• No results found

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL "

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ÅSTORP

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-01-30

Plats och tid Bjömekullasalen, Kommunhuset 17.30 -19.45 I Ajournering 18.40 - 19.00

- ' '.1

Beslutande' Gun Friberg (SJ, ordförande

· . Ann-Louise Ekberg (CJ

i Maria Gottschalk (SDJ

· Tore Håkansson (SJ Birgitta Wilhehnsson (SJ

Er~iittåi'~ .ith Ioana Cimpoeru (SJ övriga deltagare

Utses att fost~i'å i Eva Nilsson (MJ

•. .--_ ' ' _,,_ .... ·-:_._·,,_., •. ,._,__,J

Britt Inger Lanner (KDJ Patrik Selemba (MJ Eva Nilsson (M) Stig Rune Thell (SJ

Eva Zäther Löfgren, kultur- och fritidschef

"1'1ais-.J~IJ. clatul1l · Bildningskontoret 2018-02-05, 13:00

~!;;/:~----

. Sekreier.åfe Johan Peterson, paragrafer§§ 1-8

orurJ~afide.~r~0zs-

·' •', ,'• _ _, " I

~/~~

~--, (___

· Jnst~rand~' Eva Nilsson (MJ

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

}Jesl~~and~ organ . Kultur- och fritidsnämnden sal1ll11ålitiäd~sdåtull1 2018-01-30

nafolll: filt årisiaiets U.riisäti:ånde 2018-02-05

l)at.tlll rör anslagets ileci!aiiari.!ie:

2018-02-23

· · Fö..Varili:isJil~ts för protokÖJiet' Bildningskontoret

(2)

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Paragraf Ärende

Kfn § 1 Fastställande av föredragningslista Kfn § 2 Förvaltningens information

Kfn § 3 KPMG:s granskning av kultur- och

2(12)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-30

Sida 3 4 5 fritidsnämndens styrning, uppföljning och

interna kontroll

Kfn § 4 Övriga ärenden 7

Kfn § 5 Redovisning av delegationsbeslut 8

Kfn § 6 Redovisning av delgivningar 9

Kfn § 7 Rapport från konstgruppen 10

Kfn§ 8 Kurser och konferenser 11

Utdragsbestyrkande

(3)

ÅSTORP

Kfn § 1

Fastställande av föredragningslista Yrkanden

Ordförande yrkar att föredragningslistan fastställs.

Beslutsgång

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-30

Ordförande prövar om det är nämndens mening att besluta i enlighet med lagt yrkande och finner att så är fallet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut F öredragningslistan fastställs.

(4)

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden

4(12)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-3 0

Kfn §2

Förvaltningens information

Al Eva Zäther Löfgren informerar om sammanställningen över kultur- och fritidsenhetens evenemang under 2017. Kultur- och fritidsenheten har totalt anordnat 223 arrangemang, 102 för barn, 32 för unga, 29 för äldre, 21 för alla och 39 för vuxna.

Bl Eva Zäther Löfgren informerar om arrangemangen på kulturhuset Björnen under 2017. Hon informerar om evenemangens deltagarantal, iunehåll, kostnader och intäkter.

Cl Eva Zäther Löfgren informerar övergripande om kultur- och fritidsenhetens verksamheter, så som kommunens motionsslingor, rekreationsområden, bad, camping, föreningar, folk- och skolbibliotek.

Kultur- och fritidsnämndens beslut Informationen noteras till protokollet.

Utdragsbestyrkande

(5)

ÅSTORP

Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-30

Kfn §3

KPMG:s granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och interna kontroll

Sammanfattning

KPMG har gjort en granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och intern kontroll som ingår i revisionsplanen för år 2017, daterad 2017-12-14. I granskningsrapporten har KPMG konkretiserat bedömningen i sex punkter.

Bildningsförvaltningen har utformat ett svar på KPMG:s granskning som presenteras för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2018-01-16.

Förslag på svar till KPMG, 2018-01-08.

Granskningsrapport från KPMG, 2017-12-14.

Arbetsutskottets beslut

Föreslå kultur- och fritidsnämnden att godkänna förvaltningens förslag som sitt svar till KPMG.

Yrkanden

Eva Nilsson (M) och Patrik Selemba (M) yrkar att punkt 1, 2 och 4 i kultur- och fritidsnämndens svar till KPMG ändras på följande sätt (se skriftligt yrkande på sida 8):

Punkt 1: Förvaltningen sammanställer på vilket sätt nämnden arbetar efter beslutade mål, utvecklingsområden och definierade viljeimiktningarna för kultur- och fritidsverksamheten integreras i nämndens styrning, uppföljning och interna kontroll och redovisar detta tillbaka till nämnden.

Punkt 2: Kultur- och fritidsnämnden ska tillse att dokumenterade handläggnings- och kontrollrutiner redovisas nämnden avseende det kommunala föreningsstödet och att bidragsberättigade föreningars

medlemsantal kontrolleras och återrapporteras till nämnden inom 3 månader.

Punkt 4: Nämnden ska utveckla sin interna kontroll och fastställa kontrollmål med koppling till nämndens kärnverksamhet, både inom kultur och inom fritid. Ändringen i kontrollplanen ska ske från 2018 års plan för

internkontroll.

(6)

ÅSTORP

Kultur- och fritidsnämnden

6(12)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-30

Kfn § 3 forts.

Ordförande yrkar att kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag som sitt svar till KPMG.

Maria Gottschalk (SD) yrkar bifall till Eva Nilsson (M) och Patrik Selembas (M) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande prövar Eva Nilsson (M) och Patrik Selemba (M) ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att nämnden avslår yrkandet.

Ordförande prövar sedan eget yrkande, bifall mot avslag, och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Patrik Selemba (M) begär omröstning.

Omröstning

Nämnden godkänner följande omröstningsordning:

JA-röst betyder avslag till Eva Nilsson (M) och Patrik Selembas (M) ändrings yrkande.

Nej-röst betyder bifall till ordförandes yrkande.

Omröstningsresultat

När samtliga röster har lagts konstateras utfallet till 6 JA-röster och 3 NEJ- röster. För detaljerat omröstningsresultat, se tabell nedan.

Namn §3

Ledamot Ja Nej Avstår

Tore Håkansson (S) X

Birgitta Wilhelmsson (S) X Britt-Inger Lanner (KD) X

Patrik Selemba (M) X

Eva Nilsson (M) X

Stig Rune Thell (S) X

Maria Gottschalk (SD) X

Ann-Louise Ekberg (C) X Gun Friberg (S), ordförande X

6 3 0

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(7)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-30

Kfn § 3 forts.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag som sitt svar till KPMG.

Reservation

Eva Nilsson (M) och Patrik Selemba (M) reserverar sig mot beslutet (Se skriftlig reservation på sida 9).

Expedieras till:

KPMG Akt

(8)

MODERATERNA

Skriftliga yrkanden 2018-01-30

Ärende 5 - KPMG's granskning av Kultur- och fritidsnämnden bristande styrning Moderaterna värnar kultur och fritid för Åstorps kommuninvånare och ser med oro på den förhållandevis kraftiga kritiken från KPMG och de risker att verksamheten urholkas genom bristande styrning och avsaknad av verksamhetskontroll inom vissa områden.

Revisorernas direkta påpekanden till att det saknats verksamhetsplan för 2017 och, det kanske mest allvarliga, att en ändamålsenlig styrning saknas väcker oro.

Förutom detta anser Moderaterna att satsningar på idrotten bör ha ett mer uttalat

jämställdhetsperspektiv och kommunala satsningar ska i större utsträckning riktas till barn och ungdom. Upprustning behöver ske av eftersatta idrottsanläggningar. Ännu lyser den nya utlovade idrottshallen med sin frånvaro.

Att använda kommunala fritidspengar till att anlägga parkeringsplatser på icke kommunalmark framför TingValla bygdegård främjar inte fritidsverksamhet.

Utifrån granskningsrapporten lämnas följande ändringsyrkanden:

1, Förvaltningen sammanställer på vilket sätt nämnden arbetar efter beslutade mål, utvecklingsområden och definierade viljeinriktningarna för hur kultur- och fritidsverksamheten integreras i nämndens styrning, uppföljning och interna kontroll och redovisar detta tillbaka till nämnden.

2, Kultur- och fritidsnämnden ska tillse att dokumenterade handläggnings- och kontrollrutiner redovisas nämnden avseende det kommunala föreningsstödet och att bidragsberättigade föreningars medlemsantal kontrolleras och återrapporteras till nämnden inom 3 månader.

4, Nämnden ska utveckla sin interna kontroll och fastställa kontrollmål med koppling till nämndens kärnverksamhet, både inom kultur och inom fritid.

Ändringen i kontrollplanen ska ske från 2018 års plan för internkontroll.

För Nya Moderaterna

Po.Ar'ik Selem I.'\

1

(9)

MODERATERNA

Skriftlig reservation

2018-01-30

Ärende 5 - KPMG's granskning av Kultur- ach fritidsnämnden bristande styrning

Moderaterna värnar kultur och fritid för Åstorps kommuninvånare och ser med oro på den förhållandevis kraftiga kritiken från KPMG och de risker att verksamheten urholkas genom bristande styrning och avsaknad av verksamhetskontroll inom vissa områden.

Revisorernas direkta påpekanden till att det saknats verksamhetsplan för 2017 och, det kanske mest allvarliga, att en ändamålsenlig styrning saknas väcker oro.

Förutom detta anser Moderaterna att satsningar på idrotten bör ha ett mer uttalat

jämställdhetsperspektiv och kommunala satsningar ska i större utsträckning riktas till barn och ungdom. Upprustning behöver ske av eftersatta idrottsanläggningar. Ännu lyser den nya utlovade idrottshallen med sin frånvaro.

Att använda kommunala fritidspengar till att anlägga parkeringsplatser på icke kommunalmark framför Tingvalla bygdegård främjar inte fritidsverksamhet.

Utifrån granskningsrapporten lämnas följande ändringsyrkanden:

1, Förvaltningen sammanställer på vilket sätt nämnden arbetar efter beslutade mål, utvecklingsområden och definierade viljeinriktningarna för hur kultur- och fritidsverksamheten integreras i nämndens styrning, uppföljning och interna kontroll och redovisar detta tillbaka till nämnden.

2, Kultur- och fritidsnämnden ska tillse att dokumenterade handläggnings- och kontrollrutiner redovisas nämnden avseende det kommunala föreningsstödet och att bidragsberättigade föreningars medlemsantal kontrolleras och återrapporteras till nämnden inom 3 månader.

4, Nämnden ska utveckla sin interna kontroll och fastställa kontrollmål med koppling till nämndens kärnverksamhet, både inom kultur och inom fritid.

Ändringen i kontrollplanen ska ske från 2018 års plan för internkontroll.

Vi reserverar oss skriftligen till förmån för egna yrkande.

För Nya Moderaterna

Patrik Selemba (M)

(10)

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden

8(12)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-30

Kfn § 4

Övriga ärenden Friskvården

Eva Nilsson (M) frågar om Friskvårdens drift och framtid. Eva Zäther Löfgren informerar om att friskvården kommer vara bemannat fram till sommaren och att det inte är fattat något beslut om dess framtid. Eva Nilsson (M) ställer sig kritisk till att Friskvården är bemannad av outbildad personal.

Ekonom Josefine Ahlin närvaro på nämndens sammanträden

Maria Gottschalk (SD) frågar hur ofta ekonom Josefine Ahlin ska närvara på kultur- och fritidsnämndens sammanträden. Eva Zäther Löfgren informerar om att Josefine Ahlin kommer att närvara vid nästa sammanträde när årsredovisningen redovisas.

Ny kultur- och fritidschef

Maria Gottschalk (SD) frågar om hur rekryteringsprocessen av en ny kultur- och fritidschef går. Eva Zäther Löfgren informerar om att

rekryteringsprocessen inte är avslutad men att det står mellan två kandidater.

Intervjuer och arbetstest har genomförts.

Kultur- och fritidsnämndens beslut Informationen noteras i protokollet.

Utdragsbestyrkande

(11)

ÅSTORP

Kfn §5

Redovisning av delegationsbeslut

Datum Ärende

2017-12-20 Is Skanne bevilja ett

arrangemangsbidrag på 3000 kr för Skanneloppet 2017

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-30

Besluts- fattare Eva Zäther Löfgren

Dnr 2017/51

(12)

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden

10(12)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-30

Kfn§6

Redovisning av delgivningar Datum Händelse

2017-12-07 Protokoll från Kommunstyrelsen -

Planeringsprocess under 2018 för budget 2019 med flerårsplan 2020-2021

2017-12-19 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet - Kultur- och fritidsnämndens förslag om slopande av K vidinge Camping

2017-12-19 Protokoll från Kommunala pensionärsrådet - Skrivelse från Bo Rosenqvist (PRO Åstorp) till Kultur- och fritidsnämnden angående hyra av kommunens lokaler

2017-11-27 Skrivelse från PRO K vidinge angående Friluftsbadet i Kvidinge

2017-11-24 Skrivelse från K vidinge Sockens

hembygdsförening angående campingen vid Friluftsbadet i K vidinge

Kultur- och fritidsnämndens beslut Redovisningen av delgivningar godkänns.

Utdragsbestyrkande

Dnr KSFD 2017/345 KPR§

41 KPR§

45

KFND 17/18 KFND 17/18

(13)

ÅSTORP

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-30

Kfn § 7

Rapport från konstgruppen Information från konstgruppen ges.

Eva Nilsson (M) informerar om att kommunen kommer ha en försäljning av kommunens överblivna konst den 24 april 2018 med Per-Olof Ganestam som auktionsförrättare.

Eva Nilsson (M) informerar om konstturen som äger rum på våren.

Birgitta Wilhelmsson (S) informerar om konstverken på K vidinge skola.

Reparationen har inte blivit bra och konsgruppen konstaterar att konstverket inte kan restaureras. Eva Nilsson (M) föreslår att eleverna ska få utsmycka skolan i samarbete med bildläraren och nämnden ställer sig positivt till detta.

Ioana Cimpoeru (S) informerar om att det den 13 januari var vernissage i Åstorps konsthall.

Kultur- och fritidsnämndens beslut Informationen noteras.

(14)

ÅSTORP

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden

12(12)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2018-01-30

Kfn §8

Kurser och konferenser

Sammanfattning

Kommunförbundet Skåne bjuder in till konferensen "Plug In 2.0" den 27 februari i Lund. Konferensen belyser frågan hur man ska arbeta preventivt mot utanförskap för barn och unga. Sista anmälningsdag är den 13 februari.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

De ledamöter som är intresserade av att delta kontaktar Johan Peterson.

Utdragsbestyrkande

References

Related documents

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles Kultur- och fritidsnämndens beslut. Utöka Haganässkolans skolbibliotek till ett

Glenn Edman (SD) önskar lägga till ett ärende med frågor till kultur- och fritidsenheten och Ioana Cimpoeru (S) önskar lägga till ett ärende avseende studiebesök på

Ordförande yrkar att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker upprättat förslag till budget 201 7 och översänder det till

Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om det upprättade förslaget till granskningsområden för 2019 års interna kontroll skall

 Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till Tidaholm falk basketklubb med max 30 % av ansökt belopp för inköp av skottklocka vilket blir

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 124 den 14 november 2013 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2014.. Lista personer, lag och föreningar som

- Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att anta reviderad kultur-, fritids- och idrottspolitisk riktlinje.. Kultur- och

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 5/2019 ”Beslut om redovisning för fonden Ingemar Karlsson på Hägnelund 2018”, 2019- 02-05..  Tjänsteskrivelse