Installation och användning. Läckagedetektorer, CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II

Full text

(1)

Installation och användning

Läckagedetektorer, CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II

(2)

(2)

RESET

LEAKAGE

10 S

8

11 9

HIGH TEMP 4

1 3

6 2

POWER SUPPLY 24 V AC/DC and 120 V AC

12 VDC 7+

5-

MiniCASII

SENSOR OUTPUT (+)

10

T1+

T2-

(1)

(3)

(4)

thermal switches T1+

T2-

330 1,2 k 330

1,2 k

FLS

FLS + thermal sw.

0 mA = Overtemperature 7,8 mA = OK

36 mA = Leakage Tolerance 10%

thermal switches T1+

T2-

CLS

CLS + thermal sw.

0 mA = Overtemperature 5,5 mA = OK

29 mA = Leakage (5s delay) Tolerance 10%

thermal switches T1+

T2-

330 1,2 k 330

1,2 k

Thermal sw. + FLS + CLS 0 mA = Overtemperature 13,3 mA = OK

36-42 mA = Leakage (0/5s delay) Tolerance 10%

T2- 1 kohm T1+

thermal switches Thermal sw. + 1 kohm resistor 0 mA = Overtemperature 12 mA = OK

Tolerance 10%

Circuits shown de-energised MiniCASII Values of operation I < 3 mA = Overtemp 3 < I < 22 mA = OK I > 22 mA = Leakage

(-)

~

~

FLS10 thermal switches

T1+

T2-

330 1,2 k 430

770

FLS10 + thermal sw.

0 mA = Overtemperature 10 mA = OK

28 mA = Leakage Tolerance 10%

(5) GRUNDANSLUTNINGAR FÖR GIVARE

(5 alternativa givarkombinationer)

INTRODUKTION

Det finns flera givare för tillståndsövervakning som kan användas med pumpar från ITT FLYGT.

• Termokontakt för överhettad stator.

• CLS för detektering av vatten i olja.

• FLS för detektering av vätska i statorhuset.

• FLS10 för detektering av vätska i inspektions- kammaren för den nya pumpserien mellanstora pumpar, dvs. 3153, 3171, 3202 och 3301.

Dessa givare kan användas i valfri kombination med pumpar i standardversioner. Pumpar som är godkända som explosionssäkra kan bara användas med värme- brytare med eller utan FLS och FLS10.

Givarna övervakas av övervakningsrelät MiniCAS II som sitter i panelen.

KOMMENTARER

1. Gul lampa indikerar att matningsspänningen är på.

— Överhettningsrelät är slutet när MiniCas II är spänningslös.

— Läckagerelät är slutet när MiniCas II är spänningslös.

— Röd överhettningslampa är släckt i normalläget.

— Röd läckagelampa är släckt i normalläget.

2. MiniCAS II återställs automatiskt efter läckagelarm.

MiniCAS II måste återställas manuellt efter över- hettningslarm. Se Tekniska data.

3. Vid användning av två läckagegivare kan inte larm särskiljas.

Obs! MiniCASII 24 V AC/DC, ÅTERSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna 6–2.

STRÖMKÄLLA 24 V AC/DC, 120 V AC

och 230 V AC.

MiniCASII

NOLLSTÄLLN

12 VDC GIVARENS

UTSIGNAL

ÖVERHETTNING

LÄCKAGE

MiniCASII Driftsvärden

I < 3 mA = överhettning 3 < I < 22 mA = OK

I > 22 mA = läckage

Kretsarna visas utan ström

Termokontakt

Termokontakt

Termokontakt

Termokontakt

Termokontakt

1 kohm

1,2 k 1,2 k

770

FLS + termokontakt 0 mA = överhettning 7,8 mA= OK 36 mA = läckage Tolerans 10 %

FLS 10 + termokontakt 0 mA = överhettning 10 mA = OK 28 mA = läckage Tolerans 10 %

CLS + termokontakt 0 mA = överhettning 5,5 mA= OK

29 mA = läckage (5 s fördröjning) Tolerans 10 %

Termokontakt+ FLS + CLS 0 mA = överhettning 13,3 mA = OK

36 mA = läckage (0/5 s fördröjning) Tolerans 10 %

Termokontakt+ 1 kohm-resistor 0 mA = överhettning 12 mA = OK Tolerans 10 % CLS

10 S

(3)

INSTALLATION

Övervakningskontakterna på panelen

Övervakningsrelät för MiniCAS II installeras på pump- ens panel och ansluts enkelt till en reläsockel med elva stift. Det finns sex möjliga grundanslutningar för givare.

1. Termokontakt med FLS

Pumpens signalkablar kan anslutas till elskåpet med valfri polaritet.

2. Termokontakt med FLS10

Pumpens signalkablar kan anslutas till elskåpet med valfri polaritet.

3. Termokontakt med CLS

CLS-givaren är diodskyddad. Därför måste signal- kablarna anslutas med korrekt polaritet (brunt = +, svart = –). Vid felaktig anslutning indikerar bevak- ningsreläet för MiniCAS II en öppen krets (0 mA), dvs. både den gula strömlampan och den röda överhettningslampan lyser. Vid korrekt anslutning och efter återställning lyser bara den gula lampan.

4. Termokontakt med CLS + FLS

Signalkablarna från pumpen måste anslutas med korrekt polaritet (brunt = +, svart = –), men FLS får MiniCAS II att indikera normaltillstånd, dvs. den gula lampan lyser, även om CLS är felaktigt an- sluten. Därför måste du göra en strömmätning av övervakningskretsen när pumpen installeras. Vid korrekt polaritet indikeras 15 mA. Vid felaktig polaritet och normaltillstånd för övrigt indikeras 7,8 mA.

5. Endast termokontakt

Ett motstånd på 1000–1500 ohm måste anslutas i serie med värmebrytarna för överhettning. Ett 1000 ohm-motstånd medföljer vid leverans.

Artikelnr. 84 55 67

MiniCAS II bevakningsrelä Reläsockel med 11 stift

EN 50042 1 11 2 A1 3 14 4 12 5 22 6 21 7 24 8 32 9 34 10 A2 11 31

Top

Artikelnr. 83 58 57 (24 V AC/DC) 40 501098 (120 V AC) 40 501560 (230 V AC) Bredd

33 mm

Höjd 79 mm Djup 75 mm

(4)

Pumpar/blandare med växelriktare för variabel frekvens

I installationer där pumpens varvtal styrs av växel- riktare för variabel frekvens kan störningar från växelriktaren (VFD) orsaka felaktiga utslag i

övervakningsutrustningen och den elektroniska CLS- givaren.

VFD-störningar berör inte FLS och FLS10.

Störningar uppträder när signalkablarna befinner sig nära kablarna för kraftmatning.

Du kan undertrycka störningar genom att sätta ett lämpligt filter1 mellan övervakningsledarna (T1, T2) och jordningen (PE).

Helst ska filtret sitta i kopplingshuset för pumpen/

omröraren.

Kablar som innehåller både signal- och matningskablar ska hållas så korta som möjligt.

Matningskabeln och signalledaren bör löpa i separata kabelrännor med ett mellanrum på minst 300 mm.

Våra pumpar är CE-märkta i enlighet med EMC- direktivet, och VFD-enheten som kommer från en underleverantör ska också vara CE-märkt. Kabeln som ansluter VFD-enheten till pumpen måste vara skärmad för att VFD-enheten ska kunna uppfylla EMC-kraven.

1Tillgängliga filterkit:

Artikelnr. 6046800

Passar i: 3102, 3127, 4430.

Artikelnr. 6046801 Passar i: 3085, 4410.

Artikelnr. 6046802

Passar i: 3140, 3152, 3170, 3201, 3300.

Artikelnr. 6046804

Passar i: 3231, 3306, 3312, 3351, 3356, 3400, 3501, 3602, 3800, 7045, 7061, 7081, 7101, 7115, 7121.

Artikelnr. 6616000

Passar i: 4630, 4640, 4650, 4660.

Artikelnr. 6616001 Passar i: 4670, 4680.

Pump/blandare Kontrollpanel

Filter Signalledare

300 mm

NSSHÖU../3E+St Skärmade matningskablar

BK BN BK BU BN GNYE

Filter VFE CLS

FLS

BK BN BK BU BN GNYE

BU BU

MiniCAS II

GEMENSAM KABEL STRÖM/ÖVERVAKNING (3x2,5 + 3x2,5, 5/3E + 3x1,5 St artikelnr. 940937)

HÅLLS SÅ KORT SOM MÖJLIGT

GNYE

(5)

604 68 00

604 68 02 604 68 04 661 60 00 661 60 01 604 68 01 FILTER 1

FILTER 2

MiniCAS IIMiniCAS IIMiniCAS II

SIGNALLEDARE

SIGNALLEDARE

SIGNALLEDARE

BU (AWG). BK (STD)

OG (AWG). BK (STD)

BU (AWG). BK (STD) OG (AWG). BK (STD)

BU (AWG). BK (STD) OG (AWG). BK (STD)

FILTER

FILTER

FILTER

Värme- brytare Värme- brytare Värme- brytare

KOPPLINGSHUS

Ta bort anslutningen från terminalerna T1, T2 när filtret används.

KOPPLINGSHUS

KOPPLINGSHUS

PE.

WH

(GY) BK

BN BK

CLS

BK BK

BK/T1 BK/T2

BK WH

CLS GNYE

PE

BK WH/GY

CLS PE.

GNYE

BN BK WH

GNYE

FILTER 3

(6)

Anslut ett universalinstrument i serie med givarna eller använd ITT Flygts givartestare ST-1 (FD-artikelnr.

10-581700) för att mäta strömmen i givarkretsen. Se värden nedan.

ST-1 kan ännu inte användas för den nya givaren FLS10.

Värdena på sidan 2 används som referens för att fast- ställa givarnas (givaranslutningarnas) status.

Kretsar med CLS måste behandlas på ett särskilt sätt.

Om CLS ansluts med fel polaritet drar den ingen ström.

CLS kan då betraktas som ej ansluten.

Felaktig polaritet ger 0 mA för krets (3). Krets (4) sjunker till samma värde som krets (1).

Till skillnad från FLS och FLS10 har CLS en inbyggd larmfördröjning på fem sekunder.

Eftersom det bara finns en indikatorlampa för läckage på MiniCASII, kan du inte se om larmet kommer från CLS eller FLS.

För krets (4) innebär det att du inte kan veta vilken givare som läckagelarmet kommer ifrån bara genom att titta på MiniCASII. Du måste mäta givarströmmen om du vill hitta den aktiverade givaren utan att lyfta upp pumpen.

Allmänt tillvägagångssätt för att kontrollera givarnas status

1. Slut givarkretsen genom att ansluta universal- instrumentets testledningar enligt figuren ovan eller på nästa sida.

2. Iaktta givarströmmen i minst fem sekunder efter att strömkretsen slutits (för att invänta ett eventuellt CLS-larm).

3. Byt polaritet på givarledningarna (5, 7) och upprepa steg 1 och 2.

4. Identifiera den aktiverade givarkretsen med hjälp av den första figuren på sidan och analysera givarnas status.

5. Om krets (4) används: Genom att vända på polari- teten och utnyttja CLS-givarens fördröjning kan du ta reda på om ett läckagelarm kommer från CLS eller FLS.

6. Se till att polariteten är korrekt efter mätningen genom att återställa till den anslutning som ger mest ström.

Kontroll av givarkretsen och felsökning

Sensor current measurement using a multimeter

thermal switches T1+

T2-

330 1,2 k

RESET

6 2

POWER SUPPLY 24 V AC/DC and 120 V AC

12 VDC 7+

5- 10

37 mA

A mA Com V/W

37 mA

A mA Com V/W 7+

Therm sw. +FLS +CLS 0 mA = Overtemp 13,3 mA = OK

36-42 mA = Leakage(0/5s delay) Tolerance 10%

MiniCASII

SENSOR OUTPUT

SUPPLY LEAKAGE TEMPERATURE

Mini CASII Values of operation I < 3 mA = Overtemp 3 < I < 22 mA = OK I > 22 mA = Leakage

~

~

(-) (+)

Obs! MiniCASII 24 V AC/DC, ÅTERSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna 6–2.

NOLLSTÄLLN

STRÖMKÄLLA 24 V AC/DC, 120 V AC

och 230 V AC.

MiniCASII

NOLLSTÄLLN 12 VDC

MiniCASII Driftsvärden

I < 3 mA = överhettning 3 < I < 22 mA = OK

I > 22 mA = läckage

Termokontakt

37 mA LÄCKAGE

TEMPERATUR MATNING

A mA Com V/W GIVARENS

UTSIGNAL

Termokontakt+ FLS + CLS 0 mA = överhettning 13,3 mA = OK

36 mA = läckage (0/5 s fördröjning) Tolerans 10 %

Mätning av givarström med ett universalinstrument

(7)

Sensor current measurement using ST-1

thermal switches T1+

T2-

330

1,2 k

37 mA

Polarity

ST-1

330

1,2 k

12 VDC

37 mA

Polarity ST-1

Therm sw. +FLS +CLS 0 mA = Overtemp.

13,3 mA = OK

36-42 mA = Leakage (0/5s delay) Tolerance 10%

Kontroll av jordfel

Jordfel på övervakningsledarna måste kontrolleras och undvikas, eftersom de kan orsaka falska indika- tioner på läckande tätningar. Felsökning av denna typ ska endast utföras genom ohm-mätning med en multimeter, inte en isolationsmätare, och med en test- spänning på minst 500 V.

Utför mätningen mellan respektive givarledning och jord.

Helst ska värdet vara oändligt, men megaohm-värden är också godtagbara.

Kommentarer

Om strömmen är noll kan det bero på en trasig givarledning eller en öppen termokontakt.

Ett läckagelarm kan orsakas av en kortslutning som beror på klämda givarledningar eller en korrekt läckage- signal från FLS, FLS10 eller CLS.

Earth fault measurement

thermal switches T1+

T2- O.L MΩ

A mA Com V/Ω

FLS

CLS O.L MΩ

A mA Com V/Ω

O.L

MΩ

A mA Com V/Ω

Obs! MiniCASII 24 V AC/DC, ÅTERSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna 6–2.

12 VDC

Termokontakt

1,2 k

ST-1 Polaritet

Termokontakt+ FLS + CLS 0 mA = överhettning 13,3 mA= OK

36 mA = läckage (0/5 s fördröjning) Tolerans 10 %

37 mA

Mätning av givarström med ST-1

Mätning av jordfel

Termokontakt

FLS

CLS

O.L MW

A mA Com V/W

(8)

RESET 6 2

(-)

7+

5

MiniCASII

SENSOR OUTPUT (+)

10

12 mA

A mA Com V/W SUPPLY

TEMPERATURE

POWER SUPPLY 24 V AC/DC and 120 V AC (-)

12 VDC 7+

(+)

12 mA

A mA Com V/W

12 mA

A mA Com V/W LEAKAGE

1 kohm

~

~

Mini CASII Values of operation I < 3 mA = Overtemp 3 < I < 22 mA = OK I > 22 mA = Leakage

6 2

(-)

12 VDC 7+

5-

MiniCASII

SENSOR OUTPUT (+)

10

30 mA*

A mA Com V/W

SUPPLY LEAKAGE TEMPERATURE RESET

POWER SUPPLY 24 V AC/DC and 120 V AC

7+ 30 mA*

A mA Com V/W

30 mA*

A mA Com V/W

* At short circuit, MiniCASII limits the current to 30 mA

~

~

Mini CAS II Values of operation I < 3 mA = Overtemp 3 < I < 22 mA = OK I > 22 mA = Leakage

Kontrollera MiniCASII

Du kan kontrollera MiniCASII genom att ansluta lösa givare till givarutgången eller simulera givare med hjälp av motstånd.

Följande enkla test kan göras med ett motstånd, t.ex.

det som medföljer vid leverans (1 kohm):

Anslut MiniCASII-ingång 2 och 10 till korrekt spänning, 24 V AC/DC, 120 V AC eller 230 V AC.

Simulera normaltillstånd

Simulera temperaturlarm

Om ingenting är anslutet till givarutgångarna 5 och 7 (kretsen är öppen) ska lamporna för MATNING (Supply) och TEMPERATUR lysa samtidigt. Strömmen är givetvis 0 mA.

1MiniCASII 24 V AC/DC finns i en ursprunglig och en uppdaterad version. Båda versionerna har artikelnr. 835857, men du kan enkelt skilja dem åt genom att titta på kopplingsschemat på enhet- ens sida. Kontrollera fördröjningen på läckagelarmet.

Anslut ett motstånd på 1–1,5 kohm till givarutgångarna 5 och 7 med 12 VDC. Om du har ett

universalinstrument kan du koppla detta i serie med motståndet (se figur). Återställ MiniCASII genom att snabbt ansluta och ta bort en ledning mellan plintarna 6 och 7. Nu bör endast lampan för MATNING (“Supply”) lysa.

Simulera läckagelarm

Du kan kontrollera läckagetillståndet genom att ansluta ett motstånd på högst 500 ohm till sensorutgångarna 5 och 7. Det går bra att kortsluta utgången med ett universal- instrument eller en bygel. Märk att det är en fördröjning på 101 sekunder innan LÄCKAGE-lampan tänds.

TEMPERATUR-lampan tänds eventuellt, beroende på om MiniCASII har återställts.

mA-resultat med ett 1 kohm-motstånd: 12 V/1000 ohm = 12 mA.

Ursprungsversionen har fem sekunders fördröjning, den uppdaterade versionen har tio.

Obs! MiniCASII 24 V AC/DC, ÅTERSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna 6–2.

Obs! MiniCASII 24 V AC/DC, NOLLSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna 6–2.

NOLLSTÄLLN STRÖMKÄLLA

24 V AC/DC, 120 V AC och 230 V AC.

NOLLSTÄLLN

A mA Com V/W 12 mA

A mA Com V/W 30 mA*

MiniCASII

NOLLSTÄLLN

MiniCASII

12 VDC

STRÖMKÄLLA 24 V AC/DC, 120 V AC

och 230 V AC.

12 VDC LÄCKAGE

TEMPERATUR MATNING

1 kohm GIVARENS

UTSIGNAL

LÄCKAGE TEMPERATUR STRÖMKÄLLA

MiniCASII Driftsvärden

I < 3 mA = överhettning 3 < I < 22 mA = OK

I > 22 mA = läckage

* Vid kortslutning begränsas strömmen till 30 mA.

GIVARENS UTSIGNAL

MiniCASII Driftsvärden

I < 3 mA = överhettning 3 < I < 22 mA = OK

I > 22 mA = läckage

(9)

MiniCAS II övervakningsrelä

Driftsprincip: Strömavkänning

Godkännanden: CE, C-UR (för USA och Kanada) samt CSA Miljökrav: -25 till 60 °C (högst 90 % relativ luftfuktighet) Matningsspänning 24 V AC/DC: 20–30 V AC (50–60 Hz)

23,5–30 V DC Matningsspänning 120 V AC: 120 V AC (50–60 Hz) Matningsspänning 230 V AC: 230 V AC (50–60 Hz) Märkdata för reläkontakt: 250 V AC/5A

Spänning till givare: 12 V DC +/-5 %

Driftsvärden: 3 mA < I < 22 mA = normaltillstånd

I < 3 mA = överhettning (eller avbrott)

I > 22 mA = läckage (eller kortslutning), 10 sekunders larmfördröjning

(I = uppmätt strömvärde)

Krav på strömkälla: 5 VA

DRIFT

Läckage: Växlande kontakt 11–8 normalt sluten för förregling

11–9 sluts vid larm Automatisk återställning

Röd indikatorlampa – följer relät Röd indikatorlampa lyser: läckage Röd indikatorlampa släckt: inget läckage

Temperatur: Växlande kontakt 1–3 stängs för förregling vid strömtillförsel 1–4 normalt stängda vid larm

Manuell återställning (se nedan)

Röd indikatorlampa lyser: överhettning Röd indikatorlampa släckt: normal temperatur

Återställning av temperaturlarm: Du kan göra en extern återställning antingen genom att ansluta plintarna 6–7 till en extern tryckknapp eller genom att bryta matningsspänningen.

Märk att du även kan återställa 24 V-versionen genom slutning av plintarna 6–2.

MÅTT OCH VIKT: Bredd 33 mm

Höjd 79 mm

Djup 75 mm

ARTIKELNUMMER: 83 58 57 (24 V AC/DC) 40 501098 (120 V AC) 40 501560 (230 V AC)

TEKNISKA DATA

(10)

ANSLUTNINGAR

Läckagelarm stoppar pumpen

Denna installation kan användas på så sätt att pumpen stoppas vid läckagelarm.

Detta rekommenderas vid användning av FLS-givaren.

FLS-givaren detekterar vätska i statorhuset, ett kritiskt tillstånd som kräver att pumpen stoppas omedelbart.

Läckagelarm stoppar inte pumpen (endast varning)

Denna installation kan användas på så sätt att pumpen inte stoppas, men MiniCASII ger upphov till en varning.

Detta rekommenderas vid användning av FLS10 i inspektionsutrymmet eller CLS. Dessa givare detek- terar vätska i inspektionsutrymmet (FLS10) respektive vatten i oljan (CLS), tillstånd som är mindre kritiska än vatten i statorhuset.

FLS10 används i den nya serien mellanstora pumpar, dvs. 3153, 3171, 3202 och 3301.

**) Undvik kortslutning genom att montera motstånd om endast värmekontakter ska anslutas.

TEKNISKA DATA

RESET (+)

HIGH STATOR TEMP.

LEAKAGE ALARM

PUMP MAIN SUPPLY CONTROL (+)

CIRCUIT

LEAKAGE

10 S

AUX. RELAY HIGH TEMP

PUMP CONTACTOR (-)

12 VDC T2

T1

SENSORS +

-

POWER SUPPLY 24V AC/DC and 120V AC

I (mA) 2 (+)

10

(+) (+)

(-)

6

7 5

1

11

4 3

9 8

~

~

Cicuits shown de-energised

* 1 kohm

MiniCASII

~

LEAKAGE

10 S HIGH TEMP POWER SUPPLY 24 V AC/DC and 120 V AC (+)

HIGH STATOR TEMP.

LEAKAGE ALARM

PUMP MAIN SUPPLY CONTROL

CIRCUIT

PUMP CONTACTOR (-)

T2 T1 SENSORS

AUX. RELAY 12 VDC+

- RESET

10 S 10

(+)

(-)

2

6

7 5

11

1

9 8

4 3 +

-

~

MiniCASII

Circuits shown de-energised

* 1 kohm I (mA)

~

~

Obs! MiniCASII 24 V AC/DC, ÅTERSTÄLLNING kan även göras genom slutning av plintarna 6–2.

STRÖMKÄLLA 24 V AC/DC, 120 V AC

och 230 V AC.

ÅTERSTÄLLN.

MiniCASII

GIVARE

HÖG STATORTEMP.

12 VDC

LÄCKAGE ÖVER- HETTNING

HJÄLPRELÄ STYR-

KRETS

LÄCKAGELARM

HUVUDSPÄNNING 10 S

PUMPKONTAKTOR

*1 kohm I (mA)

STRÖMKÄLLA 24 V AC/DC, 120 V AC

och 230 V AC.

ÅTERSTÄLLN

MiniCASII

HÖG STATORTEMP.

12 VDC

LÄCKAGE

ÖVER- HETTNING

HJÄLPRELÄ

LÄCKAGELARM

HUVUDSPÄNNING 10 S

PUMPKONTAKTOR

*1 kohm I (mA) GIVARE

STYR- KRETS

Krets-schemat avser spänningslöst tillstånd

Krets-schemat avser spänningslöst tillstånd

(11)

TEKNISKA DATA

FLS-givare för läckage i statorhus

Signal: 8 mA icke larmström,

36 mA larmström

Matningsspänning: 12 VDC

Max. användningstemperatur: 90 °C

Material: Aluminium

Givarens mått

Längd: 27 mm

Bredd: 16 mm

Höjd: 16 mm

Artikelnummer 518 89 02

CLS-givare för vatten i olja

Emulsionsgräns: 35 % vatten i oljan

Signal: 5,5 mA icke larmström,

29 mA larmström (5 s larmfördröjning)

Polaritet: 2 ledare som skyddas

av en diod (felaktig polaritetsanslutning = 0 mA)

Matningsspänning: 12 VDC (±10 %) (brunt = +; svart = –) Metalldelar: Syrabeständigt rostfritt

stål

Ytmaterial: Glas

Max. tryck: 10 MPa 1 tim

Testtryck: 40 MPa

Användningstryck: 2 MPa

Max. temperatur: 90 °C, 1 tim

Testtemperatur: 115°C, 1 tim

Max. användningstemperatur: 70 °C Givarens mått

Längd: 75 mm

Diameter: 12 mm

Gänga: M16 × 1,5, längd

15 mm

Artikelnummer 505 12 00

Varning: Givarkroppen är av glas.

Hanteras försiktigt.

FLS10-givare för inspektionsutrymme

Signal: 10 mA icke larmström,

28 mA larmström

Matningsspänning: 12 VDC

Max. användningstemperatur: 90 °C

Material: Rostfritt stål och

nitrilgummi

Givarens mått

Längd: 44 mm

Diameter: 22 mm

Gänga: M12 × 1, längd 9 mm

Artikelnummer 608 26 00

(12)

896082_12_SE_SE_INST_CLS/FLS/FLS10/MiniCAS II.pdf © ITT Water & Wastewater AB Detta dokument kan ändras utan föregående varning.

www.ittwww.com ITT Water & Wastewater AB Visiting address: tel +46-44-20 59 00 SE-291 02 Kristianstad Industrigatan 50 Fax +46-44-20 59 01

Sweden Kristianstad

Sweden

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :