• No results found

Bokslutskommuniké

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bokslutskommuniké"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

Bokslutskommuniké

2015-12-31

(2)

Verksamheten

Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av iFenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samarbete med Byggtrygg AB (Byggtrygg AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG).

Ytterligare driftsättningar av systemet har skett ute hos kunder under perioden. En större uppgradering av både systemets användargränssnitt och dess funktioner har genomförts under 2015. Fokus har även legat på planering av de driftsättningar som sker våren 2016.

I dagsläget finns ca 880* användare som använder iFenix i skarp drift. Fortsatt vidareutveckling av systemet sker löpande.

*Antalet användare har ökat kraftigt sedan driftsättningen av iFenix och har rapporterats för att åskådliggöra i vilken takt nya kunder har anslutits till systemet. I kommande kvar- talsrapporter kommer inte antalet användare redovisas om inte en väsentlig förändring sker.

I vår presentation som följer av bolagets ekonomiska utveckling anges redovisade belopp avseende räkenskapsåret 2015 med jämförelsetal föregående räkenskapsår 2013-09-01—2014-12-31.

Bolaget har ändrat uppställningsform för presentation av resultaträkningen som en följd av koncernanpassning då koncernen bolaget tillhör har bytt uppställningsform i årsredovisningen samt koncernredovisningen för 2015.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Försäljning och resultat

Den ökade försäljningen under året härrör från att kundstocken ökat. Externa utvecklare har anlitats löpande för att påskynda processen med att konstruera iFenix vilket givit merkostnader. Samtidigt har utvecklingen kunnat ske i god takt.

Bolagets omsättning uppgick under perioden till KSEK 59.930 (57.385) med ett resultat om KSEK 6.908 (7.686).

Likviditet och finansiering

Den 31 december 2015 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK 11.246 (1.674).

Bolagets utveckling i sammandrag 201510-201512

Utfall Q4 201501-201512

Utfall 12 mån 201401-201412

Jämförelse 12 mån 201309-201412

Jämförelse 16 mån

Nettoomsättning, KSEK 18.153 59.930 45.787 57.385

Resultat, KSEK 3.794 6.908 2.942 7.686

Periodresultat per aktie, SEK 0,40 0,73 0,31 0,81

Eget kapital per aktie, SEK 4,27 4,27 3,46 3,46

Antalet aktier uppgår till 9 500 000 stycken

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015-12-31

(3)

Investeringar

Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 4.464 (12.043) och avsåg investeringar i immateriella an- läggningstillgångar med KSEK 2.189 (9.319) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggning- stillgångar med KSEK 2.275 (2.724) så som inventarier.

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med KSEK 9.030 (4.154) i avskrivningar varav KSEK 2.355 (3.226) avser avskrivningar på inventari- er, verktyg och installationer, KSEK 6.675 (928) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 7.445 (3.215) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 1.268 (750) och 317 (189) admin- istrationskostnader. Avskrivningarna för utvecklingskostnader har bedömts rimliga att avskriva under 3 år vilket har påverkat resultatet för kvartal 4 som belastats med högre avskrivningar.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december uppgick bolagets egna kapital till KSEK 40.521 (32.907) varav KSEK 950 (950) utgjordes av aktieka- pital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK 39.106 (31.492) av fritt eget kapital.

Aktiekapitalet är fördelat på 9.500.000 (9.500.000) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Bolagets soliditet uppgick den 31 december till 76,8 % (80,4).

Anställda

Antalet årsanställda i Genesis IT AB uppgick under året till 33 (31) personer.

Per den 31 december 2015 hade bolaget 35 (32) anställda.

(4)

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner

Vid slutet av rapportperioden, den 31 december 2015, hade följande insynspersoner i Genesis IT aktieinnehav enligt:

Insynsperson Position Innehav Förändring

Anna Flink Styrelseordförande 6 173 966 0

Tommy Flink VD 0 0

Bert Larsson Styrelseledamot 0 0

Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0

Mikael Hjorth Styrelseledamot 1 000 0

Rolf Gehlin Suppleant 0 0

Folke Stenvall Suppleant 6 173 966 0

Sven Stenvall Suppleant 6 174 791 0

Nicklas Thorén IT-chef Byggtrygg 1500 0

Patrik Liljegren Platschef 250 000 0

Magnus Norén Ekonomichef 800 0

Ägarstruktur

Per den 31 december 2015 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 december 2015 hade Genesis IT cirka 429 aktieägare*. Nedan är en samman- ställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE.

Aktieägare Totalt antal aktier Andel röster (%) Andel kapital (%)

Stenvalls Trä AB 6 173 966 64,99 % 64,99 %

Byggtrygg AB 1 605 000 16,89 % 16,89 %

Övriga ca 427 aktieägare* 1 721 034 18,12 % 18,12 %

Totalt 9 500 000 100,00 % 100,00 %

*Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Aktietorget. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Utsikter för räkenskapsåret 2015

Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. iFenix har sedan det lanserades tagit en allt mer aktiv roll i bolagets produkt- & tjänsteportfölj.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3).

2015 är första året K3 tillämpas då föregående år påbörjades före 2014. Tidigare tillämpades Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3 kapitel 35.

Övergången till K3 har inneburit att uppskjuten skattefordran redovisas på förlustavdrag. Uppgifterna för 2013 har korrigerats i enlighet med den nya principen. Övergången har inte medfört några andra beloppsmässiga effekter. För koncernanpassning så har bolaget bytt uppställningsform till funktionsindelad resultaträkning.

(5)

VD kommentar

“ iFenix växer för var dag som går och det känns riktigt spännande att blicka framåt. Under våren genomförs ytterligare införanden av systemet samtidigt som vi bedriver fortsatt vidareutveckling inför kommande releaser. Vi är aktiva med rekrytering av personal till våra kontor i Luleå och Stockholm och utökar våra marknadsandelar allt eftersom.”

Tommy Flink, VD Genesis IT AB (publ)

Framtida rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké 2015 26 februari 2016

Årsredovisning 20 april 2016

Årsstämma 12 maj 2016

Delårsrapport Q1 27 maj 2016

Delårsrapport Q2 30 augusti 2016

Delårsrapport Q3 29 november 2016

Bokslutskommuniké 2016 28 februari 2017

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

2016-02-18

Genesis IT AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Genesis IT AB (publ) Tommy Flink, VD E-post: info@genesis.se Tel: 010 27 27 200

Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt förenlig verksamhet.

(6)

Resultaträkning

2015-01-01 2014-01-01 2013-09-01

(kSEK) -2015-12-31

12 månader -2014-12-31

12 månader -2014-12-31 16 månader

Not 1 Not 1 Not 1

Rörelsens intäkter, Not 1

Nettoomsättning 59.930 45.787 57.385

Kostnad för sålda tjänster och varor -40.106 -29.852 -35.939

Bruttoresultat 19.824 15.935 21.446

Rörelsens kostnader, Not 1

Försäljningskostnader -9.442 -9.742 -11.723

Administrationskostnader -2.360 -2.435 -2.920

Forskning- & utvecklingskostnader 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 753 0 40

Summa Rörelsens kostnader -11.049 -12.177 -14.603

RÖRELSERESULTAT 8.775 3.758 6.843

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 273 273 315

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -3 -3

Resultat efter finansiella poster 9.045 4.028 7.155

Bokslutsdispositioner 0 531 531

Resultat före skatt 9.045 4.559 7.686

Skatt på periodens resultat, Not 2 -2.137 -1.617 0

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 6.908 2.942 7.686

Not 1

Fusionen mellan bolaget och dess dotterbolag slutfördes 2014-08-29, vilket innebär att resultaträkningen innefattar intäkter och kostnader för de båda verksamheterna för perioden2013-09-01-2014-12-31. För att erhålla en rättvisande jämförelse med kvartal 4, föregående år, sker jämförelse med kon- soliderad resultaträkning för bolaget med dotterbolag för perioden 2014-01-01-2014-12-31, detsamma gäller balansräkningen.

Not 2

Fr.o.m. 2015 tillämpar bolaget regelverket K3. Övergången till K3 innebär att uppskjuten skattefordran redovisas för förlustavdrag upparbetade tidigare år. I takt med att bolaget redovisar överskott nyttjas förlustavdraget och den uppskjutna skattefordran minskar och redovisas som förändrad uppskjuten skatt i resultaträkningen för året – 706 tkr och föregående år – 1.617 tkr.

(7)

Balansräkning

(kSEK) 2015-12-31 2014-12-31

Not 1 Not 1

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 14.236 18.635

Summa Immateriella anläggningstillgångar 14.236 18.635

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 4.139 4.306

Summa Materiella anläggningstillgångar 4.139 4.306

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran, Not 4 0 0

Finansiella tillgångar 5 5

Summa Finansiella anläggningstillgångar 5 5

Summa Anläggningstillgångar 18.380 22.946

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Pågående arbete för annans räkning 766 907

Summa Varulager 766 907

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5.245 4.764

Fordringar hos koncernföretag Not 3 15.819 10.063

Aktuella skattefordringar 0 87

Övriga fordringar 370 97

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 887 377

Summa Kortfristiga fordringar 22.321 15.388

Kassa, bank 11.246 1.674

Summa Omsättningstillgångar 34.333 17.969

SUMMA TILLGÅNGAR 52.713 40.915

(8)

Balansräkning

(kSEK) 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 950 950

Bundna reserver 465 465

Summa Bundet eget kapital 1.415 1.415

Fritt eget kapital, Not 4

Överkursfond 5.136 5.136

Balanserat resultat 27.062 18.670

Periodens/årets resultat 6.908 7.686

Summa Fritt eget kapital 39.106 31.492

Summa Eget kapital 40.521 32.907

Avsättningar 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3.217 2.644

Aktuell skatteskuld 1.539 0

Övriga skulder 3.526 1.524

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3.910 3.840

Summa Kortfristiga skulder 12.192 8.008

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 52.713 40.915

Not 3 Fordringar och skulder hos koncernföretag

Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK 15.000 (9.000) som löper med marknadsmässig ränta.

Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 819 (1.063). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (0).

Not 4 Uppskjuten skattefordran och eget kapital

Till följd av tillämpning av K3 har förändring skett av balansräkningen där uppskjuten skattefordran redovisas med 22 % av kvarstående förlustavdrag på tidigare års redovisade förluster. Omräkning har skett av ingående balans för jämförelseåret per 2013-09-01 med belopp 2.323 tkr. Den uppskjut- na skattefordran per 2014-12-31 minskades med 1.617 tkr vilket redovisas i resultaträkningen. Uppskjuten skattefordan redovisas vid varje tidpunkt utifrån kvarstående underskottsavdrag.

(9)

Kassaflödesanalys

2015-01-01 2014-01-01 2013-09-01

(kSEK) -2015-12-31 -2014-12-31 -2014-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 9.046 4.028 7.154

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 9.030 3.168 4.154

Betald skatt 193 -93 -100

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 18.269 7.103 11.208

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT

Ökning (-) /minskning (+) varulager 142 907 -809

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -7.005 -9.577 -4.861

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 2.630 2.038 2.510

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 14.036 471 8.048

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2.275 -1.644 -2.724

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2.189 -7.733 -9.319

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Förvärv dotterföretag 0 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -4.464 -9.377 -12.043

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 0 299 250

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS VERKSAMHETEN 0 299 250

PERIODENS KASSAFLÖDE 9.572 -8.607 -3.745

Likvida medel vid periodens början 1.674 10.281 5.419

Likvida medel vid periodens slut 11.246 1.674 1.674

(10)

Nyckeltal

(kSEK) 2015-01-01 2014-01-01 2013-09-01

-2015-12-31 -2014-12-31 -2014-12-31

12 månader 12 månader 16 månader

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%) 30,9 41,5 e m

Rörelsemarginal (%) 14,6 8,2 11,9

Vinstmarginal 11,5 6,4 13,4

Räntabilitet på eget kapital (%) 18,8 7,6 19,9

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK) 40.521 32.907 32.907

Balansomslutning (KSEK) 52.713 40.915 40.915

Sysselsatt kapital (KSEK) 52.713 40.915 40.915

Räntebärande nettoskuld (KSEK) 0 0 0

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,3 0,9 1,2

Soliditet (%) 76,8 80,4 80,4

Skuldsättningsgrad (%) e m e m e m

Räntetäckningsgrad (ggr) e m e m e m

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK) 14.036 471 8.048

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 9.572 -8.607 -3.745

Likvida medel (KSEK) 11.246 1.674 1.674

INVESTERINGAR

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2.275 -1.644 -2.724

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2.189 -7.733 -9.319

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Förvärv av dotterföretag 0 0 0

MEDARBETARE

Medelantalet anställda 33 30 31

Omsättning per anställd (KSEK) 1.816 1.526 1.851

Antalet anställda 35 32 32

DATA PER AKTIE

Antal aktier 9 500 000 9 500 000 9 500 000

Resultat per aktie 0,73 0,31 0,81

Eget kapital per aktie (SEK) 4,27 3,46 3,46

Antalet aktier uppgår till 9 500 000 (9 500 000) stycken.

(11)

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%) Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (kSEK) Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (kSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (kSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Räntebärande nettoskuld (kSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella

tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (kSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde

minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (kSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (kSEK) Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier

(12)

References

Related documents

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.. Eget kapital, Mkr 12 443 Avgår eget kapital hänförligt till

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital

När det gäller standardomriktarna pågår diskussioner med ett stort antal sjukhus – både i Sverige och utomlands - och bolaget räknar med att flera av dessa projekt ska resultera

Resultat per aktie Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal

Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, plus det

Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, där genomsnittligt antal aktier ökat med de antal aktier som

Justerat eget kapital dividerat med medelantalet aktier justerat med utestående Periodens resultat dividerat med medelantalet utestående aktier optionsrätter hänförliga

Resultat per aktie efter betald skatt Periodens resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden.. Resultat per aktie efter full skatt

Resultat per aktie efter betald skatt Periodens resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden. Resultat per aktie efter full skatt

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

Resultat efter skatt/ genomsnittligt antal aktier Eget kapital per

Börsvärde vid periodens utgång, Mkr Aktiens slutkurs sista handelsdagen i perioden multiplicerat med antal aktier Resultat per aktie, kr Resultatet dividerat med antal utestående

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier i perioden Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie: Netto kassaflöde

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier i perioden Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie: Netto kassaflöde

Försäljningen det första halvåret uppgick till 1 642 MSEK (1 051), en ökning med 56 procent jämfört med samma period föregående år.. Ökningen härrör huvudsakligen från

Resultat per aktie före skatt efter utspädning: Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädningseffekt. Soliditet, %: Eget kapital

Resultat per aktie före skatt efter utspädning: Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädningseffekt. Soliditet, %: Eget kapital