Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-08-24

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet Anita Saldén Enérus.

Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Enligt en lagrådsremiss den 22 juni 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716), 2. lag om ändring i passlagen (1978:302).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Christina Blomberg.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :