Handledande samtal med studenter under VFU

21  Download (0)

Full text

(1)

Handledande samtal med studenter under VFU

Anna-Lova Rosell Mars 2021

2021-03-16 1

(2)

o Att vara en god vägledare? Ett studentperspektiv o Några samtalsverktyg

o (Case och diskussion)

2021-03-16 2

(3)

Att vara en bra handledare? Ett studentperspektiv

2021-03-16 3

(4)

En god handledare …

... ger handledning anpassad till den enskilde studentens behov.

… ger god feedback.

… utmanar studenten.

… möjliggör en öppen dialog.

… ingår i ett gott samspel mellan campus och verksamhet.

Worum S, Kirsten & Björndal R.P, Cato (2018). Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning I barnehagelaererutdanning. Nordisk tidskrift i

veiledningspedagogikk (3)1, 1-17

2021-03-16 4

(5)

En god handledare…

… ger struktur

… är en samtals- och reflektionspartner

… samarbetspartner och kritiskt vän

… ger utrymme för delaktighet och ansvar.

(Karin Löfström, utvärdering av VFU 2017)

2021-03-16 5

(6)

Några samtalsverktyg

2021-03-16 6

(7)

Hilmarson, Hilmar, Thor (2012).

Samtalet med känslomässig intelligens.

Lund: Studentlitteratur.

Hilmarson, Hilmar, Thor (2020). Samtalet - Förbättra din professionella

kommunikation genom empati. Lund:

Studentlitteratur

Bjørndal, Cato R.P (2017).

Konstruktiva stödsamtal: perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning.

Stockholm: Liber

2021-03-16 7

(8)

Olika faser i handledningen

Handledning inför lärandesituation

Vad tänker du om situationen vi kommer att möta idag?

Vad tror du att du kan lära dig?

Har du erfarenhet av liknande situationer?

Vilka roller tänker du att vi ska ha?

Handledning under lärandesituationen Handledaren/studenten observerar eller samarbetar Viktigt att hela tiden ta hänsyn till barnen och eleverna Handledning efter lärandesituationen

Vad hände? Hur ser du på det som hände?

Hur kan du motivera dina handlingar utifrån teori och forskning?

Vad anser du att du åstadkommit? Vad har du lärt dig?

Vad hade du kunnat göra annorlunda?

I vilka situationer kan du använda det du lärt dig?

Tveiten (2020). Yrkesmässig handledning – mer än ord. Sthlm: Studentlitteratur

2021-03-16 8

(9)

Den viktiga grunden för lärande samtal

o Skapa en relation: Välvilja, samsyn.

o Sätta ett syfte eller ett mål: Respekt, samsyn.

o Hålla en struktur: Ett steg i taget, medvetna avsikter.

2021-03-16 9

(10)

Struktur i samtalet

o Finna syfte (handledare?/Student?)

o Ringa in fokus/problem/utvecklingsområden o Leta sätt att förstå/ lösningar/strategier

o Fatta beslut

o Bestämma vad som ska göras o Sammanfatta samtalet

o Avsätta tid för uppföljning

2021-03-16 10

(11)

Jag-budskapet

Tre steg:

1. Få andra att förstå tolkningen/uppfattningen/problemet 2. Få andra att förstå att det positiva syftet

3. Be om handling

”Jag upplever att du har utvecklats mycket i ditt sätt att möta elever i sociala situationer. Jag har några exempel… Jag föreslår att vi går vidare och fokuserar på…”

”Jag vill tala med dig om något som jag hoppas att vi kan lösa tillsammans. Jag har noterat att du inte varit med barnen utomhus en enda gång den här veckan och att du oftast föredrar att

vara inomhus. Eftersom det ingår i vårt uppdrag att vara med barnen i utemiljöer är det viktigt att du får erfarenhet även av denna del av förskollärarskapet så jag vill att vi tillsammans funderar över varför du inte vill vara utomhus och hur vi kan planera tid ute med barnen. ”

2021-03-16 11

(12)

Att lyssna

2021-03-16 12

Det här fototav Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND

(13)

Aktivt lyssnande I

Vänlighetssignaler:

Kroppsspråk (luta sig framåt, ögonkontakt med alla i rummet) Tonfall (uppmuntrande fraser)

Ställa frågor

Öppna/berättande frågor

- Vilka reflektioner gör du såhär i efterhand?

- Vad har du lärt dig av situationen?

Slutna frågor (Kan även vara ledande, utmanande)

- Är du nöjd med den lektion/samling du genomförde i morse? Vilka kommunikationsproblem inbjöd du till?

- Vad du medveten om vad eleverna längst ner i klassrummet ägnade lektionen åt?

2021-03-16 13

(14)

Aktivt lyssnande II

Spegling:

- Återge (kortfattat, i andra ord) - Stämma av.

- Känslor – fakta (händelser, situationer)?

- Tillföra nytt perspektiv

Studenten: Jag tycker att din bedömning av mig är orättvis och jag tycker att jag gjort allt jag kan!”

Handledare: Ok, du bedömer din kompetens som större än vad jag gör. Jag ska försöka beskriva närmare vad jag menar/vilka områden jag anser att du behöver arbeta vidare med…

2021-03-16 14

(15)

Aktivt lyssnande III

Summering

- Samtalets avslut

- Markera ”nu går vi vidare”

- Struktur.

”Sammanfattningarna är de små stegen från syfte till avslut”.

(Hilmarson 2012, s. 139)

2021-03-16 15

(16)

Att ge kritisk återkoppling

Relationen blir viktig!

1. Syfte:

”Vi är här för att stödja dig i din professionsutveckling och specifikt gällande följande mål”.

2. Beskrivning av problemet:

Kopplat till ett bedömningskriterier/examensmål.

Konsekvenser?

Flera tydliga och konkreta exempel 3. Förslag på förändring:

Hur kan du öva på detta? Situationer? Mer avgränsat?

4. Växla till lyssnande.

(Hilmarsson 2012 , s. 212)

2021-03-16 16

”Vad du än gör – beröm inte

först och kritisera

sedan”

(17)

Att hantera känslor i samtal

… handlar mer om hur vi är än vad vi säger…

• Uppmärksammar personens känsla av frustration – men fortsätt samtalet.

• Bryt på ett tydligt sätt. Påminn om samtalets syfte.

• Vänta ut ledsamhet - Förklarad tystnad:

(”Jag är tyst och väntar en stund”)

Upprepa frågan och förklara varför du ställer den.

2021-03-16 17

(18)

”…det som kännetecknar bra pedagogiska

samtalsstödjare är att de har utvecklat en repertoar av alternativa handlingssätt och den

omdömesförmåga som krävs för att använda denna repertoar utifrån varierande behov.”

Cato Bjorndal 2017, s. 11

2021-03-16 18

(19)

Diskussion kring samtalssituation

2021-03-16 19

(20)

Du som handledare har tveksamheter gällande huruvida en student

kommer att fullgöra sin VFU (bedömning på tillfredställande nivå). Du är tveksam till om hen kommer att nå upp till ett kriterium som gäller

”… att visa förmåga att kommunicera och samverka med barn/elever och personal på ett professionellt sätt.”

Studenten har svårighet att göra sig förstådd i kommunikation både

med kollegor och barn/elever. Det gäller inte bristande språkförmåga.

Hen förmår inte att skapa social kontakt utan uppträder avskärmat.

2021-03-16 20

(21)

Diskutera i Breakout rooms:

• Hur planerar du ett samtal med studenten?

• Upplever du liknande samtal som utmanande? Varför/vilka delar?

• Vad anser du vara viktigt att tänka på i kommunikationen med studenten?

2021-03-16 21

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :