• No results found

DISSERTATIO ACADEMICA,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DISSERTATIO ACADEMICA, "

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

. JJ ---~-,

D. D.

DISSERTATIO ACADEMICA,

DE

PHA · I_JJEN A

BOMBYCE,

QcJA:\l,

CONSENT. EXPERIENTISS. F i\C. MED.

IN lLLUST_!U AD S ~LAM LYCEO.

PR!ESIDE,

FTJW NoBTll.SSiMO ET EXPElUENTTS,lMO.

DN. OocT. CAROLO LINNJEO,

EQUlTE

DE

STELLA POLARI,

'8:.IE ILJE M:TIS ARCHIATRO,

MED. ET BoTAN. PHOFESSORE REG. ET ORD.

AcAD- Ups, HoLMTENS. PETROPOL. BEROL.IMPERIAL.

LoNIHN. MoNsPEL. ToLos. FLoRENT. SOClO.

IN AUDlT. cAROL. MAJ. om 1v. DECEMB, '

ANN! MDCCL VI.

H. A. M. S.

PUBLlCÄ! VEN1JLATIONI OFFERT S:JE R:fE M:TIS STIP.

JOHANNES LYMAN' LAUR. FIL.

FIERDHUNDRENS!S.

Ul'SALI/E> 'Excud, L, M: H.6JER. Reg. Acad. 'I ypogr.

(2)

J. N. J.

ESTES primum ab homlnhus ofit:a•

tre fuere, ut tegerent corpus, &

injurias ab Ulo repellerent e:xternas, delo ut illud ornarent. Veflimen- ra, qure nacurre maxime conveniunt ex pe//ihuf~adrupedum conficiun- tur; puriffima vero Lintea font &

fimilla, qure ex cortice plantarum inprimis Li11i parantur. Jlla infer\liunt preclpue contra frigus, h~c in11rimis contra reflum. .hmbo ha:c velti- mentor.um genera abfolvunt plerorumque ~entium vclti•

tus. Sed cum luxus non adquiefcat in utiliffimo, in id tctus quantus nititur, ut adquirat id, quocl pretiofum eft, &

ornat; emit ilaque req-ue care prctiofum, ac illud, quod fun roa u,ilitate fefecommendat. Jndi exHHmaruntfe in- venif,e gratam quandam materiem in fruclu Bombacis &

Gefjypn , idque eo magis, qvum ipfa natura hane produ- cat absque eorum indultrla. H~c etiam materia ceterli adhi.U: cog.nitis mollior erat,

Aliam

.1

(3)

Aliam iterum vellimentorum miterlem, eamgue Je.;

vlffimam atque fplendidlffimam detexerunt incolre Afitr:

borealis , nimirum ex .5erico.

Hac de re in prrefenti negotio uberius agere conftitul, cumcultus hic luxul perdllechu fit, quo hono- ratlores, cortice quafi nobiliori, a plebejls dil'lingvuntur.

Si omnes & fingult in eo confpirareot, utiliffima effe qure•

renda & rerinenda , Serlco quidern carere poffemus; Secl qvum ritus & conf vetudo ( la mode) nullas ferat demonftra- tibnes, confultius ell concedere, quam opinioni fure, llcet verre , prreftacte lnhrerere, .

Oeconoml hujus red calculum fecerunt, quantum pro ferico afportando in Sveciam quotannis impendatur, inque his b. m. M. Trievald a J r!cmonllravit 111ud longe lateque fuperare prerium ferrl, quod quovis anno ln patrla conficir ur. Et ClarHT. E. G. Lijdbeck, Lundenf. Prof. Ce- leberrlmm, in oratlone coram Acacl. Se. R. S. computavir ferici crudi 20000 libr. in Sveciam quotannis inferrl, quod _ ad minimum facit 240000 thal. arg. fi qurevis libra 12 th.

arg. rellimetur .. ).

Hane itaque rem lntaclam relinquere diutlus, eo mi- nus convenlt, cum in Patria artes manuarire & reconomia ranta horlie coli crep(ltint induftria. Haud itaque dubl- fo, me opus fufcepilfe gntum, llcer vires meas tenerri- mas fuper,ans, fi paucis verbis, (JUOd all! diffufo dicen- di gencre , conatus fuerim adumbrare BOMBYCEM, ejusque culturam in patria etiam poffibilem.

Heic tamen obfervaffe juvabit , me tantum ca ex- pofiturum , qure acl forum Hifiorire naturalis pertinent, cerera enlm relinquo reconomis nofirls de patria optime ,.

meritis, qui penfum {uum hac in re fere ab{olverunt.

Nec me tugit, nominatum Triewald ex profeffo, ut dici

A 2 folet

a} A. S. R, .5. 1745. *) Vide ejus orat. die XVIIJ, Of1,-175f babit.

(4)

,,.

U.1)}4(UIJ

fo!er propofuiffe Hifl:oriam horum infecl:orum in AEfo Flol- fl/f'TJJ. pro anno 174f, adeo ut Optimis Aucl:orlbus hac inre jure omnr adnumeretur; fed curn omnibus ad manus non fit liber pretiofus plurium voluminum , vulgus vero defi- rleret breviffimam viam hoc in negotio, folum ln id ope•

ram collocabo, ut. ex aucl:oribus optimis & obfervatione propria , proponam compenclium hiftorire hujus 1nfetU perbreve, fed forte fufficiens,

Maoebo ltaque prrecipue in illis, qt:Jre maxime necef- faria funt, nimlrum in Bombycis hiftorla ejusque cilto, fcilicet Moro.

Anatomiam Bombycis ficco pede prretereo, qvum optime delineata ftt a Molpighio alil$que. Prreterc:a exi- ftimamus vulgurn reque potle carere hac cognitione , ac agricolre, ignorant Boum at<;ue Cerealium . .Anatcmiam.

CAP. PRIMUM.

Vero frmtle efi Cbinenfes primum invenilfe fericum, cum in hac orbis parce Bomhyces foium reperiantur fpontanei. & natto h:Jc'c, inter genres, natur:m1 omnium maxime imifari lludeat, 11) Poetre prlfci exHlimarunt

~entem riuanrlam, nomine Ser ve! Seres primum rletexi/fe

& coluiffe hoc lanugrnis genus , unrle fo,·re nom~n ag- nofceret. Sed cum dicant fericum latere m trucl:u a, boris

cujus- a) ln Afia & copio[f' i11 China nperi111r etiam alia Phal,en.e /,wva qu,e net folliculos /erici, 1rt1(!11i111di11e ovi, tx q11ibus fila intrrdum pl·wium 01•rrvi,,nm1 ex1r1r11r1 pl)(/1111t, /;~, firmiora & t, nadora}imt, /ed di/fic,lr: ad /inem perd"-

~untur • ideoque rtfom co11.m1mit er carmiwmt,,, ; rRc jpPci "J

_l}Ute nomin 1tttr Ph,t!.ena At Los, ro11{t1mit fotia rit1·i.

dtJinf'ata

,fl

in A·t. G!!.z, r. b, f. 7 & Medan, furin. i.

52 f.f forte 65. > quie etiam .1.meriu: ,:/i almmu1.

....

.,..

(5)

U , , ) 5 ( U ,

cujusrlam, fieri potult ut confaderint Go!Typtum cum fe- rico; hane tam en qurefiionem noflram .non facJmus, fiqui- dem noflrum non tangat propofitum. Deinde cultura ferici

e regno Chinenfi per varlas regiones ad Perfas llervenir?

Jiinc vero pofiea 11d Gr~cos Alexandra Magno bella ad- verfus I>erfas gerente. 'Grreci tum prlrnum obtinuerunt Uombycis cognitlonem, fed non didicerunt artem manua- riam atque ceconomlcam ferkum prreparandj. Dum vero ceterre artes atque fcienti(?, hinc ad Rvmanos pervenerunt, hrec etiam, lict>t imperf ecta, acceffir. .'lu/linimmJ pru- dentiffimus regnt occider,rafis I mperator , perij1iciens quantum lueri Perfre, per fcrlcum ex ejus regno ceperuoty A. 533 duos mi!it nuncios, qui apud eos hane perdlfce- rent artem & fecum domum porrarent Phalrenas Bombyces,, fed cum hre in itinere perierint, opera hac vice irrita foit..

Propterea iterum alii pro(ecl.i funt, qul ot•a earum ad- fporrarunt, & tum prlmum limites occuparunt Europte.

Jnitio ta men inftltutum impedieb.uur, adeo ut culrura fe- ricl non prius, quam Anno t I JO ad Siciliam, fub .Rege Rugero, pervenit, qui poftea hane artem propagandam cura ..

vit in nuperrime adepto regno NeapoHtaoo, uo<le pofieil , in ltaliam, Hlf paniam, Galliam & Uoruffiam mlgravit.

CAP. SECUNDUM.

MOR OS Bombycis proprfus, fapidlffimus & fahl- berr!mus ett ciblis, & ubi ilfa crefclt ibi etiam coli J)OJell' frri .... um. Satis fuperque nob!s confht Bomby•

cem vefci pdfe foliis Lactucre, Cichorii, Leontodon- tis, Ut 1l & Urtic~, tefte quoque Rello11io in /Ethlo•

pia, fol is F1cuf. At vero ex hoc vittu magis fragil e Bom hy"' n;,t fericum, ipf e langulclus, minus nltidos e- va.JiS, frepeque emorltur. Q!;li it.lque Cericum obcinere

vult

,,..

..

(6)

vult nobilius , nccefTario fibl adqulrat Moros , qulbus Bomhyces fuos alat.

Morus eft arbor affinltate qu:;1tlam conjuncl:a cum U rtica , floribus mafculinis diftincl:is a feminin is, qua- tuor ltaminibus atque duobus plfiillls a). Qiredam Morl

fpecies marem & feminam in una eademque gerunt ar•

bore, quredam in dlverfis. Arbores verre fecntnre bac- cas ferunt , mafculis licet clefi:itutre , quo in cafu ca- lyx evadit fucculentur, baccamque mentitur , non ve- ro producit pericarpium pulpofum. In Spec. ]'/antar.' enumerantur varlre quidem Mori fpecles, ut Alba, Ni- gra , Rubra, Tartarica, l11dica, l'apy,·ifera, 1inc1oria,

an vero duarum pofiremarum folia arrldeant Bombycl, adhuc nos fugit. ,

Morru alba in China f ponte crefcit , qure ha be tur pro folo natall Bombycis. Hinc credere fas efl:, hane Bombycum naturre maxit'ne convcnire. Aptid nos vero in Hybernacula per hiemem introclucitur, at in Scania fub dio crefcit non infrequens in hortis ; fed quamcliu nollrates in Bombycum cultura operam mlnt!s colloca- runt, hrec fpecies fusque deque habita fult, propterea quod baccre ejus fatui fint faporis. Ex Obfervationl- b.:.a meteorologicis conflat : hyemes apud Chloenfis jux-

ta Peckin, ubl etiam hiec fponte provenit, re4ue geli4 das effe ac apud nos ; unde etiam facile concludimus, illam erlam nofhum ferre clima. Jdem tefiatur N. D.

PRJES. in Itin. -Scanico, a) obfervans , Mori hane f pe- ciem, ne quidem fub dio, in Scania: hortls periiffe per tntenfiffimum gelu Anno 1739 & 1740. Folia Mori Albre teneriora font ceteris, facilius itaque Bombycurn recens natorum dentibus conteruntur. Ex allatls nega- ri nequit hane arborem ferre poff e clima Scanire meri- dlo•

a) Cfr.N.D. PRJES, Gen. Pla11t.edit. V:taN:o

no.

a) Cfr, Ejusd. It. Sca11, pag. S.J.

r

(7)

Ctt!J )

'1 ( u,,·

dlonalls, nfekir1glre & Hallandire, qure regiones utique fufficerent ad full:entandos tot Bombyces, ,1uot ferico producendo opus ell: in Svecia.

Mor111 11iqrtt, qu.e efculentas fapidiffimasque fert baccas, etlam Bombyci eft -Vitlui • llcet paululum durio ..

ra & craffiora fint ejus folia. Frequens eft hrec in hy- bernaculis SvecJre fuperioris, Ced pr::eclpue hortulanl ar•

bores feminas eiigunt , cum mares baccis careant.

Jn Scanire hortis fub dio modicam fett hyemem. Se<l cum f~pius fn Sveda lntrå qulndecim aut novendecim annos atroces infurgant hyemes, gelu aduruntur quem- admodum lntra Annos 1739 & 1741 accidebat. Tunc O'llnes fere arbores Scamca:, prreter unam in foro Y- fia<ifmfi confttam, ita J~debantur , ut fubfequente a!llate nulla promerent foli.i. Hinc m.ixima pars incolarum , Moros fuas ut deperditas amputarunr. Alll hoc negli- gentes cum fructu reperibaor, h~s (ubfequente refiate

17 4 2 regerminare & foliis vefilri b ), Sic etiam hrec Mori fpccies cum lucro ftri potefi in merldionalibus

Svecitt provincils; red obferv.iffe juvablt, hane ma~ls

focculenta delechrl terra quam ceteras, littoraque ama- re propter rempeflates.

Morus rubra Amerlcam feptentrionalem ,

uc

folum natale, agnof cit. H!l'c majora quam prrecedentes exhibet folla , molliora vero quam Morus nlgra, fed duriora quam Morus alba. Unde etiam quando harum . tr1um Mororum folia Bombyclbus apponuntur , pri- mum devorant folia Mori alba:, deln eligunt rubrre , ul- timo nigr~. Ex Botanicls <:onllat Morum rubram ad Quebecum usque fponte crefcere, ubl hyemes re(Jue ge- lldre funt ac in Svecia. Hoc impulit N. D. PR.tESI- DEM una cum L B. S. C. P.JELKE prreter CETERO~

ex Ac. Sclt:nt. Holmenf. ad pi-oponendum, ut aliqms reruro b) N. D. PRJES. It.

Sca11.

p. 201,J

(8)

~ ) 8 (

,erum naturallum C0l?nitlonc lmbutus , acl J.me~lc:im Seprentrionalern mitrerecur , qul inter alil dcte!!eret , num hxc in Svecia cum frudu feri poflit, & r,u1le

i11dc fericum near 8011,byx. Ho: lter peric-ull & laho- ris plenum i11 fe f fcepic Cl. I'. K I\L \f, hodic A' ol:n- fcum l'roftffor Cdcbcrrimus, & ic.1 abfolvit, ut jarn,

fub dio, in \•ari1s nofiri~ horrisegregie adolcfcat,\forus h :c;:

Sed cum ab eo tempore intenfa adhuc nulla apud nos exHiterit hyems, certi quio hoc in neqotio fhtuere non valcmuc. I ,terlrn nobiJ con('.at, hane exhibere Rombyci fvavlffimum clbum, nobisque fcricum haud

~ilis pretil.

Mor i tm•ffZr1rte

r

pecimem. ficcum ad N. D. PR...f.- SIDE M mi!Tum fuit ab exoeditionis Afiaticre ,\dfetrore Hcinzellman, quod juxta 'Emporiurn T JOais ( A7ow.) in {il<1ls cref ·ens obfervavit, E:-: Geographicis & obf r- vationlbus Meteoro!o11lcis fdmus, ibidem ric:ldiores effe hycmes quam apud nos;

Q

1amdiu vero non intraverit Europ,seorum horros . nec atlirmare neque negare poffu- mus, num hoc in 11egotlo nohi:; noflroque ufut fatlsfaciat.

Ma,·:u

;,id,,-,,,

clefcrlpta efi in horto Mc1labarico

& nuper in Auetuarlo Rumpfii p. g. t. 5 Illa eo minus oob1s prodell, q\. um lmperfecbs quali ha heat ~emmas, adeo ut hyernes noflras fcrre nequeat. Sk llcet Bom- hyx hifce rluabus poflremis vcfcl poffit, eas ramen ut

fupe, fluas feponimus.

CAP. TERTIUM.

O\•a Bombycum per litera,; & commercla f aclle e

~lonihus Europre meri lional1bus obrlnere potfumus iil.1.fa , wa\'lffirra licet hyeme. Servari tamcn <lcbcnt lu lo.co frigidiori , ne calore excli.d,mtur cito nimi~, vel

<iuando

(9)

....

.i..

quando nulla inveniuntor folia Morl, Hlnc inclufa Ja.

genis vitreis in cella deponi debent, ne mucorem con- rrahant , vel ab infedls devorentur. Et cum fero vernet Mo rus, exclufiont ova non funt tradenda prius, quam vernavlt Morus. Tum ponenda funt In loco tepido , &

lbi intra quatuor ve! ocro dies excluduntur. Larvls par- vis, atris, nu per e<litis folia Laclucre porrigt folent, us- que dum tirmiores evadant <lentes, prreferdm fi folia Mori fint adultiora. Pofrea foliis Mori aluntur; circa quod probe eavendum , ne ficca & arlqa, neque ra- re aut lmbre humida fint folia; ex his enim hydropem con- rrahunt. Recentla illis dantur folia, quando are6unt pro- pofica, vcl illa devorarunt. Quando ficca evadunt falla, una cum excrementls ejlcleoda funt, ne Larvre quotldie ex illorum fretore inquinatie , morbis graventur & emo-

riantur; adeoque methodus Chtncufiurn egregia efi ca- pfulas fcilicer fubtus tegere rete, ut confumds In priorl foliis, ex ea fponte fe recipiant in novum fuper impofitum

~as, recentibus foliis impletum, qvum facile 11erclpJant no- va folia,neque hoc paao manibus aut infirumentis transpo- nenda lredantur, Abovo usque dum pupreevadunt Bom- byces & nere incipiunt qufnque fere prreterfluunt hebdo- macles, quo tempore in domlbus affervandi font ne pereant rlgore al:ris, rore, nofäbus frlgidis, nec a Pafferibus a- li~que devorentur avibus, nec ab lchnevmonibus li?dan- tur. Cavere ~tiam debemus ne va11ore pereant ..

Sub ipfa 13ombycum fcena qulnque occurrunt flad!~

qure quatuor dlflingvW1rur fomnls , qui nihil aliud imporrant. quam tempus illud quadripartirum, quod vi- tam eorum demetltur, anteqoam Phalrenre evadunt. Ex horum temporum cognltlone dlgnofcer~ Ucet ·eorum a:ta•

rem & morbos infeftantes.

Primum ftadium ab ovo, durat per feptem dles ad

B depo-

(10)

~ ) 10 ( ~

depofitionem vents fu(tre,. quo primus fomnus ni(!er effe dicitur, tunc duobus poflremis diebus vlx edit.

Secrmdutli, nomeratur fpatlum temporls abhinc .ocl:o Jierum , «forn veftimenta induens alba, iteri.lm edere de.

finit, fuo fomno fec:undo fe. A!bo.

Fro, 1ertio haben,ur oclo

;lli

diec a prrecedentlbus,.

dum iterum tertia vice nova ornatur cute, quod tertio fom- no def qru1matio11es comt,1rehendltur.

Q}fartum abfolvont dies ollo fequentes, qufbus e:it aals ultimum corium deponunt, fob fomno dido quarto ,xcorintionis.

Q!finto fiadio iterum edere ·continuant per feptiduum, abfiinent dein ab omni cibo & nere incipiunt,

H~c quh1que lladia lnter quatuor fomnos, iis, qui Bom•

byces colunt , regulre inllar erunt, fecundum guam pabu- lum illls porrlgant. Primo ttadio aliquorlcs de die illis rradenda font folia, Sccrmdo fem per r>is, mane & vefperi.-

'Itrtio acl minimum ter rlc dle appetunt rectntiafolla.~1ar.

to plurles de die nova exf pedant, tam enim av ide edunt, ut dentium crepitus aurliac.ur. Q!_tinto ftadio minime efurlre debent, quoniam lnde minus nent. Sob fomno nulla fo- Ua afferantur, fed in gulete relinquantur, idque ne-

c:effe eft: ut Larvre fint retate requales, nec alire tenerio- res, alire adulriores fimul mi:litre, fed in difhndis vafculis affervatre; minime autem 01l0rtet mutare vafa lob fomno earum, gvum fub hoe adu in quiete degant neceff e fit ; feterum obfervanrlum ut fufficiens femper illis locus eon•

ceclatur, plures enlm fi arde coacerventur, frepios regro-

tant & morbis contaglofis Joficluntur , quibus fac!le pto- rlrni pereunt.

Sub priooo ftadio cavendum a frigore ne Jredantur, a- deoque fi frigidlor infurgat tempefias Galore loci mitigan- da eft. Adultiorec

factl

facilius ferunt tempeftatern,

r-

deoque in qua~unque domo facile confervantur, modo non fencftra: reftul mericUano nim.is c~1ofäre funt. Ob-

fer~

(11)

U.f})u(tf.U ,

fervandum etiatn Ne ex calore forna.cum redis; ve! fcr-- tore loci moleftiam pnientur. Cavenoum fcmper a Muri- bus, Avibus, [chnevmonllius fimillbusque holpitlbus. So- let autem domus in!tar Bibliothecre inftrui, guibus vafa imponuntur, Larvis apta, lnprimis profpiciendum eft,ut cibus e recentibus foliis non deficiat; ut locus a fordll>u5 purus; ut aer ficcus, noo fuffocans aut fcrtidus; ut calor non Dimius adfic; ut xgri jufto tempore removeantur, qui fa,.

cile trlfli colore dignofcuntur. Poflea dum per duos dles- cibo abftinuerint, glabritie nitentes pelluddigue nere inci- piunt, & ad fubeundam aliam mutationem apti evadunr.

Tunc lnfhumento guodrn1 fub ore, duobus poris infl:rucl:o, prrediti font, quo (ecernunt liquorem quendam vikirlum &

in aere ln<lurefcentem ad formam duorum 6Torurn. Huic fundamento innltitur fol!iculusBombycis,con(bns f.-rpe filo

100 orgyiarum,juxta magnittldinem ulrimi articuli pollicls. •) Hoc opus uno vel duobus perficit diebus, quo abfo!u- to, intra folliculum, in pupam rransformarur. Hic jacet fe.

re lm'Tlobilis, fine ore pedibusque quatuordecim circiter dles. DeinPupre exuit veftem, dum evorriit Jiquorem, men- ftruum verum ferici, quod aperit folliculum, & inde exit vibrans alas, utficcetur.

In Scenam itaque prodit jam PHALJENA (Bomby,t)

pe8imcornif eli11gvi1, a!is reverJis albidir: faf'ciis obf1J- leti1 fitfciJ ; mac1:la lu'!ari.

AJd;,ov, mf. 280-282.. 246 f. 2. 3.

,'Jon/i.

in[. t. 22.. Pat>ilio Bombyx ..

Mort/J'. lat. 181 Bombyx.

Mer. eur. r. p. t. 1.

G«d, helg. r. p. 93• t. 4,z~

Li/l. Gerd. 84. f. 3 21

Blank. helg. 60. t. 9. f. D. E. F~

Chnr/. ,mom. 40, Papilio Rombyx.

Alv.

•>

Color ferici albus fJ' flavru dijfert tantrJm '/Jarietate_

(12)

UJ} ) 12 ( Uf' Afh. tmgl, t. 1 i. f. 16.

Bt·adl. nat. t. 27. f. 1. E. r.

7rievald. A. S. R. S. 174f.

Fn. Sw, 25f. 8JJ·

Vulgo Bombyx. Svet. Silkennatl<.

,Gall. uer afoye. ·

PHALlf.N A efi medhe magnitudinls, pallida., atbl- cans. Ocull oigri. Antennre alba:, peetinatre radiis nigrls • .Af te /uperi~res albida: fafciis obfolctis, fufce fcentibus, an- guftloribus, Jongiorihus poHicis, juxta apicem excavat~, rnacula lunarl in media difci. Al.e i11feriore1 latiores, pofilce verfus anum etiamnum latiores, margine exterlori promi- oentes ante fuperiorem alam, macula obfcuriori ad margi- nem cenerlorem verfus abdomen.

Poltguam Phala:nre evadunt, nihil nlfi venerem f pi- rant, verront fe[e undlquaque , usque dum abdomine fe•

minas taogant , tunc coeuntes rctrorf um , canum infiar hamo penis coh~rent. Jam immobil.is fere efl mas, nit, aliquotles tremeret aUs: Separatus vero poftea· ex(uccus

& torpefcens , poft duos diei. moritur. Femina vero hi- fce peractis nuptiis evacuat materiam quandam fluida m fu- fco-luteam,; inquinantem locum cui immittitur, ibidem- que ov.a fua deponlt. Ova hrec prima fuot flava, ddn grifea & 9paca , prre ceteris rotunda & compreffa. Poftt:a etlam femina, ut mas, langvlcla e vita decedlt.

Sic retas Bombycum oclo circumfcribJtur hebdomadi•

bus.Cum apud nos re/hs duos per menfes reque jucunda fit ac alibi,licet non tam callda,ad colendos tamen Bombyces fuffi.

clt , & Morus alba noftrum ferat cllma , per legi- dmam con(equentlam fequitur, l:lomhyces in

patria coli & paffe & debere.

TANT U M.

References

Related documents

This may be a necessity for a virus to successfully utilize vectors for its persistence over winter, as the mortality of hibernating mosquitoes across the winter months could be

The- se descriptions have been made by the various specialist societies (within the Swedish Medical Association and the Swedish Society of Medicine) and are authorised by

(www.migrationsverket.se) After successful completion of the exam testing medical knowledge and skills, (a maximum of two retakes are allowed) or approved proba- tionary work

infrastructures. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, 3345-3354.. *Morrow, Erica N., and Shawn A. The Chicago alley lighting project:

Studies were included in this systematic review if CCTV was the main intervention, if there was an outcome measure of crime, if there was at least one experimental area and

Studies were included in this systematic review if improved light- ing was the main intervention, if there was an outcome measure of crime, if there was at least one experimental

The evaluation was based on a comparison of crime rates in an experimental area (the neighbourhood watch pilot project area) and three control areas in which neighbourhood watch

Although a recent meta-analysis found that the two main types of family-based programs, general parent education (i.e., home visiting programs aimed at improving health and

However, studies of higher methodological quality found little evidence that mentoring reduced reoffending, suggesting that inadequate control of pre-existing differences

The main selection criteria were that the evaluation should be based on voluntary treatment programmes that aimed to reduce drug use (e.g. methadone maintenance, detoxi- fication,

The anti-bullying initiative in the Netherlands was inspired by the Olweus programme (Fekkes et al., 2006, p. The programme was specifically designed to tackle bullying behaviour

The treatment group (n=62; only those who completed the programme) and the comparison group were matched on a number of features including age at first violent offence, total

After identifying 34 studies that met a series of highly stringent in- clusion criteria, the analyses indicated that: (1) self-control improve- ment programs improve

At 18 month follow up period, the treatment group had a lower percentage of general recidivism than the control group with not significant differences between the two groups

Studies were included in these systematic reviews if the surveillance measure in question (i.e., security guards, place managers, and defen- sible space) was the main focus of

The crime types included here are those for which suitable evaluations were identified: residential bur- glary; domestic violence; commercial crime; and sexual victimiza- tion..

For the Seven Schools Longitudinal Study (Ozdemir &amp; Stattin, 2011), Ozdemir has provided via email communication unadjusted effect sizes (zero-order correlation coefficients)

Tables 3c: Comparison of non-custodial versus custodial sanctions on re-offending (all types of offenders), log odds ratio (fixed effect), studies using propensity score matching

However, whereas Welsh and Farrington (2007, 2009) found that car parks was the only setting where CCTV was associated with significant effects, our review found evidence

Utöver tjänsterna som erbjuds inom ramen för Business Swedens statliga uppdrag erbjuds dessutom svenska företag marknadsprissatt och företagsanpassad rådgivning samt andra

Calculating the proportion of national accounts (NA) made up of culture, which is the purpose of culture satellite l accounts, means that one must be able to define both the

The aim of this study was to describe and explore potential consequences for health-related quality of life, well-being and activity level, of having a certified service or

(2007) did an experiment were sows and piglets were fed a diet with LAB inclusion during 70 and 15 days respectively. The feed contained approx- imately 7.1 log cfu/g each of L.