• No results found

§ 28 Ny riktlinjer för arvode för gode män till ensamkommande barn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 28 Ny riktlinjer för arvode för gode män till ensamkommande barn "

Copied!
9
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande:

Plats och tid: Guldsmeden, Hörnrummet 9.00–11.30

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Alf Norberg (V) Bo Lindgren (S) Eva Cronberg (C)

Lena Lindström (S) Agneta Palmqvist (M)

Övriga deltagare: Ulrika Wenn

Maria Walther Rosenberg § 27-28 Rolf Lindström § 27

Utses att justera: Bo Lindgren

Justeringens plats

och tid: Kommunledningskontoret 2015-09-25 kl.13.00

Underskrifter: Paragrafer: 27 -31

Sekreterare: Ulrika Wenn

Ordförande: Alf Norberg

Justerande: Bo Lindgren

(2)

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med till och med

2015-09-24 2015-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift

Ulrika Wenn

(3)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

Innehållsförteckning

§ 27  Synpunkter från gode männen om arvode ... 4 

§ 28  Ny riktlinjer för arvode för gode män till ensamkommande barn ... 5 

§ 29  Budgetuppföljning ... 7 

§ 30  Uppföljning intern kontrollplan ... 8 

§ 31  Meddelanden ... 9 

(4)

§ 27 Synpunkter från gode männen om arvode

Överförmyndarnämnden beslutar

att tacka för synpunkterna.

Sammanfattning

En översyn över arvodena för gode män till ensamkommande barn pågår.

Överförmyndarverksamheten har haft träffar med de gode männen som har uppdrag åt ensamkommande barn och diskuterat. En arbetsgrupp utsågs.

Vid dagens möte medverkar gode mannen Rolf Lindström som företräder arbetsgruppen. Han lämnar följande synpunkter.

Nuvarande schabloner är bra men det bör utgå extra ersättning för resor utanför kommunen och vid dessa tillfällen även ersättning för mat.

____

(5)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 28 Ny riktlinjer för arvode för gode män till ensamkommande barn

Överförmyndarnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning.

Sammanfattning

Handläggare Maria Walther Rosenberg föredrar ärendet och informerar om vilka riktlinjer Hudiksvall har och hur andra kommuner gör.

Hudiksvalls kommuns schablonarvode tillkom efter diskussion med gode männen årsskiftet 2013-2014: Som grund för schablon gällde att gode männen alltid skulle se sitt uppdrag och krav på arvode på längre sikt. Eventuell begäran om extra ersättning kunde utgå endast efter restriktiv prövning.

Arvodena är lite högre under asyltiden eftersom det kräver mer arbete av den gode mannen. Schablonerna är indelade i tre delar grundarvode, rese arvode och

utgiftsarvode. Samtliga belopp avser per månad enligt följande:

Under asyltiden är grundarvodet 3 000 kronor, rese arvodet 600 kronor och utgiftsarvodet 200 kronor. Om barnet får permanent uppehållstillstånd (PUT) är grundarvodet 2 000 kronor, rese arvodet 400 kronor och utgiftsarvodet 100 kronor.

Migrationsverket har under 2015 ändrat sina utbetalningsrutiner och betalar inte längre gode männens resa. Migrationsverket bokar och betalar endast barnets resa. Detta har medfört att barnet och den gode mannen, som måste boka sin resa själv, kan få olika platser i tåget. Det finns möjligheter för gode mannen att sköta all bokning och därefter begära ersättning från Migrationsverket eller överförmyndarverksamheten för barnets resa.

Gode män har i möte med överförmyndarverksamheten framfört att resorna till Migrationsverket tenderar att bli längre då utredningssamtal börjat ske i orter längre bort. De menar också att barnen mår allt sämre vilket leder till fler resor till boenden, skola mm

Sammantaget har detta lett till att extra arvoden för resor oftare begärs av gode män samt att de i större uträckning än tidigare använder bil istället för tåg.

Idag utgår arvoden till gode männen varje månad. Ett flertal kommuner har för att förenkla hanteringen övergått till kvartalsbetalningar.

(6)

Att gode män många gånger använder bil rimmar inte med Hudiksvalls kommuns policy om att kollektiva färdmedel ska användas vid längre sträckor.

Vid sammanträdet diskuteras gode mannens ansvar vid resor, gränsdragning gode män kontra personalen vid HVB-hemmen samt vad som kan ske via videolänk.

___

(7)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 29 Budgetuppföljning

Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen

Sammanfattning

Ekonom Bertil Westerberg informerar om det ekonomiska läget per den 31 augusti 2015. Riktvärdet per den 31 augusti är 67 % och det bokförda värdet är 94 %. Orsaken är att de flesta arvodena till ställföreträdarna redan är utbetalda.

____

(8)

§ 30 Uppföljning intern kontrollplan

Överförmyndarnämnden beslutar

Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna uppföljningen

Sammanfattning

Chef Ulrika Wenn föredrar ärendet. Den 11 maj 2015 beslutade nämnden om interkontrollplanen för 2015. Uppföljning av rutinerna har genomförts.

Kontroll av nya ställföreträdare och klagomålshanteringen görs enligt planeringen.

19 klagomål har inkommit under året samtliga avser klagomål på ställföreträdare.13 klagomål är utredda och klara och 5 är under utredning.

De 13 klagomålen som en tillsyn genomförts i resulterade att 12 klagomål avskrevs och 1 klagomål blev byte av god man.

____

(9)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 31 Meddelanden

Överförmyndarnämnden beslutar Att lägga meddelandena till handlingarna

Sammanfattning

Chef Ulrika Wenn föredrar ärendet.

1. Informationsblad till kommuner från företaget Min God Man.

2. Kommunstyrelsen beslut § 127 Budgetuppföljning samt budgetanpassningsåtgärder och anställningsstopp.

3. Kommunstyrelsen beslut § 147 Tillämpning- Hudiksvalls miljömålsarbete och åtgärdsprogram 2015

References

Related documents

13 Bæredygtig turisme i nord 17 Havet – blå vækst i nord 23 Norden har en stærk stemme.. PROGRAM FOR ISLANDS

Genom de remitterade förslagen avses den enskildes situation i frå- gor om godmanskap och förvaltarskap bli förbättrad i vissa hänseen- den, samtidigt som också ordningen för

God man/ förvaltare får utföra arbetsuppgifter åt huvudmannen utan att ta betalt men det är viktigt att komma ihåg att städning, fastighetsskötsel, tvätt och liknande inte ingår

(Jmf Asp-Onsjö, 2006) Oavsett hur stort problem skolan anser sig ha med en elev så bör det finnas pedagogiska lösningar för att möta dessa utmaningar. Det är därför viktigt, som

De begrepp som presenteras från Goffmans teori kommer vara till en hjälp för att förstå hur gode männen presenterar sig själva som gode män för ensamkommande barn, för mig

Uppsatsen skänker förståelse för hur Försvarsmaktens externa kommunikation genom kampanjerna ‘Vi låter Sverige vara i fred’ och ‘Hur många skäl behöver du?’ med hjälp av

Rakel säger under intervjun att ”relation är jätteviktigt, för det är relation ungdomarna sinsemellan, mellan mig och ungdomarna och det är mellan Gud och ungdomar.” 95 Rakel

distortion, which is a referential configuration; BD—bipolar defect-based disordered configuration; xP, xPU, or xPD—disordered configuration constructed based on substituting

Lena Johnson, Financial Controller Elisabeth Dahlqvist, Sjuksköterska Agneta Winblad, Pensionerad rektor Kristina Åhslund, Socialsekreterare Margareta Tellus, Pensionär.. Birre

Syftet med flygbladet är att samla information och länkar till flera olika initiativ i ett gemensamt doku- ment – för att kunna sprida dem till så många PRO-medlemmar som

att återremittera ärendet till överförmyndarverksamheten för att inhämta synpunkter från de gode männen samt. att undersöka vilka erfarenheter och reaktioner andra kommuner haft

Gode män till ensamkommande barn har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande..

Inom cultural studies rör detta även de tidigare debatterna mellan olika ”postmodernistiska” positioner, där några kraftigt betonade individuella aktörers handlingsfrihet,

Socialtjänst eller sjukvård kan inte ansöka om godmanskap utan får istället göra en anmälan om behov till överförmyndaren.. Det är sedan överförmyndaren som ansöker

Kartläggningen undersöker också vad ställföreträdarna ser som orsak till att huvudmannen har god man eller förvaltare, En stor grupp av de personer som har beslut

I gode männens utsagor men även i forskning och vägledning så förekommer diskussioner om bra och dåliga gode män (jmf Stretmo & Melander, 2013, Schéele & Strandberg, 2015

Käre Jesus, du som är vår gode herde, hjälp oss att alltid höra din röst och att säga ja när du kallar oss. I Fadern, och Sonens och den helige

Vi har påvisat att städerna Linköping och Norrköping och Linköping har olika social- historia, men också att förutsättningarna för att förbättra hälsan skiljer städerna

Övertorneå kommun ställer sig mycket positiv till att det centrala uppföljnings och samordningsansvaret flyttas från Länsstyrelsen i Stockholms län till Institutet

Detta är naturligtvis en viktig information för de gode männen och andra som möter de här barnen, men i allt det material som jag gått igenom är det bara en liten del som jag

andraspråk. Med språkkunskaper avses här de språk en inlärare talar, inklusive modersmålet. Abrahamsson skriver att det går att träna sig i språklig analys och att erfarenheter

På ett sätt är det sympatiskt att journalister porträtteras som så pass hårt kämpande individer, men i sin kamp för sanningen finns också risken för misstag för nederlag;

Vygotskij, anser han att eleverna behöver ges möjlighet till att skaffa redskap genom skolan att utföra skoluppgifter med stöd och handledning av läraren och övriga elever,