• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-26 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-26 Plats och tid:"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2020-08-26 1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-08-26

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden 2 Förslag till detaljplan för Rindö hamn etapp 3,

Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408 (del av Rindö 3:382), granskningsyttrande

Christoffer Amundin/

Isabelle Eriksson

3 Kulan 5, Bygglov för ändrad användning av och inredande av tre bostadslägenheter i lokal i flerbostadshus samt anläggande av spång till entréer och parkeringsplatser

Karin Söderman

4 Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 Ekonomiuppföljning - juni utfall 2020 Christoffer Amundin 6 Byggsanktionsavgift för uppförande av plank, påbörjat

utan startbesked

Christoffer Amundin

7 Byggsanktionsavgift för uppförande av plank, påbörjat utan startbesked

Christoffer Amundin

8 Rapportering av delegeringsbeslut Anette Lingesund

9 Förvaltningen informerar Christoffer Amundin

Jan Reuterdahl (L) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

komplementbyggnad, påbörjat utan startbesked Christoffer Amundin 10 A Byggsanktionsavgift för tillbyggnad, påbörjad utan. startbesked

Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om

6 A Nybyggnad av fritidshus, rättelseföreläggande Karin Söderman 7 B Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus, solceller.

6 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 7 B Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av. enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) på en

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de

4 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 5 A Bokslut för andra tertialen 2018 samt helårsprognos 2018 Morgan Randall Svahn 6 B Yttrande till Mål- och

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden.. Detta innebär att de