• No results found

Akut sjuka barn 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Akut sjuka barn 2012"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

© Kompetensteamet Stockholm AB

19–21 november 2012, Stockholm

Är ni fl er från arbetsplatsen s

om vill g å? Anmäl m

inst 4 d eltagare o

ch få 15 % i g

ruppra batt!

Akut sjuka barn 2012

Att bedöma det svårt sjuka barnet – vitalparametrar i olika åldrar Akuta allergiska reaktioner och anafylaktisk chock!

När kan infektioner vara allvarliga – varningssignaler vid feber Hur uppmärksammar du att ett barn far illa?

Att tänka på i mötet med barn och föräldrar från andra kulturer!

Smärtbedömning och smärtskattningsinstrument för barn

Joachim Luthander Bitr. överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus Åsa Borulf Barnläkare

Universitetssjukhuset i Örebro samt på Barnahus i Örebro

Per Borgström Spec. läkare

Barnskyddsteamet MIO i Stockholm

Christoffer Ehrstedt Barnneurolog

Akademiska Barnsjukhuset Peter Radell

Docent anestesi, intensivvård samt spec. pediatrik

Astrid Lindgrens Barnsjukhus Marianne Segerberg Smärtsjuksköterska Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Eva Östblom Barnläkare, med.dr.

Sachsska Barnsjukhuset Anita Berlin

Leg sjuksköterska, med dr Karolinska Institutet Ulf Wahlgren

Forskningssamordnare och terapeut Maria Ungdom Christine Saverstam Barnsjuksköterska vårdutvecklare SOS Alarm

(2)

Skräddarsydda utbildningar

Våra skräddarsydda utbildningar görs utifrån era behov och förutsättningar.

Tillsammans tar vi fram ett utbildningskoncept som passar er arbetsplats.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

NY HE T!

Konferensen Akut sjuka barn vänder sig främst till sjuksköterskor, men även läkare, sjukgymnaster, kuratorer och andra som arbetar med sjuka barn på akutmottagning, intensivvårdsavdelning, akutvårds­

avdelning, vårdavdelning eller barnmedicinsk mottagning är välkomna!

Att arbeta med akut sjuka barn ställer stora krav på dig som

sjuksköterska. Det är många medicinska områden du bör ha kunskap om. Du bör hålla dig uppdaterad kring aktuell vård och behandling samt om olika akuta sjukdomstillstånd och situationer och hur de förändras med barnets olika åldrar.

Under konferensdagarna får du ta del av senaste nytt och det mest aktuella inom området barnsjukvård. Lyssna till inspirerande föreläsningar och låt dig utvecklas i din kunskap!

Du får bl.a ta del av föreläsningar inom områdena:

Ø Infektioner hos barn och vilka symtom på allvarliga infektioner som är viktiga att uppmärksamma. Bl.a. sepsis, meningit,

luftvägsinfektioner och gastroenteriter. Gällande feber hos barn ­ hur länge bör du vänta och när kan du ge febernedsättande? Föreläsning kommer att varvas med kliniska patientfall.

Ø Hur vi skiljer oss åt i anatomi och fysiologi ­ från det neonatala barnet till tonåringen samt viktiga aspekter att ta hänsyn till i det akuta skedet! Hur kan vitalparametrar i olika åldrar skilja sig åt?

Ø Svåra allergiska reaktioner, födoämnesallergier och

anafylaktisk chock. När det är livshotande, hur ser det kliniska panoramat ut och vilka behandlingsmöjligheter finns det?

Lyssna även till Christoffer Ehrstedts föreläsning om kramper och epilepsi hos barn. Han är barnneurolog och berättar om

bakomliggande orsaker till kramper hos barn vid epilepsi eller feber samt delger det akuta omhändertagande vid kramper och vad kan du göra innan du vet vad kramperna beror på. Vidare föreläser Christoffer om kraftig huvudvärk hos barn, orsaker och när är det akut.

Marianne Segerberg, smärtsjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus tar upp området smärta och smärtbehandling hos barn, fysiologiska aspekter samt bedömningsinstrument och behandlingsstrategier. Vidare delger hon vad som är viktigt i mötet och vid kommunikationen med barn med svår smärta.

Att möta barn och ungdomar som du misstänker varit utsatta för misshandel och/eller övergrepp kan också vara svårt. Lyssna till Åsa Borulf, barnläkare vid Universitetssjukhuset och Barnahus i Örebro samt Per Borgström, barnläkare vid barnskyddsteamet MIO i Stockholm. De berättar om symtom och tecken på misshandel och övergrepp. Vidare tar de upp hur anmälningsförfarandet går till och vad vi inom sjukvården kan göra!

Välkommen till tre inspirerande och utvecklande konferensdagar!

Ulrika Westling Lewenhaupt Leg sjuksköterska

Utbildningsansvarig Kompetensteamet

(3)

www.kompetensteamet.se

Dag 1, måndag 19 november 2012

9.30 Konferensen inleds - välkomna!

9.40 Att bedöma det svårt sjuka barnet – vad ska du tänka på?

• Vitalparameterar i olika åldrar, hur skiljer det sig åt?

• Vad kan vara normalt och vad är akut?

• Anatomi och fysiologi – väsentliga skillnader mellan barn och vuxna

• Från det neonatala barnet till tonåringen – så här skiljer vi oss åt

• Viktiga aspekter att ta hänsyn till i det akuta skedet

Det omedelbara omhändertagande av akut sjuka och skadade barn

• Skapande av fri luftväg på barn

• Andning, andningsproblem och syrgas

• Medvetandepåverkan

• Att förebygga cirkulationssvikt hos barn!

• Barn A­HLR – för att alla ska kunna sina roller i den akuta situationen Peter Radell, docent i anestesi och intensivvård samt spec. i pediatrik. Peter arbetar på anestesikliniken vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och är en van och uppskattad föreläsare.

Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus 11.50 Lunch

12.50 Droger – att tänka på i det akuta omhändertagandet!

• De vanligaste drogerna just nu!

• Hur vet du om det rör sig om droger – fysiska och psykiska symtom och tecken!

• Drogscreening

• Akut omhändertagande när någon tagit droger!

• Indikationer för inläggning

• Bemötande och det första samtalet med någon som tagit droger Ulf Wahlgren, forskningssamordnare och terapeut, Maria Ungdom

14.30 Kaffepaus

15.00 Svåra allergiska reaktioner och anafylaktisk chock

• Det kliniska panoramat vid födoämnesallergier

• Omhändertagande vid livshotande anafylaxi och andra svåra allergiska reaktioner

• Akut astma och det akuta omhändertagandet

Eva Östblom, barnläkare, med.dr., Sachsska Barnsjukhuset. Eva forskar om barn och allergier vid Karolinska Institutet.

16.30 Dagen avslutas

(4)

www.kompetensteamet.se 8.30 Triage enligt retts-p

• Grundprinciper och utvecklingen av retts­p

• Att tänka på gällande vitalparametrar, åldersvariation, feber och puls

• Vilka barn behöver ej genomgå full triage och hur kan du undvika att övertriagera?

• För vem passar det att använda retts­p?

• Hur kan retts­p förankras hos sjuksköterskor?

• Att tänka på om du vill implementera retts­p på din arbetsplats!

Christine Saverstam, barnsjuksköterska, har arbetat inom

barnakutsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och är numera vårdutvecklare vid SOS alarm. Christine har varit med och utvecklat triagesystem för barn och utbildar även i bedömningen av akut sjuka barn vid Karolinska Institutet.

10.00 Kaffepaus

10.30 Epilepsi, kramper och akut omhändertagande

• Anledning till kramper hos barn – epilepsi, feber, annat?

• Akut omhändertagande vid kramper – vad kan du göra innan du vet vad kramperna beror på?

• Den akuta utredningen – så här går den till!

• Vård och behandling vid redan diagnosticerad epilepsi Huvudvärk hos barn – akuta tillstånd

• När är det akut? Vilka symtom ska du vara extra uppmärksam på?

• Plötslig och kraftig huvudvärk hos barn

• Hjärnskakning och svimning

Christoffer Ehrstedt, barnneurolog, Barnneurologen, Akademiska Barnsjukhuset

12.00 Lunch

13.00 Infektioner hos barn och när det blir allvarligt Feber

• Har feber betydelse? Hur länge innan åtgärd?

• Febernedsättande eller inte? Risker med febernedsättande

• Feberkramper

• Spädbarn med feber

• Varningssignaler vid feber hos barn – NICE dokumentet om fever När kan infektioner vara allvarliga?

• Viktiga symtom att uppmärksamma – hudfärg, andningsfrekvens, aktivitet – kontakt, typ av skrik

• Sepsis – tidiga tecken och akut omhändertagande

• Meningit – nackstyvhet

• Luftvägsinfektioner – bronkit, krupp, pneumoni, RS, adeniter, EBV

• Gastroenteriter – vinterkräksjuka och Rota­virus

• UVI

Joachim Luthander, bitr. överläkare, akutvårds- och infektionsavdelningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus

16.30 Dagen avslutas

Dag 2, tisdag 20 november 2012

fortsättning

(5)

8.30 Smärta och smärtlindring av barn!

• Fysiologi – skillnad mellan barn och vuxna

• Farmakologi vid smärtbehandling – vilka mediciner används vid akut smärtbehandling?

• Smärtbedömning och smärtskattningsinstrument för barn

• Procedurrelaterad smärta

• Bemötande av barn med smärta och rädsla

Marianne Segerberg, smärtsjuksköterska, Smärtbehandlingsenheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

10.30 Kaffepaus

11.00 Mötet i vården av barn och föräldrar från andra kulturer

• Kulturmötets förutsättningar och varför det kan gå så fel

• Annan språkkultur och bristande språkkunskap

• Hur du kan förhålla dig i mötet av barn och föräldrar – fallbeskrivningar, diskussion och konkreta råd!

Anita Berlin, leg sjuksköterska, med dr, universitetsadjunkt vid

Karolinska Institutet. Anitas doktorsavhandling handlar om kulturell kompetens inom barnhälsovården och mötet mellan sjuksköterskan och utlandsfödda föräldrar. Hon har arbetat fram ett utbildningsprogram i kulturell kompetens för sjuksköterskor inom barnhälsovården. Hon arbetar främst som universitetsadjunkt på sektionen för omvårdnad där hon undervisar och föreläser i ämnet.

12.30 Lunch

13.30 Hur uppmärksammar du att ett barn far illa?

• Hur vanligt är det med misshandel och övergrepp?

• Fysisk misshandel – hur uppmärksammar du tecken och

varningssignaler? Diagnostiska skillnader på skador vållande av olycksfall kontra misshandel

• Sexuella övergrepp – tecken och varningssignaler, riskgrupper, ger övergreppen livslånga skador? Vilka? Hur? Kommer barnet över detta?

• Omsorgssvikt – kännetecken och varningssignaler, barnets reaktioner, riskgrupper att tänka på

• Utredning, bedömning och undersökning – hur går det till?

• Anmälningspliktens innebörd, när och vem ska anmäla?

• Avslutande diskussion – vad kan vi inom vården göra?

Åsa Borulf, barnläkare, som arbetar vid Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset i Örebro samt på Barnahus i Örebro och Per Borgström, spec. läkare vid Barnskyddsteamet MIO i Stockholm.

Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus

15.50 Dagarna sammanfattas och avslutas 16.00 Konferensen avslutas

Dag 3, onsdag 21 november 2012

(6)

© Kompetensteamet Stockholm AB

19–21 november 2012, Stockholm Avsändare

Kompetensteamet Stockholm AB Box 3096

103 61 Stockholm

PRAKTISK INFORMATION:

Konferens: (1126): 19–21 november 2012

Plats: Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm Pris:

För alla tre dagar: 7480 kr

För deltagande två dagar: 6480 kr För deltagande en dag: 5480 kr

Moms tillkommer. Vid anmälan av 4 deltagare eller fler från samma arbetsplats erbjuds 15 % i grupprabatt. Olika rabatt­erbjudanden går inte att kombinera. I priset ingår lunch, förfriskningar och

dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan.

Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se

Förbehåll: Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.

ANMÄLAN

08-410 281 50

www.kompetensteamet.se

@

References

Related documents

Eleven skall genom undervisningen i bild och form utveckla förmågan till kreativt och experimenterande bild- och formarbete i olika material och tekniker uppmärksamma hur barn

Deltagarna beskrev att de kände sig mer bekväma i en akut situation, visste hur de skulle agera och hur teamet skulle arbeta, vilket de upplevde kunde leda till snabbare och

Det kan även röra sig om att barnets hälsa utsätts för en påtaglig risk att skadas på grund av att föräldrarna inte ser till att barnet får den sjukvård som behövs.. Som

I praktiken ges en person diagnosen epilepsi efter två oprovocerade anfall, men ett oprovocerat anfall är tillräckligt om risken för ytterligare oprovoce- rade anfall är stor5.

Efter ett första oprovocerat epileptiskt anfall är risken att drabbas av ytterligare ett anfall cirka 50 % inom ett år. Diagnosen epilepsi definieras vanligen som två eller

I am mainly concerned about three issues: (1) how Swedish women reconstruct their national identities and ideologies as expatriate wives in a transnational migratory

I praktiken ges en person diagnosen epilepsi efter två oprovocerade anfall, men ett oprovocerat anfall är tillräckligt om risken för ytterligare oprovocerade anfall är stor..

(2007) visar att det finns ett signifikant samband mellan pappor med postpartum depression och latinamerikanskt ursprung. 2009) visar att pappan löper större risk att drabbas

De ansåg att för att vara på larm skulle de också kunna ta hand om mindre sjuka barn och arbetade de på en akutmottagning som tar emot både vuxna och barn skulle alla kunna ta

Considering the limited amount of research concerning health among managerial women (Nelson and Burke, 2000), the purpose of this follow-up study was to investigate the subjective

Vissa barn anser att de lär sig i leken, denna kunskap ses dock inte som ”riktig” kunskap för det får barnen lära sig i skolan.. Majoriteten av de barn som går i skolan säger

magisterexamen på avancerad nivå. Syftet med vårt arbete är att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn och deras närstående. Metoden och genomförandet

För att kunna förstå varför det blev antingen en fördel eller nackdel behöver vi också veta vilket typ av hörselskydd som musikerna har använt sig av och vilket de i så fall

En hälso- och livsstilskurs är ett modernt sätt att rikta patienter med övervikt mot empowerment och hälsosammare vanor. Många överviktiga patienter har bara känt att de

The primary key words we have used are; credit granting, credit granting process, Basel Accords, credit scoring, mortgage, credit risk, The Swedish Financial Supervisory

Inprimisquia n eq u eHebræis ignotum fuit inftrumentum illud, y.hrçcv nomine fignatum a Græcis, quod rnetaphorxe parcembli dedit anlam.. ra r uddeme voro

Den visar bland annat våningsplan, rumshöjder och taklutning och behövs för att kunna bedöma tillbyggnaden utifrån gällande bestämmelser. Sektionsritningen är också

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka vilka orsaker som patienterna söker vård för på barnakutmottagningen och vilka av dessa patienter som skulle ha kunnat söka vård vid

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger inom förskolan arbetar för att tillförsäkra barns rätt att uttrycka sina åsikter samt vilken betydelse dessa

När ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge samt frågor som gäller barnets/barnens försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos

När föräldrar ansöker om att skriva avtal gällande vårdnad, boende eller umgänge ska familjerätten utreda om avtalet är till barnets bästa.. Barnets bästa är avgörande i

From 1 mars 2022 införs en ny lag, som innebär att föräldrar som överväger att gå till domstol i en vårdnadstvist först ska genomgå ett informationssamtal.. Det är

Ambulanspersonalen i resultatet av denna studie såg flera möjligheter till förbättring och hade många förslag på hur man kunde lösa olika problem på en organisatorisk nivå