• No results found

Å r s r e d o v i s n i n g

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å r s r e d o v i s n i n g"

Copied!
20
0
0

Full text

(1)

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1

(2)

Å r s r e d o v i s n i n g f ö r r ä k e n s k a p s Å r e t 2 0 1 1 styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

vd har ordet 3

förvaltningsberättelse 4 - 7

resultaträkning 8

Balansräkning 9

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10

kassaflödesanalys 11

redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12

noter 12 - 16

Underskrifter 16

revisionsberättelse 17 granskningsrapport 18 fastighetsbestånd 19

aB göteneBostäder

556089-4197

(3)

v d H a r o r d e t

Bolaget har haft något fler tomma lägenheter i år än åren innan. Snitt blev 6,25 lägenheter av totalt 362 lägenheter. Vilket känns något oroväckande, om trenden fortsätter med ökning av tomma lägenheter. Man kan konstatera att den avflyttning som har skett från kommunen, även har påverkat oss med fler tomma lägenheter.

Årets Bo-möten har hållits i en positiv anda och det har varit glädjande att det har kommit så många hyresgäster till dessa möten. Vi fick med oss en del synpunkter, som vi kommer att jobba vidare med under de närmaste åren.

Sedan vi började med att hyresgästerna själva kan beställa standardhöjande åtgärder via vår tillvalslista, så har ett antal av hyresgästerna gjort åtgärder bl. a genom inglasning av sina bal- konger. Även om det kostar en extra slant, så hoppas vi att hyresgästen får ett mervärde i sitt boende.

Från och med föregående årsskifte så har allmännyttiga bostadsbolag i Sverige fått nya villkor, vilket bl. a innebär att bolagen skall arbeta efter affärsmässiga principer med samhällsnytta.

Bolagets ambition tillsammans med kommunen har de senaste åren varit att bygga ett trygg- hetsboende inkl. hemtjänst- och gemensamhetslokaler i kvarteret Melonen, vilket har blivit verklighet under senare delen av året. Vi tog första spadtaget strax före jul och byggnaden beräknas vara klar till nästkommande årskifte.

Jag kommer att jobba vidare i bolaget som VD på halvtid även under 2012.

Samtidigt vill jag passa på att tacka styrelsen och all personal för ett utomordentligt väl utfört arbete under 2011.

Roland Lundqvist VD

Å r s B e r ä t t e l s e 2 0 1 1

(4)

s t Y r e l s e

Ledamöter

Christina Raud, ordförande

Arnold Cedving, vice ordförande Bengt Karlsson, ledamot

Ulrika Karlsson, ledamot Lars Widegren, ledamot

Suppleanter Fredrik Aronsson Claes-Göran Holm Anders Johansson Fredrik Larsson Conny Petersson

f ö r va lt n i n g s B e r ä t t e l s e

Sammanträden

Ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 28 april 2011. Bolagsstämman var öppen för allmänheten att besöka och annonserades i ortens tidningar.

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sju protokollförda ordinarie sammanträden.

Verställande direktör

Verkställande direktör är Roland Lundqvist.

r e v i s o r e r

Ordinarie

Peter Sjöberg (auktoriserad), utsedd av bolagsstämman.

Berndt Holgersson (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige.

Suppleanter

Eva Gunnarsson Lundquist (godkänd), utsedd av bolagsstämman.

Inger Kindberg (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige.

Firmatecknare

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Christina Raud, Arnold Cedving samt verkställande direktören Roland Lundqvist, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvalt- ningsåtgärder.

o r g a n i s at i o n

s t Y r e l s e

verkställande direktör

roland lundqvist, 0,5 tjänst

fastigHetsförvaltning

förvaltare, Yngve käll, 1,0 tjänst

administration

assistent, lisbet Hedberg, 0,6 tjänst assistent, anna karlsson, 0,6 tjänst assistent, susanne andersson, 0,75 tjänst

fastigHetsskötsel

kent rydeling 1,0 tjänst markko toftgren 1,0 tjänst Jennie svensson 0,2 tjänst

lokalvÅrd

Jennie svensson 0,5 tjänst maria gustafsson 0,5 tjänst

(5)

a k t i e ä g a r e

Samtliga aktier ägs av Götene kommun.

Aktiekapitalet uppgår till 5 milj. kronor.

a f f ä r s i d é p l a n f ö r f ö r e ta g e t

AB GöteneBostäder skall långsiktigt äga och för- valta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet.

Fem viktiga strategier

• Att vara konkurrenskraftig och långsiktig aktör på bostadsmarknaden och bidrar därigenom till ökad tillväxt i kommunen.

• Att erbjuda ett tryggt, trivsamt och bekvämt boende i välskötta och attraktiva bostads- områden.

• Att ha nöjda och kvarboende kunder i alla åldrar.

• Att öka bolagets marknadsandel.

• Att ha en stabil ekonomi.

o r g a n i s at i o n s t i l l H ö r i g H e t

Bolaget är medlem i branschorganisationen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a) samt FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivar- organisation). Bolaget är också medlem i Riks- byggen Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem.

k o n t o r

Bolagets kontor är beläget på Järnvägsgatan 6.

Fastighetsexpeditionen är belägen på Vikingagatan 21 A.

p e r s o n a l

Under verksamhetsåret har bolaget haft 9 per- soner anställda – 3 män samtliga heltid och 5 kvinnor alla deltid. All personal får en timmes friskvård i veckan samt kontinuerlig uppföljning av hälsan via företagshälsovården. Under 2011 har personalen i genomsnitt utfört 7 tim/anställd i fysisk aktivitet.

l ö n e r o c H a r v o d e n

Lön till VD samt styrelsearvoden under året upp- går till 502 tkr (656 tkr). Lön till övrig personal under året uppgår till 1 877 tkr (1 812 tkr).

fa s t i g H e t s B e s t Å n d

Förvaltade fastigheter redovisas i slutet av årsre- dovisningen med uppgift om färdigställande år, lägenhetsantal och ytor.

ta x e r i n g s v ä r d e

Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter är 116 570 tkr (115 005 tkr)

f ö r s ä k r i n g

Bolagets fastigheter, inventarier, maskiner är försäkrade i en kombinerad företagsförsäkring hos SABO Byggnadsförsäkring AB (publ). For- donsförsäkring är tecknad hos Länsförsäkringar i Skaraborg. För fastigheterna gäller fullvärdes- försäkring.

Bolaget har tecknat ansvarsförsäkring för styrelse och VD hos SABO Byggnadsförsäkring AB (publ).

m i l J ö

Bolaget tillsammans med hyresgästföreningen arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljöar- bete så att mängden avfall ska minimeras.

Arbetet med att minska energiförbrukningen pågår fortlöpande. Prognosstyrning av värmecentraler finns installerade på Vikingagatans fastighets- bestånd. Vidare har inköpts mätinstrument som möjliggör exaktare injustering av värmen.

Andel fjärrvärmeanslutna fastigheter är 82 %, bergvärmeanslutna är 9 % och eluppvärmda är 9 %. Vi gör av med endast 3 000 liter olja för uppvärmning i vårt bestånd. Ogräsbekämpning görs dels med mekaniska hjälpmedel och dels med miljövänliga bekämpningsmedel typ ättika.

Våra motorfordon drivs med en blandning av raps- olja och diesel. Vi har gjort ett försök att köra våra fordon med endast rapsolja, men det har inneburit svårstartade fordon samt merservice.

v e r k s a m H e t

(6)

fa s t i g H e t s U n d e r H Å l l 2 0 1 1

Ombyggnad av tvättstugan på Sjökvarnsvägen 8, Källby.

Ombyggnad av lokal till lägenhet på Granen 1. Energ- ibesiktning utförd på Furan 1 med bidrag från kom- munen. Ändrad drifttid på ventilation, Melonen och Furan 1. Energibesparingsåtgärder på Melonen har ge- nomförts genom att byta cirkulationspumpar och ter- mostatventiler. Byte av balkongräcke samt ny ventilation i garagen Stationsvägen, Lundsbrunn. Ny trapphusbe- lysning på Melonen. Byte av garageportar. Sedan bolaget började med att hyresgästerna själva kan beställa stan- dardhöjande åtgärder via vår tillvallista, så har ett antal av hyresgästerna gjort åtgärder bl. a genom att glasa in sina balkonger.

U t H Y r n i n g s s i t U at i o n e n

Uthyrningssituationen har under året försämrats något.

Vid utgången av år 2011 var antalet outhyrda lägenheter 10 (2) st. av det totala beståndet på 362 st. vilket mots- varar 2,76 % (0,55 %). Antalet vakanta lägenheter var i medeltal 6,25 (5,08) st vilket motsvarar 1,73 % (1,41 %).

Hyresbortfallet för de outhyrda lägenheterna uppgick till 375 (310) tkr vilket är en ökning med 65 tkr jämfört med föregående år.

o m f lY t t n i n g a r

Antalet flyttningar har under året varit 70 (65) st, vilket motsvarar 19,7 % (18,2%) av bolagets bestånd. Av des- sa var 69 (68) st inflyttningar varav 17 (13) från annan kommun, 71 (63) st utflyttningar varav 20 (23) till annan kommun.

e k o n o m i

Bolagets har under året kunnat utföra mera underhålls- och energisparande åtgärder, då intäktssidan ökat bl. a.

på grund av att bolaget har haft ökade externa intäkter.

Bolaget har under året försålt en redskapsbärare. Bolag- ets kassaflöde är positivt och ekonomin under kontroll..

Årets resultat visar en vinst på 377 tkr, vilket uppfyller ägarens krav på avkastning i bolaget.

l i k v i d i t e t

Bolagets kassa/bank uppgick per 2011-12-31 till 1,7 mkr. Bolaget har en beviljad checkkredit på 5 mkr, som inte har utnyttjats under året. Låneskulden uppgick per 2011-12-31 till 94,9 mkr. Genomsnittsräntan var 4,07 %.

BoStäder-lokaler total hyresbortfall rabatter

koStnadernaS fördelnIng 2011 Underhåll

3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hyresintäkter bostäder 66,9%

Ränteintäkter 0,4%

Övriga intäkter 5,1%

Ersättning från hyresgäster 0,7%

Externt sålda tjänster 1,1%

Bränsleavgifter 10,7%

Hyresintäkter lokaler 13,5%

Övriga hyresintäkter 1,6%

Räntebidrag 0,0%

Hyresintäkter bostäder 66,9%

Ränteintäkter 0,4%

Övriga intäkter 5,1%

Ersättning från hyresgäster 0,7%

Externt sålda tjänster 1,1%

Bränsleavgifter 10,7%

Hyresintäkter lokaler 13,5%

Övriga hyresintäkter 1,6%

Räntebidrag 0,0%

Taxebundna kostnader 22,6%

Personalkostnader 13,8%

Fastighetsskatt 2,4% Räntekostnader 15,2%

Reparation 8,7%

Fastighetsskötsel 3,3%

Administration 7,9%

Avskrivningar 11,6%

Riskkostnader mm 3,3% Underhåll 11,2%

Taxebundna kostnader 22,6%

Personalkostnader 13,8%

Fastighetsskatt 2,4% Räntekostnader 15,2%

Reparation 8,7%

Fastighetsskötsel 3,3%

Administration 7,9%

Avskrivningar 11,6%

Riskkostnader mm 3,3% Underhåll 11,2%

IntäkternaS fördelnIng 2011

nyckeltal 2008 2009 2010 2011

soliditet % 7,6 7,9 8,5 8,9

kassalikviditet % 82 83 61 23

genomsnittlig skuldränta % 4,45 3,94 3,99 4,07 rörelseresultat tkr 4 233 3 981 4 324 4 427 finansnetto tkr -4 248 -3 793 -3 683 -3 849 Balansomslutning tkr 119 636 118 240 115 275 113 313 eget kapital tkr 9 124 9 313 9 822 10 098 långfristiga skulder tkr 103 420 101 576 97 470 91 885 rörelsekapital tkr -1 252 -1 289 -3 127 -8 682

(7)

s o l i d i t e t

Soliditeten har ökat någon tiondels procent i förhål- lande till åren innan, genom att bolaget har amort- erat av befintliga lån och utan att tagit upp nya lån för gjorda investeringar.

H Y r e s f ö r H a n d l i n g e n

Hyresförhandlingarna för 2012 genomfördes under december 2011. Förhandlingarna var begärda av AB GöteneBostäder, som yrkade en höjning av utgående totalhyror med 4,5 % samt att avtalstiden skall löpa per kalenderår.

Hyresgästföreningens motbud vid öppnandet av förhandlingen var en höjning av utgående hyror med 0,8 %.

Parterna kom i förhandling överens om att hyrorna för lägenheter och lokaler höjs med 2,1 procent.

P-platser med motorvärmare höjs med 6 kr/månad.

f r a m t i d e n

Inför nästkommande år 2012 kommer trygghets- boendet i Kv. Melonen att färdigställas, men in- flyttning januari 2013. Bolaget ser att det även finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver.

Kommunen tillsammans med de kommunala bolagen utreder frågan om införskaffande av vindkraftverk.

r e s U ltat

Bolagets resultat och ställning för år 2011 framgår av bifogad resultaträkning och balansräkning samt kassa- flödesanalys.

s t Y r e l s e n s Y t t r a n d e t i l l f ö r e s l a g e n v i n s t U t d e l n i n g

Styrelsens finner att full täckning finns för bolag- ets bundna kapital efter den föreslagna vinstut- delningen, samt att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till det som anges i 17 kap 3§ andra och tredje styckena i aktiebolagsla- gen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Styrelsen bedömer att bolagets egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer vara till- räckligt stort i relation till verksamhetens art, om- fattning och risker.

Styrelsen föreslår att från utdelningsbeloppet 178 500 kr frånräknas 72 000 kr för anordning av parkeringsfickor vid Heldeborgsvägen i samband med byggnation på fastigheten Melonen 12.

Denna åtgärd kan bedömas som en del i bolagets samhällsnytta.

SolIdItetSUtvecklIng

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

eget kapItal, BalanSomSlUtnIng och SolIdItet

140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 tkr

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

eget kapital Balansomslutning soliditet

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2011

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat 2 621 530 kr Årets vinst 376 723 kr Summa 2 998 253 kr Styrelse och VD föreslår att vinstmedlen

disponeras så:

• att 2 898 253 kr balanseras i ny räkning.

• att 178 500 kr utdelas till ägaren.

(8)

r e s U ltat r ä k n i n g

Belopp i kkr not 2011-12-31 2010-12-31

n e t t o o m s ä t t n i n g

Hyresintäkter 2 24 763 23 926

övriga förvaltningsintäkter 3 1 924 1 318

Summa intäkter 26 687 25 244

fa s t i g H e t s k o s t n a d e r

driftskostnader 4,5 -15 651 -14 620

Underhållskostnader -2 932 -2 341

fastighetsskatt -638 -492

avskrivningar 6 -3 040 -3 467

övriga rörelsekostnader 0 0

Summa fastighetskostnader -22 261 -20 920

r ö r e l s e r e s U ltat

4 427 4 324

f i n a n s i e l l a i n t ä k t e r o c H k o s t n a d e r

ränteintäkter 124 144

räntebidrag 12 60

räntekostnader fastighetslån -3 984 -3 888

Summa finansiella intäkter och kostnader -3 849 -3 684

årets skattekostnad -201 -131

Å r e t s r e s U ltat

377 509

(9)

B a l a n s r ä k n i n g

Belopp i kkr not 2011-12-31 2010-12-31

t i l l g Å n g a r

a n l ä g g n i n g s t i l l g Å n g a r

materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 108 658 109 966

inventarier, verktyg och installationer 8 40 188

pågående ombyggnader 9 1 737 39

110 434 110 193

f i n a n s i e l l a a n l ä g g n i n g s t i l l g Å n g a r

långfristiga fodringar 230 225

Summa anläggningstillgångar 110 664 110 418

o m s ä t t n i n g s t i l l g Å n g a r

varulager 30 18

förskott till leverantörer 45 66

75 84

k o r t f r i s t i g a f o r d r i n g a r

Hyres- och kundfordringar 468 555

övriga fordringar - -

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 374 868

841 1 423

l i k v i d a m e d e l

1 731 3 350

summa omsättningstillgångar 2 648 4 857

SUmma tIllgångar 113 313 115 275

(10)

s k U l d e r o c H e g e t k a p i ta l

Belopp i kkr not 2011-12-31 2010-12-31

e g e t k a p i ta l

11

Bundet eget kapital

aktiekapital (5000 aktier) 5 000 5 000

reservfond 2 100 1 900

Summa bundet eget kapital 7 100 6 900

fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 2 621 2 412

Årets resultat 377 509

Summa fritt eget kapital 2 998 2 921

Summa eget kapital 10 098 9 821

s k U l d e r

12

lÅngfristiga skUlder

skulder till kreditinstitut 89 450 93 035

övriga långfristiga skulder 2 435 4 435

Summa långfristiga skulder 91 885 97 740

k o r t f r i s t i g a s k U l d e r

skulder till kreditinstitut 3 103 1 940

leverantörsskulder 3 562 1 496

övriga kortfristiga skulder 665 421

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 3 999 4 126

Summa kortfristiga skulder 11 329 7 984

Summa eget kapital och skulder 113 313 115 275

a n s va r s f ö r B i n d e l s e r

Borgensförbindelser

garantiförbindelse fastigo 47 28

ställda panter

fastighetsinteckningar 3 242 8 716

(11)

k a s s a f l ö d e s a n a lY s

2011 2010

kkr indirekt metod

den löpande verksamheten

rörelseresultat före finansiella poster 4 427 4 324

avskrivningar 3 040 3 467

övriga ej likviditetsspåverkande poster 0 0

7 467 7 791

erhållen ränta 122 204

erhållna utdelningar 2 0

erlagd ränta -3 973 -3 886

Betald inkskatt -201 158

-4 050 -3 524

ökning/minskning av varulager 9 21

ökning/minskning av kundfordringar 87 -296

minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar 494 -546

ökning/minskning av leverantörskulder 2 066 -510

ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder 118 851

2 774 -480

kassaflöde från den löpande verksamheten 6 191 3 787

i n v e s t e r i n g s v e r k s a m H e t e n

nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -3 282 -1 833 placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -15 -14 kassaflöde från investeringsverksamheten -3 297 -1 847

finansieringsverksamheten

amortering av skuld -4 421 -4 106

Upptagna lån - -

Utbetald utdelning -100 0

kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 521 -4 106

Årets kassaflöde -1 627 -2 166

likvida medel vid årets början 3 350 5 516

likvida medel vid årets slut 1 731 3 350

(12)

n o t 2 H Y r e s i n t ä k t e r

totalhyra

2011 2010

Bostäder 21 420 20 589

lokaler 3 847 3 673

garage 215 217

p-platser 212 204

totalt 25 694 24 683

hyreSBortfall

2011 2010

Bostäder - 617 - 546

lokaler - 138 - 53

garage - 17 - 35

p-platser - 159 - 124

totalt - 932 - 757

netto

2011 2010

Bostäder 20 803 20 043

lokaler 3 708 3 620

garage 198 182

p-platser 53 80

totalt 24 763 23 926

I totalhyran ingår bränsleavgifter med 2 844 kkr (2 747 kkr). I hyresbortfall ingår olika rabatter med 243 kkr (235 kkr).

n o ta n t e c k n i n g a r

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagens bestämmelser och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Tillämpade avskrivningsprinci- per redovisas i anslutning till noten för avskrivnin- gar. UER betyder underhåll, energibesparingsåt- gärder och reparation.Fordringar har tagits upp med det belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip.

Belopp inom parentes avser föregående år.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

n o t 1 r e d o v i s n i n g s - o c H v ä r d e r i n g s p r i n c i p e r

(13)

n o t 3 ö v r i g a i n t ä k t e r

2011 2010

övrIga förvaltnIngSIntäkter

Utförda extraarbeten 18 92

fastighetsskötsel 289 258

fjärrvärme,vatten och sopor 915

Återvunna fordringar 83 129

vinst vid avyttring 109 0

övriga ersättningar och intäkter 510 840

Summa övriga förvaltningsintäkter 1 924 1 318

n o t 4 l ö n e r , e r s ä t t n i n g a r o c H s o c i a l a k o s t n a d e r s a m t m e d e l a n ta l e t a n s t ä l l d a

medelantalet anStällda

2011 2010

kvinnor 5 5

män 3 3

Summa 8 8

löner och erSättnIngar

2011 2010

styrelse och verkställande direktör 502 656

övriga anställda 1 877 1812

Summa 2 379 3 350

SocIala avgIfter enlIgt lag och avtal 776 791

varav för styrelse och verkställande direktör 156 193

penSIonSkoStnader 122 201

varav för styrelsen och verkställande direktör 26 150

totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 3 276 3 460 För VD gäller samma anställningsvillkor som för tjänstemän anställda i kommunen.

n o t 5 e r s ä t t n i n g t i l l r e v i s o r e r

2011 2010

revision

pwc 54 47

andra uppdrag än revisionsuppdraget

pwc 59 40

(14)

n o t 6 av s k r i v n i n g a r

Byggnader och mark 2011 2010

Byggnader ursprunglig anskaffningskostnad 1 858 1 860

Byggnader om- och tillbyggnadskostnader 927 1 172

Uer-åtgärder 59 155

markanläggningar 49 49

Summa byggnader och mark 2 892 3 235

Inventarier

adB-utrustning 9 13

kontorsinventarier 1 4

kanalisationer 104 104

inventarier, fastighetsskötsel 28 41

fordon fastighetsskötsel 6 70

Summa inventarier 148 232

Summa avskrivningar 3 040 3 467

använd avskrivningsplan

inventarier 20%

aktiverade Uer-åtgärder 5 respektive 10%

fastigheter, ursprunglig ansk. kostnad exkl bidragsfin. del 1,5%

om- och tillbyggnader 3,33% - 20%

markanläggningar 5%

n o t 7 B Y g g n a d e r o c H m a r k o c H m a r k a n l ä g g n i n g a r

Byggnader 2011 2010

ingående ackumulerade anskaffningsvärden 148 774 147 625

nyanskaffningar under året 431 1 149

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 149 205 148 774 ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -45 947 -42 916

Utrangering 0 0

Årets avskrivningar enligt plan -2784 -3 031

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -48 731 -45 947

Utgående bokfört värde 100 474 102 827

Uer-åtgärder

ackumulerade anskaffningsvärden 11 028 11 028

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 028 11 028

ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -10 925 -10 770

Årets avskrivningar enligt plan -58 -155

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan - 10 983 - 10 925

Utgående bokfört värde 45 103

(15)

markanläggnIngar

2011 2010

ackumulerade anskaffningsvärden 990 990

ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -772 -724

Årets avskrivningar enligt plan -49 -48

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -821 -772

Utgående bokfört värde 169 218

mark

anskaffningsvärde 6 818 6 818

nyanskaffningar under året 1 152

Summa utgående bokfört värde 108 658 109 966

fastigheternas taxeringsvärde: 116 570 tkr (115 005 tkr)

n o t 8 i n v e n ta r i e r

2011 2010

ackumulerade anskaffningsvärden 2 765 2 735

försäljning och utrangering -252

Årets inköp 0 30

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 513 2 765

ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 577 -2 345

avyttringar och utrangeringar 252 0

Årets avskrivning enligt plan -148 -232

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 473 -2 577

Utgående bokfört värde 40 188

n o t 9 p Å g Å e n d e o m B Y g g n a d e r

2011 2010

ackumulerade anskaffningsvärden 39 0

Årets anskaffningar 1 698 39

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 737 39

n o t 1 0 f ö r U t B e ta l d a k o s t n a d e r o c H U p p l U p n a i n t ä k t e r

2011 2010

Upplupna räntebidrag 0 10

förutbetalda kostnader 374 857

Upplupna intäkter 0 0

Utgående bokfört värde 374 867

(16)

n o t 1 1 f ö r ä n d r i n g av e g e t k a p i ta l

2011-12-31 2010-12-31 Bundet eget kapital

aktiekapital

Belopp vid årets ingång 5 000 5 000

Belopp vid årets utgång 5 000 5 000

reservfond

Belopp vid årets ingång 1 900 1 900

Årets avsättning 200 0

Belopp vid årets utgång 2 100 1 900

Summa skulder till kreditinstitut 7 100 6 900

fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 2 922 2 413

avsättning till reservfond -200 0

Utdelning -100

Årets resultat 377 509

Summa 2 999 2 922

n o t 1 2 s k U l d e r t i l l k r e d i t i n s t i t U t

samtliga fastighetslån är upptagna med långfristigt syfte, dvs bolaget avser att ha fastigheten belånad under överskådlig fram- tid. Beräknad amortering under kommande år är i balansräkningen redovisad som kortfristig skuld. för att sprida ränterisker är lånen placerade med olika räntebindningstider. ca 75% av de långfristiga skulderna konverteras inom 5 år.

2011 2010

Uer-lån 1 389 1 486

fastighetslån 91 165 93 489

övriga långfristiga lån 2 435 4 435

Summa fritt eget kapital vid årets utgång 94 989 99 410 Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit limit 5 000 5 000

n o t 1 3 U p p l U p n a k o s t n a d e r o c H f ö r U t B e ta l d a i n t ä k t e r

2011 2010

Upplupen semesterersättning 234 245

Upplupna arbetsgivaravgifter 79 89

Upplupna räntekostnader 9 141

övriga upplupna kostnader 1 697 1 821

förutbetalda intäkter 1 980 1 831

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 999 4 126

Götene den 2012-02-22.

Christina Raud, Ordförande Arnold Cedving Bengt Karlsson

Ulrika Karlsson Lars Widegren

Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den 2012-03-08

Min granskningsrapport har avlämnats den 2012-03-08 Roland Lundqvist, VD

(17)
(18)
(19)

fa s t i g H e t s B e s t Å n d p e r 2 0 1 1 - 1 2 - 3 1 a B g ö t e n e B o s t ä d e r

lägenheter p-platser garage lokaler färdig- antal totalyta medelyta antal antal antal yta fastighet område ställn.år 1 rok 2 rkv 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok totalt

götene tätort

liljan 1 1 1965 12 0 24 16 6 0 58 3986 68,7 51 0 0 0 Hjälmen 1- 4, skölden 1 2 1969-71 0 26 53 46 3 1 129 8710 67,5 23 17 4 1979 lejonet 1 6 1961/87 0 0 8 0 0 0 8 418 52,3 0 0 1 20 lejonet 1 6 2007 7 5 12 978 81,5 20 0 0 Helde 1:305 /furan/ 7 1989 0 0 10 7 0 0 17 1237 72,8 0 0 7 1154 melonen 5 ej bebyggd - - - - melonen 6 9 1992 4 3 19 14 5 0 45 3189 70,9 37 0 2 254 melonen 12 9 ej bebyggd - - - -

melonen 17 ej bebyggd - - - - päronet 8 11 1926/59 0 0 0 0 0 1 1 140 140,0 0 0 1 330 granen 1 12 1928 0 0 2 1 1 0 4 291 72,8 0 0 1 295 furan 2 19 1990 4 2 2 8 622 77,8 9 2 300 pianot 1 21 1991 2 2 162 81,0 2 delsumma 16 29 120 95 22 2 284 19733 120 37 18 4332

lundsbrunn

guttorp 1:173 - 174 13 1990 0 0 3 6 0 0 9 687 76,3 0 3 0 0 guttorp 8:2 15 1995-96 10 0 11 9 0 1 31 2033 70,1 11 10 4 310 guttorp 1:83 23 1987 4 4 344 86.0 delsumma 10 0 14 19 0 1 44 3064 11 13 4 310

källby

källbytorp 7:8 14 1991 2 0 9 11 0 0 22 1366 62,1 9 0 2 149 källbytorp 7:45 3 1963 8 0 0 0 0 0 8 336 42,0 0 3 0 0 källby 5:14, 5:24 smedjev 22 1989 4 4 344 86,0 4

delsumma 10 0 9 15 0 0 34 2048 9 3 2 149 totalt 36 29 143 129 22 3 362 24 843 140 53 24 4 791 totalyta: 29 634 kvm

(20)

533 80 götene

tel 0511-38 62 08 | fax 0511-38 62 17

www.gotenebostader.se | kundservice@gotenebostader.se

2012 idgr

uppen.se

References

Related documents

Komplexa beräkningar och betydande bedömningar inkluderar tolk- ning av kraven som återspeglas i bankens modell för beräkning av för väntade kreditförluster, fastställande av

En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller

Beträffande Nordvästra Skånes Scoutdistrikts verksamhet under 2019 hänvisas till separat upprättad

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar... UPPLYSNINGAR TILL

Föreningen är moderförening, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Not 8 Definition av

Stifta AB verkar som en redovisningsbyrå med specialistkompetens inom stiftelsepension till anslutna företag som till huvuddelen är familjeägda företag samt ger råd och service till

* Kontakt med enterprenörer för att sälja in förberedande anslutningar till nya projekteringar i Sätila tätort. Därutöver har styrelsen arbetat med genomgång av medlemsregister

Förslagen som klubbades var dels en renovering av samtliga balkonger, inklusive förstärkning och underhåll av balkongfundament, dels byte av samtliga fönster och fönsterramar,

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från

Under slutet av året, försålde bolaget Färgaffären till kommunen, för att i ett senare skede rivas till förmån för en omläggning av Alsborgsgatan.. Vidare har vi köpt mark, del

dessa angivna investeringar som bolaget har gjort under året, kommer till gagn och nytta för våra hyresgäster.. Tyvärr fick vi en brand i en byggnad på Västra Prästgårdsängen

Svenska Konståkningsförbundet har under året genomfört och utvecklat flera verksamhetskritiska projekt - Viktoria Helgesson 5:a på EM i Sheffield, GBR.. - Joshi Helgesson 10:a på

Stambytet påbörjades i slutet av 2021 i A-huset och kommer att pågå fram till 2023. Vår projektledning heter Pefekta och vår generalentreprenör heter FMS

Nu är det möjligt att köpa och sälja aktier i Redab Properties Plc. För att underlätta för våra aktieägare att handla aktien beslutade sig Redab för att anlita Leox

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk- törens förvaltning för Cortus Energy AB