SVENSK STANDARD SS -EN :2009

Full text

(1)

SVENSK STANDARD

Fastställd/Approved: 2009-04-20 Publicerad/Published: 2012-0

Utgåva/Edition: 2

Språk/Language: svenska/Swedish ICS: 91.100.30

SS -EN 12350-7:2009

Provning av färsk betong – Del 7: Lufthalt – Tryckmetoder Testing fresh concrete –

Part 7: Air content – Pressure methods

(2)

Standarder får världen att fungera

SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.

Delta och påverka

Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om utvecklingen inom din bransch.

Ta del av det färdiga arbetet

Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standard- paket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.

Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.

Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete

Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.

Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round

SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.

They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your organisation.

Take part and have influence

As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity to influence future standards and gain access to early stage information about developments within your field.

Get to know the finished work

We offer our customers everything in connection with standards and their application. You can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards, technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.

We sell them.

Increase understanding and improve perception

With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability in their organisations.

If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00

(3)

© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Använd- ningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor.

© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00.

Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS), telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general information about Swedish and foreign standards.

Europastandarden EN 12350-7:2009 gäller som svensk standard. Standarden fastställdes 2009-04-20 som SS-EN 12350-7:2009 och har utgivits i engelsk språkversion. Detta dokument återger EN 12350-7:2009 i svensk språkversion. De båda språkversionerna gäller parallellt.

Denna standard ersätter SS-EN 12350-7, utgåva 1.

The European Standard EN 12350-7:2009 has the status of a Swedish Standard. The standard was 2009-04-20 approved and published as EN 12350-7:2009 in English. This document contains a Swedish language version of SS-EN 12350-7:2009. The two versions are valid in parallel.

This standard supersedes the Swedish Standard SS-EN 12350-7, edition 1.

Standarden är framtagen av kommittén för Betong, SIS/TK 190.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.

(4)
(5)

EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 12350-7

April 2009

ICS 91.100.30 Ersätter EN 12350-7:2000

CEN

European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 BRUSSELS

© 2009 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members

Ref. Nr. EN 12350-7:2009 Sv

Svensk version

Provning av färsk betong – Del 7: Lufthalt – Tryckmetoder

Essais pour béton frais – Partie 7:

Teneur en air – Méthodede la compressibilité

Testing fresh concrete – Part 7:

Air content – Pressure methods

Prüfung von Frischbeton – Teil 7:

Luftgehalte – Druckverfahren

Denna standard är den officiella svenska versionen av EN 12350-7:2009. För översättningen svarar SIS.

Denna Europastandard antogs av CEN den 20 januari 2009.

CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna Europastandard i oförändrat skick ska ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar.

Denna Europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN- medlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna.

CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

(6)

SS-EN 12350-7:2009 (Sv)

2

Innehåll

Sida

Förord ... 3

1 Omfattning... 5

2 Normativa hänvisningar... 5

3 Principer ... 5

4 Vattenpelarmetod ... 5

5 Tryckmätningsmetod ... 9

6 Beräkning och redovisning av resultat ... 13

7 Provningsrapport ... 14

8 Precision... 14

Bilaga A (normativ) Korrektionsvärde för ballast – vattenpelarmetoden ... 16

Bilaga B (normativ) Korrektionsvärde för ballast – tryckmätningsmetoden... 18

Bilaga C (normativ) Kalibrering av mätare – vattenpelarmetoden ... 20

Bilaga D (normativ) Kalibrering av mätare – tryckmätningsmetoden ... 23

(7)

SS-EN 12350-7:2009 (Sv)

3

Förord

Denna Europastandard har utarbetats av CEN/TC 104 "Concrete and related products". Sekretariatet hålls av DIN.

Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text eller genom ikraftsättning senast oktober 2009, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast oktober 2009.

Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna Europastandard möjligen kan vara föremål för patenträtter. CEN ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.

Denna standard ersätter SS-EN 12350-7:2000.

Resultaten från en jämförelse mellan laboratorier, delvis finansierad av EG under Mät- och provningspro- grammet, kontrakt MAT1-CT94-0043, i vilken dessa båda metoder för att bestämma lufthalt undersöktes, visade inte på någon signifikant skillnad mellan dem. Dock visade det sig i denna studie att användning av vibrostav för att kompaktera färsk betong med luftporbildare ska utföras med försiktighet, för att undvika förlust av tillförd luft.

Bestämning av korrektionsvärde för ballast för de båda metoderna har införts i de normativa bilagorna A och B.

Kalibreringsmetoder för de båda apparattyperna har införts i de normativa bilagorna C och D.

Standarden är en i en serie som behandlar provning av betong.

Standardserien SS-EN 12350 består av följande delar:

Del 1: Provtagning;

Del 2: Sättmått;

Del 3: Vebetal;

Del 4: Kompakteringstal;

Del 5: Utbredningsmått;

Del 6: Densitet;

Del 7: Lufthalt – tryckmetoder;

Del 8: Självkompakterande betong – Utbredningssättmått (under utarbetande);

Del 9: Självkompakterande betong – V-trattvärde (under utarbetande);

Del 10: Självkompakterande betong – L-boxvärde (under utarbetande);

Del 11: Självkompakterande betong – Siktsegregeringsvärde (under utarbetande);

Del 12: Självkompakterande betong – J-ringvärde (under utarbetande).

(8)

SS-EN 12350-7:2009 (Sv)

4

VARNING: När cement blandas med vatten frigörs alkali. Vidtag försiktighetsåtgärder vid blandning av betong för att förhindra att torr cement kommer in i ögon, mun och näsa. Undvik hudkontakt med våt cement eller betong genom att använda lämplig, skyddande klädsel. Om cement eller betong kommer in i ögat, skölj omedelbart med rent vatten och uppsök utan dröjsmål läkare. Skölj genast bort färsk betong från huden.

Följande ändringar av utgåva 2000-04 av denna standard har genomförts:

— redaktionella ändringar

— beskrivning och klargörande av förfarande för fyllning och kompaktering av betongen i behållaren Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

(9)

SS-EN 12350-7:2009 (Sv)

5

1 Omfattning

Denna standard beskriver två metoder för bestämning av lufthalt i färsk betong, gjord med normal vikt eller med relativt tät ballast med maximala kornstorleken 63 mm.

ANM. Ingen av metoderna är tillämpbar för betong tillverkad med lättballast, granulerad masugnsslagg, eller ballast med hög porositet, på grund av storleken på korrektionsvärdet, jämfört med betongens halt av tillförd luft.

2 Normativa hänvisningar

För användningen av denna standard är följande dokument nödvändiga. För daterade hänvisningar gäller endast den nämnda utgåvan. För odaterade referenser gäller den senaste utgåvan (inklusive eventuella revideringar).

SS-EN 12350-1, Provning av färsk betong — Del 1: Provtagning SS-EN 12350-6, Provning av färsk betong — Del 6: Densitet

3 Principer

3.1 Allmänt

Det finns två provningsmetoder som båda baseras på Boyle-Mariotte´s lag. Metoderna benämns här vattenpe- larmetoden och tryckmätningsmetoden, och utrustningen benämns vattenpelarmätare respektive tryckmätare.

3.2 Vattenpelarmetod

Ett prov av kompakterad betong med känd volym i en försluten behållare påförs vatten till en i förväg bestämd höjd och ett i förväg bestämt lufttryck anbringas över vattnet. Reduceringen av volymen luft i betongprovet mäts genom att observera sänkningen av vattenytans nivå, då vattenpelaren kalibrerats med avseende på procenten luft i betongprovet.

3.3 Tryckmätningsmetod

En känd volym luft med ett känt tryck blandas i en försluten behållare med den okända volymen luft i betongprovet. Sifferskalan på manometern är kalibrerad med avseende på procenten luft för det resulterande trycket.

4 Vattenpelarmetod

4.1 Utrustning

4.1.1 Vattenpelarmätare, (se figur 1), bestående av:

a) Behållare, ett cylindriskt kärl av stål eller annan hård metall, som inte lätt angrips av cementpasta, och som har en volym på minst 5 l och ett förhållande mellan diameter och höjd som inte är mindre än 0,75 eller mer än 1,25. Den yttre kanten och övre ytan på flänsen och de inre ytorna i kärlet ska vara bearbe- tade till en jämn yta. Behållaren ska vara vattentät och dessutom ska den och överdelen vara anpassad till ett arbetstryck på ca 0,1 MPa (N/mm2)1 och vara tillräckligt styv för att begränsa tryckexpansions- konstanten, e, (se A.8) till högst 0,1 % lufthalt;

1 Nationell fotnot: Det är fel i originalversionen. Det ska stå (N/mm2).

(10)

SS-EN 12350-7:2009 (Sv)

6

b) Överdel med tillbehör, en styv konisk överdel försedd med fläns och mätrör. Överdelen ska vara av stål eller annan hård metall, som inte lätt angrips av cementpasta och de inre ytorna ska inte luta mindre än 10º från ytan på flänsen. Den yttre kanten och undre ytan på flänsen och den lutande inre ytan ska vara bearbetade till en jämn yta. Överdelen ska vara utrustad för att kunna klämmas trycktätt mot behål- laren, utan att innesluta luft i skarven mellan överdelens och behållarens flänsar;

c) Mätrör, bestående av ett graderat glasrör med en och samma diameter, eller en metalltub med en och samma diameter med en glasskala. Den graderade skalan ska ange lufthalt från 0 % till minst 8 % och helst 10 %. Skalan ska vara indelad i skalstreck motsvarande 0,1 %, med minst 2 mm avstånd. En skala där 25 mm motsvarar 1 % lufthalt är lämplig;

d) Överdel, utrustad med en lämplig anordning för att ventilera luftkammaren, ett tillopp för luft med back- ventil och en liten ventil för att tappa av vatten. Det anbringade trycket ska visas med en manometer kopplad till luftkammaren över vattenpelaren. Manometern ska vara graderad i skaldelar för varje 0,005 MPa (N/mm2) med minst 2 mm avstånd. Manometerns fulla skalvärde ska vara 0,2 MPa (N/mm2)2; e) Avlänkningsplatta eller vattenspridningsrör, en tunn, icke-korroderande skiva med en diameter på

minst 100 mm för att minimera störning av betongen då vatten tillförs apparaten. Alternativt ett vatten- spridningsrör av mässing med lämplig diameter som kan vara en del som ingår i överdelen eller tillhan- dahålls separat. Vattenspridningsröret ska vara utformat så, att när vatten tillförs behållaren sprutas det på väggarna på överdelen på ett sådant sätt att det rinner längs sidorna, och därmed ger minsta möjliga störning av betongen;

f) Luftpump, med en lämpligt utformad anslutning till backventilen på överdelen. Mätaren ska vara kalib- rerad enligt förfarandet i bilaga C vid tidpunkten för provningen. Om mätaren har flyttats till en plats med mer än 200 m höjdskillnad jämfört med den plats där den sist kalibrerades, ska den omkalibreras.

2 Nationell fotnot: Det står fel i originalversionen. Det ska stå N/mm2

(11)

SS-EN 12350-7:2009 (Sv)

7 a) Noll-tryck b) Systemet vid tryck P c) Noll-tryck efter utjämning av

tryck P

Förklaring

1 Backventil 7 Betong

2 Luftningsventil 8 Luftpump

3 Avtappningsventil 9 Nivå efter minskning av tryck 4 Märke h1 (avläsning vid tryck P)

5 Vatten h2 (avläsning vid noll-tryck efter utjämning av tryck P) 6 Spännanordning

Figur 1 — Utrustning för vattenpelarmetoden

ANM3. h1- h2 = A1 när behållaren innehåller betong, se figur 1.

h1 - h2 = G (korrektionsvärde för ballast) när behållaren endast innehåller ballast och vatten.

A1 - G = Ac (lufthalt i betong).

4.1.2 Metoder att kompaktera betongen, som kan vara en av följande:

a) Inre (stav-) vibrator med minimifrekvens omkring 120 Hz (7200 cykler per minut) och diameter inte överskridande ungefär en fjärdedel av den minsta dimensionen på provet;

b) Vibreringsbord med minimifrekvens omkring 40 Hz (2400 cykler per minut);

c) Kompakteringsstång med cirkulär tvärsektion, rak, gjord av stål, med diameter på omkring 16 mm, en längd ca 600 mm och med rundade ändar;

d) Kompakteringsstav, rak, gjord av stål med en kvadratisk tvärsektion ca 25 x 25 mm och längd ca 380 mm.

3 Nationell fotnot: Det är fel i originalversionen, h1, h2 och A1 ska vara nedsänkta enligt följande: h1, h2 och A1 på samma sätt som framgår av figur 1.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :