Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M)

Download (0)

Full text

(1)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Närvarande

Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M)

Peter Janson (S) Eva Bengtsson (S) Göran Paulsson (M)

Tjänstgörande ersättare Owe Hjortmarker (FP) för Bo Dannegren (C)

Ersättare Ero Ahola (S)

Othmar Nekham (MP)

Tjänstemän Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef Hilde Herrlund, inspektör, § 13 Helen Nilsson, inspektör, §§ 14-16

Paragrafer §§ 13-19

Justering Ordföranden samt Håkan Nylander

Underskrifter Sekreterare ...

Per-Ola Svensson

Ordförande ...

Ingemar Johansson

Justerare ...

Håkan Nylander Protokollet justerat 2015-02-17 och anslaget 2015-02-18

Underskrift ...

Per-Ola Svensson

(2)

2 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr 2015-0100 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta ”Falkenbergs kommuns bekämpningsplan för jätteloka Heracleum mategazzianum”.

_____

Redogörelse för ärendet

Under 2006-2014 har miljö- och hälsoskyddsnämnden drivit två jätteloka-projekt på uppdrag av kommunstyrelsen. Syftet med projekten har varit att kartlägga och initiera bekämpning av jättelokan i Falkenberg. Projekten har finansierats av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Det senaste projektet avslutades 2014 och bekämpningsplanen som antogs 2011-02-09, dnr 2005-1310 var framtagen för år 2011-2014. För att fortsätta arbete med bekämpning av

jättelokan behöver en bekämpningsplan finnas. Det är markägaren som ansvarar för bekämpningen.

Bekämpningen av jättelokan regleras genom jordbruksverkets ”föreskrifter om bekämpning av jättelokan” (SJVFS 1998:31). Bestämmelserna säger att i områden där kommunen har upprättat en bekämpningsplan för jättelokan kan länsstyrelsen ålägga en markägare att bekämpa jättelokan på sin fastighet.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-21 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Vice ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

_____

(3)

3 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut att förena gällande förbud med vite Morups-Lyngen

Dnr 2012-1860 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken förena gällande förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten, riktat mot NN med löpande vite om 5 000 kr för varje påbörjad månad som förbudet överträds från och med 2015-07-01.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

_____

Motivering av beslut

Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten trädde i kraft 2014-06-01. Miljö- och

hälsoskyddsnämnden har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten har ändrats på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har bedömt att fastighetsägaren har fått god tid på sig att åtgärda avloppsanläggningen och anser att fastighetsägaren kan hinna lägga avloppsanlägg- ningen innan vitet ska börja gälla.

Lagstöd

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas (26 kap 9 § MB).

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap 14 § MB). Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite (4 § Lag om viten).

Redogörelse för ärendet

Avloppsanläggningen inspekterades 2012 och miljö- och hälsoskyddsnämnden tog beslut om att förbud skulle börja gälla från och med 2014-06-01.

Fastighetsägaren har haft möjlighet att yttra sig inför beslut om att förena gällande förbud med vite.

Synpunkter har inkommit via telefon, fastighetsägaren tycker inte att han behöver åtgärda befintligt avlopp.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag _____

(4)

4 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tollastorp 2:2

Dnr 2012-2327 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken förena gällande förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten, riktat mot NN samt NN , med löpande vite om 5 000 kr för varje påbörjad månad som förbudet överträds från och med 2015-07-01.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

_____

Motivering av beslut

Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten trädde i kraft 2014-12-01. Miljö- och hälsoskydds- nämnden har beviljat tillstånd till anläggande av nytt avlopp men har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten har ändrats på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har bedömt att fastighetsägaren har fått god tid på sig att åtgärda avloppsanläggningen och anser fastighetsägaren kan hinna lägga avloppsanläggningen innan vitet ska börja gälla

Lagstöd

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas (26 kap 9 § MB). Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap 14 § MB). Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite (4

§ Lag om viten).

Redogörelse för ärendet

Avloppsanläggningen inspekterades 2008 och miljö- och hälsoskyddsnämnden tog beslut om att förbud skulle börja gälla från och med 2014-12-01. Fastighetägaren har fått tillstånd att anlägga ny avloppsanläggning.

Fastighetsägaren har haft möjlighet att yttra sig inför beslut om att förena gällande förbud med vite.

Synpunkter har inkommit via telefon. Fastighetsägaren behöver våren på sig för att ordna praktiska saker kring själva anläggandet av avloppsanläggningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag _____

(5)

5 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut att förena gällande förbud med vite Guntorp 5:13

Dnr 2012-2398 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken förena gällande förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten, riktat mot NN och NN med löpande vite om 5 000 kr för varje påbörjad månad som förbudet överträds från och med 2015-11-01.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

_____

Motivering av beslut

Förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten trädde i kraft 2014-12-01. Miljö- och hälsoskydds- nämnden har beviljat tillstånd till anläggande av nytt avlopp men har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten har ändrats på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har bedömt att fastighetsägaren har fått god tid på sig att åtgärda avloppsanläggningen och anser att fastighetsägaren kan hinna lägga avloppsanläggningen innan vitet ska börja gälla

Lagstöd

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas (26 kap 9 § MB). Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap 14 § MB). Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite (4

§ Lag om viten).

Redogörelse för ärendet

Avloppsanläggningen inspekterades 2008 och miljö- och hälsoskyddsnämnden tog beslut om att förbud skulle börja gälla från och med 2014-12-01. Fastighetägaren har fått tillstånd att anlägga ny avloppsanläggning.

Fastighetsägaren har haft möjlighet att yttra sig inför beslut om att förena gällande förbud med vite.

Synpunkter har inkommit via telefon. Fastighetsägaren behöver hösten på sig för att ordna praktiska saker kring själva anläggandet av avloppsanläggningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-01-30 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag _____

(6)

6 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

404 - Budget- Och Verksamhetsplanering, Uppföljning, Bokslut

Dnr 2015-0185 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar uppdra åt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att ta fram underlag till budgetprocessen för 2016-2018. Arbetet får anpassas till den nya styrmodell som Falkenbergs kommun har för avsikt att införa. Detta innebär bland annat framtagande av kritiska kvalitetsfaktorer för basverksamheten med lämpliga indikatorer som går att följa upp.

_____

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för avsikt att starta upp planeringen av verksamheten för perioden 2016-2018. Förvaltningen ges därför i uppdrag att ta fram relevant underlag.

I samband med att Falkenbergs kommun tar fram och beslutar om nya mål kommer man också börjar arbeta enligt en ny styrmodell. Den nya modellen innebär färre mål och en tuffare

kvalitetssäkring av kommunens verksamheter. Ambitionen är att minska antalet mål från dagens 17 till fyra eller fem koncernövergripande mål.

Nämndens arbete inför kommande verksamhetsperiod anpassas till detta nya arbetssätt.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-02-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag _____

(7)

7 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Delegationsbeslut januari 2015

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

_____

_____

(8)

8 (8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade ärenden till handlingarna:

- Dom från mark & miljödomstolen ang. överklagad miljösanktionsavgift för oanmält bassängbad

Horsared Dnr 2014-1435

- Beslut från Länsstyrelsen ang. överklagad avgift, avloppstillsyn Köinge-Lunnagård

Dnr 2013-1713

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :