• No results found

Otázka byla zodpovězena bez výhrad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Otázka byla zodpovězena bez výhrad"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Jm´eno: František Kynych Osobn´ı ˇc´ıslo: M18000148

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım diplomov´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem diplomov´e pr´ace: výborně

Pr˚ubˇeh obhajoby diplomov´e pr´ace:

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: výborně

Diskuze nad otázkami položenými oponentem a vedoucím diplomové práce:

- Otázky vedoucího a oponenta zodpověděl student bez výhrad.

Diskuze nad otázkami položenými členy komise SZZ:

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

Otázka: Čím jsou způsobeny nemalé rozdíly v délce generovaných zvuků?

- Otázka byla zodpovězena bez výhrad.

doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.

Otázka: Jaká je velikost natrénovaného systému v porovnání s trénovacími daty (20 hodin)?

- cca 1,9 GB

- Otázka byla zodpovězena bez výhrad.

Mgr. Jiří Vraný, Ph.D.

Otázka: Využití transfer learning - jaká část původního modelu se využila?

Otázka: Podobnost jazyků na úrovni základních zvuků?

- Otázky byly zodpovězeny bez výhrad.

Formální připomínky k diplomové práci uvedené členy komise SZZ:

- Žádné.

Clenov´ˇ e zkuˇsebn´ı komise:

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

doc. Ing. Milan Kolář, CSc.

Ing. Miroslav Holada, Ph.D.

doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.

Mgr. Jiří Vraný, Ph.D.

Ing. Lukáš Matějů

Klasifikace: výborně

Datum obhajoby: 30. června 2020 doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

podpis pˇredsedy

References

Related documents

zígl§ívá surbviny na qirobu zmíněného výrobku?. _ velrrri

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně minus Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: dobře?. Diskuze nad otázkami položenými oponentem a

LibuŠe Fouňová " Jaké znáte výrobce narrovlákennýďr vrstev v čR.. Byl měřen vzorek samotný a poté Vborek

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: dobře Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: dobře?. Diskuze nad otázkami položenými oponentem a vedoucím

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: velmi dobře?. Diskuze nad otázkami položenými oponentem a

Hodnocení navrhované vedoucím bakalářské práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem bakalářské práce: výb orně.. Průběh obhajoby

Ing, Hana Bicková - Má firma typové vzorky, které by si mohl potenciáJní zákazníkve firmě vyzkoušet?. Uveďte finanční odhad naročnosti navržených metod

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně.. Hodnocení nawhované oponentem diplomové práce:

Diskuze nad otázkami položenými oponentem a vedoucím diplomové ptáce:?. Diskuze nad otázkami položenými čIeny komise

[r]

Cílem práce bylo porovnat 3 vybrané metody ke zjištování.. výživových zvyklostí pohybove aktivních respondentu v

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: dobře Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: velmi dobře.. Diskuze nad otázkami položenými oponentem a

llodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: výborně.. Průběh obhajoby diplomové

Hodnocení navrhované vedoucím bakalářské práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem bakalářské práce: výborně Průběh obhajoby bakalářské práce:.. Otázky

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım diplomov´ e pr´ ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem diplomov´ e pr´ ace: výborně minus.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby diplomov´

Hodnocení navrhované vedoucím bakalářské práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem bakalářské práce: výborně~. Průběh obhajoby

Hodnocení navrhovarré vedoucím diplomové práce: výborně.. Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce:

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: dobře Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: výborně.. Průběh obhajoby

Hodnocení navrhované vedoucím bakalárské práce:.. Hodnocení navrhované oponentem

{:5 -Jméno: Jana Pejchatová osobrrí číslo: P1.3o0o9oo. Hodnocení navrhované vedoucím bakalárské práce:

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: dobře. Průběh obhajoby diplomové

Ilana Bicková - ProČ jste se v dotazníkovém šetření ptal na stav respondentů, jak jste tento údaj využil. popište, jaký je vztah mui věkem a utracen;irni penězi

Hodnocení navrhované vedoucím diplomové práce: výborně Hodnocení navrhované oponentem diplomové práce: výborně?. Diskuze nad otázkami položenými oponentem a