• No results found

Skogsfastighet strax utanför Sveg HÄRJEDALEN EGGARNA 7:5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Skogsfastighet strax utanför Sveg HÄRJEDALEN EGGARNA 7:5"

Copied!
28
0
0

Full text

(1)

Skogsfastighet strax utanför Sveg

HÄRJEDALEN EGGARNA 7:5

(2)

Thomas Persson Mäklare

LRF Konsult Sveg +46680714144

thomas.persson@lrfkonsult.se

Irene Åslund Assistent LRF Konsult Sveg +46680714145

irene.aslund@lrfkonsult.se

Mycket trevlig skogsfastighet belägen vid Granremssjön, ca 10 km söder om Sveg.

Fastigheten som består av ett sammanhängande skifte är kraftigt talldominerad och innefattar ungefär halva Granremssjön (ca 9 ha). Totalt areal om 135 ha varav 119 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd fördelat på i huvudsak yngre tillväxtskog samt äldre slutavverkningsmogen skog, äldre än 120 år. Total volym om 9 640 m³ sk varav 7 654 m³ sk är S1- och S2-skog. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag med boende i egen trevlig jaktstuga intill sjön. Bra ordnat med egen väg genom hela skiftet.

Fastigheten kan ses både som långsiktig investering där den äldre skogen bär löpande kostnader samt ger möjlighet till löpande avkastning samt såsom rekreationsfastighet med dess fina belägenhet invid sjön och goda jakt och fiskemöjligheter.

Försäljningssätt  Prisidé: 2 600 000 kr

Skriftligt anbud LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg, tillhanda senast 2017-06-28.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Beskrivning

Skogsmark 119,3 ha

Skogsimpediment 5,6 ha

Övrig mark 1,1 ha

Vatten 8,9 ha

Total areal 134,9 ha

Virkesförråd: 9 642 m³sk

Fastighetsbeteckning: Härjedalen Eggarna 7:5

Adress: Granremssjön 100, 84294

Sveg

JAKTSTUGA

Enklare jaktstuga fint belägen invid Granremssjön.

Stugan är uppförd i timmer med plåttak, på grund av natursten. Kopplade tvåglasfönster. Järnspis med plattor och ugn för uppvärmning och inredd med sex bäddar.

FASTIGHETSUPPGIFTER Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017- 04-01 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 119,3 ha med ett virkesförråd om 9 642 m3sk varav 7 654 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten endast av mindre område som är K1 (mindre än 1 ha) och utöver detta ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Återväxtkontroll på de avdelningar som är K2 rekommenderas inom 3-5 år. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av

kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta

skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.

Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig

fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till

Länsstyrelsen.

JaktFastigheten ingår idag i Eggarna/Brickans jaktlag som i sin tur ingår i älgskötselområde. Jaktlaget förfogar över en areal om 3000 ha och jaktledare är Karl-Evert Hellsén. Jakten är uttarrenderad för jaktåret 2017.

Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt

jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakt bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2018-06-30.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt inom Svegs fiskevårdsområde.

Fiskekort löses vilket ger tillgång till fiske inom hela området.

Besiktnings och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.

Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske

(8)

under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig

fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i

fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej.

För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra

fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att

använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information. Vissa av bilderna i

försäljningsmaterialet är ej tagna på fastigheten.

Forn- och kulturlämning

På fastigheten finns idag fyra områden med höga naturvärden enligt skogsbruksplanen. Dessa har i skogsbruksplanen åsatts huggningsklassen NO och NS och återfinns i avdelningarna 41, 42, 46 och 51. Utöver dessa områden finns idag inga ytterligare registrerade områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller fornminnen på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

AREAL

Köparen är medveten om att areal enligt

skogsbruksplanen ej överensstämmer med areal enligt fastighetsdataregistret.

TAXERINGSVÄRDE

Taxeringsvärde mark: 3 502 000 SEK Totalt taxeringsvärdet är: 3 502 000 SEK Taxeringsvärdet är: Fastställt

Taxeringsår: 2014

I detta ingår följande taxeringsvärden:

Skogsimpediment: 8 000 SEK Skogsmark: 3 494 000 SEK INTECKNINGAR

Inteckningsdatum: 2012-11-08 Belopp: 2 800 000

Skriftligt pantbrev: Nej

Summa inteckningar: 2 800 000 SEK RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR Samfällighet.

Härjedalen Sveg S:18.

Gemensamhetsanläggning.

Härjedalen Byvallen Ga:1.

FÖRSÄLJNINGSSÄTT

Skiftligt anbud till en tänkt prisidé om 2 600 000 kr.

Försäljning av fastigheten sker via skriftligt bud. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt anbud ska vara LRF Konsult, Thomas Persson, Kyrkgatan 20 A, 842 32 Sveg tillhanda senast

2017-06-28. OBS! Märk kuvertet "Eggarna". Använd gärna bifogad anbudsblankett.

BETALNINGSVILLKOR

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som

handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan bud lämnas.

VISNING

Kontakta mäklaren för visning. Besiktning av fastigheten sker med fördel på egen hand, dock bör hänsyn tas till ev jakt samt rågrannar. Om visning önskas vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Köparinformation

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att fastigheten köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten.

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlig- het att upptäcka eller haft anledning att räkna med p.g.a. fastighetens och eventuella byggnaders ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastighe- ten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

Köparens undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fast- igheten brukar kallas köparens undersökningsplikt.

Kraven på köparens undersökning är långtgående.

Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifterna t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köpa- ren att själv eller via sakkunnig undersöka byggnader- na noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsan- läggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dräne- ring av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibygg- nader, planförhållanden mm.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symp- tom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de upp- gifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte

behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastighetens och eventuella byggnaders ålder, pris, skick och användning. Köparen bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

Anlitande av besiktningsman

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersök- ningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Att anlita sakkunnig är dock att rekommendera om man inte själv har särskild kun- skap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av.

Som angivits ovan skall köparen undersöka fastighe- ten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Finns det byggnader på fastigheten och byggnadsteknisk besiktning är aktuellt kan det vara bra att känna till att ofta innefattar inte en sådan besiktning vissa delar av byggnaden, såsom elinstallationer, vatten och av- lopp, rökgångar mm, varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskil- lingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå.

Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktnings- klausul. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktnings- protokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång.

(24)

Säljarens upplysningsskyldighet

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra si- tuationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omstän- digheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.

Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli ska- deståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försum- melse. Det är således i säljarens eget intresse att han upply- ser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Säljarens utfästelser

Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastig- hetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick.

Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Mäklarens information om fel

Mäklaren ansvarar inte för fastighetens skick eller för eventu- ella fel i fastigheten, men mäklaren ska informera spekulan- ter och köpare om sådant som kan vara av betydelse för dem.

Det kan till exempel handla om fel som mäklaren iakttagit, känner till eller har anledning att misstänka, t.ex. genom tidigare försäljningar eller sin allmänna sakkunskap.

Avtalsfrihet friskrivning

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighe- tens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsför- delning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

Fastighetsbildning

Avser köp del av en fastighet måste köparen eller säljaren skriftligen ansökan om fastighetsbildning i enlighet med köpet inom sex månader. Ansökan ställs till den kommunala eller statliga lantmäterimyndighet som svarar för fastighets- bildningen i området. Inges inte ansökan i tid är köpet ogiltigt.

Ogiltighet inträder även om köpet – efter prövning av lantmä- terimyndigheten och eventuell överprövning hos domstol – inte bedöms kunna läggas till grund för fastighetsbildning.

Vid fastighetsreglering är huvudregeln att marken övergår

”ren” från inskrivningar till den mottagande fastigheten. Det innebär att befintliga inteckningar (pantbrev) och avtalsrättig- heter inte längre gäller i det överförda markområdet. Lantmä- terimyndigheten kan dock genom särskilt beslut förordna om avtalsrättighets bestånd. Upphör avtalsrättighet till följd av fastighetsreglering kan rättighetshavaren ha rätt till ersätt- ning. Officialrättigheter – rättigheter som tillkommit genom myndighetsbeslut – följer marken utan särskilt beslut.

Ett köp som innehåller återgångsvillkor kan inte läggas till grund för fastighetsreglering. Återgångsvillkor måste därför släckas innan fastighetsreglering kan genomföras. Innehål- ler köp hävningsvillkor ska köparen vara uppmärksam på att hävning inte torde kunna ske sedan den köpta egendomen genom fastighetsbildning förts in i en annan fastighet.

Säljaren har fri prövningsrätt

Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte be- höver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren har fri prövningsrätt.

Budförteckning

Vid en öppen budgivning är mäklaren skyldig att upprätta en budförteckning med uppgifter om budgivarens namn, kontaktuppgifter, budets belopp, tidpunkten för när budet lämnades och eventuella villkor för budet. Mäklaren ska över- lämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget har slutförts, senast vid tillträdet.

Den som har lämnat bud vid sluten budgivning får ingen information om övriga bud.

Information om sidoverksamhet

Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning till sin förmedlingsverksamhet ägnar sig åt annan verksam- het, s k sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare och köpare. Med hänvisning till ovanstående lämnas härmed följande information om sidoverksamhet.

Om fastigheten annonseras på Hemnet utgår en indirekt er- sättning till mäklaren om 300 – 800 kr, beroende på aktuellt annonspris, motsvarande 50 % av annonspriset.

För det fall annan sidoverksamhet förekommer i den enskilda förmedlingen informerar mäklaren om detta separat.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Mäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen ställer krav på mäklaren att uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren måste därför bl.a. kontrollera uppdragsgivarens och köparens identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med olika trans- aktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom avseende köparen måste uppnås före undertecknandet av köpekontraktet.

Kontakta din fastighetsmäklare för mer information Informationen i denna handling är på intet sätt heltäckande.

Kontakta din fastighetsmäklare för att diskutera ytterligare frågeställningar du anser är viktigt, t.ex. om du behöver hjälp med en boendekostnadskalkyl eller vill diskutera EU-stöd, skattefrågor eller frågor av helt annan karaktär. Din fastig- hetsmäklare kan svara på frågor som inryms inom uppdra- get för en fastighetsförmedling. Övriga frågor hänvisar din fastighetsmäklare till någon av LRF Konsults skogs- eller lantbruksekonomer, skatteexperter, jurister, ekonomer eller affärsrådgivare.

(25)

Budgivning

Information från Fastighetsmäklarinspektionen

Bud är inte bindande

Ett bud är normalt inte bindande – inte ens om det lämnas skriftligt. Först när både säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt för fastigheten blir köpet bindande. Innan dess kan både säljaren och köparen ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

Mäklarens skyldigheter vid budgivning

Mäklaren ska ge alla spekulanter tydlig information om hur en eventuell budgivning kommer att gå till och hur de bör lämna sina bud. Mäklaren ska också informera om eventuella krav eller önskemål från säljaren.

Eftersom det är säljaren som avgör om ett bud är intressant eller inte ska mäklaren ta emot och vida- rebefordra alla bud till säljaren. Det gäller även om en spekulant inte har lämnat sitt bud på det sätt som bestämts. Mäklaren ska också vidarebefordra med- delanden från spekulanter om intresse för objektet till säljaren.

Mäklarens skyldigheter gäller till dess att säljaren och köparen har undertecknat ett köpekontrakt.

Mäklarens skyldigheter när uppdraget har slutförts En mäklare är skyldig att upprätta en förteckning över budgivningen med uppgifter om:

- spekulantens namn (alternativt namnet på spekulantens ombud).

- kontaktuppgifter, som kan vara en adress, en e-postadress eller ett telefonnummer.

- budets belopp, tidpunkten för när budet lämnades och eventuella villkor för budet, till exempel villkor om lån eller besiktning.

Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget har slutförts. Om uppdraget har slutförts utan att det blivit någon försäljning ska mäklaren ändå överlämna förteckningen till uppdrags- givaren. Detta gäller till exempel om uppdragsavtalet har sagts upp av mäklaren eller av dig som uppdrags- givare.

Säljaren bestämmer över budgivningen

Säljaren bestämmer – i samråd med mäklaren – hur budgivningen ska gå till. Men säljaren är inte juridiskt bunden av sådana överenskommelser. Därför kan formerna för budgivningen ändras.

Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet.

Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja eller att sälja till det pris som har presenterats i mark- nadsföringen.

Budgivningen kan ske på olika sätt

I praktiken finns det två modeller: öppen och sluten budgivning.

Vid en öppen budgivning lämnar spekulanterna sina bud till mäklaren, som löpande redovisar buden till säljaren och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att lägga nya bud.

Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligt.

Mäklaren redovisar buden för säljaren. Den som har lämnat bud får ingen information om övriga bud.

Kort om budgivningen

Vem som helst kan ge ett bud – skriftligt eller muntligt.

Budet kan förenas med villkor.

En spekulant kan inte räkna med att få information av mäklaren om hur en budgivning fortskrider.

En spekulant har inte rätt att få uppgifter från mäkla- ren om vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som har lämnats eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter.

Efter försäljningen har en spekulant enbart rätt att få information från mäklaren om att objektet har sålts till någon annan.

(26)

Anbudsblankett

Anbudsgivare __________________________________________________________________________

Namn Personnummer

__________________________________________________________________________

Adress Postnummer, ort

__________________________________________________________________________

Telefon, e-postadress

Fastighet

Anbud __________________________________________________________________________

Bokstäver Siffror

Bankreferens __________________________________________________________________________

Kontaktperson

Information

Anbudsgivare __________________________________________________________________________

Ort och datum Ort och datum

__________________________________________________________________________

Underskrift Underskrift

Skickas till

Inlämnas senast

Härjedalen Eggarna 7:5

För information om fastigheten och försäljningssättet, se fastighetsbeskrivning.

Anbudsgivaren förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i samband med köpeavtalets undertecknande.

Anbudsgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till

”Lag om åtgärder vid penningtvätt” före avtalets undertecknande.

Anbud skall anges i bestämt belopp i svenska kronor.

Särskilda villkor, avsikt med förvärvet eller annan information ni vill delge säljaren eller fastighetsmäklaren kan skrivas på blankettens baksida eller i särskild handling.

Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de anbud som lämnas. Denna förteckning överlämnas till säljare och köpare.

Thomas Persson, Mäklare, LRF Konsult, Sveg, Tel: +46680714144, Mobil:

+46761412570, E-post: thomas.persson@lrfkonsult.se OBS! Märk kuvertet "Härjedalen Eggarna 7:5"

Anbudet skall vara inkommet 2017-06-26 klockan 00:00.

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder.

Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.

(27)
(28)

Vi är landets största förmedlare av jord- och

skogsbruksfastigheter

www.lrfkonsult.se

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82 Gävle.

Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/03362.

För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs Lantmäteriverkets skriftliga medgivande.

References

Related documents

Säljaren svarar inte för brister och avvikelser som köparen bor- de ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och

Säljaren svarar inte för brister och avvikelser som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till bostadsrättens ålder, pris, skick och användning..

Dels har coronapandemin påverkat internationella avfallsflöden, dels har priset på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem för utsläppsrätter (EU ETS) stigit kraftigt och

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt med

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt med hänsyn

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt med

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt med hänsyn

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastig-

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till

Köparen bör slutligen tänka på att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig. Skulle exempelvis fel uppstå på

Brister säljaren i fullgörandet av detta åtagande äger köparen rätt att säga upp avtalet. 27.0 S OCIALA OCH

Umeå kommun kommer att genomföra anonyma stickprovskontroller under avtalstiden, skulle säljaren inte fullgöra sina åtagande gällande protokollföringen eller utfört arbete på

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt med hänsyn

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt med

Säljaren ansvarar inte för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller förväntat sig, med hänsyn till bostadens ålder, pris, skick och användning.. Inte

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förvän- tat sig” med hänsyn till

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till