• No results found

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING

för

Bostadsrättsföreningen Höjdena

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fastighet Inom Vallgraven 37:11, 37:12, 41:7 Styrelse

Styrelsen har sedan föregående föreningsstämma haft följande sammansättning:

Ulf Lange ordförande vald t.o.m ordinarie föreningsstämma 2014 Lars Wergeland kassör vald t.o.m ordinarie föreningsstämma 2013 Johanna Lerneby sekreterare vald t.o.m ordinarie föreningsstämma 2014 Anders Wessman styrelseledamot vald t.o.m ordinarie föreningsstämma 2013 Johan Eliasson styrelseledamot vald t.o.m ordinarie föreningsstämma 2013 Suppleanter har varit Anna Pettersson, Peter Kelly och Anna Graaf.

Valberedning har varit Johannes Angeldorff, Erik Gustavsson och Johan Nilsson.

Revisor

Revisor har varit Bert Svensson

Revisorsuppleant har varit Andreas Nyström.

Föreningsfrågor

Föreningen bildades oktober 1991.

Ordinarie föreningstämma hölls den 29 maj 2012. Stämman hade 11 röstande medlemmar.

Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter samt avhållit 11 protokollförda sammanträden.

Av föreningens 31 st medlemslägenheter har 6 överlåtits under året.

Föreningen upplåter med hyresrätt 1 st lägenhet och 6 st lokaler.

Föreningens bostadsrättsyta är 2.213m2, hyreslägenhetsyta 67m2och lokalyta 261m2

(2)

Ekonomi

Fastigheterna är taxerade till kronor 35 071 000, varav markvärde kronor 17 288 000.

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade genom Länsförsäkringar.

Avgifterna höjdes i två steg, först 20% den 1/7 2012 och därefter 13% den 1/1 2013.

Höjningarna gjordes för att kompensera uppdatering av värden i underhållsplanen och ökade räntekostnader efter de omfattande renoveringarna 2011/2012.

I den kvarvarande osålda hyreslägenheten ligger ett dolt värde som inte framkommer i balansräkningen. När föreningen i framtiden kan disponera lägenheten är avsikten att ombilda denna till bostadsrätt.

Redovisning av utförda underhållsarbeten och investeringar

Föreningen upprättade 1993 en långsiktig underhållsplan med hjälp av konsult från SBC. Under våren 2009 reviderades den och ligger till grund för planerade

underhållsarbeten och föreningens sparande till och med år 2028.

Under år 2012 avlutades renovering av fasaderna på Kungshöjdsgatan 4 och 6, byte av samtliga fönster i föreningen och balkong installationer.

Planerade underhållsarbeten och investeringar år 2013 Inga större renoveringar är planerade under 2013.

Övrigt

Föreningen har en hemsida, www.hojdena.se Resultatdisposition

Till föreningstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat -191 382

Årets resultat -1 041 114

Återstår till föreningsstämmans förfogande -1 232 496 Styrelsen föreslår att överskottet disponeras så

Reservering till fond för yttre underhåll, enligt underhållsplan 46 000 Ianspråktagande av fond för yttre underhåll -1 000 000

Balanserat resultat -278 496

-1 232 496 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

(3)

HÖJDENA BRF

RESULTATRÄKNING FÖR ÅR not 2012 2011

RÖRELSENS INTÄKTER

Årsavgifter 1 093 679 988 541

Hyror 341 825 340 195

Övriga intäkter 2 24 308 1 003

SA RÖRELSENS INTÄKTER 1 459 812 1 329 739

RÖRELSENS KOSTNADER

UNDERHÅLLS- OCH DRIFTKOSTNADER

Reparation och underhåll 3 -1 125 388 -174 157

Driftkostnader 4 -622 174 -609 736

SA UNDERHÅLLS- OCH DRIFTKOSTNADER -1 747 562 -783 893

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -287 750 545 846

AVSKRIVNINGAR

Byggnader 5 -248 702 -133 827

Maskiner och inventarier 6 -16 498 -16 498

SA AVSKRIVNINGAR -265 200 -150 325

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -552 950 395 521

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter 877 11 518

Räntekostnader -428 651 -190 362

SA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -427 774 -178 844

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INT. OCH KOSTN. -980 724 216 677

RESULTAT FÖRE SKATT -980 724 216 677

SKATT 1 -60 390 -58 374

REDOVISAT ÅRSRESULTAT -1 041 114 158 303

(4)

BALANSRÄKNING FÖR ÅR not 2012 2011 TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR BYGGNADER OCH MARK

Pågående arbeten 10 - 6 967 156

Byggnader 5 23 023 006 11 784 123

Mark 7 325 672 7 325 672

SA BYGGNADER OCH MARK 30 348 678 26 076 951

MASKINER OCH INVENTARIER

Maskiner och inventarier 6 27 926 44 424

SA MASKINER OCH INVENTARIER 27 926 44 424

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Långfristiga fordringar hos intresseföretag 2 800 2 800

SA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 800 2 800

SA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 30 379 404 26 124 175

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Förutbetalda kostnader 29 246 26 808

och upplupna intäkter

Övriga fordringar - 23 211

SA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 29 246 50 019

KASSA OCH BANK

Bank 7 338 103 1 151 784

SA KASSA OCH BANK 338 103 1 151 784

SA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 367 349 1 201 803

SA TILLGÅNGAR 30 746 753 27 325 978

(5)

HÖJDENA BRF

SKULDER OCH EGET KAPITAL not 2012 2011

EGET KAPITAL

BUNDET EGET KAPITAL

Inbetalda insatser 9 470 610 9 470 610

Upplåtelseavgifter 6 893 250 6 893 250

Yttre fond 1 1 175 000 1 000 000

SA BUNDET EGET KAPITAL 17 538 860 17 363 860

FRITT EGET KAPITAL

Inbetalda balkonglikvider 3 130 683 3 130 683

Balanserat resultat -191 382 -174 685

Redovisat årsresultat -1 041 114 158 303

SA FRITT EGET KAPITAL 1 898 187 3 114 301

SA EGET KAPITAL 19 437 047 20 478 161

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Låneskulder 8 10 900 000 6 400 000

SA LÅNGFRISTIGA SKULDER 10 900 000 6 400 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 82 501 175 707

Skatteskulder 60 390 58 374

Upplupna kostnader 9 266 815 213 736

och förutbetalda intäkter

SA KORTFRISTIGA SKULDER 409 706 447 817

SA SKULDER OCH EGET KAPITAL 30 746 753 27 325 978

STÄLLDA PANTER 10 900 000 7 120 000

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

(6)

Noter

1 TILLÄGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Redovisningsprinciper yttre fond

Redovisningen ska ske enligt "god redovisningssed", det kräver att man följer Bokföringsnämndens allmänna råd, I detta fall BFNAR 2003:4.

Fonderingen ska inte redovisas i resultaträkningen utan endast i balansräkningen. Fonden ska redovisas under rubriken bundet eget kapital.

Metoden innebär att balansräkningen sätts i större

fokus. Genom att läsa balansräkningen kan man skapa sig en bild av föreningen, dels vad som har hänt tidigare, dels vad som kommer att hända.

Om man däremot låter fokus ligga på den kortsiktiga resultaträkningen ser man endast hur det senaste året har varit.

Till yttre fonden reserverades 175 000 kronor enligt styrelsens förslag och godkändes av föreningsstämman.

Avskrivning byggnad

Avskrivningsprincipen för byggnad har fastslagits till att vara 1% av anskaffningsvärdet per år.

Avskrivning inventarier

Avskrivning har skett med 20% på anskaffningsvärdet.

Skatt

Föreningen belastas av en kommunal fastighetsavgift på bostadsdelen

(1 365 kr/lägenhet) och statlig fastighetsskatt på lokaldelen (1% på taxeringsunderlaget).

2012 2011

2 ÖVRIGA INTÄKTER

Övrigt 24 308 1 003

24 308 1 003

3 REPARATION OCH UNDERHÅLL

Hyresläg./lokal -69 934 -75 735

VVS -33 631 -

Tvättstuga - -15 997

Elarbeten -2 265 -34 894

Fasadmålning,trapphus,vind,dränering mm -1 000 000 -

Lås/portar -12 100 -10 572

Övrigt -7 458 -36 959

SA REPARATION OCH UNDERHÅLL -1 125 388 -174 157

(7)

HÖJDENA BRF

Noter 2012 2011

4 DRIFTKOSTNADER

Årsavgift SBC -4 700 -4 700

Vatten -81 947 -70 903

Värme -318 078 -335 321

El -40 604 -39 417

Renhållning -66 563 -66 996

Kabel TV -42 528 -41 740

Försäkring -21 148 -18 750

Övrigt -46 606 -31 909

SA DRIFTKOSTNADER -622 174 -609 736

5 BYGGNAD

Anskaffningsvärde 24 870 306 13 382 721

Avgår ackumelerade avskrivningar -1 847 300 -1 598 598

TOTALT BOKFÖRT BYGGNADSVÄRDE 23 023 006 11 784 123

Specification av byggnad År Anskaffningsv.

Byggnad 1990 7 904 416

Fjärrvärmeanläggning 1990 75 000

Fasadputs 1993 377 750

Tvättstugor 1994 123 250

Gårdar 1994 835 788

Kabel tv 1994 78 500

Bastu/relaxavdelning 2003 433 245

Badrum 2003 31 250

Badrum 2004 40 588

Föreningsslokal vind 2004 1 074 257

Portar 2004 357 615

Skorsten 2004 128 219

Tak 2004 1 326 322

Kostnadsförd takrenovering (yttre fond) 2004 -762 500

Snörasskydd tak 2007 46 493

Gasservice 2008 75 000

Inklädning av skorstenar 2009 270 000

Renovering affärslokal 2010 526 831

Renovering källarlokaler 2010 354 123

Ventilation källarlokal och tvättstugor 2010 86 574

Fasadrenovering 2012 3 638 238

Fönster 2012 3 978 914

Balkonger 2012 3 130 683

Fasadmålning 2012 173 850

Trapphus 2012 155 000

Vind 2012 80 000

Skulpturer fasad 2012 75 000

Piskbalkonger 2012 130 000

Dränering 2012 260 000

Balkongdörrar bekostade av BRF 2012 571 141

Fjärrvärmerum, källare, soprum m.m 2012 200 000

Hyreslägenhet 2012 94 759

Kostnadsförd renovering (yttre fond) 2012 -1 000 000

24 870 306

(8)

Noter 2012 2011 6 INVENTARIER

Ingående anskaffningsvärde 289 446 219 636

Årets inköp - 69 810

Årets avskrivningar -16 498 -30 846

Avgår ackumelerade avskrivningar -245 022 -197 678

Bokfört restvärde 27 926 60 922

7 KASSA OCH BANK

Handelsbanken checkkonto 338 103 1 151 784

SA KASSA OCH BANK 338 103 1 151 784

8 LÅNESKULDER

Kreditgivare 31/12-12 Ränta 31/12-12 Ny ränta

Stadshypotek 1 600 000 5,55% 2014-06-01

Stadshypotek 1 000 000 3,12% Bundet 3 månader

Stadshypotek 300 000 3,13% Bundet 3 månader

Stadshypotek 2 500 000 3,75% 2014-12-01

Stadshypotek 1 000 000 3,22% Bundet 3 månader

Stadshypotek 1 000 000 4,29% 2022-10-30

Stadshypotek 1 500 000 2,85% Bundet 3 månader

Stadshypotek 2 000 000 3,13% Bundet 3 månader

SA LÅNESKULDER 10 900 000

9 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna låneräntor 34 048 21 802

Upplupna fjärrvärmekostnader 81 925 98 949

Upplupna renhållningskostnader 10 473 9 125

Upplupna vattenkostnader 21 109 16 713

Upplupna elkostnader 6 942 9 862

Förutbetalda avgifter och hyror 112 318 88 634

SA UPPLUPNA KOSTNADER OCH 266 815 245 085

FÖRUTBETALDA INTÄKTER

10 PÅGÅENDE ARBETEN

Avser föregående års pågående projekt: Balkonger, fasadrenovering och fönsterbyte.

Arbetena färdigställdes i april 2012.

(9)

Göteborg den 29 mars 2013 Bostadsrättsföreningen Höjdena

Ulf Lange Lars Wergeland

Anders Wessman Johan Eliasson

Johanna Lerneby

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits

Bert Svensson 2013-04-02

References

Related documents

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges

Vätgasbilar är kanske inte riktigt redo för den stora marknaden, i alla fall inte i Sverige eftersom det finns så få ställen att tanka bilen på.. Därför kommer inte Toyota

Underåsavägen, från Stenviksvägen söderut till Skytteviksvägen Åsa Villaväg, från Hultavägen norrut till Åsa Skogsväg.. Stämman beslöt att så

En god dressing, baserad på bra råvaror såsom pressad rapsolja, inlagd gurka, tomat, senap och en mild touch av chili. Smaken är mild och krämig

Årsredovisning 2018, Motionshäfte 2019 samt häfte med Frågor om styrelsens förvalting av SKB 2019, har skickats ut till samtliga fullmäktige, revisorer, hyresutskott och valberedning

I detta utskick bifogas dagordning, arbetsordning, valberedningens förslag till arvoden och val, årsredovisning, motioner och häfte med frågor om styrelsens förvaltning av SKB samt

I USA, där Alfa Romeo under många år inte fanns representerat men som ändrades i och med 4C-introduktionen, presenteras nu en specialversion som markerar slutet för

Yellow markentreprenad utförde grundarbetet: bortagande av jordstenar, potthål med ”padda” viss vägkantsskärning samt dikning och ytterligare trummor vid Collins väg..