SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 SikaSeal -623 Fire

Full text

(1)

Land SE 100000021708 1 / 14

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn :

SikaSeal®-623 Fire

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

produktanvändning : Fogmassor och lim

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företagsnamn för leverantör : Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15 163 53 Spånga

Telefon : 08 621 89 00

E-postadress för person som är ansvarig för SDS

: miljo@se.sika.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 112 Begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Reproduktionstoxicitet, Kategori 2 H361f: Misstänks kunna skada fertiliteten.

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :

Signalord : Varning

Faroangivelser : H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser : P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

(2)

Land SE 100000021708 2 / 14 P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Förebyggande:

P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/

ögonskydd/ ansiktsskydd.

Förvaring:

P405 Förvaras inlåst.

Avfall:

P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

melamine

Tilläggsmärkning

EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan orsaka en aller- gisk reaktion.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin- störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endo- krinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Innehåller biocid för att skydda produkten. Aktiv beståndsdel: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 55965-84-9.

Använd behandlade varor ansvarsfullt.

(3)

Land SE 100000021708 3 / 14

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar Beståndsdelar

Kemiskt namn CAS-nr.

EG-nr.

Registreringsnummer

Klassificering Koncentration (% w/w)

melamine 108-78-1

203-615-4

01-2119485947-16- XXXX

Repr. 2; H361f >= 5 - < 10

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(nonylphenyl)-.omega.- hydroxy-

9064-15-7 Inte klassificerat

Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2;

H411

>= 2,5 - < 3

bronopol (INN) 52-51-7

200-143-0

01-2119980938-15- XXXX

Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Andningsorgan) Aquatic Acute 1;

H400

Aquatic Chronic 1;

H410

M-faktor (Akut toxici- tet i vattenmiljön): 10 M-faktor (Kronisk toxicitet i vatten- miljön): 1

>= 0,0025 - <

0,025

(4)

Land SE 100000021708 4 / 14 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on

[EG nr 247-500-7] och 2-metyl- 2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239- 6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

55965-84-9 911-418-6

01-2120764691-48- XXXX

Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1;

H400

Aquatic Chronic 1;

H410 EUH071

M-faktor (Akut toxici- tet i vattenmiljön):

100

M-faktor (Kronisk toxicitet i vatten- miljön): 100

särskilda koncentrat- ionsgränser

Skin Corr. 1C; H314

>= 0,6 %

Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317

>= 0,0015 % Eye Dam. 1; H318

>= 0,6 %

>= 0,0002 - <

0,0015

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.

Kontakta läkare.

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

Vid inandning : Flytta ut i friska luften.

Sök läkare efter betydande exponering.

Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.

Tvätta med tvål och mycket vatten.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

(5)

Land SE 100000021708 5 / 14 Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.

Ta ur kontaktlinser.

Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.

Om ögonirritation består, kontakta en specialist.

Vid förtäring : Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.

Skölj munnen med vatten.

Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.

Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom : Kraftigt tårflöde

Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och sym- tom.

Risker : irriterande effekter

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Misstänks kunna skada fertiliteten.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandling : Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vid brand använd vatten/finfördelat vat-

ten/vattenstråle/koldioxid/sand/skum/alkoholbeständigt skum/släckningspulver för bekämpning.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Farliga förbränningsproduk-

ter

: Inga farliga förbränningsprodukter är kända

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Ytterligare information : Standardförfarande för kemikaliebränder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.

Neka tillträde för oskyddade personer.

(6)

Land SE 100000021708 6 / 14 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kisel- gel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).

Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt För personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs (se under avsnitt 8).

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsom- rådet.

Följ vanliga hygienåtgärder vid hantering av kemiska produk- ter

Råd för skydd mot brand och explosion

: Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under han- teringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerutrymmen och

behållare

: Förvara i originalbehållare. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Lägg märke till försiktighetsåt- gärderna på etiketten. Förvaras enligt lokala föreskrifter.

Mer information om lagrings- stabilitet

: Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt an- visningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

(7)

Land SE 100000021708 7 / 14 8.2 Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

Ögonsköljflaska med rent vatten

Handskydd : Kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid använ- das när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.

Lämplig för korttidsanvändning eller för skydd mot stänk:

Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm) Förorenade handskar ska avlägsnas.

Lämplig för permanent exponering:

Viton-handskar (0.4 mm), genombrottstid > 30 min.

Hud- och kroppsskydd : Skyddskläder (t ex säkerhetsskor enl. EN ISO

20345,långärmade arbetskläder, långbyxor). Gummiförkläden och skyddsstövlar rekommenderas för blandning- och omrör- ningsarbete.

Andningsskydd : Inga speciella åtgärder krävs.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysikaliskt tillstånd : vätska

Utseende : pasta

Färg : vit

Lukt : akrylartad

Lukttröskel : Ingen tillgänglig data

pH-värde : 5 - 9 (20 °C)

Koncentration: 100 % Smält-

punkt/smältpunktsintervall / Fryspunkt

: Ingen tillgänglig data

Kokpunkt/kokpunktsintervall : Ingen tillgänglig data

Flampunkt : > 61 °C

Metod: sluten kopp Avdunstningshastighet : Ingen tillgänglig data

(8)

Land SE 100000021708 8 / 14 Brandfarlighet (fast form, gas)

: Ingen tillgänglig data Övre explosionsgräns / Övre

antändningsgräns

: Ingen tillgänglig data

Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns

: Ingen tillgänglig data

Ångtryck : 0,01 hPa

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Densitet : ca. 1,35 g/cm3 (20 °C)

Löslighet

Löslighet i vatten : Ingen tillgänglig data Löslighet i andra lös-

ningsmedel

: Ingen tillgänglig data Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

: Ingen tillgänglig data Självantändningstemperatur : Ingen tillgänglig data Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data Viskositet

Viskositet, dynamisk : Ingen tillgänglig data Viskositet, kinematisk : Ingen tillgänglig data Explosiva egenskaper : Ingen tillgänglig data Oxiderande egenskaper : Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Inga särskilda risker som behöver nämnas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

(9)

Land SE 100000021708 9 / 14 Förhållanden som ska undvi-

kas

: Ingen tillgänglig data

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

melamine:

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 3.161 mg/kg Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 5,190 mg/l

Exponeringstid: 4 h

Testatmosfär: damm/dimma

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220- 239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)):

Akut inhalationstoxicitet : Bedömning: Frätande på luftvägarna.

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering Hudsensibilisering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

(10)

Land SE 100000021708 10 / 14 Reproduktionstoxicitet

Misstänks kunna skada fertiliteten.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

11.2 Information om andra faror Hormonstörande egenskaper Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art.

57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU)

2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Beståndsdelar:

bronopol (INN):

M-faktor (Akut toxicitet i vat- tenmiljön)

: 10

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)

: 1

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220- 239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)):

M-faktor (Akut toxicitet i vat- tenmiljön)

: 100

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)

: 100

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord Ingen tillgänglig data

(11)

Land SE 100000021708 11 / 14 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

12.6 Hormonstörande egenskaper Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art.

57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU)

2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter Produkt:

Tillägg till ekologisk informat- ion

: Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hante- ring eller bortskaffande.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möj- ligt.

Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa pro- duktrester.

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter.

Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav.

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

Europeiska avfallskatalogen : 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lös- ningsmedel eller andra farliga ämnen

Förorenad förpackning : 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Anmärkning : Produkten är farligt avfall om EWC-koden är märkt med *.

(12)

Land SE 100000021708 12 / 14

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej reglerad som farligt gods 14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods 14.3 Faroklass för transport

Ej reglerad som farligt gods 14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på

marknaden och användning av vissa farliga ämnen, beredningar och varor (Bilaga XVII)

: Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:

Nummer på lista 3 Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC)

scheman över giftiga kemikalier och prekursorer

: Inte tillämpligt REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen

som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).

: Ingen av beståndsdelarna är upp- tagna (=> 0.1 %).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV)

: Inte tillämpligt Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter

ned ozonskiktet

: Inte tillämpligt Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska

föroreningar (omarbetning)

: Inte tillämpligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

649/2012 om export och import av farliga kemikalier

: Inte tillämpligt REACH Information: Alla ämnen i Sikaprodukter är:

- registrerade av vår uppströmsleverantör, och/eller - registrerade av Sika, och/eller

- undantagna från reglerna, och/eller - undantagna från registreringskravet.

(13)

Land SE 100000021708 13 / 14 Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

Inte tillämpligt

Flyktiga organiska föreningar : Lag om stimulansskatten på flyktiga organiska föreningar (VOCV)

inga VOC-avgifter

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)

Inte tillämpligt

Andra föreskrifter:

Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning av leverantören.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text på H-Angivelser

H301 : Giftigt vid förtäring.

H302 : Skadligt vid förtäring.

H310 : Dödligt vid hudkontakt.

H312 : Skadligt vid hudkontakt.

H314 : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 : Irriterar huden.

H317 : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 : Orsakar allvarliga ögonskador.

H330 : Dödligt vid inandning.

H335 : Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H361f : Misstänks kunna skada fertiliteten.

H400 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffek- ter.

H411 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox. : Akut toxicitet

Aquatic Acute : Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön Aquatic Chronic : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön

Eye Dam. : Allvarlig ögonskada

Repr. : Reproduktionstoxicitet

Skin Corr. : Frätande på huden

Skin Irrit. : Irriterande på huden Skin Sens. : Hudsensibilisering

STOT SE : Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

(14)

Land SE 100000021708 14 / 14 ADR : Accord européen relatif au transport international des mar-

chandises Dangereuses par Route

CAS : Chemical Abstracts Service

DNEL : Derived no-effect level

EC50 : Half maximal effective concentration

GHS : Globally Harmonized System

IATA : International Air Transport Association

IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)

LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)

MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL : Occupational Exposure Limit

PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC : Predicted no effect concentration

REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re- gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi- cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC : Substances of Very High Concern

vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

Ytterligare information

Blandningens klassificering: Klassificeringsförfarande:

Eye Irrit. 2 H319 Beräkningsmetod

Repr. 2 H361f Beräkningsmetod

Aquatic Chronic 3 H412 Beräkningsmetod

Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senast uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.

Förändringar jämfört med föregående version !

SE / SV

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :