 mars 2015

PM Rapportering till huvudman om anmälan om kräkande behandling eller trakasserier, 10 mars

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Ordförande informerar Sammanfattning

Ingen information.

21

(22)

Nämndkontoret informerar Sammanfattning

Information om Första Stegets förskola.

Information om situationen vid en pedagogisk omsorgsverksamhet.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

References

Related documents

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna en utredning kring förutsättningarna för etablering och utformning av

Jan-Håkan Otterberg (L), Anna Wallgren (M), Tommy Larsson (KD), Monica Manitski (M) samt yrkar bifall till eget förslag där kultur- och fritidsnämnden ska besluta att genomföra

Måltidschef Jeanette Tage har arbetat fram ett förslag till Kostpolicy för Måltidsverksamheten i Höörs kommun, vilket presenteras vid dagens sammanträde.. Jeanette Tage redovisar

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet, innebärande att protokollen läggs med godkännande till handlingarna, och frågar nämnden..

Socialnämnden beslutar att ingångshyran för år 2017 fr.o.m 1/7 för de som flyttar från Färingsöhemmet till Söderströmsgården sätts till 5 600 kronor per månad.. Priset

Genom provtagningar på företag och kemisk analys samt teoristudier i anslutning till varje case får eleverna fördjupad förståelse för ke- miska processer, upparbetar ett

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar förelägga Åstorps kommun att redovisa innehållet i vallen enligt Miljöbalkens (1998:808) 26 kap 21 § om att tillsynsmyndigheten

Vi bedömde att barn- och utbildningsnämnden behövde följa upp skolornas arbete med att främja likabehandling och motverka kränkande behandling för att säkerställa.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att säga JA till att varaktigheten i lärarlönesatsningen begränsas till 1+1 år under förutsättning att staten skjuter till pengar för

Marika Högberg Bolling bö1jade arbeta som enhetschefför personlig assistans i maj 2012. LSS betyder: Lag om stöd och service till vissafimktionshindrade. LASS betyder: Lag

Magnus Olsson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till svar till förmån för eget svar. Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag

Mål 2: Det är enkelt att resa till, från och inom Ekerö kommun Målområde 3- Ett tryggt samhälle för alla medborgare. Mål 3: Ekerö ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste

Socialnämnden fastställer yttrande beträffande detaljplan för Ettans väg (fastigheten Kungsberga 1:4 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län.. Socialnämnden beslutar

Tekniska nämnden avslår ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som kommit in till

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens beslut är att övningskärning vid Moravägens HVB återupptas då utredning visar att kommunens fordon får användas

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningens delegationsordning behöver re- gelbundet ses över för att säkerställa bland annat att beslutsrätten innehas av rätt delegater och att

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen, samt tar till sig förvaltningens överväganden och förslag till age- rande för budget i balans,

Andelen kilometrar körda med förnybara drivmedel i både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken har minskat något i perioden januari till augusti 2018 jämfört med

Den som har tagit emot statsbidrag enligt förordningen är återbetalningsskyldig om bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, bidraget helt eller del- vis

Vidare informerar Pia Bornevi om förändringar i pågående investeringar och byggnadsprojekt, där det bland annat pågår en flytt av korttidsplatserna från Tumba vård-

Vård- och omsorgsnämnden framställer att kommunstyrelsen begär extra medel hos kommunfullmäktige för ombyggnation av Allégårdens vård- och omsorgsboende samt kostnader

Trafiksystemet för gång- cykel och kollektivtrafik ska integreras för ökade möjligheter tillkombinationsresor Kollektivtrafiken ska utvecklas så att tillgängligheten till

Att stänga ner en väl fungerande skola, uppskattad av elever, personal och vårdnadshavare, som presterar goda resultat, för att sedan ”hoppas” på att en