• No results found

del av HJÄLTSGÅRD 6:139 m fl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "del av HJÄLTSGÅRD 6:139 m fl"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för

del av HJÄLTSGÅRD 6:139 m fl

Strömstads kommun Västra Götalands län

Upprättad 2011-01-18 Reviderad 2011-06-09 Antagen av KF 2012-05-24

Laga kraft 2012-06-22

Dnr MBN/2005-0127

(2)

- 2 - Detaljplanen har upprättats på uppdrag av:

AB Strömstadslokaler, AB Strömstadsbyggen Kontaktperson: Sven-Erik Adolfsson

Medverkande tjänstemän från Strömstads kommun:

Helena Östling Planeringsarkitekt

Plankonsult:

WSP Samhällsbyggnad Box 13033

402 51 Göteborg Fax: 031 727 25 01

Uppdragsansvarig:

Ida Lennartsson 031-727 25 98 ida.lennartsson@wspgroup.se

(3)

- 3 -

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Allmänt

En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.

Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.

Tidplan

MBN beslut om samråd februari 2010

Plansamråd mars-april 2010

MBN beslut om utställning feb 2011

Utställning mars -april 2011

MBN godkännande för antagande 2011 KF beslut om antagande 2011 Laga kraft tidigast 2011

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år. Tiden börjar löpa när planen vunnit laga kraft.

Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla och ge byggrätter som tidigare. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva planen utan att ej utnyttjade byggrätter behöver beaktas.

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap vilket innebär att inte kommunen utan fastighetsägarna är huvudman för allmän plats. Ägarna till anläggningen ga:3 ansvarar för LOKALGATA inom planområdet. I Skee är sedan tidigare alla lokalgator anslutna till denna gemensamhetsanläggning och att bryta ut delar av denna för omförrättning är inte aktuellt.

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark (B, H, K och S på plankartan).

Ansvarsfördelningen sammanfattas i nedanstående tabell.

Anläggning Beteckning på plankartan

Genomförandeansvarig Driftansvarig

Allmän plats

Lokalgata LOKALGATA Hjältsgård ga:3 Hjältsgård ga:3

Kvartersmark

Bostäder B Strömstadsbyggen Strömstadsbyggen

Skola S Strömstadslokaler Strömstadslokaler

Kontor K Strömstadslokaler Strömstadslokaler

Handel H Strömstadslokaler Strömstadslokaler

(4)

- 4 - Avtal

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och

fastighetsägaren/exploatören som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om följande;

Va-ledningar, dagvatten

Utbyggnad av rondell och befintligt gatunät

Ett avtal bör tecknas mellan eldistributören och fastighetsägaren/exploatören angående utbyggnaden av elnätet och anslutningen till detta.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Planområdet består av fyra fastigheter, Hjältsgård 6:139, Hjältsgård 6:137, Hjältsgård 6:88 och Hjältsgård 6:40. Inom planområdet finns även en

gemensamhetsanläggning, Hjältsgård ga:3, som innefattar de befintliga gatorna, denna består till största del av kommunen. Strömstadslokaler är ägare till Hjältsgård 6:139 och Strömstadsbyggen äger Hjältsgård 6:40. Hjältsgård 6:88 är privatägt och Hjältsgård 6:137 ägs av kommunen.

Se fastighetsförteckningen för fullständig sammanställning.

Bygglov

När planen vunnit laga kraft ger den rätt att uppföra byggnader inom den i planen angivna byggrätten. Bygglov krävs för att byggnation ska få påbörjas. Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) beviljar lovet under förutsättning att ansökan inte strider mot planen, att genomförandetiden börjat löpa och den sökta åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. PBL.

Fastighetsbildning

Nya fastighetsbildningar inom planområdet kan ske med stöd av detaljplanen.

Initiativ till fastighetsreglering tas av fastighetsägaren.

Fastigheterna Hjältsgård 6:137 och Hjältsgård 6:88 ska inlösas av Strömstadslokaler.

Gator

För befintliga gator inom planområdet finns idag en gemensamhetsanläggning, Hjältsgård ga:3, som ägs av Hjältsgårds vägförening i vilken kommunen är största delägare. En exploatering av området innebär ökad drift och underhåll då slitaget ökar på kringliggande gator. Om/När det bildas nya fastigheter inom planområdet ska dess ingå i gemensamhetsanläggningen vilket ökar andelstalet i anläggningen.

Gator inom bostadsområdet anläggs och sköts av Strömstadsbyggen.

(5)

- 5 -

Ledningar

Flytt av dagvattenledning från kvartersmark till allmän plats bekostas av exploatören.

Ekonomiska frågor

Upprättandet av nya fastigheter och förändringar av befintliga bekostas av fastighetsägarna; Strömstadslokaler och Strömstadsbyggen.

Exploateringsavtal har upprättats.

Erforderlig fastighetsbildning inom planområdet ansöks om och bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

TEKNISKA FRÅGOR

Tekniska undersökningar

Geoteknisk undersökning VA- och dagvattenundersökning

Tekniska anläggningar

Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet.

Kartförsörjning och projektering

Detaljplanen är ritad på en grundkarta upprättad av plan- och kartavdelningen, Strömstads kommun 2011-02-15.

REVIDERINGAR

Förtydligande av dagvattenfrågor

Ändringar av huvudmannaskap från kommunalt till enskilt Redaktionella ändringar

För WSP Samhällsbyggnad Strömstads kommun

Ida Lennartsson Helena Östling

Planeringsarkitekt Planeringsarkitekt

References

Related documents

Istället blir målet att efter byggnationen sälja denna skola eller annan kommunal egendom för att minska lånen.. Sedan flera månader jobbar Alliansen i Älmhult på att skolan

1. Korsningen Åsbyvägen – Flugmötesvägen är 90° där vägen inte uppfyller god kvalitet för att hantera den stora mängden trafik som redan finns idag till och från området,

Är det lämpligt att kommunen ansvarar för driften av lokalgatan inom planområdet, då Hjältsgård ga:3 ansvarar för resterande del av lokalgatan från planområdet fram till

Syftet med detaljplanen är att skapa helårsboende genom en utbyggnad av flerbostadshus inom den norra delen av Rossö 1:69 samt villatomter för Rossö 3:15.. Den södra delen av

Planområdet ligger inom område med särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalken 4 kap 1-3 §§ och ligger även inom område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap

Nuvarande huvudbyggnad för centralförrådet är inte tillgänglig för rörelsehindrade.. Marken vid centralförrådet är ganska platt, alla nya byggnader kan anordnas med

* Om det behövs fasta anläggningar för roddklubbens tävlingsverksamhet ska dessa inarbetas i

Kommentar: Planområdet är tänkt att ansluta till Höjdstigen inte Kvillvägen. Där Höjdstigen ansluter till Kvillvägen är Kvillvägen i kommunal ägo. Kommunen anser därför