• No results found

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdesdatum 2015-03-18 Sid 1 (17)

Plats Högbo Brukshotell

Tid 18 mars 2015, Kl. 10.40 – 12.40, 13.40 – 17.30

Närvarande Se sidan 2

Justeringens plats och tid

Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22

Paragrafer § 37 - 51

§ 44 förklaras omedelbart justerad

Sekreterare

Lena Wigg

Ordförande

Tord Fredriksen (V)

Justerare

Gun Lundberg (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag

Organ Omvårdnadsnämnd

Sammanträdes-

datum 2015-03-18

Anslag sätts upp 2015- Anslag tas ned 2015-

Förvaringsplats

för protokollet Hamiltongatan 22

Underskrift

Lena Wigg

(2)

Justerare Utdragsbestyrkande Ledamöter Sergio Manzanares

Kristina Hedberg

(S) (S)

Peter Bergström (S), ej §§ 37 - 43 (fr o m 15.00) Tord Fredriksen

Irene Forslund Jorge Poblete Anders Jansson

(V) Ordförande (V)

(MP) (M) Gun Lundberg

Camilla Männikkö Maj-Britt Åhrman

(M) (M) (M) Anna-Lena Hellman

Margaretha Wedin Lena Eriksson

(FP) (C) (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Leena Edholm

Leena Edholm Tord Wallén Anita Walther Albert Bernhoff Solveig Nilsson Osseén Mårten Berglund Karin Qvick PiaKerstin Silverdahl

Annmarie Sandberg Lena Wigg Leif Sjöberg Marina Norrman Lena Isokivelä Anita Bjurström Helena B Jansson Lisa Hartung Ulrika Carlsson Patrik Bergman Maria Olsson Ewa Molarin 2 tolkar

(S), Ersätter Peter Bergström (S), §§ 37- 43

(S), §§ 44 - 51 (S)

(V) (MP) (M) (M) (KD) (KD)

Förvaltningschef Sekreterare Ekonomichef Kommunikationschef Bitr. förvaltningschef HR-chef

Utredare

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kvalitetscontroller

Miljöutvecklare Chef Verksamhetsstöd Gävle Tolkservice

(3)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 37

Val av justerare

Gun Lundberg (M) utses att tillsammans med ordförande Tord Fredriksen (V) justera dagens protokoll.

Tid för justering fastställs till den 25 mars, kl 15.45.

(4)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 38

Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med följande justering:

Anders Jansson (M) yrkar på att ärende 8. Handlingsplan Miljöstrategiskt pro- gram – Åtgärder för 2015 med en utblick mot 2016 och 2017, behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde och därefter åter som ett besluts- ärende den 8 april.

Mötet ajourneras 10.55 – 11.05.

Ordförande Tord Fredriksen (V), ställer sig bakom yrkandet som innebär att ärende 8. Handlingsplan Miljöstrategiskt program – Åtgärder för 2015 med en utblick mot 2016 och 2017, behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde och ett beslutsärende den 8 april.

(5)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 39

Anmälan av beredning

Inför sammanträdet den 18 mars har beredning ägt rum 2015-03-05, kl. 08.15 - 11.35.

Närvarande var ordförande Tord Fredriksen (V), vice ordförande Sergio Manzanares (S), Margaretha Wedin (C) och Jorge Poblete (MP).

(6)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Leif Sjöberg

§ 40 Dnr 15ON46

Ekonomisk rapport

Leif Sjöberg, ekonomichef, ger en ekonomisk rapport.

Resultatet för perioden jan-feb hamnar på – 11 mnkr och årsprognosen, med stor osäkerhet, hamnar för 2015 på – 21 mnkr.

Vidare informerar Leif Sjöberg att utformningen av månadsrapporten har setts över och förenklats något. Leif Sjöberg tar gärna emot eventuella synpunkter.

(7)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Patrik Bergman

Lisa Hartung

Ulrika Carlsson

Lena Yngvesson

Lena Isokivelä

§ 41 Dnr 15ON65

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Omvårdnad Gävle 2014

Beslut

Omvårdnadsnämnden beslutar, med de justeringar/förtydligande som lyfts att godkänna samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för

Omvårdnad Gävle 2014.

Ärendebeskrivning

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2014 innehåller såväl beskrivning- ar av ledningssystemets grundläggande uppbyggnad vid Omvårdnad Gävle som redogörelser för hur det systematiska förbättringsarbetet bedrivits under året.

Sedan slutet av 2013 pågår ett arbete med att se över strukturen på Omvårdnad Gävles ledningssystem. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2014 in- nehåller därför också beskrivningar av det framtida arbetet med riskanalyser, utredningar av avvikelser och egenkontroller som föreslagits i samband med översynen av ledningssystemet.

Anders Jansson (M) anser att en samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse bör inledas med en tydlig sammanfattning som även tydligt beskriver hur pati- entsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalender år, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Anders Jansson (M) menar att detta bör beaktas vid kommande kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

Utöver detta så lyfter Omvårdnadsnämnden önskemål om smärre justering- ar/förtydliganden i dokumentet, som noteras av förvaltningen.

Beslutsunderlag

Missiv, daterat 2015-03-09, dnr 15ON65.

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, daterat 2015-02-26, dnr 15ON65.

(8)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Maria Olsson

Lena Isokivelä

§ 42 Dnr 15ON68

Handlingsplan Miljöstrategiskt program – Åtgärder för 2015 med en utblick mot 2016 och 2017

Maria Olsson, miljöutvecklare, informerar om den handlingsplan som utarbetats kopplat till det miljöstrategiska programmet, med åtgärder för 2015 och utblick mot 2016 och 2017.

Det miljöstrategiska programmet ska styra och samordna kommunens arbete med miljöfrågor och visar den inriktning som miljöarbetet i Gävle kommun kommer att ha på längre sikt. Det miljöstrategiska programmet antogs av kom- munfullmäktige den 17 juni 2013 (§ 94).

Handlingsplanen som tagits fram innehåller förslag till åtgärder och aktiviteter kopplat till målområdena Energi, Transporter, Konsumtion och avfall samt In- formation och utbildning.

Handlingsplanen syftar till att stödja och vägleda verksamhets- och områdesche- fer, samt förvaltningsledning för att kunna genomföra åtgärder och aktiviteter så att förvaltningen bidrar till att målen i Gävle kommuns Miljöstrategiska program uppnås.

Ärendet behandlas vid dagens sammanträde som ett informationsärende och kommer åter till Omvårdnadsnämnden den 8 april som ett beslutsärende.

(9)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Diariet, KLK Kommun- fullmäktige

Helena B Jansson

Lena Isokivelä

§ 43 Dnr 15ON37

Förslag att införa kommunalt bostadstillägg

Beslut

Att föreslå kommunfullmäktige att införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service fr.o.m. 2015-09-01,

Att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen riktlinje och tillämpningsanvisning för kommunalt bostadstillägg,

Att föreslå kommunfullmäktige att utse ansvarig nämnd för tillämpningen av kommunalt bostadstillägg, samt

Att föreslå kommunfullmäktige att avsätta ekonomiska resurser med årlig justering utifrån faktiska kostnader, för tillämpningen av kommunalt bostadstillägg.

Ärendebeskrivning

Höga hyresnivåer i nya bostäder med särskild service för personer med funk- tionsnedsättning är ett problem för både kommunen och medborgare. Det statli- ga bostadstillägget kompenserar inte längre de allt högre hyresnivåerna.

Det finns personer som nu inte har råd att tacka ja till erbjuden lägenhet och kommunen får ett ej verkställt beslut. Kommunen får då merkostnader och be- höver därför införa ett kommunalt bostadstillägg.

Om statliga bostadstillägget på sikt kompenserar de ökande hyresnivåerna mins- kar behovet av ett kommunalt bostadstillägg.

Beslutsunderlag

Missiv, daterat 2015-03-10, dnr 15ON37.

Skrivelse till nämnd, daterat 2015-03-10, dnr 15ON37.

(10)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Gunilla Beckman Ljung Revisionschef

Patrik Bergman

Ewa Molarin

Katarina Skoog

Lena Isokivelä

§ 44 Dnr 15ON41

Svar på begäran om yttrande från kommunrevision gällande granskning av verksamhetssystemet Treserva

Beslut

att anta yttrandet som sitt eget, samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Under sista delen av 2014 genomförde PwC på uppdrag av kommunrevisionen en granskning av hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgifts- handläggningen. Syftet med granskningen var att bedöma den interna kontrollen för fakturering av taxan samt att titta på rutiner för externa entreprenörers an- vändning av systemet. Ett annat syfte var att bedöma skyddet för sekretess och riktighet i informationen i systemet.

Den granskningsrapport som PwC levererade till kommunrevisionen i december 2014 är omfattande och detaljrik med förslag på åtgärder. Utifrån den genom- förda granskningen har kommunrevisionen prioriterat och lyft områden där man nu begär svar från nämnden.

Beslutsunderlag

Missiv, daterat 2015-03-02, dnr 15ON41.

Omvårdnadsnämndens yttrande om ”Revision av verksamhetssystemet Treser- va”, daterat 2015-03-09, dnr 15ON41.

Kommunrevisionens begäran om yttrande, daterat 2015-01-27, dnr 14REK32.

Granskningsrapport från PwC, december 2014, ”Hanteringen kring verksam- hetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen, Omvårdnadsnämnden Gävle kommun”.

(11)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 45

Delegationsbeslut

Ärendet behandlas vid Omvårdnadsnämnden sammanträde den 8 april.

(12)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 14ON142

Kurser/konferenser

Information och visning av verksamheten Team Douglas, 17/4, Gävle Team Douglas bjuder in till öppet hus den 17/4, mellan 12.00 – 15.00.

Beslut

Att godkänna att Tord Wallén (S) och Karin Qvick (FP) deltar den 17/4 då Team Douglas har öppet hus.

Rätt Mixat – Lätt fixat, 26/3, Gävle

Region Gävleborg bjuder in till rubricerad konferens.

Beslut

Att godkänna att PiaKerstin Silverdahl (KD) deltar vid rubricerad konferens, den 26/3, Gävle.

Socialstyrelsens utvärdering av demenssjukvården, 17/3

Tord Fredriksen (V) och Margaretha Wedin (C) ger en kort rapport om det kun- skapsseminarium de deltog i kring socialstyrelsens utvärdering av demenssjuk- vården.

Tillgänglighetsrådet

Tord Wallén (S) ger en kort rapport från det senaste mötet med Tillgänglighets- rådet.

Annmarie Sandberg, förvaltningschef, informerar att det inte är möjligt att få med ytterligare en representant till rådet förrän möjligen nästa mandatperiod.

Palliativ vård, 11/3, Hudiksvall

PiaKerstin Silverdahl (KD) ger en kort rapport om den konferens hon deltog i kring palliativ vård, den 11/3.

(13)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 47

Aktuellt från förvaltningen

Inget aktuellt från förvaltningen att delge nämnden vid dagens sammanträde.

(14)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Patrik Bergman

Lena Isokivelä

§ 48 Dnr 15ON67

Öppna Jämförelser

Patrik Bergman, kvalitetscontroller, informerar om Öppna Jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2014.

Öppna Jämförelser är en nationell sammanställning av indikatorer som är tänkta att belysa kvalitet, hälsa och effektivitet utifrån olika perspektiv och områden som rör vården och omsorgen av äldre och tas fram genom ett samarbete mellan SKL och Socialstyrelsen.

Patrik Bergman välkomnar nämnden att återkomma direkt till honom vid even- tuella ytterligare frågor.

(15)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 49 Dnr 15ON23

Frågor från nämndens ledamöter

Följande frågor anmäls vid dagens sammanträde:

- Anders Jansson (M) – Villa Milbo – juridiska förutsättningar.

Följande frågor besvaras vid dagens sammanträde:

- Anders Jansson (M) – Villa Milbo – juridiska förutsättningar.

PiaKerstin Silverdahl (KD) väcker frågeställningen hur förvaltningen säkerstäl- ler att det finns hemtjänstpersonal som kan teckenspråk och därmed kan kom- municera med döva/hörselnedsatta kunder.

Frågan kommer att tas upp för anmälan vid Omvårdnadsnämndens möte den 8 april.

(16)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 50

Anmälningsärenden

Ärendet kommer att behandlas vid Omvårdnadsnämndens sammanträde den 8/4.

(17)

Justerare Utdragsbestyrkande Delges:

Leif Sjöberg

Patrik Bergman

Lena Isokivelä

§ 51 Dnr 15ON75

Synpunkter på mål och ramar

Patrik Bergman, kvalitetscontroller och Leif Sjöberg, ekonomichef informerar om det förslag som kommunledningskontoret har tagit fram gällande kommun- övergripande mål och ekonomiska ramar 2016-2019.

Omvårdnadsnämnden påbörjar grupparbeten med diskussioner kring förslaget.

Fortsatta grupparbeten kommer att ske den 19 mars, då nämnden har plane- ringsdag. Förvaltningens tjänstemän noterar de synpunkter som läm- nas/diskuteras.

Omvårdnadsnämnden kommer att behandla ärendet som ett beslutsärende vid nämndens sammanträde den 8 april.

References

Related documents

Rolf Hammar, ekonomichef, redogör för rubricerat ärende och de justeringar som gjorts i enlighet med de synpunkter som framkom när ärendet behandlades tidi- gare i dag

Omvårdnadsnämndens stipendium för studenter inom Högskolan i Gävle – beslut

att utse Anders Jansson (M) och Tord Fredriksen (V) till representanter från Omvårdnadsnämnden att ingå i styrgrupp för kommunstyrelsens genomlysning av Omvårdnad

Förslaget till nytt Barn- och ungdomsprogram för Gävle kommun utgår från barnkonventionen och syftar till att bidra till en hållbar utveckling genom att skapa

Omvårdnadsnämnden delar ut stipendier till Kristina Johansson och Lena Söder- lund, studerande vid specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktsskö- terska, med 2 500

att i ett för allt fördela 60 000 kr ur föreningsbidragets överskjutande pott till Stiftelsen De handikappades hus för att rädda en akut ekonomisk kris så att löpande

I enlighet med reglemente för Kommunens Tillgänglighetsråd, antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-29, 10KS321, ska Omvårdnadsnämnden repre- senteras i form av en

Att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för kontaktpolitikerbesök mot- svarande högst 2 heldagar på ett år, dvs 1 april 2011 – 1 april 2012.. Justerare