1 Miljönämndens roll och miljökontorets uppgifter Information. 2 Beredningsutskottet: ledamöter och ersättare

Full text

(1)

§ 1 Miljönämndens roll och miljökontorets uppgifter Information

§ 2 Beredningsutskottet: ledamöter och ersättare

§ 3 Styrdokument 2011-2014

Målstyrd verksamhetsplan 2011 Information

§ 4 Delfinen 3 och Stoby 24:8

Anmälan om att anlägga eller driva miljöfarlig verksamhet – avfallsanläggning

§ 5 Vindbruksplan för Kristianstads kommun - utställning

§ 6 Vindbruksplan med MKB för Osby kommun - samråd

§ 7 Magneten, del av

Detaljplan - utställning

§ 8 Vinslöv 129:52 m fl – östra Vinslöv

Detaljplan - samråd

§ 9 Väg 2010

Ansökan om tillstånd för uppförande av ny bro mm över Vinne å i Lommarp

§ 10 Projekt: julbord 2010

§ 11 Bokslut 2010

Kompletteringsbudget 2011

§ 12 Miljööversikt 2010 och verksamhetsberättelse 2010

§ 13 Övergripande mål 2010: uppföljning

§ 14 Intern kontrollplan 2010: uppföljning

§ 15 Kommunalt bidrag till inköp av gasbilar Fråga till kommunledningen

§ 16 Personal

§ 17 Skrivelser för kännedom

§ 18 Delegationsbeslut

§ 19 Kurser, konferenser, sammaträden

(2)

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 14.00-16.50

Beslutande Agne Nilsson (c), ordf

ledamöter Camilla Lindoff (s), 2:e v ordf Christer Jönsson (mp), 1:e v ordf Inge Hallabro (kd) Greger Johnsson (s)

Magnus Härbst (sd) t o m § 14 -16.20 Kristina Berglund (m)

Ann Olausson (s) Bo Eklund (m)

Övriga närvarande Gustav Persson (c)

ersättare Anders Rongby (s) Eskil Johannesson (fv)

Mikael Strömberg (sd) ord fr o m § 15 Hans Werner (fp)

Tjänstemän Sven-Inge Svensson, miljöchef

Lisbet Sällström, administrativ chef

Carina Westerlund, tillsynschef §§ 1, 3 Helena Gunnarsson, miljöinspektör § 4

Utses att justera Inge Hallabro

Justeringens plats, tid Miljökontoret torsdagen den 27 januari 2011 kl .13.00

Justerade paragrafer §§ 1-19

Underskrifter

Sekreterare ……….

...

Lisbet Sällström

Ordförande ……….

Agne Nilsson

Justerare ……….

Inge Hallabro

(3)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässleholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2011-01-26

Datum då anslaget 2011-01-27

sätts upp

Datum då anslaget 2011-02-18

tas ned

Förvaringsplats Miljökontoret

för protokollet

Underskrift ……….

Lisbet Sällström

______________________________________________________________________

(4)

§ 1

Miljönämndens roll och miljökontorets uppgifter

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna av miljöchef Sven-Inge Svensson, tillsyns- chef Carina Westerlund och administrativ chef Lisbet Sällström lämnad infor- mation.

_______

(5)

§ 2

Beredningsutskottet: ledamöter och ersättare

Beslut

Nämnden utser följande till ersättare i beredningsutskottet:

Ersättare blir

Inge Hallabro (kd) för Agne Nilsson (c) Greger Johnsson (s) för Camilla Lindoff (s) Kristina Berglund (m) för Christer Jönsson (mp) _______

(6)

§ 3

Styrdokument 2011-2014

Målstyrd verksamhetsplan 2011

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om det

Styrdokument 2011-2014 och den Målstyrda verksamhetsplan 2011, som kommer att antas på februarisammanträdet.

_____________________

(7)

§ 4

Delfinen 3 och Stoby 24:8

Anmälan om att anlägga eller driva miljöfarlig verksamhet - avfallsanläggning

Beslut

Miljönämnden förbjuder Åter Transport i Hässleholm AB, med organisations- nummer 556800-9459, att på fastigheterna Delfinen 3 och Stoby 24:8 tills vidare bedriva följande verksamheter:

1. Flisa träavfall, både behandlat och obehandlat.

2. Krossa avfall såsom asfalt, tegel och betong.

3. Sortera och krossa berg, naturgrus eller andra jordarter.

4. Ta emot och mellanlagra farligt avfall.

5. Ta emot och mellanlagra asfalt.

6. Ta emot rivningsavfall från industrifastigheter.

Förbudet gäller från och med den 1 mars 2011. Förbudet, i sin helhet eller i vissa delar, kan omprövas om tillräckliga utredningar och åtgärder utförs som visar att verksamheten kan bedrivas utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vidare förelägger miljönämnden Åter Transport i Hässleholm AB om följande försiktighetsmått för övrig verksamhet som bedrivs på fastigheterna Delfinen 3 och Stoby 24:8:

1. Verksamheten får bedrivas helgfri måndag till fredag mellan kl. 07.00- 18.00.

2. Ljudnivån från verksamheten får vid omgivande bostäder ej överstiga Na- turvårdsverkets riktvärden för externt industribuller vid bostadshus. Den ekvivalenta ljudnivån får vid bostäder ej överstiga:

Dagtid kl. 07-18 50 dBA

3. Bygg- och rivningsavfall som tas emot på anläggningen ska i förväg ha sorterats ut på farligt avfall. Rutin för denna kontroll ska redovisas till mil- jönämnden senast den 1 mars 2011.

(8)

forts § 4

4. Avfall, osorterat och sorterat, ska förvaras så att det inte kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

5. Betongplattan ska byggas över alternativt täckas varje kväll med presen- ning eller motsvarande för att förhindra uppkomsten av lakvatten.

6. Endast rena jord- och fyllnadsmassor får mellanlagras på fastigheten.

Föroreningsnivåer och utlakning ska uppfylla kriterierna för ”mindre än ringa föroreningsrisk” enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

7. Om läckage av oljor eller andra kemiska produkter skulle uppstå är verk- samhetsutövaren ansvarig för att samla upp spill samt sanera.

8. Flyttbara cisterner för lagring av oljor och andra kemiska produkter skall vara dubbelmantlade eller ha motsvarande egenskaper för att minska risken för oavsiktligt läckage till mark och grundvatten.

9. Området skall regelbundet städas för att förhindra nedskräpning.

10. Verksamhetsutövaren skall fortlöpande planera och kontrollera verksamhe- ten för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Ett kontrollprogram ska skickas in till miljökontoret senast den 1 mars 2011.

11. Vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minimera förekomsten av skadedjur vid anläggningen ska redovisas till miljönämnden senast den 1 april 2011.

12. Inhägnad av fastigheterna ska vara klart senast den 1 april 2011.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-01-19.

Skäl för det föreslagna beslutet

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9, 19, 21 och 22 §§ miljöbalken (1998:808) samt 2 kap 2, 3 och 7 §§ samma lag.

Verksamheten klassas som anmälningspliktig och därför gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet meddela de föreläggande och förbud som behövs för att miljöbalken skall efterlevas.

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken (1998:808) skall den som bedriver en verksam- het som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka

(9)

forts § 4

miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Enligt 26 kap 21 § miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamhet att lämna de uppgifter och handlingar som be- hövs för tillsynen.

Enligt 2 kap 2 § miljöbalken (1998:808) skall alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verk- samhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa eller miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) skall alla verksamheter vidta skydds- åtgärder, iaktta begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som be- hövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap 7 § miljöbalken (1998:808) ska miljönämnden göra en skälighets- avvägning och särskilt beakta nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktig- hetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Beskrivning av ärendet

Åter Transport i Hässleholm AB har inkommit med en anmälan enligt miljö- balken om att sortera, mellanlagra och mekaniskt bearbeta avfall samt sortera jordmassor på fastigheterna Delfinen 3 och Stoby 24:8.

Sammanfattande bedömning är att inkommen anmälan samt kompletterande uppgifter är bristfällig i flera avseenden. Verksamhetsutövaren har inte fullt ut kunnat visa att verksamheten kan bedrivas utan risk för olägenhet för männi- skors hälsa eller miljön.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-01-19.

_____________________

Sänt till:

Åter Transport i Hässleholm AB Närboende

(10)

§ 5

Vindbruksplan för Kristianstads kommun - utställning Beslut

Nämnden yttrar följande till kommunstyrelsen:

Nämnden kan konstatera att längs gränsen till Hässleholms kommun finns både A-områden (A6 och A11) och B-områden (B4, B6 och B7) samt en kort bit C-område på båda sidor om väg 21. Område B7 har utökats söderut för att möjliggöra vindkraftsetablering i anslutning till järnvägen och väg 21.

I kommungränsen vid område B4, delar av B6 samt södra gränsdelen av B7 uppstår intressekonflikter mellan kommunernas vindkraftsplaner. Nämnden finner det inte rimligt att vindkraftverk i Kristianstads kommun lokaliseras alldeles in till Hässleholms kommungräns, eftersom det innebär en påverkan på miljön och markanvändningen för fastigheter samt boende i Hässleholms kommun. Område B4 och delar av B6 gränsar till utpekat bullerfritt område i Hässleholms kommun, ett område som även har klassats som ”Natur stor- område” samt område med naturklass 1 och enligt Natura 2000 i vår översikts- plan i kommunens sydligaste del. I kommunens tematiska tillägg är detta gränsområde betecknat som ”olämpligt vindkraftsområde”. Södra delen av område B7 gränsar till ett storområde för natur med riksintressen samt även naturområden med klass 1 enligt kommunens naturvårdsprogram. Området är klassat som olämpligt vindkraftsområde i Hässleholms översiktsplanetillägg för vindkraft. Områdena A6 och A11 och delar av B6 är på motsvarande sida i Hässleholms kommun inte något ’utpekat område’ för vindkraft. Områdena har karaktären av ’andra område’ i Hässleholms översiktsplanetillägg för vind- kraft. Detta innebär att det eventuellt kan ses som lämpligt område under sär- skilda förutsättningar. Dessa kan vara god genomförbarhet, optimalt utnytt- jande av vindenergin, kan förenas med kommunens övergripande ställnings- taganden och möjlighet att förenas med motstående intressen.

Kristianstads kommun anser att det endast i undantagsfall ska upprättas en detaljplan vid vindkraftsetableringar. Det överensstämmer inte med inten- tionerna i Hässleholms kommuns tematiska tillägg för vindkraft eller Kristian- stads tidigare inställning om detaljplaneläggning.

(sd) avstår från att deltaga i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun har, för yttrande i utställningsskedet (en tredje gång), fått förslag till vindbruksplan för Kristianstads kommun med MKB (tematiskt tillägg till översiktsplanen). Ärendet har remitterats internt till miljönämnden och byggnadsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-01-04.

_____________________

Sänt till:

Kommunstyrelsen

(11)

§ 6

Vindbruksplan med MKB för Osby kommun - samråd

Beslut

Nämnden yttrar följande till kommunstyrelsen:

Det är endast vindbruksområde nr 1 som gränsar till Hässleholm kommun.

Nämnden finner det inte rimligt att vindkraftverk i Osby kommun lokaliseras alldeles intill Hässleholms kommungräns eftersom det innebär en påverkan på miljön och markanvändningen för fastigheter samt boende i Hässleholms kommun. Samma buffertzoner om minst 500 m måste gälla för bostads- och fritidshus även i vår kommun.

Aktuellt område 1 gränsar på Hässleholms sida till ett område som inte är utpekat för vindkraft i vårt översiktsplanetillägg för vindkraft. Området har karaktären av ’andra område’ i Hässleholms översiktsplanetillägg för vind- kraft. Detta innebär att det eventuellt kan ses som lämpligt område under särskilda förutsättningar. Dessa kan vara god genomförbarhet, optimalt utnytt- jande av vindenergin, kan förenas med kommunens övergripande ställnings- taganden och möjlighet att förenas med motstående intressen.

Det är mycket positivt att samråd med grannkommun kommer att ske vid upp- förande av vindkraftverk inom 5 km från kommungränsen.

(sd) avstår från att deltaga i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun har, för yttrande i samrådsskedet, fått förslag till Vind- bruksplan med MKB för Osby kommun.

Ärendet har remitterats internt till miljönämnden och byggnadsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-01-05.

_____________________

Sänt till:

Kommunstyrelsen

(12)

§ 7

Magneten, del av

Detaljplan - utställning

Beslut

Miljönämnden yttrar följande:

Inom området för föreslagen detaljplan finns förslag på olika typer av mark- användning såsom kontors- och centrumverksamhet samt bostäder.Med olika markanvändningar kan det bli olika åtgärdsbehov och olika åtgärdsmål (till vilka riktvärden eller åtgärdsmål man behöver åtgärda eller sanera) inom olika delområden.

Den geotekniska och miljögeotekniska undersökningen (utvärderingsrapport respektive resultatrapport daterade 2010-11-26) bör finnas med som ”plan- handlingar”.

Miljönämnden anser att den administrativa bestämmelsen om avhjälpande åtgärder av markföroreningar bör ha följande lydelse:

”Bygglov får inte beviljas förrän markföroreningen har avhjälpts, om markens lämplighet för byggande kan säkerställas med det".

Avhjälpande åtgärder ska anmälas av exploatören till miljönämnden minst sex veckor före planerad åtgärd enligt § 28 förordningen om miljöfarlig verksam- het och hälsoskydd.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 12 december 2010 översänt utställningshandlingar för rubricerad detaljplan till miljönämnden för yttrande.

Med anledning av resultat från en miljöteknisk undersökning från Tyréns AB 2010-11-26 har detaljplanen i utställningsskedet kompletterats med en

administrativ planbestämmelse. Bestämmelsen lyder enligt följande ”Bygglov får inte beviljas förrän markföroreningar avhjälpts enligt anvisningar i den tillhörande geotekniska och miljögeotekniska undersökningen.”

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-01-13.

_____________________

Sänt till:

Byggnadsnämnden

(13)

§ 8

Vinslöv 129:52 m fl – östra Vinslöv Detaljplan - samråd

Beslut

Nämnden ser inte att det finns några goda möjligheter till att utveckla befintlig industriverksamhet på aktuellt industriområde. Anledningen är det alltför korta skyddsavståndet till närliggande bostäder vilket kan innebära risk för buller- störningar och olägenhet av utsläpp av lösningsmedel från verksamheten samt risk för ökade transporter genom bostadsbebyggelse och skola.

Det mest ideala vore att flytta hela verksamheten till en plats för industrier som inte ligger för nära bostäder.

Det är positivt att en stor del av befintlig plan hävs vilket förhindrar nyetable- ring av industriverksamheter för nära bostäder och skola.

Nämnden anser att beteckningen Jm (miljörestriktivitet) bör skrivas in i planen.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 13 december 2010, till miljönämnden för yttrande, översänt samrådshandlingar för rubricerad detaljplan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en lämplig utveckling av det befint- liga industriområdet samt möjliggöra försäljning av industrimark och fastig- hetsregleringar som hindras av gällande detaljplan. Befintlig plan, möjlig för industriändamål, upphävs eftersom den anses som inaktuell. Mark som anses mer lämplig som utbyggnadsområde för industri pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Vinslövs tätort, närmare riksväg 21.

Temahallen AB, som bedriver verksamhet inom planområdet har för avsikt att utvidga sin verksamhet med bland annat kontors- och lagerbyggnader samt önskar få möjlighet att förbättra materialflödet inom fastigheten.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-01-13.

_____________________

Sänt till:

Byggnadsnämnden

(14)

§ 9

Väg 2010

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken för uppförande av ny bro mm över Vinne å i Lommarp

Beslut

Miljönämnden yttrar följande:

”Åtgärderna med brobytet som berör Lommarps by bör samordnas med övriga åtgärder som är planerade i Lommarp (vattenskyddsåtgärder utmed väg 2010 och anläggande av kommunalt VA) för att undvika både onödiga störningar för boende och upprepade schaktningsarbeten inom vattenskyddsområdet.”

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-01-12.

Kompletterande upplysning

Vägverket Region Skåne har i delegationsbeslut 2010-03-18 av miljönämnden förelagts om försiktighetsmått i samband med anmälan om schaktarbeten med anledning av brobytet (diarienummer 2010-000258).

Beskrivning av ärendet

Trafikverket ansöker hos Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, om att ta bort befint- lig bro över Vinne å i Lommarps by utanför Vinslöv och ersätta den med en ny på samma plats. Miljödomstolen har gett miljönämnden möjlighet att inkomma med yttrande senast 10 januari 2011.

Eftersom miljönämnden inte har sammanträde förrän 26 januari, har anstånd begärts med inlämnande av yttrande till 28 januari. Miljödomstolen medger förlängd yttrandetid under förutsättning att beredningsutskottets ställnings- tagande 18 januari skickas in som ett underhandsyttrande, så att Trafikverket har något att bemöta till huvudförhandlingen den 2 februari 2011.

_____________________

Sänt till:

Miljödomstolen

Hässleholms Vatten AB

(15)

§ 10

Projekt julbord 2010

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har i december 2010 tagit prov på julmat på 12 restauranger.

Sammanlagt uttogs 40 prov för analys varav 36 bedömdes som ”tillfredsstäl- lande” och 4 som ”godtagbart med anmärkning” vilket är ett mycket bra resul- tat.

I samband med provtagningen gjordes inspektioner då utvalda delar av verk- samheten kontrollerades. Avvikelser som kunde konstateras var bland annat att ändamålsenlig utrustning för nedkylning saknades, att livsmedel saknade da- tummärkning samt att dokumentation av temperaturer var bristfällig.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-01-03.

_____________________

(16)

§ 11

Bokslut 2010

Kompletteringsbudget 2011

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-01-26 av

 preliminärt bokslut 2010

Miljönämnden godkänner förslag 2011-01-26 till kommentarer i

 preliminär kompletteringsbudget 2011 ________________

(17)

§ 12

Miljööversikt 2010 och verksamhetsberättelse 2010

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisad text 2010-01-26 till

 miljööversikt 2010

 verksamhetsberättelse 2010 ________________

(18)

§ 13

Övergripande mål 2010: uppföljning

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna 2010-01-24 insänd redovisning av

 uppföljning av Hässleholms kommuns övergripande mål 2010 ________________

(19)

§ 14

Intern kontrollplan 2010: uppföljning

Beslut

Nämnden lägger redovisningarna till handlingarna och konstaterar att den interna kontrollen 2010 inte ger anledning till några särskilda upp- följande kontroller.

Beskrivning av ärendet

Följande har ingått i den interna kontrollplanen 2010:

1 a. Handläggningstid för registrering av livsmedelsanläggningar 1 b Handläggningstid för registrering av livsmedelsanläggningar (riskvärdering i arbetsmiljön)

2 a. Handläggningstid för registrering av avloppsärenden

2 b. Handläggningstid för registrering av avloppsärenden (debitering)

3. Tid som används för deltagande i kurser, konferenser, samarbetsgrupper Material för kontroll enligt ovanstående punkter har tagits fram genom registerutdrag ur ärendehanteringssystemet ECOS, ur tabell i Excel för genomförda kurser samt vid samtal med berörda tjänstemän (riskvärdering).

De handläggningstider som regleras i verksamhetsplaner och styrdokument hålls i de flesta fall. Om de inte hålls har det funnits bidragande faktorer som inte kunnat påverkas av miljökontoret.

De anställda har ökat sin kompetens genom kurser och konferenser både lokalt, regionalt och på riksplanet. Av sammanställningen för deltagande i samarbets- grupper kan utläsas att dialogmöten med kommunledningen, samarbetsgrupp med Renhållarna och kommunala arrangemang (Siesta m fl) är de som tagit mer tid i anspråk än planerat.

Riskvärdering enligt punkt 1 b har avrapporterats till miljönämnden 2010-10-27 § 133.

_____________________

Sänt till:

Kommunledningen Revisorerna

(20)

§ 15

Kommunalt bidrag till inköp av gasbilar

Beslut

Nämnden efterfrågar hos kommunledningen om intention finns att kommunen även efter 2010 ska lämna bidrag till kommunala förvaltningars och bolags inköp av gasbilar.

Nämnden efterfrågar också vilket belopp kommunen i så fall kan komma att avsätta till detta bidrag och under vilka år det kan bli aktuellt.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har under ett antal år administrerat kommunens eget bidrag till de kommunala förvaltningarnas och bolagens inköp av gasbilar.

Budget Redovisning

2007 480 0

2008 480 172

2009 480 186

2010 480+289 649

Ej använda pengar har varje år återförts i boksluten eller lagts i komplette- ringsbudget.

De förvaltningar och bolag som planerar att köpa in gasbilar under 2011, ställer nu frågan om det fortsättningsvis finns bidrag att söka.

_____________________

Sänt till:

Kommunledningen

(21)

§ 16 Personal

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om nu kända föränd- ringar i personalsituationen 2011.

_____________________

(22)

§ 17

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-01-26 över inkomna skrivelser.

_____________________

(23)

§ 18

Delegationsbeslut

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-01-26 över fattade delegationsbeslut.

_____________________

(24)

§ 19

Kurser, konferenser, sammanträden

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om bl a följande kurs- och konferenstillfällen

 Förtroendevald i en myndighetsnämnd 3 mars Hässleholm

 Ny PBL – orienteringskurs 11 mars Malmö

 Information om kommunen 15 mars Hässleholm

 Årsmöte i SMHF 18 mars Malmö _____________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :