SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EC artikel 13

Download (0)

Full text

(1)

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: HaBe Betonglöser

Datum: 2011-10-13 Företag:

AB Universalfärg Skyttbrinksvägen 38 SE 147 39 TUMBA

Tel.: +46-8-607 30 30 Fax: +46-8-607 35 30 (mån. - tors. 7:00 – 16:00, fre 7:00 - 15:00

E-postadress (frågor): webmaster@universalfarg.se Hämta säkerhetsdatablad på: www.universalfarg.se Tillverkare:

Ha-Be Betonchemie GmbH Stüvestraße 39

D-31785 Hameln

Tel. +49 5151 5870 Fax +49 5151 58755 www.ha-be-hameln.de/

Telefonnummer vid nödsituation: I nödsituationer ring 08-33 12 31, Giftinfo eller 112, larmcentralen.

Användning:.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Särskilda faror för människa och miljö R-fras:

34 Orsakar frätskador 37 Irriterar andningsorganen

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING Beståndsdelar som orsakar fara:

Namn % CAS-nr. R-Fraser

Saltsyra 017-002-01-X 10-25 % 7647-01-0 C R;

34-37

Fosforsyra 015-011-01-3 10-25 % 7664-38-2 C R, 34

Se avsnitt 16 för märkningens riskfraser.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Se till att den berörda personen får frisk luft och håller sig stilla och varm. Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd inled konstgjord andning. Vid medveteslöshet placera I stabilt sidoläge och konsultera läkare.

Hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder. Tvätta kläderna innan de används igen. Tvätta huden med tvål och vatten. Använd inga lösningsmedel eller förtunningar. Smörj in huden med återfettande hudcreme.

Stänk i ögonen: Skölj omedelbart ögonen med rikliga mängder vatten i minst 10 minuter eller tills irritationen försvinner. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring: Framkalla ej kräkning. Drick mycket vatten, eventuellt med medicinskt kol.

Konsultera läkare. Vid oavsiktligt intag, ej dricka något. Ring 112 och tillkalla ambulans. Visa etiketten för läkaren

Information för läkare: Behandla symptomatiskt

(2)

2

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga brandsläckningsmedel: Koldioxid, pulver eller skum. Vid store brand bekämpa med vatten eller alkoholbeständigt skum. Använd inte vattenstråle som kan sprida branden.

Övrig, ej vanlig, brand och explosionsrisk: ingen

Speciella brandbekämpningsmetoder: Använd friskluftmask. Kyl oöppnade behållare I närheten av brandhärden med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Använd personlig skyddsutrustning.

Miljöskyddsåtgärder: Undvik utsläpp i avlopp och vattendrag. Vid större spill kontakta Räddningskåren.

Saneringsmetoder: Valla in med sand, jord eller liknande och för över till en passande behållare för destruktion.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Kontrollera exponeringen och använd

personlig skyddsutrustning som specificeras i avsnitt 8. Rökning och förtäring är förbjuden vid hanteringen.

Lagring: Lagras i svalt, tort och välventilerat utrymme åtskilt från hetta och open eld.

LGK 8 – frätande ämnen. Se till att golv eller underlag är syrabeständigt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Beakta gällande hygieniska gränsvärden:

CAS-Nr. Ämne Gränsvärde för exponering på arbetsplatsen 7664-38-2 Fosforsyra Korttidsvärde: 2 mg/m3

Långtidsvärde: 1 mg/m3 7647-01-0 Saltsyra Korttidsvärde: 8 mg/m3, 5 ppm

Långtidsvärde: 2 mg/m3, 1 ppm

Allmäna råd: Vidta de skyddsåtgärder som krävs vid hantering med kemikalier. Förvaras utom räckhåll för barn.

Andningsskydd: Krävs normalt ej. Om nödvändigt, använd ett godkänt andningsskydd med friskluftstillförsel.

Ventilation: Sörj för korrekt ventilation.

Skyddshandskar Använd lämpliga skyddshandskar vid långvarig och upprepad kontakt.

Ögonskydd: Tätslutande skyddsglasögon.

Övrigt: Använd lämpliga skyddskläder.

Se avsnitt 16 för skyddsfraser.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form Flytande Lukt Sur, stickande Färg Gulaktig Kokpunkt Ca. 213°C

pH-värde Ca. 1 Procent ickeflyktiga ämnen - % Densitet Ca. 1,19 kg/l Viskositet Flytande

Flampunkt °C Aromatinnehåll i viktprocent - Självandtändningstemp ej bestämd Andel VOC 0,0%

Löslighet i vatten Delvis löslig I vatten

Handelsnamn: HaBe Protect Betonglöser Datum: 2011-10-13 Sammanställt av: Thomas Hansson AB UNIVERSALFÄRG SKYTTBRINKSVÄGEN 38 SE-147 39 TUMBA

(3)

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden. Reagerar med oxidationsmedel, bildar koldioxid och vatten.

Skadliga sönderdelningsprodukter: Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas som kolmonoxid, koldioxid, rök och oxider av kväve.

Förhållanden som bör undvikas: Höga temperaturer.

Material som bör undvikas: Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka

syror för att förhindra exotermiska reaktioner. Reagerar med många metaller under vätgasutveckling.

Ingen sönderdelning vid avsedd användning.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Akut toxitet:

Relevanta LD/LC50 värden för klassificering 7647-01-0 Saltsyra

Oralt LD50 900 mg/kg (kanin)

Inandning: Frätskador på slemhinnor möjliga.

Hudkontakt: Svåra frätskador möjliga Ögonkontakt: Smärtsam frätverkan möjlig.

Förtäring: Kraftigt illamående, smärtsamma frätskador möjliga.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Vattenskadeklass 1 Svagt skadlig för vattenmiljön.

Låt ej outspädd produkt eller större mängder nå grundvatten, vattendrag eller avloppssytem.

Får ej släppas ut i avloppet eller dagvattenbrunn outspädd eller neutraliserad.

13. AVFALLSHANTERING

Späd ut, neutralisera (t ex med kalk) och frånskilj. Hanteras sedan enligt nationella föreskrifter.

Se: SFS 2001:1063 – Förordning om farligt avfall.

Förpackningen tömmes fullständigt (droppfri). Rester i mycket små mängder kan sköljas ur vatten. med

Lämnas för destruktion i enlighet med statliga och kommunala bestämmelser. Kontrollera statliga och kommunala bestämmelser och uppfyll de strängaste kraven.

EWC-kod –

(4)

4

14. TRANSPORTINFORMATION

Transport i enlighet med nationell lagstiftning och ADR för väg, RID för järnväg, IMDG för sjö och ICAO/IATA för flyg.

Land transport ADR/RID

ADR/RID klass: 8 Frätande ämnen Farokod (Kemler): 80

UN-nummer: 3264 Förpackningsgrupp: II

Etikett: 8

Beskrivning av godset: 3264 FRÄTANDE VÄTSKA, SURT, OORGANISK, N.O.S, (SALTSYRA, FOSFORSYRA, LÖSNING)

TUNNEL-

RESTRIKTIONER: Passage förbjuden genom tunnlar av kategori E.

SJÖTRANSPORT IMDG

IMDG klass: 8 Frätande ämnen UN-nummer: 3264

Förpackningsgrupp: II

Etikett: 8

EMS-nummer: F-A, S-B Marine pollutant: Nej Segretation grupp: Syror

Rätt tekniskt namn: FRÄTANDE VÄTSKA, SURT, OORGANISK, N.O.S, (SALTSYRA, FOSFORSYRA, LÖSNING)

Luftransport ICAO-TI och IATA-DGR

ICAO/IATA klass: 8 UN/ID nummer: 3264

Etikett: 8

Förpackningsgrupp: II

Rätt tekniskt namn: FRÄTANDE VÄTSKA, SURT, OORGANISK, N.O.S, (SALTSYRA, FOSFORSYRA, LÖSNING)

Handelsnamn: HaBe Protect Betonglöser Datum: 2011-10-13 Sammanställt av: Thomas Hansson AB UNIVERSALFÄRG SKYTTBRINKSVÄGEN 38 SE-147 39 TUMBA

(5)

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Produkten är klassad enligt EU-riktlinjer och kemikalielagen.

Bokstavskod och farosymbol

C Etsande Innehåll

Saltsyra Fosforsyra Riskfraser

34 Orsakar frätskador 37 Irriterar andningsorganen Skyddsfraser

26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare 27 Tag genast av alla nedstänkta kläder

28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål

36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd

45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten

60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall

16. ÖVRIG INFORMATION Riskfraser:

34 Orsakar frätskador 37 Irriterar andningsorganen

Denna information är enbart baserad på data erhållna av leverantörerna för de ämnen som används, och inte på produkten som ämnerna ingår i. Ingen garanti, uttalad eller

underförstådd, beträffande giltigheten av data eller användbarheten av produkten för använderens särskilda bruk utlovas. Användaren måste själv bedöma om produkten är lämplig.

Figure

Updating...

References

Related subjects :