• No results found

08.1.a) Interpellation från Roger Sjöberg (S) och Lilian Lama (S) till kommunstyrelsens ordförande om teleslinga i sammanträdesrum

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "08.1.a) Interpellation från Roger Sjöberg (S) och Lilian Lama (S) till kommunstyrelsens ordförande om teleslinga i sammanträdesrum"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialdemokraterna

F R A M t l D S P A F . T I E T I S O L L E N T U N A

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunstyrelsen

2017 -09- i 2

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående teleslinga i sammanträdesrum

En betydande andel av alla som bor och verkar i Sollentuna lider av någon form av hörselnedsättning. Många av dem behöver teknisk hjälp för att kunna höra på ett tillfredsställande sätt. För de personer som behöver en hörapparat är en teleslinga en nödvändig komplettering för att de ska kunna ta del av vad som sägs på t ex ett möte eller seminarium.

Det finns reglerat i kommunallagen att förtroendevalda med funktionshinder ska kunna delta på samma sätt som andra förtroendevalda. I 4 kapidet 33 § i kommunallagen står följande: "Kommuner och landsting skall verka för att förtroendevalda medfunktionshinder kan delta i bandläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda. Lag (2002:249)."

Hörselnedsättning räknas som ett funktionshinder.

De flesta kommunala sammanträden hålls i dag i Turebergshuset, men vissa nämnder har återkommande sammanträden i andra lokaler. Enligt de uppgifter vi fått fram så finns det i dag fasta teleslingor i Sollentunasalen och Turebergsrummet. Dessa rum är dock inte de enda i Turebergshuset som sammanträden sker. Rotebrorummet, Nytorpsrummet m fl används återkommande av nämnderna för sammanträden. Även andra rum runt om i huset används också. I detta sammanhang ska också noteras att det i kommunallagen står

"handläggning av ärenden" och inte bara beslutande sammanträden.

Mot bakgrund av ovanstående frågarjag kommunstyrelsens ordförande:

• Anser du att förtroendevalda med hörselnedsättning kan delta fullt ut i handläggning av ärenden?

• Varför finns inte teleslinga installerad i samtliga rum i Turebergshuset där kommunala nämnden sammanträder?

• Finns det en plan för garantera tillgång till teleslinga i samtliga sammanträdesrum?

• Finns det rutiner på de olika förvaltningarna för att garantera att alla kan medverka i handläggningen av ärenden?

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Roger Sjöberg Lilian Lama

References

Related documents

Företroendevalda i Sollentuna kommun ska kunna delta i sammanträden, och där det krävs teknikstöd skall det tillgängliggöras givet att ett sådant stöd finns åtkomligt.. I

De skriver att Sollentuna kommun inte satsar på förskolan med argumentet att barnchecken inte höjs till den nivå som behövs för att kunna klara förskolans uppdrag och

En synpunkt är att det i många fall saknas en papperskorg, det kan också handla om att dessa ofta är fulla eller att det är allmänt skräpigt på busshållplatserna.. Vi har

Sedan dess har det inte funnits någon plats i Sollentuna att in trädgårdsavfall för återvinning.. Det är många Sollentunabor som i kontakter med oss tagit upp detta som något

Medarbetarna i sociala företag är mes/adels människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, en funktionsnedsättning eller andra skäl, inte fått

När det gäller Häggviksområdet har vi pratat med många boende som önskar en upprustning och bättre städning av gångvägar och mark runt Häggviks station och längs

Skytteföreningen ansvarar för att områdets byggnader och lös utrustning tas bort senast 2013-04- 30.. Jordbruksmarken är tillgäng/ig för

I avtalet ger kommunen rätt till bolaget att sätta upp informationstavlor, reklamtavlor, stadspelare, papperskorgar och en offentlig toalett i Sollentuna.. När beslutet togs i